1715858352

ทัวร์ยุโรป รถไฟ เรือเมล์ เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ 7วัน 4คืน (EK)

ราคาเริ่มต้น 69,900 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

สายการบิน: Image

นำท่านถ่ายรูปกับวิหารเซนต์ ลอเรนซ์ (St. Lorenz Church) วิหารประจำเมืองที่หอนาฬิกาสูงใหญ่มีความโดดเด่น สามารถมองเห็นได้จากเกือบทุกจุดของเมือง มีเวลาให้ท่านได้อิสระเดินเล่นในย่านเมืองเก่าที่สวยงาม รวมทั้งเลือกซื้อของที่ระลึก หรือ สินค้าแฟชั่นที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง

วันที่เดินทาง

มิถุนายน 67 – ตุลาคม 67

ทัวร์ยุโรป
วันที่หนึ่ง
กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) – ดูไบ
18.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ
สายการบิน Emirates โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
21.25 น. ออกเดินทางสู่ ดูไบ โดยสายการบิน Emirates (EK) เที่ยวบิน EK 373
วันที่สอง ดูไบ – เมืองแฟรงก์เฟิร์ต – จัตุรัสโรเมอร์ – เมืองนูเรมเบิร์ก – วิหารเซนต์ ลอเรนซ์
00.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
03.45 น. ออกเดินทางต่อสู่ เมืองแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี โดยสายการบิน Emirates (EK) เที่ยวบิน EK 43
08.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานฟรังค์ฟวร์ทอัมไมน์ เมืองแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง)
นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัว เมืองแฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt) ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและพาณิชย์ที่สำคัญของเยอรมนี รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการธนาคารการเงินและการค้าหุ้นที่สำคัญของประเทศ เดินทางผ่านชมสถานีรถไฟแฟรงค์เฟิร์ต (Frankfurt (Main) Hauptbahnhof / Frankfurt Central Station) ซึ่งถือได้ว่าเป็นสถานีรถไฟต้นแบบของหัวลำโพงประเทศไทย ครั้งเมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรปของรัชกาลที่ 5
นำท่านเดินชมจัตุรัสโรเมอร์ (Romerberg) ซึ่งเป็นจัตุรัสที่เก่าแก่ที่สุดในเมือง ด้านข้างก็คือ THE ROMER หรือ Frankfurt City Hall หรือศาลาว่าการเมือง ซึ่งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของจัตุรัสโรเมอร์
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองนูเรมเบิร์ก (Nuremberg) เมืองที่มีอาคารบ้านเรือนแบบโบราณที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์ มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 900 ปี และเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ฮิตเลอร์ได้ใช้สถานที่แห่งนี้เป็นกองบัญชาการทางการทหารเพื่อต่อสู่ในสงครามโลกครั้งที่ 2 และตัวเมืองโดนกลุ่มสัมพันธ์มิตรถล่มเสียหายเกือบทั่วทั้งเมือง แต่ชาวเมืองก็ได้ร่วมมือกันบูรณะให้กลับมาอยู่ในสภาพใกล้เคียงของเดิมมากที่สุด
นำท่านถ่ายรูปกับวิหารเซนต์ ลอเรนซ์ (St. Lorenz Church) วิหารประจำเมืองที่หอนาฬิกาสูงใหญ่มีความโดดเด่น สามารถมองเห็นได้จากเกือบทุกจุดของเมือง มีเวลาให้ท่านได้อิสระเดินเล่นในย่านเมืองเก่าที่สวยงาม รวมทั้งเลือกซื้อของที่ระลึก หรือ สินค้าแฟชั่นที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (ขาหมูเยอรมัน)
ที่พัก นำท่านเข้าสู่ที่พัก MERCURE NUREMBERG หรือเทียบเท่า
วันที่สาม เมืองนูเรมเบิร์ก – เมืองอิงกอลสตัท – Ingolstadt Village Outlet – เมืองมิวนิก – จัตุรัสมาเรียนพลาสท์ – เมืองโรเซนไฮม์ – จัตุรัสแมกซ์โจเซฟพลาทซ์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองอิงกอลสตัท (Ingolstadt) เมืองเล็กๆ ริมฝั่งแม่น้ำดานูบใจกลางแคว้นบาวาเรียตอนบน ที่อยู่ระหว่างเมืองมิวนิก และเมืองนูเรมเบิร์ก
เพื่อนำท่านเดินสู่ Ingolstadt Village Outlet เอ้าท์เลตขนาดใหญ่ใกล้เมืองมิวนิคที่มีสินค้าแฟชั่นแบรนด์เนมจากร้านค้าชั้นนำหลากหลายแบรนด์ อาทิ Aigner, Bally, Burberry, Calvin Klein, Camel, Fossil, Geox, Guess, L’Occitane, Lacoste, Levi’s, NIKE, Samsonite, Stefanel, Superdry, Swarovski, The North Face, Timberland, Tommy Hilfiger, TUMI, Valentino, Versace ฯลฯ อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ Ingolstadt Village Outlet
บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองมิวนิก (Munich) อยู่ทางใต้ของประเทศเยอรมนี และเป็นเมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย ยังเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศ (รองจากเบอร์ลิน และฮัมบูร์ก) และเป็นหนึ่งในเมืองมั่งคั่งที่สุดของยุโรป ซึ่งมีพรมแดนติดเทือกเขาแอลป์ โดยรัฐบาวาเรียเคยเป็นรัฐอิสระปกครองด้วยกษัตริย์มาก่อน ก่อนที่จะผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศเยอรมนี มิวนิคจึงมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเป็นของตัวเอง ทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม และอาหารอันเลื่องชื่อ ซึ่งได้แก่ ไส้กรอกเยอรมัน ขาหมูทอด เพรทเซล และเบียร์
นำท่านชมจัตุรัสมาเรียนพลาสท์ (Marienplatz) ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์และธุรกิจของนครมิวนิก บริเวณนี้เป็นที่ตั้งของศาลาว่าการเมืองที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่งดงามซึ่งสร้างขึ้นในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 ใช้เวลาสร้างถึง 42 ปี มีหอระฆังสูง 85 เมตร ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวรอคอยเฝ้าชมตุ๊กตาไขลานที่จะออกมาเต้นรำ เมื่อนาฬิกาตีบอกเวลา 11.00 น. และ 17.00 น และยังเป็นที่รวมห้างสรรพสินค้า ร้านค้าต่างๆ มากมาย
นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองโรเซนไฮม์ (Rosenheim) เมืองใหญ่ในแคว้นบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี เป็นเมืองอิสระที่ตั้งอยู่ในใจกลางเขตโรเซนไฮม์ ได้รับการขนานนามว่า “ไข่มุกในหุบเขาลุ่มแม่น้ำอินน์” และเป็นประตูประตูสู่ทะเลสาบเคียมเซ (Chiemsee) ประเทศเยอรมนี และด้วยความที่โรเซนไฮม์นั้นเป็นศูนย์กลางการขนส่งที่สำคัญระหว่างมิวนิก ซาลส์บวร์ก และอินส์บรูค ทำให้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เมืองนี้ได้ตกเป็นเป้าหมายสำคัญในการทิ้งระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตร
นำท่านชมจัตุรัสแมกซ์โจเซฟพลาทซ์ (Max-Josefs-Platz) จัตุรัสเก่าของเมืองซึ่งเดิมเป็นที่ตั้งของตลาดกลางการค้าโรเซนไฮม์ต่อมาได้พัฒนาเป็นจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดของเมืองโรเซนไฮม์ โดยบ้านเมืองรอบๆ จัตุรัสนั้นจะตกแต่งสไตล์ Inn-Salzach region ที่เป็นสถาปัตยกรรมที่เน้นความโค้งของเพดาน หน้าต่างและหลังคา อิสระให้ท่านเดินเล่นภายในเมืองตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
ที่พัก นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS ROSENHEIM หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ เมืองโรเซนไฮม์ – เมืองเบิร์ชเทสการ์เดน – เข้าชมเหมืองเกลือโบราณ – ล่องเรือทะเลสาบโคนิก – เมืองมิวนิก – จัตุรัสมาเรียนพลาสท์ – เมืองโรเซนไฮม์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเบิร์ชเทสการ์เดน (Berchtesgaden) เมืองเล็กๆ ทางตอนใต้ของเยอรมนีที่ได้ชื่อว่าเป็น 1 ใน 6 เมืองสวยเส้นทาง German Alpine Road
นำท่านเข้าชมเหมืองเกลือโบราณ (Salt Mine Berchtesgaden) เหมืองเกลือที่เก่าแก่ที่สุดในเยอรมนี มีอายุยาวนานมากกว่า 500 ปี ที่ยังคงใช้งานอยู่จริงจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ที่นี่ยังมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเกลือหลากหลายประเภทให้ได้เลือกชม และเลือกซื้ออีกด้วย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบโคนิก (Konigsee Lake) หรือที่ถูกเรียกว่า “ทะเลสาบกษัตริย์” ทะเลสาบแห่งนี้เป็นทะเลสาบที่มีความลึกที่สุดในเทือกเขาแอลป์ และเป็นทะเลสาบที่ได้ชื่อว่าน้ำใสที่สุดในเยอรมนี แหล่งกำเนิดมาจากการละลายของหิมะบนยอดเขา มีความยาวประมาณ 8 กิโลเมตร และมีความกว้างประมาณ 1.25 กิโลเมตร โดยทะเลสาบตั้งอยู่เหนือระดับน้ำทะเล 602 เมตร ลึกเฉลี่ย 150 เมตร ส่วนที่ลึกที่สุดประมาณ 200 เมตร ปัจจุบันทะเลสาบโคนิก ได้รับการขนานนามว่าเป็นดินแดนแห่งฟยอร์ดที่มีความงดงามที่สุดในประเทศเยอรมนี และในเขตเทือกเขาแอลป์
นำท่าน ล่องเรือชมความสวยงามของทะเลสาบโคนิก (Konigsee) ให้ท่านได้ชมรอบทะเลสาบที่มีสีเขียวมรกตตัดกับสีฟ้าของท้องฟ้าโดยมีเทือกเขาแอลป์เป็นฉากหลัง และที่พลาดไม่ได้คือการถ่ายรูปกับโบสถ์เซนต์บาโธโลมา (St. Bartoloma Church) โบสถ์ที่มีชื่อเสียงที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบโคนิก เป็นสัญลักษณ์สำคัญของทะเลสาบที่นักท่องเที่ยวต้องมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
หลังจากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองโรเซนไฮม์ (Rosenheim) เพื่อนำท่านเข้าสู่ที่พัก
ที่พัก นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS ROSENHEIM หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า เมืองโรเซนไฮม์ – เมืองวาดุซ – ปราสาทวาดุซ – เมืองซุก – หอนาฬิหาเมืองซุก – ร้านทองเก่าแก่ที่สุดในยุโรป – เมืองซูริค – โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ – จัตุรัสปาราเดพลาทซ์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองวาดุซ (Vaduz) เป็นเมืองหลวงของประเทศลิกเทนสไตน์ (Liechtenstein) เมืองตั้งอยู่ริมแม่น้ำไรน์
นำท่านสู่จดชมวิวเมืองละถ่ายรูปคู่กับปราสาทวาดุซ (Vaduz Castle) ปราสาทที่ตั้งอยู่บนยอดเขาสูงชันในย่านใจกลางเมือง โดยปราสาทแห่งนี้ยังเป็นที่พักของพระบรมวงศานุวงศ์แห่งลิคทนสไตน์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ตัวปราสาทนั้นสร้างดั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 12 ก่อนที่จะมีการบูรณะและต่อเดิมในปีค.ศ. 1904 นำท่านเข้าสู่ร้าน Huber ร้านนาฬิกาและเครื่องประดับชื่อดัง แหล่งรวมนาฬิกาชั้นนำมากมายและเยกได้ว่ามียี่ห้อชั้นนำครบมากที่สุดแห่งหนึ่งเลยทีเดียว อาทิ เช่น Patak Philippe, Rolex, Panerai , Omega, Brequets, IWC, Cartier, Piaget, Chopard ,Tag Heuer, Hublot, Vacheron Constantin, Audemars Piguet, Breitling, Longines, Jaeger-LeCoultre, Blancpain, Chanel, Hermes, Bvlgari, Rado, Tissot, Swatch ฯลฯ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซุก (Zug) เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบที่สวยงามราวกับเทพนิยายตั้งอยู่ทางภาคกลางตอนบนของประเทศ โดยนอกจากความสวยงามของทัศนียภาพแล้ว เมืองนี้ยังมีอัตราการเก็บภาษีที่ค่อนข้างต่ำจึงถือเป็นที่ตากอากาศที่นิยมของเหล่าเศรษฐี คนดังสำคัญระดับโลกมากมายมาเยือน ท่านอาจจะเห็นซูเปอร์คาร์จอดเรียงรายอยู่ 2 ข้างทาง จนเป็นเรื่องธรรมดาไปเลย
นำท่านชมหอนาฬิกาเมืองซุก (Clock Tower) แลนด์มาร์กที่สำคัญแห่งหนึ่งของเมืองด้วยความสูงของหอถึง 52 เมตรและความโดดเด่น ของหลังคาซึ่งเป็นสีน้ำเงินขาวโดนเด่นตัดกับสีหลังคาสีน้ำตาลของบ้านเมืองสวยงามอย่างยิ่ง
นำท่านเข้าชมร้านทำทองที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป (The Oldest house of goldsmiths in Europe) ของครอบครัว Lohri เปิดทำการตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 16 ภายในตัวอาคารมีการตกแต่งในรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยจักรวรรดินโปเลียน มีซุ้มประตูและเสาโรมัน มีรูปปั้นและจิตรกรรมฝาผนัง ด้วยการวาดลายหินอ่อนด้วยมือ ในปี 1971 ได้เปิดร้านนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะล้ำค่าและเครื่องประดับหายาก และบางชิ้นมีเพียงชิ้นเดียวในโลก มีเวลาให้ท่านเดินชื่นชมอาคาร งานศิลปะล้ำค่าและเครื่องประดับหายากแล้ว ในส่วนของ Lohri Store ยังมีนาฬิกาชั้นนำระดับโลกให้ท่านเลือกซื้อเลือกชมมากมาย
นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองซูริค (Zurich) เมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์
นำท่านถ่ายรูปกับโบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ (Fraumunster Abbey) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 853 โดยกษัตริย์เยอรมันหลุยส์ ใช้เป็นสำนักแม่ชีที่มีกลุ่มหญิงสาวชนชั้นสูงจากทางตอนใต้ของเยอรมันอาศัยอยู่
นำท่านสู่จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ (Paradeplatz) เป็นจัตุรัสเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17 ปัจจุบันเป็นชุมทางรถรางที่สำคัญของเมืองและยังเป็นศูนย์กลางการค้าของย่านธุรกิจ ธนาคาร สถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ อิสระให้ท่านได้เดินชมเมือง ถ่ายรูป และเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
ที่พัก นำท่านเข้าสู่ที่พัก HARRY’S HOME หรือเทียบเท่า
วันที่หก เมืองซูริค – ขึ้นรถไฟฟันเฟืองสู่ยอดเขาริกิ – ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น – สนามบิน
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่าน นั่งรถไฟไต่เขาริกิ (Rigi) ที่ถือได้ว่าเป็นรถไฟไต่เขาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป ที่เรียกได้ว่าเป็นรถไฟสายแรกของสวิตเซอร์แลนด์เลยก็ว่าได้ และยังเป็นอันดับ 2 รองจากยอดเขาวอชิงตัน ในมลรัฐนิวแฮมป์เชียร์ ในสหรัฐอเมริกา มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,798 เมตร สู่ ยอดเขาริกิ (Rigi Kulm) มีที่มาจากคำว่า Mons Regina แปลได้ว่า “ราชินิแห่งขุนเขา” (Queen of the mountains) เพราะสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของยอดเขาอื่นๆ ได้รอบ 360 องศา
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองบนยอดเขา
บ่าย จากนั้นนำท่านลงจากเขาโดยกระเช้า เพื่อล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น (Lake Lucerne Cruise) ทะเลสาบสี่พันธรัฐที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งมีความงดงามของทัศนียภาพอยู่ท่ามกลางหุบเขาที่โอบล้อมด้วยยอดเขาริกิ (MountRigi) และยอดเขาพิลาทุส (Mount Pilatus) ทำให้วิวทิวทัศน์ของทะเลสาบลูเซิร์นดูงดงามยิ่งขึ้น ทะเลสาบลูเซิร์นยังได้ชื่อว่าเป็น “ทะเลสาบที่สวยสุดในสวิตเซอร์แลนด์” อีกด้วย ให้ท่านได้ชื่นชมทัศนียภาพบริเวณรอบๆทะเลสาบลูเซิร์น
16.30 น. ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานซูริค เพื่อทำคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี (Duty Free) ภายในสนามบิน
22.15 น. ออกเดินทางสู่ ดูไบ โดยสายการบิน Emirates (EK) เที่ยวบิน EK 86
**คณะที่เดินทางวันที่ 22 ตุลาคม ออกเดินทาง เวลา 21.50 น. ถึงสนามบินดูไบ เวลา 07.05 น.**
วันที่เจ็ด ดูไบ – กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
06.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
09.40 น. ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน Emirates (EK) เที่ยวบิน EK 372
**คณะที่เดินทางวันที่ 20 ตุลาคม ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน EK370 เวลา 09.00 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เวลา 18.25 น.**
**คณะที่เดินทางวันที่ 22 ตุลาคม ออกเดินทาง เวลา 09.30 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เวลา 18.40 น.**
19.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

ทัวร์ยุโรป