ENG-TG-T004

ทัวร์อังกฤษ อังกฤษสุดแกรนด์ ดูแมนซิตี้ 7D5N (WY)

ราคาเริ่มต้น 69,988 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

สายการบิน: download
1.สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติมัสกัต – สนามบินลอนดอนฮีทโทรว์
2.ลอนดอน – สโตนเฮนจ์ – บาธ – คาร์ดิฟ (เวลส์)
3.คาร์ดิฟฟ์ – ไบบิวรี่ – เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ –สแตรทฟอร์ดอัพออนเอวอน – แมนเชสเตอร์ – โอลด์แทรพฟฟอร์ด
4.ลิเวอร์พูล – อัลเบิร์ตดอค – แอนฟิลด์

ชมการแข่งขันฟุตบอล แมนเชสเตอร์ซิตี้ VS เวสต์แฮม

5.แมนเชสเตอร์ – เลสเตอร์ – บิสเตอร์เอาท์เลต ลอนดอน เป็ดโฟร์ซีซั่น
6.เที่ยวชมเมืองลอนดอน – ทาวเวอร์ออฟลอนดอน

เดอะชาร์ด -Tower Bridge ลอนดอนอาย – หอนาฬิกาบิ๊กเบน -พระราชวังเวสต์มินสเตอร์- พระราชวังบัคกิ้งแฮม – จตุรัสทราฟัลการ์ ถนนออกซ์ฟอร์ด

เบอร์เกอร์ลอบสเตอร์

7.สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
วันที่เดินทาง

15 มี.ค. 66 – 21 มี.ค. 66

ทัวร์อังกฤษ

 

DAY1สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงมัสกัต – ลอนดอน                                              

 06.00          คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 บริเวณเคาเตอร์ T สายการบิน Oman Air โดยมีเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ คอยต้อนรับท่านเพื่ออำนวยความสะดวกด้านเอกสาร ออกบัตรที่นั่งและโหลดสัมภาระในการเดินทาง

09.10          ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดย สายการบินโอมานแอร์ เที่ยวบินที่ WY818

สู่ สนามบินนานาชาติมัสกัต (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

12.15          เดินทางถึง สนามบินนานาชาติมัสกัต เพื่อรอเปลี่ยนเที่ยวบิน ให้ท่านพักผ่อนและเดินช้อปปิ้งในสนามบินที่มีร้านค้าปลอดภาษีมากมาย (เวลาท้องถิ่นในมัสกัตช้ากว่าประเทศไทย 3 ชม.)

14.20          ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติลอนดอนฮีทโธรว์ เที่ยวบิน WY101

                     (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

19.10          เดินทางถึง สนามบินนานาชาติฮีทโธรว์ เมืองลอนดอน (เวลาท้องถิ่นในอังกฤษช้ากว่าประเทศไทย 6 ชม.)

                   นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อย

ã นำท่านเดินทางสู่ที่พัก Crown Plaza London Heathrow หรือเทียบเท่า (4 ดาว)

DAY2 ลอนดอน – สโตนเฮนจ์ – บาธ – คาร์ดิฟ (เวลส์)  

เช้า               ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อ1)

เช้าอันสดใสนำท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่เขตทุ่งหญ้า ซาลิสเบอร์รี่ (SALISBURY) อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของสหราชอาณาจักร (114 กม.) นำท่านเข้าชม สโตนเฮ้นจ์ (STONE HENGE)  1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก Seven Wonders of The World เสาหินโบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์ลือกันว่ามนุษย์ต่างดาวเป็นผู้สร้างขึ้น นับเป็นสิ่งอัศจรรย์เหลือเชื่อว่าหินก้อนมหึมาเหล่านั้นถูกนำมาเรียงกันได้อย่างไรโดยสมัยก่อนไม่มีเครื่องทุ่นแรง มีจำนวนแท่งหินทั้งหมด 112 ก้อน ตั้งเรียงเป็นวงกลมซ้อนกัน 3 วง และวางเรียงในลักษณะที่ต่างกัน ทั้งวางนอน วางพาดกัน และวางตั้งขึ้น นักวิทยาศาสตร์ได้คำนวณอายุของหินกลุ่มนี้พบว่าน่าจะถูกสร้างขึ้นมาเมื่อประมาณ 3,000–2,000 ปีก่อนคริสตกาลอายุกว่า 5,000ปี

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง บาธ (BATH) (55 กม.)  ตั้งอยู่บริเวณหุบเขาริมแม่น้ำเอวอน (Avon) จุดเด่นของบาธ คือ เป็นเมืองแห่งน้ำแร่และน้ำพุร้อน ผู้คนจากแผ่นดินใหญ่ของทวีปยุโรปนิยมข้ามน้ำข้ามทะเลไปพักผ่อนแช่น้ำพุร้อนที่เมืองนี้มานาน ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 1 หรือราว 2,000 ปีแล้ว รวมถึงราชวงศ์ของอังกฤษเองก็ใช้เมืองบาธเป็นเมืองพักผ่อนของราชวงศ์ ต่อเนื่องหลายร้อยปี  นำท่านชม ROYAL CRESCENT ทาวน์เฮาส์รูปทรงพระจันทร์เสี้ยว รูปแบบสถาปัตยกรรมจอร์เจียน (Georgian) ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในอังกฤษ ความยาวประมาณ 152.5 เมตร ออกแบบโดย John Wood และสร้างขึ้นในช่วงปี 1767-1774

นำท่านถ่ายรูปคู่กับ ABBEY CHURCH OF SAINT PETER AND SAINT PAUL หรือที่รู้จักกันในนามว่า “Bath Abbey” เป็นโบสถ์ของชาวอังกฤษ นิกายแองกลิกันและเป็นโบสถ์ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานหลายร้อยปี สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 7 ต่อมาได้มีการปรับปรุงในศตวรรษที่ 10 และปรับปรุงใหม่อีกครั้งหนึ่งในศตวรรษที่ 16 โดย Sir George Gilbert Scott ซึ่งโบสถ์ของที่นี่ ถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมโกธิกแนวตั้งฉากที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศอังกฤษ อิสระให้ท่านเดินเล่นที่ BATH STREET อาคารเก่าแก่ในยุคกลาง ซึ่งได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 1987 เพลิดเพลินกับร้านค้าท้องถิ่น ร้านอาหาร และร้านขายสินค้าที่ระลึกต่างๆ บรรยากาศที่สวยงามน่าประทับใจ

เที่ยง             บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อ2)

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่ช่องแคบบริสตอลสู่ ประเทศเวลส์ (WALES) เครือจักรภพอังกฤษ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง คาร์ดิฟฟ์ (CARDIFF ) (85 กม.) เป็นเมืองหลวงที่มีอายุน้อยที่สุดในยุโรป และได้รับการพัฒนาชื่อเสียงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ การพัฒนาที่หลากหลายด้านทำให้คาร์ดิฟฟ์ได้รับความนิยมระดับโลกเกี่ยวกับศูนย์ความบันเทิงและการกีฬา นำท่านชมภายนอกของ สนามมิลลิเนียม MILLENNIUM STADIUM  ซึ่งเป็นสนามกีฬาแห่งชาติของประเทศเวลส์ และ เป็นสนามเหย้าของรักบี้ยูเนียนและทีมฟุตบอลของทีมชาติเวลส์ด้วย เป็นสถานที่จัดการแข่งขันเอฟเอคัพ รอบชิงชนะเลิศ ถึง 6 ครั้ง อีกทั้งยังใช้ในการจัดงานขนาดใหญ่อีกมากมายทั้งคอนเสิร์ต และกิจกรรมระดับโลกต่างๆมากมาย

นำท่านชมภายนอกของ ปราสาทคาร์ดิฟ CARDIFF CASTLE ปราสาทคาร์ดิฟฟ์แห่งนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่ที่เคยเป็นป้อมปราการของโรมัน โดยปราสาทคาร์ดิฟฟ์มีมาตั้งแต่สมัยโรมันเข้ามาครอบครองดินแดนอังกฤษ ชาวโรมันได้สร้างกำแพงและป้อมปราการเอาไว้สำหรับป้องกันศัตรู ภายหลังเรื่อยมาก็มีตระกูลขุนนางและผู้มั่งคั่งอีกหลายตระกูลที่เข้าครอบครองปราสาทนี้ ซึ่งก็มีการปรับปรุงและก่อสร้างเพิ่มเติมอีกหลายครั้ง จนถึงช่วงที่คาร์ดิฟฟ์รุ่งเรืองสูงสุด ราวศตวรรษที่ 19 หลังจากนั้นตระกูลบุท (Bute) ได้ยกปราสาทคาร์ดิฟฟ์ให้เป็นสมบัติของเมืองคาร์ดิฟฟ์ ตั้งแต่ ค.ศ.1947 ปราสาทคาร์ดิฟฟ์ จึงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ที่สำคัญแห่งหนึ่งของแคว้นเวลส์

ค่ำ                บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อ3)

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Clayton Hotel Cardiff หรือเทียบเท่า (4ดาว)

 

 

 

DAY3คาร์ดิฟฟ์ – ไบบิวรี่ – เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ –สแตรทฟอร์ดอัพออนเอวอน – แมนเชสเตอร์  

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อ4)

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านไบบิวรี่ BIBURY(ระยะทาง130ก.ม.) ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหมู่บ้านที่สวยที่สุดในอังกฤษ MOST BEAUTIFUL VILLAGE IN ENGLAND นำท่านเดินเล่นและถ่ายภาพกับหมู่บ้านที่มีลักษณะเป็นกระท่อม ประกอบกับแม่น้ำไหลผ่าน เป็นหมู่บ้านที่ไม่ว่าจะเดินหลงไปทางไหนก็ได้รูปถ่ายสวยๆแน่นอน นำท่านเดินทางต่อไปที่ BOURTON ON THE WATER (ระยะทาง20 ก.ม.)   ซึ่งเป็นอีกหมู่บ้านที่มีความสวยงามมากที่สุดในอังกฤษ ด้วยลักษณะของตัวอาคารที่มีความโดดเด่นเฉพาะ ตัวอาคารปลูกสร้างด้วยหินคอตส์โวลด์ หินสีน้ำผึ้งเป็นเอกลักษณ์ในภูมิภาคนี้ ภายในหมู่บ้านจะมีแม่น้ำวินรัชไหลผ่านกลางเมือง และยังมีเจ้าเป็ดน้อยหัวเขียวเวียนว่ายอยู่เต็มแม่น้ำ บรรยากาศสุดแสนโรแมนติก

เที่ยง             บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อ5)

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่ เมืองสแตรทฟอร์ดอัพออนเอวอน STRATFORD UPON AVON (ระยะทาง40ก.ม.) เมืองนี้เป็นอีกหนึ่งเมืองยอดนิยมในการมาเยือนของนักท่องเที่ยว เพราะว่าเป็นบ้านเกิดของกวีเอกของโลก วิลเลี่ยม เชกสเปียร์ (William Shakespeare) ผู้ซึ่งประพันธ์นิยายหลายเรื่อง หนึ่งในนั้นที่คนไทยเรารู้จักดีคือ “โรมีโอและจูเลียต” ประมาณการว่ามีนักท่องเที่ยวมาเยือนปีละกว่า 5 ล้านคนเลยทีเดียว ชมบ้านเรือนสไตล์ TIMBER FRAME HOUSES บนถนนคนเดินของเมือง (HENLEY STREET) นำท่านเดินทางสู่ เมืองแมนเชสเตอร์ (Manchester) (ระยะทาง200ก.ม.) เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากลอนดอน เป็นเมืองที่มีรถไฟสายแรกของโลกและของอังกฤษเกิดขึ้นที่นี่ นำท่านเก็บภาพความประทับใจสวยๆด้านนอกกับ สนามกีฬาโอลด์แทรฟฟอร์ด(OLD TRAFFORD) สนามเหย้าของสโมสรฟุตบอล แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด MANCHESTER UNITED ที่เริ่มก่อสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1909  มีจำนวนที่นั่งทั้งสิ้น 74,140 ที่นั่ง ใช้เป็นสนามทำการแข่งขันในนัดสำคัญๆมาแล้วมากมาย และเป็นหนึ่งในสนามที่มีมนต์ขลังที่สุดแห่งหนึ่งในเกาะอังกฤษ มีเวลาให้ท่านซื้อสินค้าจากร้าน MEGA STORE ของสโมสร แวะถ่ายภาพกับ ศาลาว่าการเมืองแมนเชสเตอร์ Manchester City Hall ตั้งอยู่ใจกลางเมือง เป็นอาคารที่มีความเก่าเเก่ เเละบอกเล่าเรื่องราวของเมืองแมนเชสเตอร์ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งได้รับความสนใจจากบรรดานักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมความสวยงามของเมืองเเห่งนี้กันอย่างมากมาย เป็นอาคารในสไตล์นีโอโกธิควิคตอเรียน ที่มีความโดดเด่นเป็นอย่างมาก

ค่ำ             บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อ6)

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Ac Hotel by Marriot Manchester  หรือเทียบเท่า (4ดาว)

 

DAY4แมนเชสเตอร์–ลิเวอร์พูล –ชมการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีก  

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อ7)

นำท่านเดินทางสู่เมือง ลิเวอร์พูล Liverpool (ระยะทาง60ก.ม.) ในอดีตเป็นเมืองท่าสำคัญทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอังกฤษ มีอาณาเขตติดต่อกับทะเลไอริชและเป็นประตูสำคัญของประเทศสู่ทวีปอเมริกาและแอฟริกา เมืองที่รุ่งเรืองที่สุดในอดีตของประเทศอังกฤษ ถิ่นกำเนิดวงดนตรี 4 เต่าทอง THE BEATLES อาคารสถาปัตยกรรมที่สวยงามตระการตา และเป็นถิ่นกำเนิดของสโมสรฟุตบอลชั้นนำของโลกอย่างทีมลิเวอร์พูล นำท่านชมความสวยงามของเมืองลิเวอร์พูล เริ่มจาก ย่านท่าเรืออัลเบิร์ต (ALBERT DOCK) ที่เป็นเขตมรดกโลก ถ่ายรูปกับ THE THREE GRACED หรือตึกอลังการสามหลัง ที่ประกอบไปด้วยตึก บริษัทเดินเรือ CUNARD ตึกการท่าแห่งลิเวอร์พูล PORT OF LIVERPOOL และตึก ROYAL LIVER ที่เป็นสัญลักษณ์แห่งเมือง  ถ่ายรูปคู่กับ THE BEATLES รูปประติมากรรมสำริดนี้มีน้ำหนัก 1.2 ตัน สร้างโดยศิลปินชื่อ Andy Edwards โดยสมาชิกสี่เต่าทองอยู่ในอิริยาบทสบายๆ และแสดงท่าทางกำลังเดินเล่นไปตามถนนที่ Pier Head ในลิเวอร์พูล จากนั้นนำท่านถ่ายรูปภายนอกของ สนามแอนฟิลด์ ANFIELD STADIUM ของสโมสรดังลิเวอร์พูล เจ้าของคำขวัญ “YOU WILL NEVER WALK ALONE” เป็นสนามของสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูล ประเทศอังกฤษ และยังเป็นหนึ่งในสนามที่เก่าแก่ที่สุดของวงการลูกหนังโลกด้วย

เที่ยง             อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

บ่าย              เดินทางสู่ เมืองแมนเชสเตอร์ (Manchester) (ระยะทาง60ก.ม.) 

                   นำท่านเดินทางสู่ สนามอีธีฮัดสเตเดียม ให้ท่านเตรียมตัวสัมผัสบรรยากาศเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีก ระหว่างทีม MANCHESTER CITY & WEST HAM UNITED ***ราคาทัวร์ไม่รวมค่าเข้าชมฟุตบอล*** สำหรับท่านที่ไม่ต้องการเข้าชมฟุตบอล นำท่านอิสระช้อปปิ้งที่ MANCHESTER SHOPPING CENTER ARCADE

 

ค่ำ                บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อ8)

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Ac Hotel by Marriot Manchester  หรือเทียบเท่า (4ดาว)

 

DAY5แมนเชสเตอร์ – เลสเตอร์ – บิสเตอร์เอาท์เลต – ลอนดอน ชิมเป็ดโฟร์ซีซั่น 

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อ9)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเลสเตอร์ (ระยะทาง175ก.ม.) คือเมืองที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศอังกฤษและยังเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ นอกจากนั้นยังเป็นเมืองที่มีความสัมพันธ์อันดีกับคนไทยอีกด้วย นำท่านชม ศาลาว่าการเมืองเลสเตอร์ LEICESTER TOWN HALL บนจัตุรัสใจกลางเมืองเลสเตอร์นั้นควรค่าแก่การเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมอันประณีตนี้อย่างใกล้ชิด  นำท่านชม มหาวิหารแห่งเมืองเลสเตอร์ LEICEST CATHEDRAL อนุสรณ์สถานแห่งยุคกลางที่สวย สะดุดตาและยังเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของราชวงศ์อังกฤษ ดื่มด่ำไปกับสถาปัตยกรรมแบบโกธิก และ การตกแต่งวิหารอันวิจิตร นอกจากนั้น ยังเป็นสถานที่บรรจุพระบรมศพของพระเจ้าริชาร์ดที่ 3 กษัตริย์องค์สำคัญของอังกฤษอีกด้วย

จากนั้นนำท่านเยี่ยมชมและถ่ายภาพด้านนอกกับ คิง เพาเวอร์ สเตเดี้ยม (King Power Stadium)  หรือ เลสเตอร์ ซิตี้ สเตเดี้ยม (Leicester City Stadium) เป็นสนามเหย้าของทีม “จิ้งจอกสยาม” เลสเตอร์ ซิตี้ ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ทีมฟุตบอลที่สมัยก่อนเป็นเพียงทีมนอกสายตาของอังกฤษ แต่หลังจากที่คุณวิชัย ศรีวัฒนประภา ผู้บริหารบริษัทกลุ่ม King Power ได้เข้าซื้อกิจการทั้งหมดเมื่อปี 2010 สโมสรแห่งนี้ใช้เวลาเพียง 4 ปีเท่านั้น ในการกลับคืนสู่ลีกสูงสุดได้สำเร็จในฤดูกาล 2013-2014 ในฐานะแชมป์ เดอะ แชมเปี้ยนชิป และคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษ ได้อย่างยิ่งใหญ่ในฤดูกาล 2015-2016  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ บิสเตอร์ วิลเลจ (Bicester outlet) (ระยะทาง100ก.ม.)

เที่ยง             เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้ง  อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย ที่บิสเตอร์เอาท์เลต

บ่าย              ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งที่ Bicester outlet สวรรค์ของนักช้อปปิ้ง เป็นเอ้าท์เลทที่รวมสินค้าแบรนด์เนม ราคาถูกมากกว่าร้อยแบรนด์ เป็นเอาท์เล็ทขนาดใหญ่ยอดนิยมของบรรดานักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเพื่อตะลุยชอปปิ้ง มีสินค้าแฟชั่นมากมายให้เลือก ซึ่งเต็มไปด้วยร้านค้าแบรนด์ดังระดับโลก ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้าตามแฟชั่น เช่น Gucci, Burberry, Prada, Longchamp, Mulberry, Stella McCartney, DVF, Coach, Saint Laurent, Dior ฯลฯ อีกทั้งยังมีร้านอาหารและเครื่องดื่ม คาเฟ่ มากมายให้ลองเลือกชิมอีกด้วย ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ มหานครลอนดอน LONDON (ระยะทาง100ก.ม.)  มหานครอันยิ่งใหญ่ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนาน เป็นเมืองหลวงแห่งเครือจักรภพ และศูนย์รวมอำนาจการปกครองของสหราชอาณาจักรในปัจจุบัน นำท่านชมภายนอกของ พระราชวังเคนซิงตัน (Kensington Palace) แห่งลอนดอน แรกเริ่มทีเดียววังเคนซิงตันเป็นเพียงวิลล่าขนาดเล็กที่ถูกเรียกว่า “Nottingham House” สร้างสำหรับเป็นบ้านของดยุคแห่งนอตติงแฮม จนกระทั่งคริสต์ศตวรรษที่ 17 พระราชวังเคนซิงตันได้ถูกปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เป็นที่ประทับของราชวงศ์อังกฤษ โดยมีสมาชิกคนสำคัญของราชวงศ์อังกฤษหลายพระองค์เคยประทับ ณ พระราชวังแห่งนี้ อาทิ  สมเด็จพระราชินีวิกตอเรีย เจ้าหญิงมาร์กาเร็ต และเจ้าหญิงไดอาน่าก็เคยประทับที่พระราชวังแห่งนี้เช่นกัน ปัจจุบันพระราชวังเคนซิงตันเป็นที่ประทับอย่างเป็นทางการของ

ดยุคและดัชเชสแห่งเคมบริดจ์ ซึ่งก็คือเจ้าชายวิลเลี่ยมและเจ้าหญิงเคทนั้นเอง ทั้งยังเป็นบ้านของพระโอรส พระธิดาองค์น้อยของทั้งคู่อีกด้วย จานนั้นนำท่านถ่ายรูปกับ The Albert Memorial อนุสรณ์สถานของเจ้าชายอัลเบิร์ต ตั้งอยู่ใจกลางสวนเคนซิงตัน ที่ตกแต่งไว้อย่างวิจิตรตระการตา พระองค์เป็นพระสวามีของพระนางวิกตอเรียมหาราช ในยุครุ่งเรืองของประเทศอังกฤษมีเวลาให้ท่านเลือกชมสินค้าที่ระลึกของประเทศอังกฤษ

ค่ำ               บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 เมนูเป็ดร้านดังเป็ดโฟร์ซีซั่น (มื้อ10)

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Double Tree by Hilton London Docklands Riverside หรือเทียบเท่า (4ดาว)

 

DAY6เที่ยวชมเมืองลอนดอน – ทาวเวอร์ออฟลอนดอน – Tower Bridge – ลอนดอนอาย –  หอนาฬิกาบิ๊กเบน – มหาวิหารเซนต์ปอล – พระราชวังเวสต์มินสเตอร์ – เดอะชาร์ด พระราชวังบัคกิ้ง-แฮมจตุรัสทราฟัลการ์-ถนนออกซ์ฟอร์ด

เช้า               ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อ11)

                   นำท่านชมความสวยงามของมหานครลอนดอน หนึ่งในเมืองหลวงที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก       นำท่านชมสถานที่ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงลอนดอน อาทิเช่น สะพานหอคอยแห่งกรุงลอนดอน (London Tower Bridge) เป็นสะพานที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์ของกรุงลอนดอน โดยมีลักษณะเป็นสะพานยกและสะพานแขวนอยู่รวมกัน ใกล้ๆ กันเป็นที่ตั้งของ Tower of London อีกสัญลักษณ์หนึ่งของลอนดอน ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารและหอคอยหลัง ถ่ายรูปกับ ตึกเดอะชาร์ด The Shard อาคารกระจกทรงพีรามิดสูง 95 ชั้นที่สูงที่สุดในประเทศอังกฤษ ด้วยความสูง 310 เมตร และยังเป็นตึกที่เปรียบเสมือนสัญลักษณ์สมัยใหม่ในลอนดอน นำท่านชม ลอนดอนอาย (London Eye) ซึ่งเป็นชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป มีความสูง 135 เมตร (443 ฟุต) และกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมและเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่างมาก มีผู้มาเยือนมากกว่า 3 ล้านคนต่อปี จากนั้นเดินทางไป ชม หอนาฬิกาบิ๊กเบน (Big ben clock tower) ที่เป็นหนึ่งในนาฬิกาที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก สัญลักษณ์สำคัญของทั้งกรุงลอนดอนและสหราชอาณาจักร รวมถึงปรากฎอยู่ในงานศิลปะ หนังสือ ภาพยนตร์ และโทรทัศน์มากมาย ซึ่งในปัจจุบันใช้เป็นรัฐสภาอังกฤษ ตั้งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง หอนาฬิกาบิ๊กเบนเป็นส่วนหนึ่งของ พระราชวังเวสต์มินสเตอร์ ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโก

 

จากนั้นนำท่านเก็บภาพความประทับใจที่ พระราชวังเวสต์มินสเตอร์ Palace of Westminster เป็นสถานที่ประชุมของรัฐสภาแห่งสหราชอาณาจักร และเป็นพระราชวังที่เก่าแก่ที่สุดในลอนดอนซึ่งเป็นมรดกโลก และเป็นหนึ่งในอาคารที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในโลกอีกด้วย ในปัจจุบันใช้ในงานสำคัญๆ เช่น การตั้งศพของบุคคลสำคัญก่อนที่จะนำไปฝัง และหออัญมณี (Jewel Tower)  ถ่ายรูปหน้า วิหารเวสต์มินสเตอร์ แอบบีย์ (Westminster Abbey) เป็นมหาวิหารที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศอังกฤษ ใช้เป็นที่ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและที่ฝังพระบรมศพของพระมหากษัตริย์อังกฤษและพระบรมวงศานุวงศ์ รวมถึงสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ถ่ายภาพด้านนอกกับ มหาวิหารเซนต์ปอล  St. Paul’s Cathedral เป็นโบสถ์สำคัญทางศาสนาของสหราชอาณาจักร ใช้จัดพิธีแต่งงานหรือพระราชพิธีใหญ่ๆ รวมถึงเป็นสถานที่ฝังร่างของบุคคลสำคัญที่มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์อังกฤษ ทำให้เป็นหนึ่งในโบสถ์ที่มีชื่อเสียงและมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวมากที่สุดในสหราชอาณาจักร

เที่ยง             ä บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ ลอบสเตอร์ (มื้อ12)

บ่าย              อิสระช้อปปิ้งที่ ถนนออกซ์ฟอร์ด (Oxford Street) ที่มีห้างสรรพสินค้าใหญ่มากมายอย่าง Mark & Spencer, Primark, Selfridges, Next, Zara ฯลฯ สินค้าทุกอย่างที่ท่านต้องการอยู่บนถนนเส้นนี้แล้ว นอกจากนั้นยังเต็มไปด้วยร้านอาหารมากมายหลายสัญชาติ ร้านขายของที่ระลึก ร้านกาแฟ ฯลฯ

17.00          นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติลอนดอนฮีทโธรว์ เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร ออกบัตรที่นั่งและโหลดสัมภาระในการเดินทาง

20.50          ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินโอมานแอร์ เที่ยวบินที่ WY102 

(บริการอาหารเครื่องดื่มบนเครื่อง)    

 

DAY7 สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

07.15          เดินทางถึง สนามบินนานาชาติมัสกัต เพื่อรอเปลี่ยนเที่ยวบิน ให้ท่านพักผ่อนและเดินช้อปปิ้งในสนามบินที่มีร้านค้าปลอดภาษีมากมาย (เวลาท้องถิ่นในมัสกัตช้ากว่าประเทศไทย 3 ชม.)

08.50          ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดย สายการบินโอมานแอร์ เที่ยวบินที่ WY 815

18.00 เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ  พร้อมความประทับใจไม่รู้ลืม

 

ทัวร์อังกฤษ