messageImage_1714726359558

ทัวร์ยุโรป AUSTRIA GERMANY SWITZERLAND 7วัน 4คืน (EK)

ราคาเริ่มต้น 67,888 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

สายการบิน: Image

ออสเตรีย เที่ยวชม เมืองฮัลส์สตัทท์ หมู่บ้านริมทะเลสาบสวยที่สุดในโลก และความงดงามสถาปัตยกรรมเก่าแก่ของ
พระราชวังฮอฟบวร์ก พระราชวังเชินบรุนน์ เยือนเมืองอินส์บรูค ชมหลังคาทองคำ

เยอรมัน ชมความอลังการ ปราสาทนอยชวานสไตน์ เมืองฟุสเซนเมืองลูกกวาด เมืองเคมพ์เทิน

สวิตเซอร์แลนด์ ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น เปิดประสบการณ์นั่งรถไฟไต่เขาขึ้นยอดเขาริกิ นั่งกระเช้าลอยฟ้า ชมความงามของราชินีแห่งขุนเขา สะพานไม้ซาเปล อนุสาวรีย์สิงโตหิน ช้อปปิ้ง เมืองซุก

วันที่เดินทาง

18 ก.ย. 67 – 24 ก.ย. 67, 10 ต.ค. 67 – 16 ต.ค. 67, 17 ต.ค. 67 – 23 ต.ค. 67

ทัวร์ยุโรป

23.30 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบิน EMIRATES (EK) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร

03.30 น. นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา โดย สายการบิน EMIRATES (EK) เที่ยวบินที่ EK371
06.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรต แวะพักเปลี่ยนเครื่อง
08.55 น. นำท่านเดินทางสู่ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา ประเทศออสเตรีย เที่ยวบินที่ EK127
12.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา ประเทศออสเตรีย นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากร (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) เดินทางสู่ กรุงเวียนนา (Vienna) (ระยะทาง 21 กม. / 30 นาที) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย เมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานนับพันปี ด้วยสถาปัตยกรรมแบบบาร็อค และร็อคโคโคที่เป็นแบบของออสเตรียที่งดงามที่สุดในยุโรป จากนั้นนำท่านถ่ายรูปบริเวณด้านนอก พระราชวังเชินบรุนน์ (Schonbrunn Palace) ใช้พระราชวังแวร์ซายส์ในฝรั่งเศสเป็นต้นแบบ รายล้อมด้วยสวนที่จัดตกแต่งประดับประดา จากต้นไม้ ดอกไม้ตามฤดูกาล ภายในอุทยานเคยเป็นที่ตั้งของสวนสัตว์แห่งแรกของโลกเมื่อ พ.ศ. 2295 ปัจจุบันได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลก

นำท่านถ่ายรูปบริเวณด้านนอก พระราชวังฮอฟบวร์ก (Hofburg Palace) เป็นอดีตพระราชวังหลวงใจกลางกรุงเวียนนา ส่วนหนึ่งของพระราชวังในปัจจุบันเป็นที่พำนักและทำเนียบของประธานาธิบดีออสเตรีย
นำท่านถ่ายรูปด้านนอก รัฐสภาออสเตรีย (Austrian Parliament) เป็นรัฐสภาระบบสองสภาประกอบด้วย สภาแห่งชาติ (National Council) และสภาแห่งสหพันธ์ (Federal Council) ในบางครั้งทั้งสองสภามีการประชุมร่วมกัน เรียกว่า “สมัชชาแห่งสหพันธ์” โดยรัฐสภามีที่ประชุมที่กรุงเวียนนา จากนั้นให้ท่านอิสระเดินชม ถนน Karntner Strasse ถนนช้อปปิ้งหลักในเวียนนาและเป็นถนนช้อปปิ้งที่ยาวที่สุดในยุโรปเชื่อมต่อ State Opera กับ Stephansplatz นอกจากจะมีร้านค้าหลากหลายแบรนด์และร้านแฟชั่นต่างๆ แล้วยังได้เห็นอาคารประวัติศาสตร์ต่างๆ ในกรุงเวียนนา
เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่1)
ที่พัก : Arion Cityhotel Vienna หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง)
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่2)
นำทุกท่านเดินทางไปเที่ยวชมที่ เมืองฮัลส์สตัทท์ (Hallstatt) (ระยะทาง 290 กม./ 4.30 ชม.) เป็นหนึ่งในหมู่บ้าน ริมทะเลสาบสวยที่สุดในโลก อีกทั้งบรรยากาศและความเงียบสงบเหมาะแก่การมาพักผ่อนหย่อนใจให้ท่านอิสระ เดินถ่ายถาพเที่ยวชมวิถีชีวิตของคนในหมู่บ้านตามอัธยาศัย
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่3) เมนูพิเศษ ปลาเทราต์ย่างท่านละ 1 ตัว
นำท่านเดินทางสู่ เมืองอินส์บรูค (Innsbruck) (ระยะทาง 226 ก.ม. / 3.30 ชม.) ตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มแม่น้ำอินน์ กลางหุบเขาของเทือกเขาแอลป์ ซึ่งสามารถมองเห็นยอดเขาสูง
เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่4)
ที่พัก : Gartenhotel Maria Theresia หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่5)
นำท่านเดินเที่ยวชม เมืองอินส์บรูค (Innsbruck) เมืองที่มีจุดเด่นอยู่ที่ตัวอาคารบ้านเรือนสีลูกกวาดที่ตั้งอยู่เรียงราย เสาเซนต์แอนน์ (Annasäule) เสาหินอ่อนสูงด้านบนเสามีรูปปั้นของพระแม่มารี สร้างขึ้นเพื่อรําลึกถึงการรุกรานของสเปน ด้านหลังจะเป็นวิวเทือกเขาแอลป์ทิวทัศน์ที่นี่สวยงามมาก หลังคาทองคำ (Golden Roof) สร้างขึ้นโดยจักรพรรดิ Friedrich ที่ 4 ได้ทรงตกแต่งส่วนของหลังคาที่ยื่นออกมาจากระเบียงด้วยทองคำแท้ จำนวน 2,738 แผ่น เพื่อใช้เป็นที่ทอดพระเนตรเทศกาลต่างๆ ที่จัดขึ้นบริเวณจัตุรัสด้านหน้าที่ประทับ ปัจจุบันหลังคาทองคำกลายเป็นสำนักงานการประชุมอัลไพน์นานาชาติ
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) (ระยะทาง 155 ก.ม. / 2.30 ชม.) ถ่ายรูปบริเวณด้านหน้าปราสาทซึ่งเป็นปราสาทที่งดงามและสวยดั่งเทพนิยายที่สุดอีกแห่งหนึ่งของโลก ตั้งอยู่ท่ามกลางทิวทัศน์ยังยิ่งใหญ่ของเทือกเขาแอลป์ และยังเป็นต้นแบบปราสาทเจ้าหญิงนิทราในสวนสนุกดิสนีย์แลนด์อีกด้วย

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่6) เมนูพิเศษ! ขาหมูเยอรมัน นำท่านเที่ยวชม เมืองฟุสเซน (Fussen) ขึ้นชื่อเรื่องความสวยงาม ของตัวตึกรามบ้านช่องเพราะทั้งเมืองจะมีหลากสีสันเหมือนกับ ลูกกวาดสีสวยๆ ทั้งเมืองจนได้รับสมญานามว่า City of candy นำท่านเดินทางสู่ เมืองเคมพ์เทิน (Kempten) (ระยะทาง 46 กม./ 1 ชั่วโมง) เป็นชุมชนเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในเยอรมนี ให้ท่านถ่ายรูปบริเวณ ด้านนอก มหาวิหารเซนต์ลอว์เรนซ์ แอชวิลล์ (Basilica of Saint Lawrence) สร้างเสร็จในปี 1909 และเป็น หนึ่งในสมบัติทางสถาปัตยกรรมและจุดยึดทางจิตวิญญาณของแอชวิลล์
เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่7)
ที่พัก: bigBOX ALLGAEU Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่8)
จากนั้นนำท่านเที่ยวชม เมืองซุก (ZUG) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (ระยะทาง 265 กม. / 3.30 ชม.) เป็นเมืองที่ร่ำรวยที่สุดในประเทศ และยังเป็นเมืองที่ติดอันดับหนึ่งในสิบของโลกเมืองที่สะอาดที่สุด อิสระช้อปปิ้งที่ Lohri AG Store ทีมีนาฬิกาชั้นนำระดับโลกให้ท่านเลือกซื้อเลือกชมอาทิ เช่น Patek Philippe, Franck Muller Cartier , Piaget, Parmigiani Fleurier, Panerai, IWC , Omega, Jaeger-LeCoultre, Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่9)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne) (ระยะทาง 32 ก.ม. / 1 ชม.) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ ที่ถูกห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบและขุนเขา นำท่านชม สิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิตที่เกิดจากการปฏิวัติในฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1792 ชม สะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ทอดข้ามผ่าน แม่น้ำรอยส์ ซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์นเป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1333 โดยใต้หลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตร์ของชาวสวิสตลอดแนวสะพาน อิสระเดินเล่นที่ Schwanenplatz แหล่งช้อปปิ้งหลัก มีร้านค้ามากมาย ร้านกาแฟ ร้านอาหาร มีโรงงานนาฬิกาโรเล็กซ์ในบริเวณนี้ด้วย ร้านค้ารอบๆขายงานฝีมือสวิสท้องถิ่น ร้านค้าบางร้านขายของที่ระลึก ช็อคโกแลต เครื่องประดับ ฯลฯ
เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่10)
ที่พัก : Holiday Inn Express Luzern-Kriens หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง)
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่11)
นำท่านล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น (LUCERNE LAKE CRUISE) หรือ ทะเลสาบแห่งสี่พันธรัฐ นั่งเรือจากท่าเรือลูเซิร์น สู่ ท่าเรือวิทซ์นาว (Vitzau) ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์ตลอดสองฝั่งบ้านเรือนสไตล์สวิสชาเล่ต์
พร้อมฉากหลังเทือกเขาแอลป์ ที่แสนโรแมนติก (ใช้เวลาล่องเรือโดยประมาณ 1 ชั่วโมง)
เดินทางถึงท่าเรือวิทซ์นาว (Vitzau) จากนั้นต่อรถไฟไต่เขาขึ้นยอดเขาริกิ (Rigi Kulm) ระหว่างทางจะสามารถมองเห็นทะเลสาบในลักษณะเอียงๆ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 32 นาที) ถึงสถานีปลายทาง Rigi Kulm เขาริกิหนึ่งจุดชมวิว ที่ได้รับการยกย่องเป็น ราชินีแห่งขุนเขา เพราะสามารถมองเห็นยอดเขาอื่นๆ ได้รอบ และวิวทะเลสาบลูเซิร์น ทะเลสาบซุก ได้แบบพาโนรามา 360 องศา ที่ระดับความสูง 1,797 เมตร อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ที่สวยงาม
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่12) (ภัตรคารบนเขาริกิ)
ได้เวลาอันสมควรนำท่านนั่งรถไฟลงจากยอดเขาริกิ (Rigi Kulm) สู่ สถานี Rigi Kaltbad (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที) นั่งกระเช้าต่อไปยังสถานี Weggis (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที) ให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์สุดอลังการ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค (Zurich) (ระยะทาง 51 ก.ม. / 1 ชม.) เป็นศูนย์รวมทุกสิ่งของประเทศ เป็นเมืองเก่าเต็มไปด้วยอาคารยุคกลางและพิพิธภัณฑ์ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ (Fraumünster) ที่เลื่องชื่อเรื่องความงดงามของกระจกสี โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมแบบกอธิค กับยอดปลายแหลมสามารถมองเห็นได้จากระยะไกล และอีกฝากเป็น โบสถ์ Grossmünster ออกแบบมาในรูปแบบประตูแกะสลักในศิลปะยุคกลาง อิฐหินถูกใช้ในการก่อสร้างตัวโบสถ์ ยังมีการตกแต่งด้วยหน้าต่างกระจกที่มีสีสันทันสมัยโดยจิตรกรชาวสวิส สะพานคีย์เควบรึคเคอ (Quaibrücke Bridge) ตั้งอยู่ที่บริเวณน้ำไหลของทะเลสาบซูริกและเชื่อมต่อBürkliplatzกับBellevueplatz จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง Paradeplatz จัตุรัสกลางเมืองที่คึกคัก มีร้านขายเสื้อผ้าระดับไฮเอนด์ ร้านขนมหวานชื่อดังระดับโลก ร้านอาหาร และอาคารเก่าแก่
เย็น  อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ (ระยะทาง 10 ก.ม. / 30 นาที)
22.15 น. เดินทางกลับประเทศไทย โดย สายการบิน EMIRATES (EK) เที่ยวบินที่ EK086
06.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรต แวะพักเปลี่ยนเครื่อง
09.40 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดย สายการบิน EMIRATES (EK) เที่ยวบินที่ EK372
19.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

ทัวร์ยุโรป