Hallstatt,,Austria.,View,To,Hallstattersee,Lake,And,Alps,Mountains,Summits.

ทัวร์ยุโรป East Europe Promotion 7 Days (TK)

ราคาเริ่มต้น 58,900 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

สายการบิน: packageLogo683_Turkish Airlines Logo

วันที่1             ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

วันที่2            อิสตันบูล – มิวนิค – ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์*** – โรเซนไฮม์

วันที่3            โรเซนไฮม์ – หมู่บ้านฮัลล์สตัทท์ – เชสกี้ คลุมลอฟ – ปราสาทครุมลอฟ – ย่านเขตเมืองเก่า – เชสกี้บูโดโจวิช

วันที่4            เชสกี้บูโดโจวิช – กรุงปร๊าก – สะพานชาร์ลส์ – หอนาฬิกาดาราศาสตร์ – เบอร์โน่

วันที่5            เบอร์โน่ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – พระราชวังเบลวีเดียร์ – ถนนวงแหวน – สวนสาธารณะสตัดปาร์ค – ถนนคาร์ทเนอร์ – บูดาเปสต์

วันที่6            กรุงบูดาเปสต์ – อาคารรัฐสภาที่สวยที่สุดของยุโรป – คาสเซิ่ลฮิลล์ – ป้อมฟิชเชอร์แมนบาสเตียน – ฮีโร่สแควร์ – มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น – เดินทางกลับ

วันที่7            ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

วันที่เดินทาง

ม.ค. 66 – มิ.ย. 66

 

ทัวร์ยุโรป

 

วันที่1             ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

20.00 น.       คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 8 เคาน์เตอร์S ของสาย การบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ พบเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก

23.00 น.       ออกเดินทางสู่งอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบินที่ TK069

 

วันที่2           อิสตันบูล – มิวนิค – ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์*** – โรเซนไฮม์

05.15 น.       เดินทางถึงประเทศตุรกี ให้ท่านแวะพักเปลี่ยนเครื่อง

07.50 น.       ออกเดินทางสู่มิวนิค ประเทศเยอรมนี โดยเที่ยวบินที่ TK1629

09.25 น.       เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิค ประเทศเยอรมนี หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านออกเดินทางสู่ “เมืองฟุสเซ่น” ในแคว้นบาวาเรียของเยอรมนี เมืองชนบทเล็กๆ ที่แสนโรแมนติก ที่ตั้งอยู่ทางแคว้นบาวาเรียตอนใต้ของเยอรมนี ติดชายแดน ชมกับทิวทัศน์ริมสองข้างทางที่เต็มไปด้วยความเขียวขจีของขุนเขา

เที่ยง            บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              มีเวลาให้ท่านได้เดินเล่นถ่ายภาพสวยๆ บริเวณ (ไม่รวมค่าเข้าชม ถ่ายภาพภายนอก) “ปราสาทนอยชวานสไตน์” ซึ่งเป็นปราสาทตั้งอยู่ในเทือกเขาแอลป์ สร้างในสมัยพระเจ้าลุดวิกที่ 2 แห่งบาวาเรีย ในช่วง ค.ศ. 1845-86 เป็นปราสาทที่งดงามมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งของโลก  ตัวปราสาทตั้งอยู่บนบนหินผาขนาดใหญ่ยักษ์ สูงกว่า 200 เมตร เหนือเกาะแก่งของแม่น้ำพอลลัท เป็นปราสาทหลังใหญ่สีขาว ตั้งอยู่กลางป่าเขาลำเนาไพร ที่ซึ่งมีสีสันแปลกแปลง แตกต่างไปในแต่ละฤดูกาลได้ ปราสาทหลังนี้ เพิ่งได้รับขนานนามว่า “นอยชวานสไตน์” ก็เพียงภายหลังจากที่ กษัตริย์ลุดวิกที่ 2 ได้เสด็จสวรรคตแล้วในปี 1886  แม้กระทั่งราชาการ์ตูนอย่าง “วอล์ทดิสนีย์” ยังได้จำลองแบบปราสาทแห่งนีไปเป็นปราสาทในเทพนิยาย อันเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของดิสนีย์แลนด์ นำม่านเดินทางสู่ “เมืองโรเซนไฮม์”

ค่ำ                บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร / จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

พักที่ :       TRYP by Wyndham Rosenheim หรือที่พักระดับใกล้เคียง

 

 

วันที่3        โรเซนไฮม์ – หมู่บ้านฮัลล์สตัทท์ – เชสกี้ คลุมลอฟ – ปราสาทครุมลอฟ – ย่านเขตเมืองเก่า – เชสกี้บูโดโจวิช

เช้า              บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านออกเดินทางสู่ “หมู่บ้านฮัลล์สตัทท์” (Hallstatt) หมู่บ้านน่ารักริมฝั่งทะเลสาบฮัลล์สตัทท์ นำท่านชมเมืองฮัลล์สตัทท์ เมืองที่ตั้งอยู่ใจกลางดินแดนแห่งเทพนิยาย “ซาลสกัมแมร์กูท” ดุจดังพลอยเม็ดงามประดับอยู่เชิงเขา “ดัคชไตน์” ดินแดนที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ครอบคลุมอาณาบริเวณ เมืองฮัลล์สตัทท์, โกเซา, โอแบร์ทราวน์ และบาดกอยแซร์น รวมกันเป็นศูนย์กลางของ “อินเนอร์ซาลสกัมแมร์กูท” ดินแดนซึ่งมีวัฒนธรรมสืบทอดต่อกันมานานถึง 3,500 ปี หมู่บ้านในบริเวณนี้ร่ำรวยเพราะเหมืองเกลือที่ทำกันมาตั้งแต่สมัยกลางของยุคสำริดช่วยสร้างความเจริญให้ท้องถิ่น นำท่านเที่ยวชมสถาปัตยกรรมที่มีเสน่ห์เฉพาะตัวด้วยการตกแต่งบ้านด้วยงานไม้และวิถีชีวิตชาวเมืองท้องถิ่นที่ยังคงยึดติดกับจารีตประเพณีดั้งเดิม หัวหน้าทัวร์จะนำท่านเดินผ่านตัวเมืองไปสู่จุดชมวิวที่อยู่ท้ายหมู่บ้านระหว่างทางผ่านชมบ้านเรือนและร้านขายของที่ระลึกมากมาย (บริเวณจุดชมวิวขอความกรุณาทุกท่านไม่ส่งเสียงดังหรือเข้าไปถ่ายรูปในบริเวณบ้านของคนท้องถิ่น)

เที่ยง            บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              นำท่านออกเดินทางสู่ “เมืองเชสกี้ คลุมลอฟ” (Cesky Krumlov) เมืองมรดกโลก เป็นเมืองขนาดเล็กในภูมิภาคโบฮีเมียใต้ของสาธารณรัฐเช็กมีชื่อเสียงจากสถาปัตยกรรมและศิลปะของเขตเมืองเก่าและปราสาทครุมลอฟซึ่งเขตเมืองเก่านี้ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก นำท่านชมเมืองเชสกี้ คลุมลอฟ ด้วยทำเลที่ตั้งของตัวเมืองที่มีน้ำล้อมรอบทำให้กลายเป็นปราการที่สำคัญในการป้องกันข้าศึกในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางด้านการปกครองการพิพากษาคดีและการจัดเก็บภาษี ต่อมาในปี ค.ศ.1963 ได้รับการประกาศว่าเป็นเมืองที่ได้รับการอนุรักษ์และภายหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของประเทศ ในตอนปลายปี ค.ศ.1989 ได้มีการบูรณะอาคารและปราสาทครั้งใหญ่โดยยังคงรักษารูปแบบเดิมไว้อย่างน่าชื่นชม จากประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน มีความสำคัญและโดดเด่นในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่า ทำให้องค์การยูเนสโก้ได้ขึ้นทะเบียนเมืองครุมลอฟให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ.1992 นำท่านชมความสวยงามของ “ปราสาทครุมลอฟ” (Cesky Krumlov Castle) เป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับสองของสาธารณรัฐเช็ครองจากปราสาทปร๊าก จากนั้นนำท่านชมความสวยงามของ “ย่านเขตเมืองเก่า” จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “เมืองเชสกี้บูโดโจวิช”

ค่ำ                บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ :        Savoy Hotel หรือที่พักระดับใกล้เคียง

 

วันที่4        เชสกี้บูโดโจวิช – กรุงปร๊าก – สะพานชาร์ลส์ – หอนาฬิกาดาราศาสตร์ – เบอร์โน่

เช้า              บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

                    จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “กรุงปร๊าก” (Prague) เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ค ซึ่งตั้งอยู่ริมสองฟากฝั่งแม่น้ำวัลตาวา นำท่านเข้าชมความยิ่งใหญ่ของ “ ปราสาทปร๊าก ” ซึ่งถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ.885โดยเจ้าชายบริโวจเดิมในสมัยกลางเคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์สมัยต่างๆ ในจักรวรรดิโบฮีเมีย ปัจจุบันนี้ได้ถูกใช้เป็นทำเนียบรัฐบาลและเป็นที่พำนักของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเช็ค นำคณะเดินทางเข้าสู่ศูนย์กลางของปราสาทที่แวดล้อมไปด้วยโบราณสถานเก่าแก่อายุกว่า650ปี ชมความใหญ่โตโอ่อ่าของ “ มหาวิหารเซนต์วิตัส ” โบสถ์เก่าแก่สไตล์โกธิกที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1929 เป็นมหาวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ที่มีคุณค่าอย่างยิ่งของชาวเช็กฯ ทุกคนเนื่องจากใช้เป็นที่เก็บพระศพของกษัตริย์พระองค์ต่างๆ อีกทั้งยังเป็นที่เก็บมงกุฎเพชรที่ทำขึ้นในสมัยพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 4

เที่ยง            บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              นำท่านเข้าสู่เขตเมืองเก่า ชม “สะพานชาร์ลส์” สะพานสัญลักษณ์ของกรุงปร๊าก ที่สร้างข้ามแม่น้ำวัลตาวาในช่วงศตวรรษที่14 ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิก ตลอดราวสะพานมีประติมากรรมหินทรายรูปปั้นของนักบุญต่างๆ ถึง 30 รูป ชม “จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต” บริเวณโดยรอบ  ล้วนเป็นอาคาร และวิหารเก่าแก่อายุกว่า 600 – 700 ปี ที่มีความงดงามโดดเด่น ชม “อนุสาวรีย์ยานฮุส” ผู้นำฝ่ายปฏิรูปศาสนาซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นพวกนอกรีตและถูกเผาทั้งเป็น ชม “หอนาฬิกาดาราศาสตร์” ที่ทุกๆ 1 ชั่วโมงจะมีตุ๊กตาสาวกพระคริสต์ (12 Apostles) ออกมาเดินผ่านหน้าต่างเล็กๆ ด้านบน นำท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ “เมืองเบอร์โน่”

ค่ำ                บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ :     Orea Hotel Voronez II Brno หรือที่พักระดับใกล้เคียง

 

วันที่5        เบอร์โน่ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – พระราชวังเบลวีเดียร์ – ถนนวงแหวน  – สวนสาธารณะสตัดปาร์ค – ถนนคาร์ทเนอร์ – บูดาเปสต์

เช้า              บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ “กรุงเวียนนา” จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังเพื่อถ่ายภาพ(ชมภายนอก) “พระราชวังเชินบรุนน์” (Schonbrunn Palace) พระราชวังฤดูร้อนอันยิ่งใหญ่ของราชวงศ์ฮัปสบวร์กที่ถูกสร้างขึ้นในปลายศตวรรษที่ 17 โดยพระประสงค์ของ “พระนางมาเรียเทเรซ่า” จักรพรรดินีแห่งจักรวรรดิโรมันที่ตั้งพระทัยว่า จะสร้างพระราชวังแห่งนี้ให้มีความงดงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์ในกรุงปารีส”  จากนั้นนำถ่ายรูปกับ “พระราชวังเบลวีเดียร์” (Belvedere Palace) พระราชวังแห่งนี้ได้รับการออกแบบ และสร้างขึ้นเมื่อต้นศตวรรษที่ 18 ตัวพระราชวังประกอบด้วยพระตำหนัก 2 ส่วนในรูปแบบสถาปัตยกรรมโรโคโค หันหน้าเข้าหากันโดยคั่นกลางด้วยสวนสวยที่ตกแต่งอย่างงดงาม ในปัจจุบันพระราชวังเป็นสถานที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์จัดแสดง และเก็บรักษาผลงานศิลปะที่ดีที่สุดของกรุงเวียนนา โดยจัดแสดงผลงานชิ้นเอกของศิลปินออสเตรียตั้งแต่ยุคกลางจนถึงยุคปัจจุบัน เช่น ผลงานภาพวาดของ กุสตาฟ คลิมท์ Klimt ที่มีชื่อเสียงระดับโลกและผลงานชิ้นสำคัญของ Monet, Kokoschka, Renoir และ Schiele จากนั้นนำท่านชม  “กรุงเวียนนา” (Vienna) ผ่านชม “ถนนวงแหวน ” Ring Strasse ผ่านชม โรงอุปรากร (โอเปร่าเฮาส์), พระราชวังฮอฟบวร์ก, อาคารรัฐสภา, ศ  าลาว่าการ, มหาวิทยาลัยเวียนนา,โบสถ์ประจำเมือง, ศาลสูง ฯลฯ  จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ “สวนสาธารณะสตัดปาร์ค” สวนสาธารณะอันร่มรื่นใจกลางเมือง ชม “อนุสาวรีย์ โยฮันสเตร้าส์ จูเนียร์” (Johann Strauss) ศิลปินที่มีชื่อเสียงก้องโลก

เที่ยง            บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              นำคณะเดินทางเข้าสู่ “ถนนคาร์ทเนอร์” ย่านถนนการค้าที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง มีห้างสรรพสินค้าและร้านค้าต่างๆ มากมาย  เชิญท่านเลือกซื้อหาของฝากจากออ สเตรีย อาทิเช่น เครื่องแก้วเจียระไน, คริสตัล ของที่ระลึก และ สินค้าแบรนด์เนมชื่อดังของยุโรป พร้อมชม “โบสถ์เซนต์สตีเฟน” (St. Stephen Cathedral) เป็นโบสถ์เก่าแก่สร้างในศิลปะโกธิกตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 13 ถือเป็นโบสถ์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศออสเตรีย นำท่านเดินทางสู่  “กรุงบูดาเปสต์” (Budapest) เมืองหลวงของประเทศฮังการี เมืองที่มีแม่น้ำดานูบไหลผ่านกลางเมือง

ค่ำ                บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ :        Lion’s Garden Hotel หรือที่พักระดับใกล้เคียง

 

วันที่6        กรุงบูดาเปสต์ – อาคารรัฐสภาที่สวยที่สุดของยุโรป – คาสเซิ่ลฮิลล์ – ป้อมฟิชเชอร์แมนบาสเตียน – ฮีโร่สแควร์ – มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น – เดินทางกลับ

เช้า              บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่าน ผ่านชม “อาคารรัฐสภาที่สวยที่สุดของยุโรป” สัญลักษณ์ของประเทศ อาคารนี้ถูกสร้างแบบ  นีโอโกธิคอันโดดเด่น ชมอาคารบ้านเรือนสถาปัตยกรรมเก่าแก่คู่บ้านคู่เมือง นำท่านเดินทางขึ้นสู่ “คาสเซิ่ลฮิลล์” ชม “ป้อมฟิชเชอร์แมนบาสเตียน” ที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงความกล้าหาญของชาวประมงผู้เสียสละชีวิตเพื่อปกป้องบ้านเมืองในช่วงที่ถูกมองโกลรุกรานในปี ค.ศ.1241-1242 ชม “อนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่น” ปฐมกษัตริย์ของชาวแมกยาร์ทรงม้าเด่นเป็นสง่าอยู่หน้าป้อมปราการ

เที่ยง            บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              นำท่านชม “ฮีโร่สแควร์” ซึ่งเป็นลานโล่งกว้างขนาดใหญ่ พร้อมชม “อนุสาวรีย์แห่งสหัสวรรษ” ที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการก่อตั้งอาณาจักรฮังการีครบรอบ 1,000 ปี นำท่านชมความยิ่งใหญ่อลังการของ “มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น” สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1851 เสร็จสมบูรณ์เมื่อปี ค.ศ.1905 ใช้เวลากว่า 54 ปีในการก่อสร้าง มีความสูงถึง 96 เมตรถือว่าเป็นอาคารที่มีความสูงที่สุดในบูดาเปสต์ได้เลาพอสมควรนำท่านเดินทางเข้าสู่สนามบิน

18.45 น.       ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยเที่ยวบินที่ TK1636

22.30 น.       เดินทางถึงอิสตันบูล (แวะพักเปลี่ยนเครื่อง)

 

วันที่7           ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

01.45 น.       เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยเที่ยวบินที่ TK068

15.25 น.       เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

 

ทัวร์ยุโรป