SWI-TG-S061

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ LOVELY SWISS 10 Days (TG)

ราคาเริ่มต้น 149,900 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

สายการบิน: tg

สวิตเซอร์แลนด์ – เกราบึนเดน – วาเลส์ 10 วัน การบินไทย 

 1. ‘ดีสเซนโฮเฟน’ DIESSENHOFEN หมู่บ้านในยุคกลางซึ่งที่ใหญ่ที่สุดในเขตทูร์เกา
 2. ‘สไตน์ อัม ไรน์’ STEIN AM RHEIN เมืองโบราณเล็กๆ มีแม่น้ำไรน์
 3. ‘ดาวอส’ DAVOS เมืองที่เก่าแก่ในหุบเขาแลนด์วาสเซอร์
 4. ‘ยอดเขาไวส์เฟลอ’ WEISSFLUH ทิวทัศน์อันน่าทึ่งที่ทอดยาวไปถึงลานสกีอาโรซา
 5. ‘เซนต์ มอริทซ์’ MORITZ เมืองในออ้อมกอดเทือกเขาแอลป์และวิวทิวทัศน์ของทะเลสาบอันสวยงาม
 6. ‘เบอร์นิน่าเอกซ์เพรส’ BERNINA EXPRESS รถไฟชมวิวที่มีชื่อเสียงที่สุดของสวิสเซอร์แลนด์
 7. ‘FOX TOWN OUTLET’ เอาท์เลทที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปตอนใต้
 8. ‘ยอดเขาแองกิชฮอร์น’ EGGISHORN ภายในพื้นที่ JUNGFRAU – ALETSCH – BIETSCHHORN ซึ่งเป็นมรดกโลกที่ได้รับการขึ้น ทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก
 9. ‘อเลิท์ซ กลาเซียร์’ ALETSCH GLACIER ธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในเทือกเขาแอลป์
 10. ‘ซาส ฟี’ SAAS-FEE หมู่บ้านบนธารน้ำแข็ง ฉายา “The Pearl of the Alps”
 11. ‘ALALIN’ ภัตตาคารหมุนได้ที่สูงที่สุดในโลกที่ระดับความสูง 3,500 เมตร
 12. ‘ลอยเคอร์บาด’ LEUKERBAD หมู่บ้านเล็กๆ เป็นแหล่งน้ำแร่ธรรมชาติที่โด่งดังสุดในเขตเทือกเขาแอลป์
 13. ‘ซียง’ SION หมู่บ้านซึ่งมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 7,000 ปี
 14. ‘มองเทรอซ์ริเวียร่า’ MONTRAUX RIVERA ทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบ ภูเขา และไร่องุ่น
 15. ‘ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น’ Lake Lucerne ซึ่งได้ชื่อว่าสวยสุดในสวิตเซอร์แลนด์
 16. ‘รถไฟล้อเฟืองที่ชันที่สุดในโลก’ สู่ ‘ยอดเขาพิลาทุส’ PILATUS
วันที่เดินทาง

ต.ค. 65 – มี.ค. 66

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

 

วันแรกของการเดินทาง (1)             สนามบินสุวรรณภูมิ – ซูริค      

21.30               สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาท์เตอร์ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 พร้อมเจ้าหน้าที่บริษัท วัน เวิลด์ ทัวร์ คอยอำนวยความสะดวกเอกสารขึ้นเครื่องบิน

 

วันที่สองของการเดินทาง (2)          ซูริค – ดีสเซนโฮเฟน – สไตน์ อัม ไรน์ – ลิกเทนสไตน์วาดุซ – ดาวอส

00.35               เหินฟ้าสู่เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG970 (บินตรงสู่นครซูริค)

06.55                ถึงสนามบินซูริก ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ หลังผ่านพิธีการด้านศุลกากรเรียบร้อยแล้วเดินทางสู่ “ดีสเซนโฮเฟน” (Diessenhofen) หมู่บ้านเล็กๆ อยู่บนฝั่งแม่น้ำไรน์ระหว่าง เมืองสไตน์ ฮัม ไรน์ และ เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีอายุย้อนไปถึงปี 757 ถนนแคบๆ และบ้านสูง บ่งบอกถึง ลักษณะของเมืองเก่าในยุคกลางซึ่งที่ใหญ่ที่สุดในเขตทูร์เกา (Thurgau) เดินเล่นบนสะพานไม้ที่ปกคลุมเหนือแม่น้ำไรน์เชื่อมระหว่างดีสเซนโฮเฟนกับเมืองเกลลิงเงน ประเทศเยอรมนี จากนั้นเดินทางสู่เมือง สไตน์ อัม ไรน์เดินเล่นชมเมืองสไตน์ อัม ไรน์ เมืองโบราณเล็กๆ มีแม่น้ำไรน์ไหลผ่านกลางเมือง และมีถนน สายหลักเพียงสายเดียวอาคารบ้านเรือนปลูกสร้างมาแต่โบราณ โดยบางบ้านจะมีมุขหน้าต่างยื่นออกมา ผนังนอกบ้านมีการวาดภาพสีน้ำเฟสโกบอกเล่าเรื่องราว ต่างๆเอาไว้ โดยเฉพาะในเขตเมืองเก่าบริเวณจัตุรัสศาลาว่าการเมือง

เที่ยง                 บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย                  หลังอาหารเดินทางสู่ เมืองวาดูซ เมืองหลวงของประเทศลิกเค่นสไตน์ เดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อสินค้าที่ระลึงและนาฬิกาแบรนด์ดังระดับโลก จากนั้นควรเดินทางสู่ ดาวอส เมืองที่เก่าแก่ในหุบเขาแลนด์วาสเซอร์ (Landwasser) ตั้งอยู่ในหุบเขาอัลไพน์ที่สวยงามใจกลางเกราบึนเดน (Graubünden)พื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ ปกคลุมด้วยภูเขา ซึ่งมียอดเขาและธารน้ำแข็งของเทือกเขา Tödi, Bernina, Adula, Albula, Silvretta และ Rhaetikon ในเซนทรัลแอลป์ หลังจากทศวรรษที่ 1860 ดาวอสกลายเป็นรีสอร์ทเพื่อสุขภาพที่ทันสมัย ​​

ค่ำ                     บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่: HOTEL SEEHOF DAVOS, HILTON GARDEN INN หรือระดับใกล้เคียง

*** ในช่วง ธันวาคม – มีนาคม หากโรงแรมในเมืองดาวอสเต็มทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายโรงแรมไปยังเมืองใกล้เคียงแทน ***

 

วันที่สามของการเดินทาง (3)         ดาวอส – นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาไวส์เฟลอ – ภัตตาคารชมวิว – นั่งรถไฟสายโรแมนติก – เบอร์นิน่า เอกซ์เพรส– เซนต์ มอริทซ์

เช้า                   บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารนำท่านนั่งรถไฟสายภูเขาขึ้นสู่ “ยอดเขาไวส์เฟลอ” (Weissfluh) ยอดเขาใน Plessur Alps ระหว่าง Schanfigg, Landwassertal และ Prättigau Weissfluh

จากนั้นนั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ Weissfluhgipfel อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 2,844 เมตรมุมมองจากด้านบนเป็นภาพพาโนรามาของภูเขาที่ไกลสุดลูกหูลูกตา ยอดเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะแห่งนี้เหมาะสำหรับการเล่นสกี  ซึ่งเปิดให้บริการการท่องเที่ยวมาตั้งแต่ปี 1932 ประทับใจกับทิวทัศน์อันน่าทึ่งของภูเขารอบดาวอสและทอดยาวไปถึงลานสกีอาโรซาอีกด้วย ภูเขานี้ยังถูกเรียกว่า ‘Parsenn Davos’ ที่ให้ทัศนียภาพอันงดงามของทั่วทั้งภูมิภาคเกราบึนเดน

เที่ยง                  บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร Bergrestaurant บนยอดเขาไวส์เฟลอ เพลิดเพลินกับอาหารสวิสโฮมเมด พร้อมทิวทัศน์แบบพาโนรามาของภูเขาแอลป์อันงดงาม

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เมืองพอนเตรสซิน่า นำท่านนั่งรถไฟสายโรแมนติก เบอร์นิน่าเอกซ์เพรส Bernina Express ซึ่งเป็นรถไฟชมวิวแบบพาโนรามาที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เพลิดเพลินกับบรรยากาศทิวทัศน์ที่สวยงามของภูเขาหิมะ ทะเลสาบ ทุ่งหญ้า หมู่บ้านที่สวยงาม ผ่านเส้นทางหลายจุดที่ถูกประกาศให้เป็น “เส้นทางสายมรดกโลก” ระหว่างการเดินทาง รถไฟแล่นผ่านเกลเชอร์ ข้ามเทือกเขาแอลป์ที่ระดับความสูง 7,390 ฟิต ท่านจะได้สัมผัสและพูดได้เต็มปากว่าได้ชมทิวทัศน์ที่สวยที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์มาแล้ว รถไฟวิ่งถึงพรมแดนสวิส-อิตาลี นำท่านเดินทางสู่ “เมืองเซนต์ มอริทซ์” เมืองตากอากาศในอ้อมกอดเทือกเขาแอลป์และวิวทิวทัศน์ของทะเลสาบอันสวยงาม เก็บภาพความงามของทะเลสาบเซนต์ มอริทซ์เป็นที่ระลึก ในเขตตัวเมืองเก่าเซนต์ มอริทซ์

ค่ำ                      บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง  

พักที่: HOTEL LAUDINELLA, HOTEL REINE VICTORIA หรือระดับใกล้เคียง

*** ในช่วง ธันวาคม – มีนาคม หากโรงแรมในเมืองเซนต์ มอริทซ์เต็มทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายโรงแรมไปยังเมืองใกล้เคียงแทน ***

 

วันที่สี่ของการเดินทาง (4)              เซนต์มอริทซ์ – เบลลินโซน่า – ชมเมืองเก่า – FOX TOWN OUTLET – ลูกาโน  

เช้า                   บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “เมืองเบลลินโซน่า” (46 ก.ม.) เมืองหลวงแคว้นทิชิโน ทางตอนใต้ของประเทศโดยมีแนวเทือกเขาแอลป์อันสวยงามเป็นกำแพงกั้นอยู่ระหว่างสวิตเซอร์แลนด์-อิตาลี นำท่านชม “เมืองเบลลินโซน่า Bellinzona Unesco World Heritage เมืองหลวงที่มีชื่อเสียงของมณฑลทีชีโน เมืองที่ได้รับการขนานนามว่า “เมืองแห่งปราสาท” นำท่านขึ้นลิฟต์สู่ลานปราสาทจุดชมวิวที่สวยงามของตัวเมือง(ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนเป็นเดินขึ้นกรณีลิฟต์ปิดทำการ) โดยตัวเมืองตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของ แม่น้ำทีชีโน (Ticino River) โดยถัดขึ้นไปเหนือแม่น้ำจะเป็นเทือกเขาแอลป์ ใจกลางเมือง มีอาคาร ร้านค้า ร้านอาหารมากมาย เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงของ เดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย

เที่ยง              บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร

บ่าย                 หลังอาหารเดินทางสู่ FOX TOWN OUTLET  เอาท์เลทที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปตอนใต้ ตั้งอยู่ใน Mendrisio (ทีชีโน ตอนใต้ของสวิตเซอร์แลนด์) โดยมีร้านค้า 160 แห่ง มีแบรนด์ดัง 250 แบรนด์ เช่น เสื้อผ้า เครื่องกีฬา เครื่องใช้ในบ้าน เครื่องประดับแฟชั่น และของขวัญ ขายสินค้าในราคาที่น่าสนใจ โดยมีส่วนลดตั้งแต่ 30 รายการ % และ 70% ตลอดทั้งปี อิสระกับการช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

ค่ำ                    บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่: HOTEL DE LA PAIX หรือระดับใกล้เคียง

 

วันที่ห้าของการเดินทาง (5)             ลูกาโน – เฟียซ – ยอดเขาแองกิสฮอร์น – อาเล็ทช์ กลาเซียร์ – ธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในเทือกเขาแอลป์(มรดกโลก) – ซาส ฟี

เช้า                 บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารเดินทางสู่หมู่บ้าน เฟียช (Fiesch) จากนั้นนั่งกระเช้าขึ้นไปยังสถานี Fiescheralp บนความสูง 2,212 เมตรจากระดับน้ำทะเล ขึ้นสู่ยอดเขา แองกิชฮอร์น “Eggishorn” ชม อเลิท์ซ กลาเซียร์ (Aletch Glacier) ธารน้ำแข็งที่มีชื่อเสียงและใหญ่ที่สุดในเทือกเขาแอลป์ มีความยาวถึง 23 กิโลเมตร และมีความหนาประมาณ 1 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่มากกว่า 120 ตารางกิโลเมตร ถือเป็นธารน้ำแข็งที่ยาวที่สุดในบรรดาทุ่งน้ำแข็งของเทือกเขาแอลป์ทั้งยุโรป ที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็น “มรดกโลกทางธรรมชาติ”

เที่ยง               บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                  หลังอาหารนั่งกระเช้าลงจากยอดเขา จากนั้นเดินทางสู่ หุบเขาซาสฟี (Saas Fee Valley) หรือที่เรียกว่า “The Pearl of the Alps” มียอดเขาสูงล้อมรอบหมู่บ้านธารน้ำแข็งซึ่งตั้งอยู่ที่ระดับความสูง 1,800 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล “ซาสฟี” หนึ่งในหมู่บ้านที่สวยที่สุดในโลก เป็นหมู่บ้านปลอดรถยนต์ ตั้งอยู่ในหุบเขาสูงที่ฐานของธารน้ำแข็งฟี (Fee Glacier) ซึ่งล้อมรอบด้วยยอดเขามากกว่า 4,000 เมตรขึ้นไปถึง 13 ยอด พักผ่อน อิสระท่ามกลางอ้อมกอดภูเขาสูงของเทือกเขาแอลป์

ค่ำ                      บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่: HOTEL SCHWEIZERHOF, HOTEL ALALIN SASS-FEE หรือระดับใกล้เคียง

 

วันที่หกของการเดินทาง (6)            ซาส ฟี – นั่งกระเช้าสู่ยอดเขามิทเทิลอัลลาลิน  – ชมวิวยอดเขาเดอะ โดม – ภัตตาคารหมุนได้ที่สูงที่สุดในโลก – เมืองสปา ‘ล็อยเคอร์บาด’

เช้า                    บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านนั่งกระเช้าขึ้นสู่สถานีมิทเทิลอัลลาลิน Mittelallalin ที่ระดับความสูง 3,457 เมตร เป็นจุดชมวิวยอดเขา The Dom” ที่สูงถึง 4,545 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล นับเป็นยอดเขาที่สูงสุดเป็นอันดับสองในสวิตเซอร์แลนด์ รองจากมอนเตโรซา ในช่วงฤดูหนาว ซาส ฟี (Saas-Fee) เป็นเหมือนเมืองเมกกะสำหรับนักสกี “Pearl of the Alps” ซึ่งเป็นที่ตั้งของลานสกีธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป มีเวลาให้ท่านสนุกสนานอย่างเต็มอิ่มในลานหิมะที่มีปกคลุมตลอดทั้งปี

เที่ยง                 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ALALIN ภัตตาคารหมุนได้ที่สูงที่สุดในโลกที่ระดับความสูง 3,500 เมตร

บ่าย                   หลังอาหารเดินทางสู่เมือง “ลอยเคอร์บาด” LEUKERBAD หมู่บ้านเล็กๆ อยู่ในภูมิภาควาเลส์ (Valais) ได้รับการขนานนามว่า เป็นแหล่งน้ำแร่ธรรมชาติที่โด่งดังสุดในเขตเทือกเขาแอลป์ เมืองแห่งนี้ยังเป็นที่รู้จักกันดีใน เมืองแห่งกีฬาฤดูหนาว และเป็นที่ตั้งแหล่งสปา รีสอร์ท ซึ่งให้บริการน้ำพุร้อนจำนวนมาก เมืองนี้ตั้งอยู่ด้านหลังของแม่น้ำ DALATA ที่ระดับความสูง 1,411-2,700 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล และรอบรอบด้วยหุบเขา GEMMIPASS และเป็นแหล่งน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงรู้จักกันมายาวนาน อิสระทุกท่านใช้บริการสระว่ายน้ำ(น้ำแร่)ละซาวน์น่าของทางโรงแรม หรือเดินเล่นซื้อของพร้อมชมเมืองเก่าตามอัธยาศัย

*** ทุกท่านกรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำติดตัวไปด้วย ทางรีสอร์ทจะมีผ้าขนหนูไว้คอยบริการ ***

ค่ำ                    บริการอาหารมื้อค่ำ เมนูพิเศษ ! บนยอดเขา

พักที่: HOTEL LE BRISTOL,  DE FRANCE HOTEL หรือระดับใกล้เคียง

*** เนื่องจากรีสอร์ทในเมืองลอยเคอร์บาดมีจำนวนน้อยมาก กรณีห้องพักเต็มทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายโรงแรมไปเมืองใกล้เคียงแทน ***

 

วันที่เจ็ดของการเดินทาง (7)           ล็อยเคอร์บาด – ซียง – มองเทรอซ์ – ลูเซิร์น

เช้า                  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารเดินทางสู่เมือง ซียง(Sion) อยู่ในภูมิภาควาเลส์ (Valais)ที่ผลิตไวน์ที่ใหญ่เป็นอันดับสามของสวิตเซอร์แลนด์ เดินเล่นเมืองเล็กๆ ริมฝั่งแม่น้ำโรนที่ปากแม่น้ำลาซิออน ทางตะวันออกเฉียงใต้ของทะเลสาบเจนีวา มีต้นกำเนิดมาจากการตั้งถิ่นฐานของชาวเซลติกและโรมัน ซึ่งมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 7,000 ปี เพราะตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ดังนั้นจึงถูก สร้างปราการหินสูงและปราสาทบนเนินเขาเพื่อใช้ควบคุมเส้นทางของพ่อค้าจากอิตาลีและฝรั่งเศส และยังเป็นที่ตั้งของ มหาวิหารวาแลร์’ (Basilique de Valère) หรือเรียกอีกอย่างว่า ปราสาทวาแลร์’ (Château de Valère) สไตล์โรมาเนสก์ที่ตั้งอยู่บนยอดเขา สมควรแก่เวลาเดินทางสู่เมือง มองเทรอซ์” (Montreux) ตามเส้นทางที่ผ่านตั้งแต่ทะเลสาบไปจนถึงภูเขาและไร่องุ่น Lavaux แวะถ่ายภาพที่ระลึกกับ “ปราสาทชิลลอง” (ภายนอก) ซึ่งสร้างขึ้นโดยบัญชาของท่านเคาท์ ปีเตอร์ ออฟ ซาวอย หรือที่รู้จักกันแพร่หลายในสมญานามชาร์ลมาญน้อยในครึ่งหลังศตวรรษที่ 13 เป็นที่ประทับโปรดปรานของเคาน์และดยุคแห่งซาวอย / เดินทางถึงเมืองมงค์เทรอซ์ มีเวลาให้ท่านเดินเล่นริมทะเลสาบเจนีวา สัมผัสบรรยากาศของ มงค์เทรอซ์ ริเวียร่า (Montreux Riviera) ที่ให้ความรู้สึกถึงทิวทัศน์ที่เหมือนเป็นสวรรค์เล็กๆ ที่ดึงดูดศิลปิน นักเขียน และนักเดินทางมากมายให้ค้นหาความงามและความเงียบสงบ เช่น ชาร์ลี แชปลินในช่วงเวลาที่เขาไปเยี่ยมเวเวย์และตัดสินใจตั้งรกรากที่นี่ Freddie Mercury ศิลปินผู้ยิ่งใหญ่อีกคนหนึ่งตกหลุมรักภูมิภาคนี้ นักร้องราชินีทำให้ทะเลสาบเจนีวาเป็นอมตะบนปกอัลบั้ม “Made in Heaven” Freddie Tours ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้คุณได้เห็นทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบมงโทรซ์ ภูเขา และริเวียร่า

เที่ยง               บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                หลังอาหารเดินทางสู่เมือง ลูเซิร์น นำคณะถ่ายรูปกับ “อนุสาวรีย์สิงโต” อนุสรณ์รำลึกถึงการเสียชีวิต ของทหารสวิสฯผู้ถวายการอารักขาแด่พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ในสงครามปฏิวัติใหญ่ฝรั่งเศส นำท่านเดินชมเมืองเก่าเดินข้าม “สะพานไม้คาเปล” ที่มีชื่อเสียงที่สุดของลูเซิร์น ซึ่งเป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาคลุมตลอด ทอดตัวข้าม “ แม่น้ำรุซซ์” (Reuss) ซึ่งสร้างมากว่า 660 ปี

ค่ำ                  บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่:   MONOPOLE HOTEL,  RADISSON BLU HOTEL หรือระดับใกล้เคียง

 

วันที่แปดของการเดินทาง (8)         ล่องทะเลสาบลูเซิร์น – ยอดเขาพิลาตุส – ซูริค

เช้า                  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารนำท่าน ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น หรือ ทะเลสาบเวียวาลด์สแตร์ทเตอร์ (ทะเลสาบสี่พันธรัฐ) ซึ่งได้ชื่อว่าสวยสุดในสวิตเซอร์แลนด์มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีความงดงามของทัศนียภาพอยู่ท่ามกลางหุบเขา โอบล้อมด้วยยอดเขาริกิและยอดเขาพิลาตุสทำให้วิวทิวทัศน์ดูงดงามยิ่งขึ้น จากนั้นนำทานสู่สถานีรถไฟ Alpnachstad จากนั้นนั่ง “รถไฟล้อเฟืองที่ชันที่สุดในโลก” (Pilatus Railway) สู่ ‘ยอดเขาพิลาทุส’ โดยรถไฟจะไต่ระดับสูงสุดถึง 45 องศา(ช่วงฤดูหนาวเปลี่ยนการเดิทางเป็นกระเช้าแทน)ไปยังยอดเขาพิลาตุส ตื่นตาไปกับทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบลูเซิร์นและมองเห็นเทือกเขาแอลป์ได้มากถึง 73 ยอด โดยมียอดเขาที่สูงที่สุดคือ ทอมลิชฮอร์น’ Tomlishorn (2,128 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล) (*หมายเหตุ* การขึ้น-ลงยอดเขาพิลาตุสอาจเปลี่ยนแปลงจากนั่งรถไฟเป็นนั่งกระเช้าไฟฟ้าแทนในกรณีที่มีการปิดซ่อมแซม หรือ สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยต่อการเดินทางในขณะนั้น)

เที่ยง              บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา

บ่าย                 สมควรแก่เวลากลับลงมาจากยอดเขาโดยการนั่งกระเช้าไฟฟ้าลงมาสถานี Fräkmüntegg และต่อด้วยกระเช้าลอยฟ้า ‘Dragon Ride’ ลงมายังสถานีในหุบเขา Kriens จากนั้นเดินทางสู่เมืองซูริก (33 กม.) อิสระกับการช้อปปิ้งจากนั้นสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังมากมายที่ย่านถนน ‘บานโฮฟสตราเซ’ (Bahnhofstrasse)  ซึ่งเป็นย่านการค้าที่คึกคักมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมือง มีให้เลือกตั้งแต่เสื้อผ้าเครื่องประดับ ร้านของที่ระลึก และ ร้านค้าชั้นนำชื่อดัง เช่น Louis Vuitton, Hermès, Gucci, Chanel, Burberry,  Prada, Cartier, Dior, Apple Store, Ambassadour House, Blancpain, Breguet, Bvlgari, Ermenegildo Zegna, Franz Carl Weber, Giorgio Armani, Globus, Hackett London, H&M, Jelmoli, Manor, Mont Blanc, Salvatore Ferragamo, Tiffany and Co., Tissot, Tommy Hilfiger, Trois Pommes, Vacheron Constantin เป็นต้น

เย็น                 บริการอาหารเย็ณ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก: RENAISSANCE ZURICH TOWER HOTEL หรือระดับใกล้เคียง

 

วันที่เก้าของการเดินทาง (9)           ซูริค – เดินทางกลับ      

เช้า                 บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

………            ได้เวลาสมควรนำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน…นำคณะเช็คอิน และทำ TAX REFUNED

13.15              เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG971

 

วันที่สิบของการเดินทาง (10)         กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)

06.10              เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

 

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์