LINE_ALBUM_designer2023_231113_1

ทัวร์อังกฤษ อังกฤษ-เวลส์ UK Very Good 7 วัน 5 คืน (BR)

ราคาเริ่มต้น 80,900 ฿ จองทัวร์

สายการบิน: eva-air-logo

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านไบบุรี่ Bibury Village (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)  หมู่บ้านเล็กๆ ตั้งอยู่ในแคว้นโกลวเชสเตอร์ไชร์ เขตคอตส์โวลส์ Cotswolds จัดว่าเป็นหมู่บ้านที่งดงามและน่ารักที่สุดในอังกฤษ ให้ท่านได้เดินเล่นถ่ายรูปชมบ้านเรือนอันเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านแห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็นกระท่อมหินโบราณ ที่เรียงรายกันยาวไปเป็นแถว มีชื่อว่า Arlington Row ซึ่งกระท่อมเหล่านี้เคยเป็นที่พักของคนที่ทำอาชีพทอขนแกะในสมัยศตวรรษที่ 17 ชมโบสถ์อันเก่าแก่ อีกทั้งยังมีถนนสวยๆ ที่รายล้อมด้วยดอกไม้สีสดใสริมสองข้างทาง

วันที่เดินทาง

12 ต.ค. 66 – 18 ต.ค. 66, 18 พ.ย. 66 – 24 พ.ย. 66

ทัวร์อังกฤษ

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินฮีทโทรว์-ฮีทโทรว์ (อังกฤษ)
10.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าระหว่างหมายเลข 9 เคาน์เตอร์สายการบิน EVA Air เคาน์เตอร์เช็คกรุ๊ป ROW T
**กรณีท่านเที่เดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละกำหนดการเดินทางอีกครั้งก่อนทำการจองตั๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่องจากรายการทัวร์เป็นรายการซีรี่และได้มีการดำเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย**
12.50 น. ออกจากเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ บินตรงสู่มหานครลอนดอน โดยสายการบิน EVA Air เที่ยวบินที่ BR-67
19.25 น. เดินทางถึงสนามบินฮีทโทรว์ กรุงลอนดอน นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เมื่อตรวจรับกระเป๋าและตรวจหนังสือเดินทางเรียบร้อยแล้ว
นำท่านเดินทางสู่ที่พัก Renaissance London Heathrow หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สอง ฮีทโทรว์-สโตนเฮ้นจ์-บาธ-คาร์ดิฟฟ์
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองแอมส์เบอร์รี่ Amesbury ในเขตทุ่งหญ้าซอล์สบูรี่ Salisbury Plain (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) นำท่านชมเสาหินสโตนเฮ้นจ์ Stonehenge หนึ่งในสถานที่สำคัญที่มีชื่อเสียงที่สุดในสหราชอาณาจักรและเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของอังกฤษ จัดเป็นกลุ่มของแท่งหินขนาดยักษ์ 112 ก้อนที่ตั้งเรียงเป็นวงกลมซ้อนกัน 3 วง โดดเด่นอยู่กลางทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่บนที่ราบซอลส์บูรี่ในบริเวณตอนใต้ของประเทศอังกฤษ หินบางก้อนถูกตั้งขึ้น บางก้อนก็ถูกวางนอนลง โดยทับซ้อนกับหินก้อนอื่นๆ นักโบราณคดีเชื่อว่ากลุ่มกองหินนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อประมาณหลายพันปีก่อนคริสตกาล จากการคำนวณหาอายุโดยใช้วิธีตรวจวิเคราะห์คาร์บอนกัมมันตรังสีได้ประมาณว่าหินก้อนแรกถูกวางตั้งแต่เมื่อประมาณ 2,000-1,300 ปีก่อนคริสตกาล ในขณะที่ทฤษฎีอื่นๆ ระบุว่า เฮนส์ แปลว่ากลุ่มหินหรือไม้เรียงกันเป็นวงกลม กลุ่มหินเหล่านี้ได้ถูกสร้างขึ้นประมาณ 2,500 ปีก่อนคริสต์ศักราช หรือบางทีอาจจะเป็นสถานที่ทำพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับการบูชาพระอาทิตย์เพราะกลุ่มก้อนหินวางแนวเป็นเส้นตรงกับดวงอาทิตย์ ดังนั้นจึงเป็นกองหินประหลาด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคก่อนประวัติศาสตร์มากกว่า 4,000 ปีมาแล้ว ที่ปัจจุบันก็ยังไม่สามารถสรุปข้อเท็จจริงได้ว่าใครสร้าง? เพื่ออะไร? มีแต่การวิเคราะห์และคาดเดา
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมืองให้ท่านชิมเมนู Fish & Chips
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองบาธ Bath เมืองอาบน้ำแร่ที่มีอิทธิพลมาตั้งแต่ยุคเรืองอำนาจของอาณาจักรโรมันโบราณ ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก World Heritage Site โดยองค์การยูเนสโก้ ปี ค.ศ.1987 เนื่องจากเป็นเมืองที่สมบูรณ์ทางด้านวัฒนธรรมตั้งแต่สมัยยุคโรมัน ตลอดจนถึงตึกอาคารที่สะท้อนถึงสถาปัตยกรรมแบบยุคจอร์เจี้ยนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวได้เป็นอย่างดีมาจนถึงทุกวันนี้ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ถ่ายรูปไปกับอาคารสวยงามของภายนอกบริเวณโรงอาบน้ำแร่ร้อนที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่ยุคโรมันโบราณ และชมมหาวิหารแห่งเมืองบาธ Bath Abbey โบสถ์ของชาวอังกฤษนิกายแองกลิกันและมีประวัติยาวนานกว่าหลายร้อยปี ต่อมาได้มีการสร้างใหม่ปรับปรุงเรื่อยมาด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง รวมถึง รอยัลเครสเซ่น Royal Crescent กลุ่มอาคาร 3 ชั้นรูปครึ่งวงกลมที่มีสถาปัตยกรรมแปลกตาในแบบยุคจอร์เจี้ยน ด้านหน้ามีสนามหญ้าขนาดใหญ่ ด้านในเป็นอาคารที่ประกอบไปด้วยโรงแรม บ่อสปาและพิพิธภัณฑ์ ทำให้เมืองบาธมีเสน่ห์ไม่น้อย และให้ท่านถ่ายรูปพร้อมชมวิวสวยบริเวณ สะพานพุลเทอนี่ Pulteny Bridge สะพานเก่าแก่ที่สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1774 ที่ทอดยาวข้ามแม่น้ำเอวอนที่เชื่อมต่อระหว่างเมืองเก่าและเมืองใหม่ ด้านหน้าสะพานมีฝายกั้นน้ำลักษณะคล้ายขั้นบันไดและทำให้เกิดเป็นเหมือนมีน้ำตกเล็กๆ และยังมีร้านค้าให้ท่านได้เดินเล่นเลือกซื้อสินค้าแบบสบายๆ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองคาร์ดิฟฟ์ Cardiff เมืองหลวงที่ใหญ่ที่สุดแห่งประเทศเวลส์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักรที่มีสมเด็จพระราชินีอังกฤษเป็นผู้ปกครองเมือง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) นำชมเมืองคาร์ดิ๊ฟ เมืองที่เจริญมาตั้งแต่ยุคสมัยที่ชาวโรมันมีอิทธิพลอยู่ในบริเวณนี้ จวบจนถึงยุคศตวรรษที่ 20 ก็ยังเป็นเมืองท่าที่สำคัญที่สุดของโลกในเรื่องการขนส่งถ่านหิน เชื้อเพลิงที่ใช้มากที่สุดก่อนน้ำมันจะเข้ามาแทนที่ ชมศาลาว่าการเมืองและพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารโบราณเก่าแก่ ผ่านชมเมือง สวนสาธารณะคาร์ดิ๊ฟ, สนามกีฬามิลเลนเนียม, อาคารที่ทำการรัฐ ให้ท่านอิสระถ่ายรูปกับสถานที่ต่างๆ พร้อมชมวิวสวยที่บริเวณอ่าวคาร์ดิฟฟ์ Cardiff Bay ที่จะมีจุดถ่ายรูปสวยๆ ริมทะเลมากมาย และผ่านชมบริเวณของที่ตั้งปราสาทคาร์ดิฟฟ์ ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ที่พระเจ้าวิลเลียมผู้พิชิตได้มีรับสั่งให้สร้างขึ้นจากรากฐานเดิมของปราสาทโรมันโบราณ และได้รับการตกแต่งต่อเติมเรื่อยมา ซึ่งถูกล้อมรอบไว้ด้วยกำแพงโบราณ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Mercure Cardiff North หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สาม คาร์ดิฟฟ์-ไบบูรี่-เบอร์ตั้น ออน เดอะ วอเตอร์-อ๊อกซ์ฟอร์ด
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านไบบุรี่ Bibury Village (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) หมู่บ้านเล็กๆ ตั้งอยู่ในแคว้นโกลวเชสเตอร์ไชร์ เขตคอตส์โวลส์ Cotswolds จัดว่าเป็นหมู่บ้านที่งดงามและน่ารักที่สุดในอังกฤษ ให้ท่านได้เดินเล่นถ่ายรูปชมบ้านเรือนอันเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านแห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็นกระท่อมหินโบราณ ที่เรียงรายกันยาวไปเป็นแถว มีชื่อว่า Arlington Row ซึ่งกระท่อมเหล่านี้เคยเป็นที่พักของคนที่ทำอาชีพทอขนแกะในสมัยศตวรรษที่ 17 ชมโบสถ์อันเก่าแก่ อีกทั้งยังมีถนนสวยๆ ที่รายล้อมด้วยดอกไม้สีสดใสริมสองข้างทาง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย นำเดินทางสู่ เมืองเบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ Bourton-on-the-Water (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) ให้ท่านเดินชมหมู่บ้านเล็กๆ ที่รู้จักกันในนามของ “เวนิส แห่งคอตส์วอลด์ส” อีกแห่งหนึ่งที่มีความสวยงามน่ารัก มีความโดดเด่นในด้านธรรมชาติอันงดงาม ที่มีลําธารสายเล็กๆ ตื้นๆ ซึ่งแท้จริงคือแม่น้ำวินด์รัชไหลผ่านกลางเมือง และมีสะพานหินทอดข้ามน้ำป็นช่วงๆ กับต้นวิลโลว์ที่แกว่งกิ่งก้านใบอยู่ริมน้ำ ทำให้เป็นสถานที่ที่มีเสน่ห์อย่างมาก เมืองนี้มีร้านอาหารและโรงแรมรวมทั้งร้านค้าให้เดินเล่นเก็บบรรยากาศอันรื่นรมย์ นำท่านเดินชมความสวยงามภายในหมู่บ้านแห่งนี้พร้อมทั้งถ่ายภาพเป็นที่ระลึก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอ๊อกซ์ฟอร์ด ซึ่งรู้จักกันในนามของเมืองแห่งมหาวิทยาลัย ซึ่งชื่อเมืองตั้งตามมหาวิทยาลัยระดับโลกที่รู้จักกันในนามของมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด มหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในโลก และยังใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์แฟนตาซีฟอร์มยักษ์เรื่องดังแฮรี่ พอตเตอร์อีกด้วย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ให้ท่านชมอาคารสวยงาม และให้ท่านถ่ายรูปภายนอกกับมหาวิทยาลัยไคร้สท์เชิร์ชท์ อาคารสร้างด้วยหินสีทองและเป็นสถาปัตยกรรมที่น่าประทับใจที่สุดของอังกฤษ และยังเป็นที่ตั้งของโบสถ์ที่มีชื่อเสียงของเมืองและต้นกำเนิดของหนังสืออลิซที่โด่งดังของเลวิส แคร์โรล หรือ เกรทฮอลล์ ในแฮร์รี่ พอตเตอร์ ผ่านชมแรดคลิฟคาเมร่า อาคารทรงกลมสไตล์นีโอโกธิค ที่ตั้งของหอสมุดบอดเลียน ศูนย์ความรู้จากทั่วทุกมุมโลก และผ่านชมอาคารของพิพิธภัณฑ์แอชโมเลียน พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยแห่งแรกของโลก เป็นสถานที่จัดแสดงผลงานศิลปะและวัตถุโบราณต่างๆ จากทั่วทุกมุมโลก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Holiday Inn Oxford South หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สี่ อ๊อกซ์ฟอร์ด-Bicester Village Outlet-วอร์เนอร์สบราเธอร์สสตูดิโอ-ลอนดอน
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ บิสเตอร์วิลเลจ Bicester Village (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) ที่ตั้งของเอ๊าท์เล็ตขนาดใหญ่และมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของอังกฤษ นำท่านชมและเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ ทั้งของอังกฤษและในยุโรป เช่น Anne Fontaine, Armani, Bally, Bodum, Bose, Burberry, Calvin Klein, D&G, DKNY, Diesel, Dior, Dunhill, Ermenegildo Zegna, Fendi, Gucci, Guess, Hugo Boss, Jaeger, Jigsaw, Kipling, L’Occitane, Levi’s, Max Mara, Missoni, Molton Brown, Mulberry, Paul Smith เป็นต้น นอกเหนือจากการช้อปปิ้งสินค้าแล้วท่านสามารถเติมพลังงานกันได้ที่ร้านอาหารและเครื่องดื่มรวมถึงคาเฟ่ต่างๆ ในเอ๊าท์เล็ตที่มีให้เลือกหลากหลาย อาทิ Café Wolseley, Farmshop Restaurant & Café, Shan Shui, London Grade Coffee, La Tua Pasta, Mrs.Chew’s Chinese Kitchen เป็นต้น
** เพื่อความสะดวกในการเดินเล่นหรือเลือกชมเลือกซื้อสินค้าต่างๆ และเวลาอิสระ อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัยภายในเอ๊าท์เล็ต **
สมควรแก่เวลานัดหมายนำท่านเดินทางสู่เมืองลีฟเดน Leavesden ที่ตั้งของ Warner Brother Studio (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) นำท่านเข้าชมสถานที่จำลองการถ่ายทำภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์เรื่องดัง Harry Potter นำท่านชมเบื้องหลังเพื่อค้นหาความลับที่ซ่อนอยู่หลังกล้องของทั้ง 8 ภาค พร้อมสำรวจฉากต่างๆ ที่ใช้จริงในภาพยนตร์ เช่น ฮอกส์วอตส์ ตรอกไดอากอนและซอนพรีเว็ตและอีกมากมาย พาท่านดำดิ่งลงไปในโลกแห่งคาถา กลวิเศษและเวทมนต์อันน่าทึ่ง ตื่นตะลึงไปก้องห้องโถงอันตระการตาและนึกภาพตามถึงตอนที่แฮร์รี่ปรารถนาที่จะเข้าบ้านกริฟฟินดอร์ ซึ่งจะได้เห็นหมวกคัดสรรของจริงที่ใช้พิจารณาว่าเหล่านักเรียนควรอยู่บ้านไหนในภาคแรก และฉากการจำลองเหตุการณ์ต่างๆ จากภาพยนตร์ดังและห้องต่างๆ พร้อมกับกิจกรรมตามอย่างภาพยนตร์ ให้ท่านได้ถ่ายรูปบริเวณหน้าบ้านหลังเก่าของแฮร์รี่ในซอยพรีเว็ต รวมถึงเลือกซื้อสินค้าเป็นที่ระลึก และให้เวลาท่านเดินเล่นโดยรอบที่มีการจัดวางสถานที่ต่างๆ ไว้อย่างสวยงาม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ มหานครลอนดอน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของอังกฤษและยังเป็นศูนย์กลางอันเก่าแก่ทางด้านการเงินแห่งหนึ่งของโลก ถือว่าเป็นเมืองหนึ่งในเมืองระดับโลกทั้งทางด้านศิลปะ การพาณิชย์ การศึกษา ความบันเทิง แฟชั่น การสื่อสารและการท่องเที่ยว ทำให้อังกฤษเป็นเมืองเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปเลยทีเดียว
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน Four Season Restaurant กับเมนูเป็ดย่างต้นตำรับโฟร์ซีซั่น
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Holiday Inn London West หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ห้า ลอนดอน (อิสระเต็มวัน)
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
อิสระเต็มวัน ให้ท่านอิสระเดินเล่นย่านในเมืองหรือเลือกซื้อสินค้าต่างๆ จากย่านช้อปปิ้ง
(ไม่มีรถโค้ชบริการ อิสระอาหารกลางวันและค่ำตามอัธยาศัย)
สถานที่แนะนำในตัวเมืองลอนดอน, ท่านสามารถอิสระเที่ยวชมสถานที่เหล่านี้หรือนอกเหนือจากนี้ได้เช่นกัน และเดินทางด้วยตัวท่านเอง
– Natural History Museum พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ พิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของมหา นครลอนดอน จัดแสดงเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับธรรมชาติและความเป็นมาของสัตว์ดึกดำบรรพ์ที่มีขนาดใหญ่ ที่สุด
– ลอนดอนอายส์ London Eyes ชิงช้าสวรรค์ที่มีความสูงที่สุดในทวีปยุโรปที่ท่านสามารถขึ้นไปชมวิวได้ โดยรอบของตัวเมืองอังกฤษเลยทีเดียว และเป็นสัญลักษณ์แห่งสหัสวรรษ
– ทาวเวอร์ออฟลอนดอน Tower of London อดีตพระราชวังและป้อมปราการสำคัญของอังกฤษ ปัจจุบันเป็น ที่จัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ของราชวงศ์และอาวุธต่างๆ รวมถึงเป็นที่เก็บรักษามงกุฎและเครื่องราชาภิเษก แห่งสหราชอาณาจักร
– London Transport Museum พิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงเกี่ยวกับการคมนาคมในอังกฤษจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ที่รถต่างๆ ก็กลายเป็นเอกลักษณ์ของประเทศอังกฤษไปด้วย
– Museum of London แหล่งรวบรวมเรื่องราวของอังกฤษตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ถึงปัจจุบัน
– สวนสาธารณะ Hyde Park แหล่งธรรมชาติของชางอังกฤษและยังเป็นต้นแบบของการออกแบบสวนสวยใน ประเทศอื่นๆ ด้วย
– สถานีรถไฟสถานี Kings Cross และHarry Potter Shop Platform 9 ¾ ร้านค้าของที่ระลึกจากภาพยนตร์เรื่องดังยอดฮิตแฮรี่พ็อตเตอร์ สถานที่หนึ่งในการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องดังแฮรี่ พ็อตเตอร์ เกี่ยวกับทางเข้าออกของเหล่านักเรียนของโรงเรียนคาถาพ่อมดและแม่มดและเมืองเวทมนตร์ฮอกส์วอตแสนวิเศษ ซึ่งจะต้องมานั่งรถไฟสายฮอกส์วอตเอ็กซ์เพรส ซึ่งในภาพยนตร์จะกล่าวถึงแฮรี่และเพื่อนจะต้องพุ่งผ่านกำแพงอิฐระหว่างชานชลาหมายเลข 9 และ 10 ในขณะเดียวกันในความเป็นจริงสถานีคิงส์ครอสชานชลา 9 และ 10 จะถูกคั่นด้วยรางรถไฟซึ่งท่านจะตามหาชานชลาที่ 9 ¾ ได้ที่กำแพงในอาคารสถานีนี้ ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากของที่ระลึกเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้ (บริเวณชานชลาไม่สามารถเข้า-ออกได้ หากไม่ได้ซื้อตั๋วรถไฟ เนื่องจากเป็นสถานีที่มีการใช้งานตามปกติ)
เข้าสู่ที่พัก Holiday Inn London West หรือระดับเทียบเท่า

วันที่หก ลอนดอน-ชมเมือง-พิพิธภัณฑ์อังกฤษ-ช้อปปิ้ง-สนามบินฮีทโทรว์
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านชมมหานครลอนดอน เมืองหลวงของสหราชอาณาจักรและเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในสหภาพยุโรป มีประชากรกว่า 7.5 ล้านคน ถือเป็นหนึ่งในเมืองศูนย์กลางทางด้านธุรกิจ การเมืองและวัฒนธรรมของโลก การสื่อสาร, การบันเทิง, แฟชั่นและศิลปะ ซึ่งเป็นที่ยอมรับว่ามีอิทธิพลไปทั่วโลก เริ่มจากเก็บภาพสวยของหอนาฬิกาบิ๊กเบน Big Ben สัญลักษณ์ที่สำคัญของลอนดอนที่ตั้งอยู่เคียงข้างอาคารรัฐสภาที่สวยงามริมฝั่งแม่น้ำเทมส์ แม่น้ำสายหลักของมหานครลอนดอนและเป็นแม่น้ำใหญ่ที่ไหลในอังกฤษตอนใต้และเป็นที่รู้จักมากที่สุด เพราะแม่น้ำเทมส์ไหลผ่านใจกลางมหานครลอนดอน และ สะพานทาวเวอร์บริดจ์ Tower Bridge สะพานที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์ของกรุงลอนดอน เป็นสะพานยกและสะพานแขวนอยู่รวมกันเป็นหอคอยคู่ จึงทำให้สะพานแห่งนี้มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า สะพานหอคอยสีขาว-ฟ้า จนกระทั่งถึงท่าเรือ
ลอนดอนอายส์ แวะถ่ายรูปกับลอนดอนอายส์ London Eye ชิงช้าสวรรค์ที่สามารถชมวิวกรุงลอนดอนได้แบบ360องศาและเป็นสัญลักษณ์แห่งสหัสวรรษของอังกฤษ หรือที่รู้จักในชื่อมิลเลเนียมวีล Millennium Wheel ตั้งอยู่ริมฝั่งทางใต้ของแม่น้ำเทมส์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมและเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างมาก ใกล้ๆ กันเป็นที่ตั้งของมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ Westminster Abbey เป็นหนึ่งในอาคารทางศาสนาที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศอังกฤษ และเป็นสถานที่จัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พิธีอภิเษกสมรสและพระราชพิธีพระศพมากมาย ที่นี่เป็นโบสถ์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกผ่านชมสถานที่สำคัญต่างๆ อาทิ บ้านเลขที่ 10, จัตุรัสทราฟัลการ์, อนุสรณ์แห่งสงครามทราฟัลการ์ของท่าน
ลอร์ดเนลสัน, ย่านโซโห ฯลฯ ชมภายนอกนำท่านถ่ายรูปกับทาวเวอร์ออฟลอนดอน Tower of London เดิมทีเป็นพระราชวังเดิมสร้างโดยพระเจ้าวิลเลียมที่ 1 แห่งอังกฤษ เมื่อปี ค.ศ.1078 เป็นสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์ ซึ่งแต่เดิมหอคอยแห่งนี้เป็นทั้งป้อมปราการ พระราชวังและที่ขังโดยเฉพาะสำหรับนักโทษที่มียศศักดิ์สูง คลังเก็บอาวุธ ท้องพระคลัง สวนสัตว์ โรงกษาปณ์หลวง หอเก็บเอกสาร หอดูดาว และเมื่อปี ค.ศ.1303 เป็นต้นมาก็เปลี่ยนเป็นที่เก็บรักษามงกุฎและเครื่องราชาภิเษกของสหราชอาณาจักร จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับ พระราชวังบัคกิ้งแฮม Buckingham Palace ที่ประทับแห่งพระราชินีอังกฤษ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
บ่าย นำท่านสู่ย่านโคเว้นท์การ์เด้น Covent Garden Market หรือที่รู้จักในชื่อว่าตลาดแอ๊ปเปิ้ล Apple Market แหล่งท่องเที่ยวและแหล่งช้อปปิ้งที่สำคัญในลอนดอน แหล่งที่ท่านจะสามารถเดินเล่น เช็คอินสถานที่ หาของรับประทานได้ ซึ่งตลาดแห่งนี้เป็นตลาดเก่าแก่ที่มีอายุมากกว่า 300 ปีมาแล้ว โดยจุดเริ่มต้นเป็นเพียงแค่การขายแอ๊ปเปิ้ลเพียงอย่างเดียว ต่อมาผู้คนนำสินค้าอื่นๆ มาขายเพิ่มเติม อาทิ ผลไม้ต่างๆ รวมถึงของใช้มากมาย จนปัจจุบันมีการต่อเติมและมีการทำกระจกหลังคาครอบและปรับปรุงตลาดให้มีความสวยงาม ปัจจุบันจึงมีสินค้ามากมายหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ผัก ผลไม้ ร้านอาหาร และร้านค้าอื่นๆ อีกมากมาย รวมถึงงานศิลป์ งานทำมือและของมือสอง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของตลาดเลยทีเดียว นอกจากนี้ยังมีร้านค้า
แบรนด์เนมและร้านค้าไฮคลาสโดยรอบที่ต่างนำสินค้ามาจัดรายการโปรโมชั่นมากมาย จากนั้นนำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์อังกฤษ British Museum หรือที่นิยมเรียกกันว่าพิพิธภัณฑ์อังกฤษในกรุงลอนดอน หนึ่งในพิพิธภัณฑ์ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของมนุษยชาติที่สำคัญที่สุดและใหญ่ที่สุดในโลก มีการก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1753 เป็นที่เก็บรวบรวมของสะสมของเซอร์แฮนส์ สโลน ซึ่งเป็นแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ โดยเปิดให้บริการครั้งแรก 15 มกราคม ค.ศ.1759 ในมงตากูเฮาส์ เมืองบลูมส์เบอร์รี่ กรุงลอนดอน อันเป็นสถานที่ตั้งของอาคารพิพิธภัณฑ์ในปัจจุบัน บริติชมิวเซียมเป็นแหล่งรวบรวมวัตถุต่างจากทุกทวีบ จำนวนกว่า 7 ล้านชิ้น ซึ่งล้วนมีชื่อเสียงและมีการบันทึกเรื่องราวของวัฒนธรรมมนุษย์จากจุดเริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน
สมควรแก่เวลานัดหมายให้ท่านเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินฮีทโธรว์
21.35 น. นำท่านออกเดินทางจากสนามบินฮีทโทรว์ โดยสายการบิน EVA Air เที่ยวบินที่ BR-68

วันที่เจ็ด สนามบินสุวรรณภูมิ
15.05 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ..

ทัวร์อังกฤษ