Picture2

ทัวร์อังกฤษ (ออกซ์ฟอร์ด-ลอนดอน) 6D4N (BR)

ราคาเริ่มต้น 75,990 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

สายการบิน: eva-air-logo

นำท่านเดินทางสู่ เมืองลอนดอน (London) (เดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองหลวงของประเทศอังกฤษ ที่เป็นศูนย์กลางสำคัญทางธุรกิจ การเมือง วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ของโลก เป็นผู้นำด้านการเงิน การเมือง การสื่อสาร การบันเทิง แฟชั่น ศิลปะ และเป็นที่ยอมรับว่ามีอิทธิพลไปทั่วโลก และยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ใหญ่และสำคัญของยุโรปอีกด้วย นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

วันที่เดินทาง

ตุลาคม 67 – มกราคม 68

ทัวร์อังกฤษ
Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย – สนามบินลอนดอนฮีทโธรว์ สหราชอาณาจักร – เมืองลอนดอน
08.50 นัดหมายพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โปรดสังเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวย
ความสะดวกเช็คอินให้แก่ท่าน
13.00 ออกเดินทางสู่ สนามบินลอนดอนฮีทโธรว์ สหราชอาณาจักร โดยสายการบิน EVA AIRWAYS เที่ยวบินที่ BR 067
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
19.20 เดินทางถึง สนามบินลอนดอนฮีทโธรว์ สหราชอาณาจักร ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองรับสัมภาระผ่านจุดคัดกรองตามระเบียบของสนามบิน

นำท่านเดินทางสู่ เมืองลอนดอน (London) (เดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองหลวงของประเทศอังกฤษ ที่เป็นศูนย์กลางสำคัญทางธุรกิจ การเมือง วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ของโลก เป็นผู้นำด้านการเงิน การเมือง การสื่อสาร การบันเทิง แฟชั่น ศิลปะ และเป็นที่ยอมรับว่ามีอิทธิพลไปทั่วโลก และยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ใหญ่และสำคัญของยุโรปอีกด้วย นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

ที่พัก Holiday Inn Express – London Heathrow T4 ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
Day2 เมืองลอนดอน – อนุสาวรีย์เสาหินสโตนเฮ้นจ์ – หมู่บ้านไบบลูรี่ – บิสเตอร์ วิลเลจ เอาท์เล็ต

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (1)

นำท่านเข้าชมรอบรั้วอาณาเขต อนุสาวรีย์เสาหินสโตนเฮ้นจ์ (Stonehenge) (เดินทางประมาณ 1 ชม.) มีอายุกว่า 5,000 ปี เป็นกลุ่มแท่งหินขนาดใหญ่ตั้งอยู่กลางทุ่งราบกว้างใหญ่ ในบริเวณตอนใต้ของเกาะอังกฤษ ซึ่งไม่มีใครทราบวัตถุประสงค์ในการสร้างอย่างชัดเจน ตัวอนุสรณ์สถานประกอบด้วยแท่งหินขนาดยักษ์ 112 ก้อน ตั้งเรียงกันเป็นวงกลมซ้อนกัน 3 วง แท่งหินบางอันตั้งขึ้น บางอันวางนอนลง และบางอันก็ถูกวางซ้อนอยู่ข้างบน นักโบราณคดีเชื่อว่ากลุ่มกองหินนี้ถูกสร้างขึ้นจากที่ไหนสักแห่งเมื่อประมาณ 3000 – 2000 ปีก่อนคริสตกาล กล่าวคือ การหาอายุจากคาร์บอนกัมมันตรังสีเมื่อ พ.ศ. 2551 เผยให้เห็นว่าหินก้อนแรกถูกวางตั้งเมื่อประมาณ 2400 – 2200 ปีก่อน คนในสมัยก่อนสามารถยกแท่งหินที่มีน้ำหนักกว่า 30 ตัน ขึ้นไปวางเรียงกันได้อย่างไร ทั้งที่ปราศจากเครื่องทุ่นแรงอย่างที่เราใช้อยู่ในยุคนี้ ซึ่งคาดว่าน่าจะมาจาก “ทุ่งมาร์ลโบโร” ที่อยู่ไกลออกไปประมาณ 40 กิโลเมตร ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1986

เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (2)

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านไบบูลรี่ (Bibury Village) (เดินทางประมาณ 1.30 ชม.) เป็นหมู่บ้านเล็กๆตั้งอยู่ในแคว้นกลอสเตอร์เชอร์ จัดว่าเป็น หมู่บ้านที่สวยที่สุดในประเทศอังกฤษ (The Most Beautiful Village in England) เป็นหมู่บ้านน่ารัก มีลักษณะบ้านที่เป็นกระท่อมเก่าแก่ เรียกว่าเป็นแบบฉบับบ้านของประเทศอังกฤษโดยแท้ สร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 17-18 มีแม่น้ำสายเล็กๆชื่อว่าแม่น้ำโคน (Coln River) ซึ่งมีน้ำใสไหลผ่านหมู่บ้าน โดยบ้านแต่ละหลังจะตกแต่งหน้าบ้านด้วยสวนดอกไม้แบบอังกฤษตามฤดูกาล

นำท่านช้อปปิ้งที่ บิสเตอร์ วิลเลจ เอาท์เล็ท (Bicester Village Outlet) (เดินทางประมาณ 1.30 ชม.) แหล่งช้อปปิ้งกลางแจ้งใจกลาง Oxfordshire Village มีสินค้าที่ลดราคาพิเศษตลอดทั้งปี มีแบรนด์แฟชั่นและไลฟ์สไตล์ที่หรูหรามากกว่า 160 แบรนด์ ที่บิสเตอร์ วิลเลจ (Bicester Village) เอาท์เล็ทวิลเลจ ขนาดใหญ่ในย่านออกซ์ฟอร์ดเชียร์ของอังกฤษเป็นที่รู้จักดีสำหรับนักช้อป หรือ นักท่องเที่ยวทั่วไป ต่างต้องหาโอกาสไปเยือนให้ได้สักครั้งหนึ่ง

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (3)
ที่พัก Holiday Inn Express Oxford ระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า *หากที่พักเมืองดังกล่าวเต็มทุกห้องพัก ทางเราขอเสนอโรงแรมในระดับเดียวกัน รอบเมืองดังกล่าวเป็นการทดแทน*

Day3 เมืองออกซ์ฟอร์ด – มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด – มหาวิหารไครสต์เชิร์ช – วิทยาลัยไครสต์เชิร์ช – [Option] Warner Bros Studio Tour London: The Making of Harry Potter
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองออกซ์ฟอร์ด (Oxford) (เดินทางประมาณ 30 นาที) เป็นเมืองที่เป็นที่รู้จักกันในนามเมืองแห่งมหาวิทยาลัยของประเทศอังกฤษ ซึ่งชื่อเมืองตั้งตามมหาวิทยาลัยระดับโลกที่รู้จักกันในนามของมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด (Oxford University)
นําท่านถ่ายรูปกับ มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด (Oxford University) เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ โดยเปิดสอนมานานกว่า 900 ปี โดยไม่มีหลักฐานการก่อตั้งมหาวิทยาลัยที่แน่นอน และประวัติศาสตร์ที่ยาวนานนับเป็นเวลามากกว่า 9 ศตวรรษของสถาบันแห่งนี้มีชื่อเสียงทางด้านการศึกษา , งานวิจัย , การค้นพบสิ่งใหม่ๆ และการประสบความสำเร็จของศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงที่มีมาตลอด ทำให้ผู้คนทั้งโลกต่างยกย่องให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ใครก็ต่างใฝ่ฝันอยากที่จะมาเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้
นำท่านชม มหาวิหารไครสต์เชิร์ช (Christ Church Cathedral) เป็นอาคารที่สร้างด้วยหินสีทองและเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามน่าประทับใจที่สุดของประเทศอังกฤษ สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าเฮนรี่ที่ 8
นําท่านชม วิทยาลัยไครสต์เชิร์ช (Christ Church College) หรือ ไครสต์เชิร์ชคอลเลจ (Christ Church College) วิทยาลัยที่ใหญ่และงามสง่าที่สุดของเมืองออกซ์ฟอร์ด มีชื่อเรียกกันง่ายๆว่า เดอะเฮ้าส์ (The House)
Christ Church College ที่นี่คือแรงบันดาลใจของ ห้องโถงใหญ่ (The Great Hall) แห่งโรงเรียนฮอกวอตส์ (Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry) ในภาพยนตร์แฟนตาซีชื่อดัง แฮร์รี่ พอตเตอร์ (Harry Potter) วิทยาลัยแห่งนี้ไม่เพียงเป็นแค่แรงบันดาลใจให้กับฉากหลักของเรื่องเท่านั้น แต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของสถานที่ถ่ายทำของโรงเรียนฮอกวอตส์ในภาค แฮร์รี่ พอตเตอร์กับศิลาอาถรรพ์ (Harry Potter and the Philosopher’s Stone)
Chirst Church College สร้างด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิค Christ Church College ได้รับการยกย่องให้เป็นสถาบันการศึกษาที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในอังกฤษ อีกทั้งยังเป็นทั้งแรงบันดาลใจและสถานที่ถ่ายทำให้กับภาพยนตร์ แฮร์รี่ พอตเตอร์ *ราคาทัวร์ไม่รวมค่าเข้าชมภายในวิทยาลัยไครสต์เซิร์ช ราคา 20 ปอนด์ และราคาเด็ก (อายุ 5-17) 18 ปอนด์*

เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น (5) พิเศษเมนู Fish & Chips

[Option] Warner Bros Studio Tour London
The Making of Harry Potter (โรงถ่ายภาพยนตร์ แฮร์รี่ พอตเตอร์)
บริการรถรับส่งพาเข้าสู่ Warner Bros Studio Tour London ที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองลอนดอน Warner Bros ถ่ายทำภาพยนตร์แฮร์รี่ พอตเตอร์ที่นี่มานานกว่าสิบปี และสุดท้ายที่นี่ก็กลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งสาวกเหล่าพ่อมดแม่มดน้อยไม่ควรพลาด ด้วย Warner Bros ยังคงเก็บรักษาหลายๆ ฉากที่โดดเด่นจากภาพยนตร์ รวมถึงของประกอบฉาก เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย เพื่อให้แฟนๆ แฮร์รี่ พอตเตอร์ได้เข้ามาสัมผัสกับความมหัศจรรย์ และเก็บภาพความประทับใจลงในบันทึกความทรงจำไปตลอดกาล
สิ่งที่ไม่ควรพลาด
– มีเครื่องจำลองการแข่งขันควิดดิช (Quidditch) กีฬาประเพณีของแต่โรงเรียนเวทมนต์
– ห้ามพลาดถ่ายรูปที่ชานชาลา 9 ¾ ที่ปรากฏอยู่ในตอนแรกๆ ของหนัง
– อย่าลืมลอง Butterbeer เป็นเครื่องดื่มที่เป็นที่นิยมในเหล่าพ่อมดแม่มด *ที่ราคา 7.45 ปอนด์ หรือประมาณ 350 บาท ต่อแก้ว*

อัตราค่าเข้าชม

-บริษัทบริการซื้อบัตรเข้าชมในราคาผู้ใหญ่ 2,900 บาท ราคาเด็ก (อายุระหว่าง 5-17ปี ) 2,400 บาท
*ทั้งนี้อัตราค่าเข้าชม ไม่ได้รวมในโปรแกรมทัวร์ และหากดำเนินการออกตั๋วเรียบร้อยแล้วทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี*
– กรณีท่านทำการจองด้วยตนเองโปรดตรวจสอบวันเดินทาง และ เวลา กับทางบริษัทอีกครั้งโดยท่านสามารถจองผ่านทางเว็บไซด์ https://www.wbstudiotour.co.uk/tickets/ *กรุณาสอบถามวันอิสระท่องเที่ยวก่อนทำการซื้อตั๋วสวนสนุกทุกครั้ง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบกรณีนักท่องเที่ยวซื้อตั๋วด้วยตนเองผิดวัน **
– กรณีไม่ประสงค์เข้าชมสถานที่ดังกล่าวทางบริษัทให้บริการรถบัส นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

ค่ำ อิสระอาหารค่ำ เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว
ที่พัก Ibis London Wembley ระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
Day4 เมืองลอนดอน – อิสระท่องเที่ยว หรือ พักผ่อน ที่เมืองลอนดอน ตามอัธยาศัย แบบเต็มวัน

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
อิสระท่องเที่ยว หรือ พักผ่อน ที่เมืองลอนดอน ตามอัธยาศัย แบบเต็มวัน (ไม่มีบริการรถโค้ช) หัวหน้าทัวร์แนะนำวิธีการเดินทางเบื้องต้น ทั้งนี้ท่านควรเตรียมความพร้อม วางแผนการเดินทางล่วงหน้าก่อนถึงวันเดินทาง เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน
แนะนำการเดินทาง
– ทดลองใช้ระบบขนส่งสาธารณะของชาวเมืองลอนดอน โดยรถไฟใต้ดิน หรือทูป (Tube) *ค่าบัตรโดยสาร เริ่มต้น 15 ปอนด์ หรือ คำนวณเงินไทย ประมาณ 700 บาท (ชนิด One Day Pass) ขึ้นอยู่กับประเภทของบัตร*
– ทดลองนั่งรถเมล์ 2 ชั้น หรือลอนดอนแท็กซี่ *ค่าบัตรโดยสาร เริ่มต้น ประมาณ 15 ปอนด์ หรือ คำนวณเป็นเงินไทย ประมาณ 700 บาท ขึ้นอยู่กับประเภทของแพ็คเกจ *
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (โปรดตรวจสอบวันอิสระกับบริษัททัวร์ทุกครั้งก่อนทำการจองสถานที่ท่องเที่ยว)
ชิงช้าสวรรค์ลอนดอน อาย (London Eye) หรือที่รู้จักในชื่อของ มิลเลเนียม วีล (Millennium Wheel) เป็นชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป มีความสูง 135 เมตร ท่านจำเป็นต้องจองก่อนล่วงหน้า เนื่องจากอาจจะจำกัดจำนวนผู้เข้าชมในแต่ละวันได้ ราคาค่าเข้าชม และ รายละเอียดการจองที่ https://www.londoneye.com/tickets-and-prices/
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ (Natural History Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมหลักฐานและชิ้นส่วนสำคัญทางประวัติศาตร์ ตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์ไปจนถึงยุคปัจจุบัน มีการจัดแสดงในหลายๆโซน แต่ละโซนจะมีความโดดเด่นและความน่าสนใจที่แตกต่างกันออกไป ไฮไลท์ของที่นี่คงจะหนีไมพ้นโซนไดโนเสาร์ ที่จำลองกระดูกไดโนเสาร์ขนาดใหญ่มาไว้ในห้องโถง ยิ่งใหญ่และอลังการมากๆ รวมไปถึงโซนที่เป็นสัตว์ พิพิธภัณฑ์นี้เข้าฟรี **หากท่านต้องการจองก่อนล่วงหน้า เนื่องจากอาจจำกัดจำนวนผู้เข้าชมในแต่ละวันได้ ราคาค่าเข้าชม และรายละเอียดการจองที่ https://www.nhm.ac.uk/visit.html
สวนลอยฟ้าลอนดอน (Sky Garden) จุดชมวิวในมุมสูงที่สวยไม่แพ้ London Eye ตั้งอยู่ที่ชั้น 35 ในตึก Walkie Talkie เป็นตึกที่สูงเป็นอันดับที่ 5 ในลอนดอน สวนสาธารณะลอยฟ้าที่เข้าชมฟรี แต่จะต้องจองล่วงหน้า แนะนำให้จองก่อนเข้าไปล่วงหน้า 7 วันทางเว็บไซต์ ด้านบนชั้น 35 – 37 จะมีทั้งบาร์ ร้านอาหาร ทานข้าวไปชมวิวไป สามารถเดินออกไปที่ระเบียง Francis Golding Terrace เพื่อชมวิวด้านนอกได้อีกด้วย มองเห็นวิวแบบ 360 องศา วิวแม่น้ำเทมส์, ลอนดอนอาย, หอนาฬิกาบิ๊กเบน เข้ามาในโซนที่เป็นสวน Sky Garden แค่มองเข้ามายังรู้สึกสบายตา พอเดินเข้ามาเท่านั้นแหละสดชื่นกว่าเดิม รอบล้อมไปด้วยต้นไม้สีเขียว ดอกไม้นานาชนิดๆ มองไปด้านบนก็จะเป็นโดมกระจก ภายในสวนยังมีที่ให้นั่งพักผ่อนชมธรรมชาติในโดมกระจกนี้อีกด้วย ท่านจำเป็นต้องจองก่อนล่วงหน้า เนื่องจากอาจจำกัดจำนวนผู้เข้าชมในแต่ละวันได้ ราคาค่าเข้าชมและรายละเอียดการจองที่ https://skygarden.london/booking/

Leadenhall Market เป็นตลาดเก่าแก่ของลอนดอน ที่อยู่มาตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 มีหลังคาปกคลุม เป็นตลาดที่คึกคัก มีความสวยงาม อากาศถ่ายเทโปร่งสบาย เป็นจุดที่เหมาะสำหรับการช้อปปิ้ง รับประทานอาหาร เพราะด้านในตลาดมีทั้งร้านค้า ร้านดอกไม้ ร้านอาหาร บาร์ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว นอกจากจะโด่งดังจากความสวยงามและมีของให้ช้อปแล้ว ตลาดนี้ยังเคยถูกนำมาเป็นสถานที่ถ่ายทำฉากในภาพยนตร์ Harry Potter ตอน แฮร์รี่พอตเตอร์กับศิลาอาถรรพ์ และเป็นส่วนหนึ่งในเส้นทางการแข่งขันวิ่งมาราธอนของกีฬาโอลิมปิกในปี 2012
สถานีรถไฟลอนดอนคิงส์ครอส (London King’s Cross Railway Station) สถานีรถไฟเก่าแก่และมีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของประเทศอังกฤษ และเป็นฉากสำคัญของภาพยนตร์ที่โด่งดังมากๆ หลังจากที่ภาพยนตร์ Harry Potter ออกฉาย ทำให้สถานีรถไฟแห่งนี้เป็นสถานที่ที่มีสาวกแฮรี่เดินทางมาถ่ายบรรยากาศตามรอยหนังกันมากมาย ถึงขนาดที่ว่าภายในสถานีมีร้านขายของที่ระลึกและทำฉากให้เป็น ชานชาลาที่ 9 ¾ เหมือนในภาพยนตร์เลยทีเดียว
พิพิธภัณฑ์บริติช (British Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งชาติของสหราชอาณาจักร ซึ่งจัดแสดงวัตถุโบราณจากทุกทวีปทั่วโลก ซึ่งอังกฤษเป็นประเทศที่มีอาณานิคมอยู่ทุกทวีปทั่วโลก ทำให้ประเทศอังกฤษพระอาทิตย์ไม่เคยตกดินเลย ทางเข้าพิพิธภัณฑ์บริติช ด้านข้างเดินมาจาก Russel Square จะใกล้มาก ทางเข้าด้านนี้จะเข้าไปที่ชั้นใต้ดิน ซึ่งเดินตรงเข้าสู่พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการ แต่ทางด้านหน้าซึ่งเป็นทางเข้าที่เปิดเป็นปกติ แต่คนส่วนใหญ่จะมาเข้าทางประตูหน้า
หอคอยแห่งลอนดอน (Tower of London) ปราสาทราชวัง คุก สถานที่เก็บสมบัติ สถานที่สำรวจทางประวัติศาสตร์ ทั้งหมดรวมอยู่ในสถานที่เดียวกันซึ่งก็คือหอคอยแห่งกรุงลอนดอนนี่เอง ภายในมีอาคารสำคัญๆ มากมายที่ White Tower หรือหอคอยสีขาว ที่สร้างขึ้นในปี 1078 ในรัชสมัยของวิลเลี่ยมผู้พิชิต นอกจากนี้ไม่ควรพลาดที่จะเข้าชมพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรักษาของมีค่าของราชวงศ์เอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นมงกุฎเพชร ชุดอัศวินสมัยโบราณ รวมถึงการเข้าร่วมทริปกับ Yeoman Warders อดีตทหารรักษาพระองค์ ที่ผันตัวมาเป็นไกด์นำเที่ยว
** อิสระอาหารกลางวัน และ อาหารค่ำ เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว **
ที่พัก Ibis London Wembley ระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

Day5 เมืองลอนดอน – พระราชวังบัคกิ้งแฮม – พระราชวังเวสต์มินสเตอร์ – หอนาฬิกบิ๊กเบน – จัตุรัสทราฟัลก้าร์ – ถนนออกซ์ฟอร์ด – สนามบินลอนดอนฮีทโธรว์ สหราชอาณาจักร

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองลอนดอน (London) (เดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เมืองหลวงของประเทศอังกฤษ
นำท่านชมด้านนอกของ พระราชวังบัคกิ้งแฮม (Buckingham Palace) เดิมชื่อคฤหาสน์บัคกิ้งแฮม (Buckingham House) เป็นพระราชวังที่เป็นที่ประทับเป็นทางการของราชวงศ์อังกฤษ เป็นสถานที่ที่ใช้สำหรับการเลี้ยงรับรองของรัฐและยังเป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวสำคัญของเมือง พระราชวังบัคกิ้งแฮมกลายมาเป็นพระราชฐานที่ประทับอย่างเป็นทางการของราชวงศ์อังกฤษเมื่อสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียขึ้นครองราชย์เมื่อปี ค.ศ. 1837 นำท่านชม พระราชวังเวสต์มินสเตอร์ (Westminster Palace) หรือ ตึกรัฐสภาเวสต์มินสเตอร์ (Houses of Parliament) เป็นสถานที่ที่สภาสองสภาของรัฐสภาแห่งสหราชอาณาจักร (สภาขุนนาง และสภาสามัญชน) ใช้ประชุม พระราชวังตั้งอยู่บนฝั่งเหนือของแม่น้ำเทมส์ในนครเวสต์มินสเตอร์ของเมืองลอนดอน พระราชวังเวสต์มินสเตอร์ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1016 มีห้องทั้งหมดด้วยกันประมาณ 1,100 ห้อง 100 บันได และระเบียงยาวรวมประมาณ 4.8 กิโลเมตร ตัวสิ่งก่อสร้างส่วนใหญ่สร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 19 พระราชวังเวสต์มินสเตอร์ ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์กรยูเนสโกเมื่อปี ค.ศ. 1987 ยังเป็นที่ตั้งของหอนาฬิกา หอนาฬิกาบิ๊กเบน (Big Ben / Elizabeth Tower) อันเป็นสัญลักษณ์ของประเทศอังกฤษ ตีบอกเวลาทุกหนึ่งชั่วโมง เป็นนาฬิกาที่มีหน้าปัดใหญ่ที่สุดในโลก นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสทราฟัลก้าร์ (Trafalgar Square) จัตุรัสกลางเมืองที่รายล้อมไปด้วยอาคารราชการสำคัญของลอนดอน

เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารอาหารจีน พิเศษ เมนู เป็ดย่างชื่อดังของลอนดอน (8)

นำท่านเดินทางสู่ ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้าชั้นนำที่ ถนนออกซ์ฟอร์ด (Oxford Street) ที่มีห้างสรรพสินค้าใหญ่มากมายอย่าง Mark & Spencer, Primark, Selfridges, Next, Zara ฯลฯ หรือ ย่านไนซ์บริดจ์ (Knights Bridge) ซึ่งเป็นที่ตั้งของ ห้างสรรพสินค้าชื่อดังอย่าง ห้างฮาร์วีย์ นิโคล (Harvey Nicole) และ ห้างแฮร์รอดส์ (Harrods) ที่ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นชั้นนำจากทั่วทุกมุมโลก รวมทั้งกระเป๋าแฮร์รอดส์ที่นิยมกันทั่วโลก
18.30 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินลอนดอนฮีทโธรว์ สหราชอาณาจักร (เดินทางประมาณ 30 นาที)
21.20 นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน Eva Air เที่ยวบินที่ BR068 (บริการอาหารและเครื่องดื่ม)

Day6 สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

15.45 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ … พร้อมความประทับใจ

ทัวร์อังกฤษ