Print

ทัวร์ยุโรป ปารีส มองซ์แซงต์มิเชล เชอนองโซ ออร์เลอ็อง แวร์ซายส์ (GF)

ราคาเริ่มต้น 59,900 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

สายการบิน: สายการบิน GULF AIR

นำท่านเยี่ยมชม พระราชวังแวร์ซายส์ (Palace of Versailles) (ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 30 นาที)   หรือที่เรียกว่า “Château de Versailles” ในภาษาฝรั่งเศส สถานที่อันหรูหราแห่งนี้เป็นพระราชวังหลวงตั้งอยู่ที่เมืองแวร์ซายส์ ในปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส ที่สำคัญคือพระราชวังแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม

วันที่เดินทาง

ก.พ. – พ.ค. 67

วันที่ โปรแกรมทัวร์ อาหาร โรงแรม
เช้า เที่ยง เย็น
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินบาร์เรน
2 สนามบินบาร์เรน – สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล – มองซ์แซงต์มิเชล – เมืองเลอม็อง Artyster Le Mans Hotel,
Le Mans หรือเทียบเท่า
3 เมืองเลอม็อง – หมู่บ้านเชอนองโซ – ปราสาทเชอนองโซ – เมืองออร์เลอ็อง – โบสถ์ Sainte-Croix – จัตุรัส Place du Martroi Ibis Orleans Centre Foch, Orleans หรือเทียบเท่า
4 เมืองออร์เลอ็อง – พระราชวังแวร์ซายส์ – เมืองปารีส – ปาแลเดอชาโย – ทรอกาเดโร – จุดชมวิวหอไอเฟล – พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ – ห้างสรรพสินค้าแกลลอรี่ ลาฟาแยตต์ Ibis Paris CDG Airport, Paris
หรือเทียบเท่า
5 อิสระเลือกท่องเที่ยวหรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัย Ibis Paris CDG Airport, Paris
หรือเทียบเท่า
6 สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล – สนามบินบาห์เรน
7 สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศไทย
***รายการทัวร์ข้างต้นอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมโดยจะคำนึงถึงความปลอดภัยและผลประโยนชน์ของผู้เดินทางเป็นหลัก***

วันเดินทาง ราคาทัวร์/ท่าน
พักห้องละ 2-3 ท่าน ราคาทัวร์เด็ก/ท่าน
(อายุไม่เกิน 12 ปี) ราคาทัวร์ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบิน ราคา
ห้องพักเดี่ยว
26 ก.พ. – 03 มี.ค. 67 59,990 57,990 39,990 9,000
29 เม.ย. – 05 พ.ค. 67
GF153:15.55-19.10//GF190:01.35-07.55
GF18:10.40-18.40//GF152:22.20-09.30 59,990 57,990 39,990 9,000
20 – 26 พฤษภาคม 2567
GF153:15.55-19.10//GF190:01.35-07.55
GF18:10.40-18.40//GF152:22.20-09.30 59,990 57,990 39,990 9,000
อัตราค่าบริการสำหรับ เด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 15,000 บาท

อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,500 บาท
ราคาทัวร์ข้างต้นไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น(ประเทศฝรั่งเศส) ราคา 6,000 บาท/ท่าน
โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ อำนวยความสะดวกในการยื่น และให้คำแนะนำแก่ท่าน

สำคัญโปรดอ่าน
1. กรุณาทำการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมชำระเงินมัดจำและค่าวีซ่า ท่านละ 36,000 บาท/ท่าน และชำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ก่อนการเดินทาง กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน ต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน 100% เท่านั้น
2. อัตราค่าบริการนี้ จำเป็นต้องมีผู้เดินทาง จำนวน 20 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจำนวนที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ)
3. ท่านที่ต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกบัตรโดยสาร เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะนำจากเจ้าหน้าที่เป็นเพียงการแนะนำเท่านั้น
4. นักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางโปรแกรมข้างต้นควรทำการจอง และ ส่งเอกสารเพื่อขอวีซ่าหมู่คณะก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ 60 วัน หากระยะเวลาน้อยกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ขอสงวนสิทธิ์ในการขอวีซ่าประเภทอื่นซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม หรือมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน
Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินบาห์เรน

12.30 นัดหมายพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โปรดสังเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกเช็คอินให้แก่ท่าน
15.30 ออกเดินทางสู่ สนามบินบาห์เรน ประเทศบาห์เรน โดยสายการบิน Gulf Air เที่ยวบินที่ GF153 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
19.15 เดินทางถึง สนามบินบาห์เรน ประเทศบาห์เรน
Day2 สนามบินบาร์เรน – สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล – มองซ์แซงต์มิเชล – เมืองเลอม็อง
01.20 นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบิน Gulf Air เที่ยวบินที่ GF19
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
06.45 เดินทางถึง สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล ประเทศฝรั่งเศส หลังจากนั้นนำท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองรับสัมภาระพร้อมออกเดินทางตามรายการ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง)
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น (1)
นำท่านเดินทางสู่ มองซ์แซงต์มิเชล (Mont Sant-Michel) (ใช้เวลาเดินทาง 4 ชั่วโมง 15 นาที) เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวห้ามพลาดของประเทศฝรั่งเศส ความงดงามของสถาปัตยกรรมที่นี่สวยงามเหมือนปราสาทในฝันเลยทีเดียว และ ‘มงต์แซงต์มิเชล’ ยังถูกยกให้เป็น สิ่งมหัศจรรย์ของโลกตะวันตก (Wonder of the Western World) วิหารแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมติดหนึ่งในสามของฝรั่งเศส รองลงมาจากหอไอเฟลและพระราชวังแวร์ซายน์ นำท่านชมด้านนอกของ มหาวิหารมองซ์แซงต์มิเชล (Mont Saint Michel Abbey) (ไม่รวมค่าเข้าชมภายในโบสถ์ ประมาณท่านละ 11 ยูโร) เป็นวิหารที่ตั้งอยู่บนเกาะโดดเด่นเป็นสง่ากลางทะเลชายฝั่งตะวันตก บริเวณแคว้นนอร์มองดี สูงจากระดับนํ้าทะเลความสูงรวมฐานและตัววิหารสูงถึง 155 เมตร นำท่านชมบ้านเรือนที่ได้รับการอนุรักษ์ยังคงสภาพเหมือนยุโรปยุคกลาง
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเลอม็อง (Le Mans) (ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง 30 นาที) เมืองหลวงของจังหวัดซาร์ตแคว้นเปอีเดอลาลัวร์เมืองยอดนิยมที่จัดรายการแข่งขันรถยนต์24 Hours ofLe Mans และมีการจัดต่อเนื่องในทุกปีมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1923
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน (2)
ที่พัก Artyster Le Mans Hotel, Le Mans ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
Day3 เมืองเลอม็อง – หมู่บ้านเชอนองโซ – ปราสาทเชอนองโซ – เมืองออร์เลอ็อง – โบสถ์ Sainte-Croix – จัตุรัส Place du Martroi
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านเชอนองโซ (Chenonceaux) (ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 40 นาที) ในจังหวัดแอ็งเดรลัวร์ แคว้นซ็องทร์-วาลเดอลัวร์ ประเทศฝรั่งเศส
นำท่านเข้าชม ปราสาทเชอนองโซ (Chateau de Chenonceau) ปราสาทหรือพระราชวังที่เป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวรองลงมาจากพระราชวังแวร์ซาย (Chateau de Versailles) เป็นปราสาทสไตล์เรเนซองส์ (Renaissance) ตั้งอยู่ในลุ่มแม่น้ำลัวร์ (Loire Valley) ปราสาทแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นมาบนแม่น้ำเชอ (Cher) ที่เชื่อมกับฝั่งท่าแม่น้ำด้วยสะพาน Pont Chateau นอกจากจะมีความสวยงามแล้วยังมีประวัติศาสตร์และความเป็นมามากมายซ่อนอยู่ภายใต้ปราสาทแห่งนี้ด้วย ปราสาทเชอนองโซถูกสร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 16

เที่ยง เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาท่องเที่ยวอิสระอาหารเที่ยง
นำท่านเดินทางสู่ เมืองออร์เลอ็อง (Orléans) (ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 40 นาที) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศฝรั่งเศส ราว 130 ทางตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงปารีส เป็นเมืองหลักของจังหวัดลัวแรในแคว้นซ็องทร์-วาลเดอลัวร์ ตัวเมืองตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำลัวร์ ตรงที่แม่น้ำโค้งไปทางใต้ไปยังมาซิฟซ็องทราล
นำท่านถ่ายรูปกับ โบสถ์ Sainte-Croix โบสถ์แห่งนี้ได้รับการสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมโกธิค และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์เมื่อปี 1862 หอคอยทางทิศเหนือบรรจุระฆังจำนวน 5 ใบที่ได้รับบริจาคโดย Georges Bollée ผู้ผลิตระฆังในเมือง Saint-Jean-de-Braye ซึ่งอยู่ในเขตชานเมืองของออร์เลอ็อง
นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัส Place du Martroi จัตุรสแห่งนี้ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของกำแพงเมือง ที่ลานจัตุรัสแห่งนี้มีรูปปั้นผลงานของ Edme Gois ตั้งอยู่ ถ้าผ่านมาที่นี่ในช่วงบ่าย จะได้พบกับชาวเมืองออร์เลอ็องที่ออกมาพบปะ สัมผัสกับอากาศสดชื่น นั่งอ่านหนังสือและพูดคุยกับเพื่อนฝูง

ค่ำ เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาท่องเที่ยวอิสระอาหารค่ำ
ที่พัก Ibis Orleans Centre Foch, Orleans ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

Day4 เมืองออร์เลอ็อง –พระราชวังแวร์ซายส์ – เมืองปารีส – ปาแลเดอชาโย – ทรอกาเดโร – จุดชมวิวหอไอเฟล – พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ – ห้างสรรพสินค้าแกลลอรี่ ลาฟาแยตต์
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)
นำท่านเยี่ยมชม พระราชวังแวร์ซายส์ (Palace of Versailles) (ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 30 นาที) หรือที่เรียกว่า “Château de Versailles” ในภาษาฝรั่งเศส สถานที่อันหรูหราแห่งนี้เป็นพระราชวังหลวงตั้งอยู่ที่เมืองแวร์ซายส์ ในปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส ที่สำคัญคือพระราชวังแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม เมื่อปี 1979 จากองค์การยูเนสโก พระราชวังแวร์ซายส์เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคปัจจุบัน โดยพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 มีพระประสงค์ให้สร้างพระราชวังขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการปกครองของพระองค์ โดยใช้เงินในการสร้างทั้งหมด 500,000,000 ฟรังก์และคนงานกว่า30,000 คนพระราชวังแวร์ซายส์ เป็นพระราชวังที่ประทับที่สมบูรณ์แบ
โดยพระราชวังใหญ่โตสวยงามแห่งนี้สร้างด้วยหินอ่อนสีขาว ภายในแบ่งออกเป็นห้อง เช่น ห้องบรรทม ห้องเสวย ห้องสำราญ เป็นต้น ซึ่งแต่ละห้องล้วนมีเครื่องประดับหรูหราตระการตาและภาพเขียนที่มีชื่อเสียงประดับอยู่ตามผนังห้อง ซึ่งทั่วโลกยกย่องว่าพระรางวังแวร์ซายส์ เป็นที่รวบรวมเอกลักษณ์แห่งศิลปกรรมของฝรั่งเศสที่เคยกระฉ่อนโลกทั้งมวล จนมีคำกล่าวว่า ” คราใดใครได้เยือนแวร์ซายส์ ครานั้นเขาได้เห็นโลกอันศิวิไลซ์ที่แท้จริงแล้ว ” พระราชวังแวร์ซายส์จัดห้องเป็นสัดส่วนอย่างสมพระเกียรติที่สุดและแต่ละห้องได้สร้างอย่างวิจิตรบรรจงให้ความสอดคล้องกับเหตุการณ์และนามของห้องอย่างยิ่ง ไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดคือ ห้องกระจก (The Hall of Mirrors) เป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดของแวร์ซายส์ในรอบ 4 ศตวรรษ ออกแบบโดยสถาปนิกเอก มอนสาร์ท ห้องนี้พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ทรงกำกับการก่อสร้าง
นำท่านเดินทางสู่ เมืองปารีส (Paris) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 40 นาที) ปารีสเป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศฝรั่งเศสตั้งอยู่บนแม่น้ำแซน ตั้งถิ่นฐานมามากกว่า 2,000 ปี ปัจจุบันปารีสเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล้ำสมัยแห่งหนึ่งของโลก และเป็นสถานทีท่องเที่ยวที่โด่งดังแห่งหนึ่ง
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน (5)
นำท่านเดินทางสู่ ปาแลเดอชาโย (Palais de Chaillot) ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามหอไอเฟลคนละฝั่งของแม่น้ำแซน ตั้งอยู่บนที่ตั้งเดิมของ ปาแลดูว์ทรอกาเดโร (Palais du Trocadero) ซึ่งเป็นที่มาของชื่อเรียกสั้นๆขอสถานที่นี้ว่า ทรอกาเดโร (Trocadero) อาคารแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อจัดงานนิทรรศการ สร้างใสถาปัตยกรรมแบบ Neo Classic ต่อมาได้มีการรื้อถอนอาคารเดิมและสร้างอาคารแบบใหม่โดยใช้ชื่อว่า ปาแลเดอชาโย (Palais de Chaillot) โดยมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับอาหารเดิม คือ มีตัวอาคารยื่นออกเป็นปีกทั้งสองข้าง โดยลักษณะโค้ง โดยสร้างบนรากฐานของอาคารเดิมทั้งหมด เว้นเพียงแต่ว่า ปีกโค้งทั้งสองอาคารนั้นเป็นอาคารแยกกัน โดยไม่มีอาคารเชื่อมตรงกลาง แต่เว้นเป็นลานจัตุรัสเปิดโล่งแทน เราสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของหอไอเฟลได้จากจัตุรัสทรอกาเดโรผ่านจากลานว่างแห่งนี้ ที่นี่จึงถือเป็นแลนด์มาร์คที่นักท่องเที่ยวที่มาเยือนปารีสต้องมาถ่ายรูปวิวหอไอเฟล ณ ลานแห่งนี้ อิสระให้ท่านถ่ายรูปคู่กับหอไอเฟลอย่างจุใจ
นำท่านถ่ายรูปด้านนนอกของ พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (Louver Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ทางศิลปะตั้งอยู่ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงที่สุด เก่าแก่ที่สุด และใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งได้เปิดให้สาธารณชนเข้าชมได้เมื่อปี พ.ศ. 2336 (ค.ศ. 1793) มีประวัติความเป็นมายาวนานตั้งแต่สมัยราชวงศ์กาเปเซียง ตัวอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวังหลวง ซึ่งปัจจุบันเป็นสถานที่ที่จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณค่าระดับโลกเป็นจำนวนมากกว่า 35,000 ชิ้น จากตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงศตวรรษที่ 19 อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปกับพีระมิดแก้วของพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ ออกแบบโดย ไอ. เอ็ม. เป สถาปนิกชาวจีน-อเมริกัน ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อปีค.ศ.1988 โดยเป็นหนึ่งในโครงการที่ริเริ่มของประธานาธิบดีฟร็องซัว มีแตร็อง เพื่อใช้สอยเป็นทางเข้าหลักของพิพิธภัณฑ์
นำท่านเดินทางสู่ ห้างสรรพสินค้าแกลลอรี่ ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) ตั้งอยู่บน Boulevard Haussmann ในเขตที่ 9 ของกรุงปารีสใกล้กับ Opera Garnier มีแบรนด์หลากหลายให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าต่างๆที่ร้านเพื่อให้เหมาะกับทุกงบประมาณ ตั้งแต่เสื้อผ้าสำเร็จรูปไปจนถึงแฟชั่นชั้นสูง สถาปัตยกรรมของร้านเป็นแบบอาร์ตนูโว มีโดมที่โดดเด่นและทัศนียภาพอันงดงามของกรุงปารีส ทำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของฝรั่งเศส อิสระให้ท่านช้อปปิ้งได้ตามอัธยาศัย

ค่ำ อิสระอาหารค่ำ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาในการช้อปปิ้ง
ที่พัก Ibis Paris CDG Airport, Paris ระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
Day5 อิสระเลือกท่องเที่ยวหรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
อิสระท่องเที่ยวแบบเต็มวัน ทั้งนี้มีหัวหน้าทัวร์พร้อมให้คำแนะนำการเดินทางไปยังที่ท่องเที่ยวต่างๆ
• ดิสนีย์แลนด์ ปารีส (Disneyland Paris) ศูนย์รวมจินตนาการที่สุดแสนจะวิเศษโลกแห่งเทพนิยาย เป็นสวนสนุกแห่งที่สองที่เปิดนอกประเทศอมเริกา USA และเป็นดิสนีย์แลนด์แห่งแรกและแห่งเดียวของยุโรป จึงไม่น่าแปลกใจที่ดิสนีย์แลนด์ปารีสจะเป็นสวนสนุกที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของยุโรป ตั้งอยู่ห่างจากใจกลางเมืองปารีสประมาณ 30 กิโลเมตร ท่านสามารถจองตั๋วได้ที่ www.disneylandparis.com
• โรงอุปรากรปาแลการ์นีเย่ (Palais Garnier) หรือ Paris Opera อยู่ตรงใจกลางเมืองปารีสสร้างโดย ชาร์ล การ์นีเย่ ตามแบบสถาปัตยกรรมฟื้นฟูบาโรก ที่มีความสวยงามมากโดยเฉพาะการตกแต่งที่วิจิตรงดงามภายในอาคาร
• ถนนฌ็องเซลิเซ่ (Champs Elysees) เป็นจุดที่ท่านสามารถช้อปปิ้งร้านค้าแบรนด์ดังระดับโลก เป็นถนนแห่งหนึ่งที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุด ทอดยาวอยู่ ณ เขตที่ 8 ของกรุงปารีส กลายเป็นถนนช้อปปิ้งสายสำคัญที่ได้ชื่อว่าสวยงามที่สุดในโลก นอกจากสองข้างทางจะรวมรวบแหล่งร้านค้าสุดหรูแบรนด์ดังระดับโลกมากมายแล้ว ยังเต็มไปทุกสิ่งที่คุณต้องการ ทั้งร้านอาหารและขนมสุดหรู
• มงต์มาตร์ (Montmartre) เป็นย่านสำคัญอีกแห่งของเมืองปารีส อยู่สุดเขตทางเหนือของปารีส มีลักษณะเป็นเนินเขาสูง 130 เมตร เป็นที่พำนักของชุมชนชาวปารีเซียมายาวนาน รวมถึงยังเป็นจุดกำเนิดผลงานด้านศิลปะของศิลปินมากมายแห่งของเมืองปารีสในอดีต

ที่พัก Ibis Paris CDG Airport, Paris ระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

Day6 สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล – สนามบินบาห์เรน

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7)
หลังรับประทานอาหารเช้านำท่านเดินทางเข้าสู่ สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย
11.00 นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินบาห์เรน ประเทศบาห์เรน โดยสายการบิน Gulf Air เที่ยวบินที่ GF18 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
19.15 เดินทางถึง สนามบินบาห์เรน ประเทศบาห์เรน
22.25 นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน Gulf Air เที่ยวบินที่ GF152 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
Day7 สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศไทย
08.55 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ … พร้อมความประทับใจ