ITK52-ADS_0

ทัวร์ยุโรป MIRACLE EUROPE ITALY SWITZERLAND FRANCE มิลาน โคโม่ ทิตลิส ลูเซิร์น บาเซิล ปารีส 8วัน 5คืน (TK)

ราคาเริ่มต้น 77,888 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

อิตาลี                        เมืองมิลาน ชมมหาวิหารแห่งมิลาน ถ่ายภาพกชบทะเลสาบโคโม่ ทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก

สวิส                          พิชิตยอดเขาทิตลิสแห่งสวิส เที่ยวเมืองลูเซิร์น สะพานไม้ชาเปล เมืองซุก

ฝรั่งเศส                   เช็คอินปารีส หอไอเฟล ประตูชัย พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ช้อปปิ้ง เอาท์เล็ท ห้างสินค้าปลอดภาษี

▪ฟรี! น้ำดื่ม 1 ขวดทุกวัน    ▪ ฟรี! ปลั๊กไฟ Universal

วันที่เดินทาง

พฤษภาคม 67 – ตุลาคม 67

ทัวร์ยุโรป
19.30 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น 4 ประตู 4 เคาน์เตอร์สายการ บิน TURKISH AIRLINES (TK) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร
23.05 น. นำท่านเดินทางสู่ เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี โดย TURKISH AIRLINES (TK) เที่ยวบินที่ TK069
05.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานอิสตันบูล ประเทศตุรกี แวะพักเปลี่ยนเครื่อง
07.35 น. นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานมิลาโนมัลเปนซา ประเทศอิตาลี เที่ยวบินที่ TK1873
09.30 น.เดินทางถึง ท่าอากาศยานมิลาโนมัลเปนซา ประเทศอิตาลี นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากร (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง) ตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย นำทุกท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศเดินทางสู่จุดศูนย์กลางของ เมืองมิลาน หรือที่คนอิตาเลียนเรียกว่า มิลาโน่ (Milano) (ระยะทาง 51 กม. / 1 ชม.) เป็นเมืองหลวงทางแฟชั่นของโลกแข่งกับเมืองปารีสในประเทศฝรั่งเศส เป็นศูนย์กลางทางธุรกิจของอิตาลี นอกจากนั้นยังมีภาพวาดเฟรสโก้ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง และโรงละครโอเปร่าอันลือชื่อ เป็นต้น นำท่านถ่ายภาพด้านหน้า มหาวิหารแห่งมิลาน (Duomo di Milano) มหาวิหารนี้สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่ถือว่ามีความใหญ่โตเป็นอันดับสามของโลก ใช้เวลาสร้างร่วมกว่า 400 ปี ด้านนอกมีหลังคายอดเรียวแหลมที่ทำจากหินอ่อนจำนวน 135 ยอด และมีรูปปั้นหินอ่อนจากสมัยต่างๆ กว่า 2,245 ชิ้น ยอดที่สูงที่สุดมีรูปปั้นทองขนาด 4 เมตร ของพระแม่มาดอนน่าเป็นสง่าอยู่
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่1)
จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง ที่ ห้าง Galleria Vittorio Emanuele II มีลักษณะเป็นทางเดินและอาคาร 4 ชั้น คลุมด้วยหลังคาทรงโค้ง ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองมิลาน ประเทศอิตาลี ศูนย์การค้าแห่งนี้ตั้งชื่อตามพระเจ้าวิตโตรีโอ เอมานูเอเลที่ 2 แห่งอิตาลี กษัตริย์พระองค์แรกของราชอาณาจักรอิตาลี โดยได้รับการออกแบบในปี พ.ศ. 2404 และสร้างโดยจูเซปเป เมนโกนี ในช่วงปี พ.ศ. 2408 ถึงปี พ.ศ. 2420 ร้านขายเสื้อผ้าชั้นสูง (haute couture) ร้านเครื่องเพชรพลอย ร้านขายหนังสือและภาพเขียน รวมไปถึงร้านอาหาร ร้านกาแฟ และบาร์ ร้านบางร้านยังเป็นหนึ่งในบรรดาร้านค้า และร้านอาหารที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองมิลาน นำท่านเดินทางสู่ เมืองโคโม่ (Como) (ระยะทาง 51 กม. / 1 ชม. นาที) เป็นเมืองในแคว้นลอมบาร์เดีย ประเทศอิตาลี ตั้งอยู่บริเวณพรมแดนกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โคโม่เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในเทือกเขาแอลป์ ทิศเหนือของเมืองอยู่ติดกับทะเลสาบโคโม่ ถือเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่ง เป็นแหล่งรวมชิ้นงานศิลปะชื่อดัง, มีโบสถ์, พิพิธภัณฑ์, สวน, โรงละคร, วังเก่าอยู่มากมาย พาทุกท่านไปเก็บภาพความประทับใจกับ ทะเลสาบโคโม่ (Lake Como) ขึ้นชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก ตั้งอยู่ใน แคว้นลอมบาร์เดีย (Lombardy) ไม่ไกลจากเมืองมิลาน (Milan) เท่าไรนัก ด้วยความยาวโดยรอบถึง 160 กิโลเมตร บวกกับพื้นที่รอบๆ ทะเลสาบถึง 146 ตารางกิโลเมตร จึงทำให้ทะเลสาบแห่งนี้กลายเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 3 ของประเทศอิตาลี และยังเป็นทะเลสาบที่ลึกที่สุดเป็นอันดับ 5 ในยุโรปด้วยความลึกกว่า 400 เมตร รูปร่างลักษณะเฉพาะของทะเลสาบโคโม่ทำให้นึกถึง Y ที่กลับด้านที่โด่งดังไปทั่วโลก เป็นผลมาจากการละลายของธารน้ำแข็งรวมกับการกัดเซาะของแม่น้ำ Adda โบราณ ทำให้เกิดทางแยกเป็นตัว Y และยังเป็นทะเลสาบมีทิวทัศน์ที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งในโลก เดินทางสู่ เมืองโลมาซโซ (Lomazzo) (ระยะทาง 18 กม. / 30 นาที) เป็นเมืองตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่าง Como และ Milan ศูนย์กลางประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ของเมืองก่อตั้งขึ้นบนยอดเขาที่ตั้งอยู่ในหุบเขาทางฝั่งขวาของลูรา
เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2)
ที่พัก : Just Hotel Lomazzo Fiera หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง)
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่3)
นำท่านเที่ยวชม เมืองซุก (ZUG) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (ระยะทาง 213 กม. / 3.15 ชม.) เป็นเมื่องที่ร่ำรวยที่สุดในประเทศและติดอันดับหนึ่งในสิบเมืองที่สะอาดที่สุดของโลก มีอากาศที่สดชื่น อีกทั้งยังเป็นเมืองเก่าที่คงความสวยงามของอาคารบ้านเรือนและพื้นถนนปูด้วยหินแบบยุโรปในยุคกลาง ไปจนทะเลสาบที่สวยงามถูกโอบล้อมด้วยเทือกเขาที่อยู่ไกลออกไป
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่4)
อิสระช้อปปิ้งที่ Lohri AG Store ที่มีนาฬิกาชั้นนำระดับโลกให้ท่านเลือกซื้อเลือกชมอาทิ เช่น Patek Philippe, Franck Muller Cartier , Piaget, Parmigiani Fleurier, Panerai, IWC , Omega, Jaeger-LeCoultre, Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne) (ระยะทาง 32 ก.ม. / 30 นาที) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ ที่ถูกห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบและขุนเขา จากนั้นนำท่านชม สิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิตที่เกิดจากการปฏิวัติในฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1792 ชม สะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดข้ามผ่านแม่น้ำรอยส์ (Reuss River) ซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์นเป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1333 โดยใต้หลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตร์ของชาวสวิสตลอดแนวสะพาน อิสระเดินเล่นที่ Schwanenplatz ที่นี่เป็นแหล่งช้อปปิ้งหลักสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนลูเซิร์น ตั้งอยู่ริมฝั่งขวาของทะเลสาบลูเซิร์น มีร้านค้ามากมายที่นี่ ร้านกาแฟ ร้านอาหาร มีโรงงานนาฬิกาโรเล็กซ์ในบริเวณนี้ด้วย ร้านค้ารอบๆ ขายงานฝีมือสวิสท้องถิ่น ร้านค้าบางร้านขายของที่ระลึก ช็อคโกแลต เครื่องประดับ ฯลฯ
เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่5)
ที่พัก: Ibis Styles Luzern City หรือระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่6)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองแองเกิลเบิร์ก (Engelberg) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (ระยะทาง 36 ก.ม. / 45 นาที.) เป็นเมืองเล็กๆ ตั้งอยู่บนเขาสูงอยู่ในรัฐออบวัลเดิน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ล้อมด้วยเทือกเขาแอลป์ จุดสูงสุดในพรมแดนของเมืองเป็นยอดเขาทิตลิส ซึ่งยอดเขาทิตลิสมีความสูงประมาณ 3,020 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล และนำท่านนั่ง Cable Car หรือ กระเช้าโรแตร์ เพื่อเดินทางขึ้นสู่ ยอดเขาทิตลิส (Titlis) ท่านจะได้สัมผัสกับกระเช้าทรงกลมที่เรียกว่า โรแตร์ เคเบิ้ลคาร์(Titlis Rotair) ความพิเศษของกระเช้านี้คือสามารถหมุนรอบๆ เพื่อให้ทุกท่านสามารถดูวิวได้ 360 องศา ในขณะที่กระเช้าเคลื่อนที่ขึ้นไปเรื่อยๆ ท่านจะได้ขึ้นชมทัศนียภาพที่งดงามของเทือกเขาแอลป์
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (อาหารอาหารชุดสไตล์เอเชีย) บนยอดเขาทิตลิสวิวพาโนราม่า (มื้อที่7)
จากนั้นพาท่านชม สะพานแขวน (TITLIS CLIFF WALK) สร้างขึ้นฉลองครบรอบ 100 ปี การท่องเที่ยวบนยอดเขาทิตลิส สะพานมีความยาว 100 เมตร ความสูง3,000 เมตร และ ชม ถ้ำน้ำแข็ง (Glacier cave) ที่สวยงามและเดินเล่นถ่ายรูปหรือเล่นหิมะบนยอดเขา ให้ท่านได้อิสระเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
นำท่านเดินทางสู่ เมืองบาเซิล (Basel) (ระยะทาง 134 ก.ม. / 2 ชม.) มีชายแดนติดสามประเทศคือ สวิส ฝรั่งเศส และเยอรมัน ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำไรน์ที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรม ศิลปะพิพิธภัณฑ์ และแกลเลอรี่ มากมาย จากนั้นนำท่านเดินเล่นชมเมืองย้อนอดีตกลับไปในสมัยศตวรรษที่ 15 ที่ถูกขนานว่าเป็นหนึ่งในเมืองเก่าที่สวยที่สุด และได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีที่สุดในยุโรป อาคารแฝงไปด้วยศิลปะ ถนนที่กรุด้วยหินก้อนเก่าแก่ โบสถ์จากสมัยยุโรปยุคกลาง และน้ำพุที่ซ่อนตัวอยู่ทุกมุมของถนน จึงเป็นเสน่ห์ของเมืองเก่าบาเซิล จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองกอลมาร์ (Colmar) ประเทศฝรั่งเศส (ระยะทาง 65 ก.ม. / 1 ชม.)
เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่8)
ที่พัก : Mercure Colmar Centre Unterlinden หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่9)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองทรัว (Troyes) (ระยะทาง 349 กม. / 5 ชม.) ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำแซนราว 150 กิโลเมตร ประเทศฝรั่งเศส เป็นเมืองยุคกลางที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีโดยมีถนนเก่าแก่ของบ้านไม้กึ่งสำเร็จรูปที่ได้รับการบูรณะไว้ด้านหน้าของอาคารที่แตกต่างกันซึ่งสร้างจากสีสันที่สวยงาม อีกทั้งเมืองนี้มีเสน่ห์ดึงดูดที่เมืองหลวงประวัติศาสตร์ทางตอนใต้ของ champagne cork ที่โดดเด่นด้วยรูปทรงจุกแชมเปญ ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่ทรัวส์มีต่อกำแพงโบราณที่เคยปกป้องเมือง การได้เดินเล่นบนถนนปูด้วยหิน ชมอาคารครึ่งไม้แบบดั้งเดิมอันงดงามซึ่งมีผนังมาในโทนสีแดง เหลือง ขาว นั้น ให้ความโรแมนติกอย่างมาก
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่10)
จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ เมืองปารีส (Paris) (ระยะทาง 179 ก.ม. / 2.45 ชม.) เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยู่บนแม่น้ำแซน เป็นเมืองที่ผสมผสานความโบราณที่หรูหราและความทันสมัยได้อย่างลงตัว
เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่11)
ที่พัก : Zenitude Relais & Spa – Paris Charles de Gaulle หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง)
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่12)
เก็บภาพความประทับใจกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในปารีส เริ่มต้นที่ ประตูชัยฝรั่งเศส (Arc de Triomphe) หรือเรียกเต็มๆ ว่า อาร์กเดอทรียงฟ์เดอเลตวล เป็นผลงานสถาปัตยกรรมที่ออกแบบโดย ฌ็อง ชาลแกร็ง มีอายุกว่า 200 ปีสร้างขึ้นปี พ.ศ. 2349 มีความสูง 49.5 เมตร มีความกว้าง 45 เมตรและมีความลึกถึง 22 เมตรถูกจัดอันดับเป็นประตูชัยที่ใหญ่อันดับ 2 ของโลกหลังจากที่จักรพรรดิ นโปเลียนที่ 1 ได้รับชัยชนะจากยุทธการเอาสเตอร์ลิทซ์ ใช้เวลาก่อสร้างยาวนานกว่าสามสิบปี ใช้ศิลปะคลาสสิคใหม่ที่ดัดแปลงมาจากสถาปัตยกรรมโรมันโบราณโดยการใช้รูปปั้นแกะสลักจากช่างแกะสลักคนสำคัญแห่งยุค มีรูปแกะสลักที่เป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะ การปลุกใจ รวมทั้งสดุดีการเสียสละแก่วีรชนทหารกล้าที่ทำเพื่อประเทศฝรั่งเศส ต่อมาถูกตั้งให้เป็นอนุสรณ์ของทหารฝรั่งเศสในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 ซึ่งในปัจจุบันยังเป็นสุสานของทหารนิรนามที่ทำเพื่อประเทศฝรั่งเศสอีกด้วย จากนั้นนำท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกบริเวณด้านนนอก หอไอเฟล (Eiffel Tower) หอที่เป็นสัญญาลักษณ์ของประเทศฝรั่งเศส และเป็นแลนด์มาร์คสำคัญ และยังเป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกอีกด้วย ตัวอาคารก่อสร้างโดยโครงเหล็กทั้งหมด หอไอเฟลสูง 324 เมตร (1,063 ฟุต) หรือสูงเท่ากับตึก 81 ชั้น จากนั้นนำท่านเยี่ยมชมด้านนอก พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ (Louvre Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดของเมืองปารีส จากผลงานที่จัด แสดงนั้นมีความงดงามน่าตื่นตาตื่นใจอีกทั้งยังเป็นศิลปะที่ทรงคุณค่า ประเมินราคาไม่ได้ ไปจนถึงความเก่าแก่และยิ่งใหญ่ของสถานที่ทำให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีความสำคัญระดับโลก
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่13)
อิสระช้อปปิ้งกันที่ ห้างปลอดภาษี Benlux Louvre duty free เป็นห้างชื่อดังใจกลางกรุงปารีส ซึ่งคุณจะได้พบกับสินค้าแบรนด์ชั้นนำต่างๆ จากทั่วโลก ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) เป็นห้างหรูที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของปารีส ภายในอาคารที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ในปัจจุบันมีสาขาแบ่งอยู่ตามเมืองใหญ่ๆ ทั้งในประเทศและนอกประเทศ รวมแล้วทั้งหมด 61 แห่ง
เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่14)
ที่พัก : Zenitude Relais & Spa – Paris Charles de Gaulle หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่15)
นำทุกท่านเดินทางสู่ เอาท์เล็ท ลาวัลเล่ (La Vallée Village Outlet) (ระยะทาง 38 ก.ม. /45 นาที) เพื่อให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยที่นี้เป็นเอาท์เล็ทจำหน่ายสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังต่างๆ โดยจำหน่ายในราคาถูกกว่าราคาปกติอย่างน้อย 30 เปอร์เซ็นต์ และมีบางช่วงโปรโมชั่นพิเศษตามฤดูกาลต่างๆ ที่อาจลดราคาไปถึง 70 เปอร์เซ็นต์ด้วยกัน ทำให้เป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยมอย่างมากจากนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม โดยปัจจุบัน เอาท์เล็ทลาวัลเล่มีสินค้าแบรนด์เนมจำหน่ายอยู่หลาย 10 แบรนด์ VERSACE หนึ่งในแบรนด์ที่ได้รับความนิยมในไทย และยังมี GUCCI, LACOSTLE, ERIC BOMPARD หรือ BACCARAT ก็มีเช่นกัน ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล ประเทศฝรั่งเศส (ระยะทาง 38 ก.ม. / 45 นาที.) เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
19.50 น. เดินทางกลับประเทศไทย โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES (TK) เที่ยวบินที่ TK1828
00.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานอิสตันบูล ประเทศตุรกี แวะพักเปลี่ยนเครื่อง
01.35 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES (TK) เที่ยวบินที่ TK068
15.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

ทัวร์ยุโรป