EEK73-ADS_0

ทัวร์ยุโรป สวยทุกจุดเช็คอิน หยุดเปลี่ยนโปรไฟล์ Instagram East Europe AUSTRIA CZECH SLOVAKIA HUNGARY 7วัน 4คืน (EK)

ราคาเริ่มต้น 64,888 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

สายการบิน: Image

นำท่านเดินทางสู่ เมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) สาธารณรัฐเช็ก (ระยะทาง 71 กม./1.15 ชม.) ล้อมรอบด้วยแม่น้ำ Vltava ทำให้เมืองแห่งนี้มีลักษณะคล้ายหยดน้ำ จนถูกขนานนามว่าเป็น “เมืองหยดน้ำ” จากนั้นนำท่านถ่ายรูปบริเวณรอบนอก ปราสาทครุมลอฟ (Cesky Krumlov Castle) เป็นปราสาทกอธิคดั้งเดิม ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำวัลตาวาบนแหลมหิน มีหอคอยสีชมพูหวานๆ ราวกับปราสาทเจ้าหญิงในนิยาย มีอายุกว่า 700 ปี เคยเป็นคฤหาสน์ส่วนตัวของขุนนางถึง 3 ตระกูล ก่อนจะตกเป็นสมบัติของรัฐบาล

วันที่เดินทาง

9 ต.ค. 67 – 15 ต.ค. 67, 18 ต.ค. 67 – 24 ต.ค. 67, 13 พ.ย. 67 – 19 พ.ย. 67, 2 ธ.ค. 67 – 8 ธ.ค. 67

ทัวร์ยุโรป

22.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบิน EMIRATES (EK) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
01.35 น. นำท่านเดินทางสู่ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดย สายการบิน EMIRATES (EK) เที่ยวบินที่ EK385
04.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะพักเปลี่ยนเครื่อง
08.55 น. นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา ประเทศออสเตรีย เที่ยวบินที่ EK127
12.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา ประเทศออสเตรีย นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากร (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) นำท่านเดินทางสู่ กรุงเวียนนา (Vienna) (ระยะทาง 48 กม. / 45 นาที) ผ่านชมเส้นทางธรรมชาติของทิวเขาสูงและพื้นที่อันเขียวชอุ่มของป่าไม้ จากนั้นนำท่านถ่ายรูปบริเวณด้านนอก พระราชวังเชินบรุนน์ (Schonbrunn Palace) ใช้พระราชวังแวร์ซายส์ในฝรั่งเศสเป็นต้นแบบ เป็นสถานที่รวบรวมผลงานทางศิลปะการตกแต่งชั้นเยี่ยมจำนวนมาก โดยรอบของพระราชวังเชินบรุนน์ ถูกรายล้อมด้วยสวนที่จัดตกแต่งประดับประดา จากต้นไม้ ดอกไม้ตามฤดูกาล ภายในอุทยานเคยเป็นที่ตั้งของสวนสัตว์แห่งแรกของโลกเมื่อ พ.ศ. 2295 ปัจจุบันได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลก และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากในกรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย
นำท่านถ่ายรูปบริเวณด้านนอก พระราชวังฮอฟบวร์ก (Hofburg Palace) เป็นอดีตพระราชวังหลวง ส่วนหนึ่งของพระราชวังในปัจจุบันเป็นที่พำนักและทำเนียบของประธานาธิบดีออสเตรีย ศาลาว่าการกรุงเวียนนา (Vienna City Hall) หรือที่เรียกว่า Rathaus เป็นอาคารที่สวยงามที่สุดในบรรดาอาคารเก่าแก่และภายในห้องต่างๆ ถูกตกแต่งสไตล์โกธิค โดยที่แห่งนี้มีเจ้าหน้าที่มากกว่า 2,000 คนปฏิบัติหน้าที่อยู่ในอาคาร
เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่1) เมนูพิเศษ! Ribs Of Vienna (1 rack 500g)

ที่พัก : Austria Trend Ananas หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่2)
นำทุกท่านเดินทางเที่ยวชมที่ เมืองฮัลส์สตัทท์ (Hallstatt) (ระยะทาง 289 กม./ 4.15 ชม.) เป็นหนึ่งในหมู่บ้านริมทะเลสาบสวยที่สุดในโลก ให้ท่านอิสระเดินถ่ายภาพเที่ยวชมวิถีชีวิตของคนในหมู่บ้านตามอัธยาศัย
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่3) เมนูพิเศษ ปลาเทราต์ย่างท่านละ 1 ตัว
นำท่านเดินทางสู่ เมืองลินซ์ (Linz) (ระยะทาง 125 กม./ 2 ชม.) เป็นเมืองที่มีการผลิตเหล็ก เครื่องจักร อุปกรณ์ไฟฟ้า อดีตเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญ ให้ท่านถ่ายรูปบริเวณด้านนอก พิพิธภัณฑ์แห่งโลกอนาคต (Ars Electronica Center) ตั้งอยู่ริมแม่น้ำดานูบ เป็นที่จัดแสดงวิทยาการต่างๆ ที่ส่งผลต่อมวลมนุษย์ปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นอวกาศ หุ่นยนต์และเอไอ ยารักษาโรค เป็นต้น
จากนั้นนำท่านสู่ จัตุรัสเฮาพท์พลัทซ์ (Hauptplatz) บริเวณตรงกลางมีอนุเสาวรีย์หินอ่อนที่ขอบคุณพระเจ้า ที่ช่วยรอดพ้นภัยทั้งจากโรคระบาด และการโจมตีของกองทัพออตโตมันมาได้ มหาวิหารเก่าลินซ์ (Old Cathedral) หรือเรียกอีกอย่างว่าโบสถ์อิกเนเชียส ที่นี่ทำหน้าที่เป็นอาสนวิหารของสังฆมณฑลลินซ์ โรงละครลินซ์ (Neues Musiktheater) สร้างขึ้นระหว่างปี 2008 ถึง 2013 ทำหน้าที่เป็นโรงละครและโรงโอเปร่าของเมืองลินซ์
เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่4)
ที่พัก : Trans World Hotel Donauwelle หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่5)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) สาธารณรัฐเช็ก (ระยะทาง 71 กม./1.15 ชม.) ล้อมรอบด้วยแม่น้ำ Vltava ทำให้เมืองแห่งนี้มีลักษณะคล้ายหยดน้ำ จนถูกขนานนามว่าเป็น “เมืองหยดน้ำ” จากนั้นนำท่านถ่ายรูปบริเวณรอบนอก ปราสาทครุมลอฟ (Cesky Krumlov Castle) เป็นปราสาทกอธิคดั้งเดิม ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำวัลตาวาบนแหลมหิน มีหอคอยสีชมพูหวานๆ ราวกับปราสาทเจ้าหญิงในนิยาย มีอายุกว่า 700 ปี เคยเป็นคฤหาสน์ส่วนตัวของขุนนางถึง 3 ตระกูล ก่อนจะตกเป็นสมบัติของรัฐบาล
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่6)
นำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองปราก (Prague) (ระยะทาง 170 กม./ 3 ชม.) เป็นเมืองหลวงและเมืองมรดกโลกของสาธารณรัฐเช็ก ด้วยความสวยงามและเงียบสงบ จึงได้รับสมญานามว่าเป็นดินแดนของ “มงกุฎแห่งยุโรป (Crown of Europe)” นำท่านชม สะพานชาร์ลส์ (Charles Bridge) เป็นสะพานประวัติศาสตร์ ทอดตัวข้ามแม่น้ำวัลตาวา มีรูปปั้นสไตล์บาโรก ทั้งหมดกว่า 30 รูป ที่ถูกวางอยู่ข้างสะพานชาร์ลส์มาตั้งแต่ในศตวรรษที่ 17 ผ่านชม ย่านเมืองเก่า (Old Town Square) ที่มีไฮไลท์สำคัญอย่าง หอนาฬิกาดาราศาสตร์ (Astronomical Clock) โดยทุกๆ ชั่วโมง ตรงหน้าต่างจะมีขบวนตุ๊กตารูปปั้นที่เป็นสาวกพระเยซูจะพากันเดินพาเหรดออกมา โดยนาฬิกาสามารถบอกเวลาได้ทั้ง วัน เดือน ปี รวมไปถึงจักรราศีอีกด้วยซึ่งถูกสร้างขึ้นมากว่า 600 ปีมาแล้ว
จากนั้นนำท่านเข้าชม ปราสาทปราก (Prague Castle) (ค่าทัวร์รวมค่าเข้าชมปราสาท) ได้รับการรับรองจากกินเนสส์บุ๊กว่าเป็นปราสาทโบราณที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นที่เก็บมงกุฎเพชรทำขึ้นในสมัยพระเจ้าชารล์สที่ 4 กษัตริย์ผู้สร้างความเจริญสูงสุด นอกจากนี้รอบๆ ตัวปราสาทมีจุดที่น่าสนใจอยู่หลายแห่ง อาทิ มหาวิหารเซนต์วิตัส (St. Vitus Cathedral) บริเวณช่องหน้าต่างถูกประดับประดาด้วยกระจกสี รอบๆผนังตกแต่งด้วยภาพจิตรกรรม และประติมากรรมที่มีความประณีตและสวยงามสุดๆ พระราชวังเก่า (Old Royal Palace) เป็นอาคารที่ต่อเนื่องมาจากโบสถ์เซ็นเตอร์วิตัส สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับของราชวงศ์ การสร้างหลังคามีรูปทรงแหลมสูง มหาวิหารเซนต์จอร์จ บาซิลลิกา (The St. George’s Basilica) ตัวโบสถ์ด้านนอกเป็นศิลปะสไตล์บารอก แต่ภายในกลับตกแต่งด้วยสไตล์โรมาเนสก์ ที่ให้บรรยากาศเรียบง่าย และเป็นที่ฝังพระศพของกษัตริย์เช็ก และอีกจุดที่สวยไม่แพ้กันนั่นคือ ถนนทองคำ (Golden Lane) โดยสาเหตุที่ได้ชื่อว่าถนนทองคำนั้น บริเวณนี้เคยเป็นที่พำนักของเหล่าช่างทองที่อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก
เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่7)
ที่พัก : Clarion Congress Hotel Prague – CPI Hotels a.s. หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่8)
นำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองบราติสลาวา (Bratislava) ประเทศสโลวาเกีย (ระยะทาง 329 กม./ 4.45 ชม.) เป็นเมืองหลวงของประเทศ และมีอาณาเขตติดกับประเทศออสเตรียและประเทศฮังการี ให้ท่านชม ปราสาทบราติสลาวา (Bratislava castle) เป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดใหญ่ มีความผสมผสานของสถาปัตยกรรมได้อย่างลงตัว และที่สำคัญหอคอยที่แห่งนี้ยังเคยเป็นที่เก็บมงกุฎและคฑาสำหรับพิธีราชาภิเษกอีกด้วย
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่9)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี (Budapest) (ระยะทาง 200 กม. / 3 ชม.) เป็นเมืองหลวงมีชื่อเรียกเล่นๆว่า “ไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูบ”
เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่10)
ที่พัก : IntercityHotel Budapest หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่11)
พาทุกท่านทำอีกหนึ่งกิจกรรมที่ไม่ควรพลาด ล่องเรือชมความงามของแม่น้ำดานูบ (ค่าล่องเรือรวมในค่าทัวร์) ใช้ระยะเวลาล่องเรือประมาณ 1 ชม. ในช่วงที่เราล่องเรือ จะเห็น วิว 2 ฝั่งแม่น้ำ ที่เราจะสังเกตเห็น อาทิเช่น สะพานเชน, สะพานอลิซาเบธ, ปราสาทบูดาเปส, รัฐสภาบูดาเปส ในขณะที่ล่องเรือเราจะเห็นเกาะมาร์กาเรต ตั้งอยู่กลางแม่น้ำดานูบ ปกคลุมด้วยสวนสาธารณะและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่12)
นำท่านเดินทางสู่เมืองพาห์นดอฟ (Parndorf) (ระยะทาง 196 กม. / 3 ชม.) จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งที่ McArthurGlen Outlet สินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น GUCCI, BALLY, BURBERRY, CALVIN KLEIN, NIKE และ ร้านช็อคโกแลตอย่าง Lindt ร้านขนมเวเฟอร์ชื่อดังของออสเตรียยี่ห้อ Manner และอีกมากมาย ถือว่าเป็นเอ้าท์เล็ทที่มีร้านหลากหลาย ของมีให้เลือกเยอะ
เย็น  อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัยเพื่อเป็นการไม่รบกวนเวลาช้อปปิ้งของท่าน
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย (ระยะทาง 48 กม. / 45 นาที) เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
22.40 น. เดินทางกลับประเทศไทย โดยสายการบิน EMIRATES (EK) เที่ยวบินที่ EK126

06.15 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรต แวะพักเปลี่ยนเครื่อง
09.40 น. นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย สายการบิน EMIRATES (EK) โดยเที่ยวบินที่ EK372
19.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

ทัวร์ยุโรป