SEY63-ADS-NEW_1

ทัวร์ยุโรป Autumn Mono Switzerland 8วัน 5คืน (EY)

ราคาเริ่มต้น 84,888 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

สายการบิน: etihad-airways-logo

พิชิตยอดเขาจุงเฟรา เที่ยวเซอร์แมท เมืองตากอากาศที่สวยที่สุดของสวิส

  ชมน้ำตกไรน์ น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป  กรุงเบิร์น  โลซาน ศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติ  เมืองมองเทรอ

ปราสาทชิลยอง เวเวย์ รูปปั้นชาร์ลี แชปลิน  อินเตอร์ลาเคน หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนิน ชมน้ำตกชเตาบ์บาค

ลูเซิร์น สะพานไม้ชาเปล สิงโตสะอื้น หมู่บ้านอิเซลท์วอลด์ ซูริค ช้อปปิ้งนาฬิกาแบรนด์ดังสวิส

วันที่เดินทาง

16 ต.ค. 67 – 23 ต.ค. 67, 30 ต.ค. 67 – 6 พ.ย. 67

ทัวร์ยุโรป

18.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบิน ETIHAD AIRWAYS โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร
21.25 น. นำท่านเดินทางสู่ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY409
00.50 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะพักเปลี่ยนเครื่อง
02.50 น. นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานซูริค โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS (EY) เที่ยวบินที่ EY073
07.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากร (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น (Bern) (ระยะทาง 129 ก.ม. / 2 ชม.) เมืองมรดกโลกอันล้ำค่าที่ได้รับการอนุรักษ์มาสู่ปัจจุบันเบิร์น องค์การยูเนสโก้ประกาศให้ส่วนหนึ่งของเบิร์นเป็นเมืองมรดก นำท่านผ่านชม นาฬิกา ไซ้ท์ กล็อคเค่ (ZYT GLOGGE Clock Tower) ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 อายุ 800 ปี มีโชว์ให้ดูทุกๆ ชั่วโมง ที่นาฬิกาตีบอกเวลา ไอน์สไตน์เฮาส์ (Einstein House) บ้านเลขที่ 49 ถนนแครมกัซเซอ บ้านที่อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ เคยอาศัยอยู่ช่วงเวลาหนึ่ง ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ของนักฟิสิกส์ชื่อก้องโลกคนนี้ บ่อหมีสีน้ำตาล (Bear Pit) เมื่อมาถึงเมืองนี้ก็ต้องแวะเข้ามาชมเจ้าหมีก่อน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น เพราะว่ามีประวัติสมัยผู้ครองเบิร์นในยุคนั้นได้ออกล่าสัตว์ สัตว์ตัวแรกที่ล่าได้ คือ หมี ศาลากลางกรุงเบิร์น (Town Hall) อาคารซึ่งเป็นที่ตั้งของสภาแกรนด์แห่งเบิร์น อาคารแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลกยูเนสโกเมืองเก่าแห่งเบิร์นและเป็นมรดกของสวิสที่มีความสำคัญระดับชาติ
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1)
จากนั้นนำท่านสู่ เมืองโลซาน (Lausanne) (ระยะทาง 101 ก.ม. / 1.30 ชม. ) เป็นเมืองหลวงของโอลิมปิคโลกและยังเคยเป็นเมืองที่ในหลวง รัชการที่ 9 เคยประทับและทรงเล่าเรียนในสมัยที่พระองค์ยังทรงพระเยาว์ ถ่ายรูปกับ ศาลาไทย (Pavillon Thaïlandais) ที่รัฐบาลไทยส่งไปตั้งในสวนสาธารณะของเมืองโลซานน์ นำท่านเดินทางสู่ เมืองเวเว่ย์ (Vevey) (ระยะทาง 19 ก.ม./ 30 นาที) เมืองที่แสนโรแมนติก ถูกขนานนามให้เป็นไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส Pearls of the Swiss Riviera แวะถ่ายรูปกับจุดไฮไลท์ของเมือง รูปปั้น “ชาร์ลี แชปลิน” (Chaplin Statue) ชาวอังกฤษที่มีผลงานสร้างชื่อเสียงในอเมริกาที่มีความหลงใหลและท่านเลือกเวเว่ย์เป็นสถานที่พักกายใจในบั้นปลายของชีวิต นำท่านเดินทางสู่ เมืองมองเทรอซ์ (Montreux) (ระยะทาง 7 ก.ม./ 15 นาที) เป็นเมืองเล็กๆ น่ารักริมทะเลสาบเจนีวา ที่ล้อมรอบด้วยไร่ไวน์และมีแบล็คกราวด์เทือกเขาแอลป์

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2)
ที่พัก : Modern Times Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง)
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่3)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองทาซ (Tasch) (ระยะทาง 146 ก.ม. / 3 ชม.) จากนั้นเดินทางสู่ หมู่บ้านเซอร์แมท Zermatt ด้วย Shuttle Train จากสถานีรถไฟทาซสู่สถานีรถไฟเซอร์แมท (ราคาทัวร์รวมค่าโดยสารสำหรับการเดินทางสู่เซอร์แมทแล้ว) ให้ท่านเดินเที่ยวชมหมู่บ้านเซอร์แมทที่มีบรรยากาศสบายๆล้อมด้วยเขาสูงสวยงาม เป็นเมืองที่ปลอดมลพิษทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมืองไม่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง แต่ใช้แบตเตอรี่เท่านั้น จากเมืองด้านล่างนี้ถ้าสภาพอากาศดีท่านจะสามารถมองเห็น ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ที่ได้ชื่อว่าเป็นยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สุดในสวิส เป็นสามเหลี่ยมคล้ายปิรามิดที่จุดสูงสุดบนยอด และมีความโดดเด่นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนี้เคยเป็นโลโก้ของช็อคโกแล็ตดังทับเบอร์โรน
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่4)
จากนั้นเดินทางสู่ เมืองทาซ (Tasch) ด้วย Shuttle Train จากสถานีรถไฟเซอร์แมท สู่ สถานีรถไฟทาซ และเดินทางสู่ เมืองอินเตอร์ลาเคน (Interlaken) (ระยะทาง 110 ก.ม. / 2.30 ชม.) เมืองตากอากาศเล็กๆ ที่สวยเหมือนในฝัน ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบ ทูน Thun และทะเลสาบเบรียนซ์ ล้อมรอบด้วยภูเขา ให้ท่านได้ช้อปปิ้งร้านนาฬิกาที่มีชื่อเสียง Kirchofer ที่มีแบรนด์ดังกว่า 70 แบรนด์ เช่น PATEK PHILIPPE, CARTIER, BLANCPAIN, CHANEL, BVLGARI, HERMES, PIAGEL และแบรนด์ชั้นนำอีกมากมาย ทั้งยังมี เครื่องประดับ, เครื่องหนัง และเครื่องสำอางอีกด้วย อิสระให้ท่านได้เลือกช้อปเลือกซื้อกันได้ตามอัธยาศัย
เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่5) เมนูพิเศษ! สวิสฟองดูชีส
ที่พัก : The Hey Hotel Mainbuilding หรือระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง)

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่6)
นำท่านเดินทางไปสู่ สถานีกรินเดิลวาลด์ (Grindelwald Terminal) (ระยะทาง 21 ก.ม./ 30 นาที) นำท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้าไอเกอร์เอ็กซเพรส (Eiger Express) สู่ สถานีไอเกอร์เกลตเชอร์ (Eigergletcher) ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อให้ท่านเปลี่ยนขึ้นรถไฟจุงเฟรา เพื่อนำท่านสู่ยอดเขาจุงเฟรา (JUNGFRAUJOCH) ซึ่งเป็นสถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป ที่ความสูง 3,454 เมตร
นำท่านเที่ยวชม ปราสาทน้ำแข็ง (Ice palace) ที่สร้างขึ้นจากกองน้ำแข็งที่ก่อตัวอยู่ใต้ระเบียงชมวิวลงไป 20 เมตร ภายในทางเดินเหมือนโพรงถ้ำเข้าไป ให้ท่านชมรูปสลักน้ำแข็งต่างๆ อุณหภูมิภายในถ้ำอยู่ที่ -3 องศา อัลไพน์ เซนเซชัน (Alpine Sensation Adventure Tunnel) คืออุโมงค์ แสดงเรื่องราวของการรถไฟจุงเฟราและการพัฒนาของการท่องเที่ยวในเขตเทือกเขาแอลป์ ผ่านจอภาพยนตร์ 360 องศา สฟิงซ์ฮอลล์ (Sphinx Observatory)
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่7) บริการอาหารบนจุงเฟราให้ท่านได้เต็มอิ่มกับบรรยากาศของทิวทัศน์
จากนั้นนำท่านนั่งรถไฟไต่เขาลงจากยอดเขาจุงเฟรา โดยรถไฟ 2nd CLASS สู่สถานีไอเกอร์เกลตเชอร์ (Eigergletscher) เพื่อนั่งกระเช้าลอยฟ้า Eiger Express กลับสู่ สถานีกรินเดลวัลด์ (Grindelwald) เพื่อเดินสู่ เมืองเลาเทอร์บรุนเนิน (Lauterbrunnen) (ค่าทัวร์รวมค่าตั๋วกระเช้าลอยฟ้าและรถไฟชั้น 2) จากนั้นนำท่านเที่ยวชม หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนิน (Lauterbrunnen) (ระยะทาง 15 ก.ม. / 30 นาที) เป็นหมู่บ้านที่อยู่ท่ามกลางหุบเขาสูงชันและยังมี น้ำตกชเตาบ์บาค (Staubbach) ไหลลงมาจากหน้าผา ทำให้ทัศนียภาพของหมู่บ้านแห่งนี้สวยอลังการมากขึ้น แม้จะเป็นหนึ่งในหมู่บ้านวิวสวยที่มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาต่อเนื่อง แต่เลาเทอร์บรุนเนินยังคงเป็นหมู่บ้านที่เงียบสงบ ไม่วุ่นวาย อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจและเดินเล่นในหมู่บ้าน ( หมายเหตุ : ในกรณีที่สภาพอากาศ ไม่เอื้ออำนวย หรือมีหิมะบดบังทัศนวิสัย ถนนลื่น ทำให้รถโค้ชไม่สามารถเข้าหมู่บ้านได้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรม เพื่อคำนึงถึงความปลอดภัยของคณะทัวร์ )
นำท่านเดินทางสู่ เมืองอิเซลท์วอลด์ (Iseltwald) (ระยะทาง 21 ก.ม. / 30 นาที) เป็นชุมชนขนาดเล็กที่มีการใช้ชีวิตกันอยู่อย่างเป็นธรรมชาติมาก ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการหลีกหนีจากความเป็นอยู่ในเมืองอย่างแท้จริง ให้ท่านชม ทะเลสาบเบรียนซ์ (Brienz Lake) อยู่เบื้องหลัง ที่นี่ก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่คนนิยมมาเดินท่องเที่ยว และถ่ายกับสะพานชื่อดังที่เป็นที่ถ่ายทำซีรี่ส์ชื่อดัง Crash landing on you หรือสหายผู้กองนั้นเอง จนสะพานนี้ได้รับชื่อใหม่ว่า Crash landing on you bridge ในฉากที่พระเอกนั่งเล่นเปียโนซึ่งเป็นภาพจำของแฟนๆซี่รี่ส์เรื่องนี้ทุกท่าน
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ ที่ถูกห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบและขุนเขา (ระยะทาง 60 ก.ม. / 1 ชม.) นำท่านชม สิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิตที่เกิดจากการปฏิวัติในฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1792 ชม สะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ทอดข้ามผ่าน แม่น้ำรอยส์ ซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์นเป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1333 โดยใต้หลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตร์ของชาวสวิสตลอดแนวสะพาน อิสระเดินเล่นที่ Schwanenplatz แหล่งช้อปปิ้งหลักสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนลูเซิร์น ตั้งอยู่ริมฝั่งขวาของทะเลสาบลูเซิร์น มีร้านค้ามากมายที่นี่ ร้านกาแฟ ร้านอาหาร มีโรงงานนาฬิกาโรเล็กซ์ในบริเวณนี้ด้วย ร้านค้ารอบๆขายงานฝีมือสวิสท้องถิ่น ร้านค้าบางร้านขายของที่ระลึก ช็อคโกแลต เครื่องประดับ ฯลฯ
เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่8)
ที่พัก : Grand Europe / Ibis Styles Luzern City หรือระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง)
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่9)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซุก (ZUG) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (ระยะทาง 32 กม. / 30 นาที) เป็นเมื่องที่ร่ำรวยที่สุดในประเทศ และซุกเป็นเมืองที่ติดอันดับหนึ่งในสิบของโลกเมืองที่สะอาดที่สุด นำท่านถ่ายภาพกับ หอนาฬิกา Zytturm เป็นหอคอยสูง 52 เมตรที่มีหลังคาที่มีลวดลายโดดเด่นเป็นสีฟ้าขาว และนาฬิกาที่ตั้งอยู่เป็นนาฬิกาดาราศาสตร์ ที่สามารถบอกข้างขึ้นข้างแรมของพระจันทร์ บอกวันในสัปดาห์ได้ด้วยอิสระช้อปปิ้งที่ Lohri AG Store ทีมีนาฬิกาชั้นนำระดับโลกให้ท่านเลือกซื้อเลือกชมอาทิ เช่น Patek Philippe, Franck Muller Cartier , Piaget, Parmigiani Fleurier, Panerai, IWC , Omega, Jaeger-LeCoultre, lancpain, Tag Heuer ฯลฯ
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่10)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองซังกัลเลน (St.Gallen) (ระยะทาง 128 ก.ม. / 2 ชม.) เป็นเมืองทางตอนเหนือของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเมืองโบราณเก่าแก่ เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรม และยังได้รับยกย่องจากองค์ยูเนสโก้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกอีกด้วย พาท่านเดินทางแวะถ่ายภาพด้านหน้า โบสถ์นิกายโรมันคาทอลิค (St. Gallen Cathedral) ที่ตั้งโดดเด่นอยู่หน้าเมืองและถ่ายภาพด้านหน้ากับ มหาวิหารซังกัลเลน (Abbey Cathedral of St. Gallen) เป็นตัวอย่างที่โดเด่นของอาราม Carolingian ขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์วัฒนธรรมที่สำคัญที่สุดในยุโรป นำท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค (Zurich) (ระยะทาง 87 กม. / 1.30 ชม.) เมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นศูนย์รวมทุกสิ่งของประเทศ เป็นเมืองเก่าเต็มไปด้วยอาคารยุคกลางและพิพิธภัณฑ์
เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่11)
ที่พัก : Dorint Airport-Hotel Zurich หรือระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง)
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่12)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน (Schaffhausen) (ระยะทาง 52 ก.ม. / 1 ชม.) เมืองที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ ซึ่งตั้งอยู่ในวงล้อมของประเทศเยอรมนีทั้ง 3 ทิศทาง โดยมี น้ำตกไรน์ (Rhein) ไหลผ่านเมือง ให้ท่านชมความงามของ น้ำตกไรน์ เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่สุดของทวีปยุโรป ตั้งอยู่บนแม่น้ำไรน์บริเวณพรมแดนระหว่างรัฐชาฟเฮาเซินกับรัฐซูริค น้ำตกแห่งนี้มีความกว้าง 150 เมตรและสูง 23 เมตร ให้ท่านอิสระถ่ายภาพเก็บความประทับใจกับความสวยงามของน้ำตกไรน์ นำท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค (Zurich) (ระยะทาง 52 ก.ม./ 1 ชม.)

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่13)
นำท่านแวะถ่ายภาพด้านหน้า โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ (Fraumünster) ที่เลื่องชื่อเรื่องความงดงามของกระจกสี โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมแบบกอธิค กับยอดปลายแหลมสามารถมองเห็นได้จากระยะไกล และอีกฝากเป็น โบสถ์ Grossmünster ออกแบบมาในรูปแบบประตูแกะสลักในศิลปะยุคกลาง อิฐหินถูกใช้ในการก่อสร้างตัวโบสถ์ ยังมีการตกแต่งด้วยหน้าต่างกระจกที่มีสีสันทันสมัยโดยจิตรกรชาวสวิส โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ (St. Peter’s Church) ไฮไลท์ที่สำคัญคือมีหอนาฬิกาขนาดใหญ่โดยหน้าปัดของหอนาฬิกามีเส้นผ่านศูนย์กลาง 8.7 เมตร ขึ้นชื่อว่าเป็นหอนาฬิกาที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรปอิสระเดินเล่น ถนนบานโฮฟซตราเซอร์ (Bahnhofstrasse) ถนนการค้าเก่าแก่ที่รุ่งเรือง ตลอดสองข้างทางของถนน เรียงรายด้วยร้านค้าแบรนด์เนมระดับโลกมากมาย จนได้ชื่อว่า “ถนนช้อปปิ้งที่แพงที่สุดในโลก”
เย็น  อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อเป็นการไม่รบกวนเวลาของท่าน
ที่พัก : Dorint Airport-Hotel Zurich หรือระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง)

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่14)
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
11.15 น. เดินทางกลับประเทศไทย โดย สายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY074
19.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะพักเปลี่ยนเครื่อง
22.15 น. เดินทางกลับ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดย สายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY408
07.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

ทัวร์ยุโรป