messageImage_1715935665809

ทัวร์ญี่ปุ่น AOMORI AKITA SENDAI AUTUMN 7D 5N (JL)

ราคาเริ่มต้น 69,900 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

สายการบิน: logo_001_new

หมู่บ้านซามูไร คะคุโนะดาเตะ (Kakunodate Samurai) สัมผัสกับบรรยากาศแบบญี่ปุ่นที่งดงามเมื่อครั้งอดีต ที่นี่ก็ยังมีเสน่ห์อีกมากมายให้ท่านได้สัมผัสถึงประวัติศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์โบราณ หรืออาหารพื้นบ้านชนิดต่างๆ เป็นต้น ตามแนวถนนหมู่บ้านซามูไรแห่งนี้ มีต้นไม้ปลูกอยู่เป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเดินทางมาในฤดูกาลใด นักท่องเที่ยวก็จะได้รื่นรมย์กับทัศนียภาพอันงดงามได้อยู่เสมอ

วันที่เดินทาง

24 ต.ค. 67 – 30 ต.ค. 67, 29 ต.ค. 67 – 4 พ.ย. 67

ทัวร์ญี่ปุ่น 
วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – โตเกียว (สนามบินฮาเนดะ) (JL034 22.05 – 06.10)
19.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ P สายการเจแปนแอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
22.05 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 034
(สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
วันที่สอง โตเกียว (สนามบินฮาเนดะ) – เมืองอาโอโมริ (สนามบินอาโอโมริ) (JL143 10.10 – 11.20) – ปราสาทฮิโรซากิ – เมืองโทวาดะ – ทะเลสาบโทวาดะ – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ
06.10 น. เดินทางถึง สนามบินฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชม.) ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง ด่านศุลกากร และรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว
[สำคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญี่ปุ่นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้] 10.10 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินอาโอโมริ โดย สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 143
11.20 น. เดินทางถึง สนามบินอาโอโมริ หลังจากนั้นพาทุกท่านเดินทางเข้าสู่เมือง อาโอโมริ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 1)
ปราสาทฮิโรซากิ (Hirosaki Castle) ปราสาทแหล่งนี้ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองฮิโรซากิ สร้างเสร็จในปีค.ศ.1611 โดยแต่เดิมเป็นปราสาทห้าชั้นแล้วถูกฟ้าผ่า ทำให้เกิดไฟไหม้ชั้นห้าจนในปี 1810 มีการบูรณะปราสาทจนเหลือเป็นหอคอยเพียง 3 ชั้น และในปี 1952 ปราสาทแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติแห่งชาติ ในฐานะปราสาทเก่าแก่ในสมัยเอโดะที่ยังหลงเหลืออยู่

ทะเลสาบโทวะดะ (Lake Towada) กำเนิดขึ้นจากการปะทุของภูเขาไฟราว 2,000 ปีก่อน ทำให้เกิดเป็นแอ่งทะเลสาบกว้างใหญ่บนระดับความสูงกว่า 400 เมตรจากระดับน้ำทะเล เป็นทะเลสาบปล่องภูเขาไฟที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเกาะฮอนชู (Honshu) ของญี่ปุ่น นอกจากนี้ บริเวณทะเลสาบยังมีรูปปั้นหญิงสาวสองคนตั้งอยู่ถือเป็นสัญลักษณ์ของทะเลสาบโทวาดะ ซึ่งเป็นผลงานประติมากรรมของ โคทาโร่ ทาคามูระ กวีและศิลปินชื่อดัง

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 2)
ที่พัก TOWADA HOTEL AREA หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
หลังอาหารค่ำ ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซ็นจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น
วันที่สาม อาคิตะ อินุ โนะ ซาโตะ – ทะเลสาบทาซาวะ – หมู่บ้านซามูไร คาคุโนะ ดาเตะ – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3)
อาคิตะ อินุ โนะซาโตะ (Akita inu no Sato) “สุนัขพันธุ์อะคิตะ” หรือที่เรียกกันว่า อะคิตะอินุ (Akita-Inu) ซึ่งมีถิ่นกำเนิดอยู่ในแถบโอดาเตะ (Odate) จังหวัดอะคิตะ (Akita) เป็นสุนัขสายพันธุ์ญี่ปุ่นสุดน่ารักที่กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในญี่ปุ่นเองและในต่างประเทศ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นำสุนัขพันธุ์อะคิตะมาเป็นจุดขาย สร้างโดยจำลองแบบมาจากสถานีรถไฟชิบุยะ ภายในอาคารแห่งนี้นอกจากจะมีห้องจัดแสดงตัวอย่างสุนัขพันธุ์อะคิตะให้ได้ชมกันแล้ว ยังมีร้านจำหน่ายสินค้าของฝากที่ระลึก และมีโซนพื้นที่สำหรับกิจกรรมต่างๆ อีกด้วย

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 4)
ทะเลสาบทาซาวะ (Lake Tazawa) เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นทะเลสาบที่ไม่แข็งตัวในฤดูหนาว ทะเลสาบที่ลึกที่สุดในญี่ปุ่น (ลึกถึง 423.4 เมตร) และได้รับเลือกให้ติดอยู่ใน 100 อันดับสถานที่วิวสวยของญี่ปุ่น ทาซาวะเป็นทะเลสาบมหัศจรรย์ที่สีของผืนน้ำจะเปลี่ยนไปตามมุมที่ชมวิว เสน่ห์ของทะเลสาบทาซาวะก็คือพื้นผิวน้ำของทะเลสาบ สีที่เป็นลักษณะเฉพาะของผืนน้ำเรียกว่า “ทะเลสาบทาซาวะสีน้ำเงิน” ที่มีสีน้ำเงินเหมือนน้ำหมึกที่กำลังไหล แต่กลับมีความใสเป็นลักษณะพิเศษ ทะเลสาบแห่งนี้มี สัญลักษณ์เป็นรูปปั้นทัตสึโกะ (Tatsuko) รูปปั้นสีทองซึ่งตำนานเล่าว่าเป็นรูปปั้นของเจ้าหญิงทัตสึโกะ ที่ขอพรให้คงความงามอันเป็นนิรันดร์ แต่กลับถูกสาปให้เป็นมังกรและจมอยู่ใต้ท้องทะเลสาบแห่งนี้

หมู่บ้านซามูไร คะคุโนะดาเตะ (Kakunodate Samurai) สัมผัสกับบรรยากาศแบบญี่ปุ่นที่งดงามเมื่อครั้งอดีต ที่นี่ก็ยังมีเสน่ห์อีกมากมายให้ท่านได้สัมผัสถึงประวัติศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์โบราณ หรืออาหารพื้นบ้านชนิดต่างๆ เป็นต้น ตามแนวถนนหมู่บ้านซามูไรแห่งนี้ มีต้นไม้ปลูกอยู่เป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเดินทางมาในฤดูกาลใด นักท่องเที่ยวก็จะได้รื่นรมย์กับทัศนียภาพอันงดงามได้อยู่เสมอ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 5)
ที่พัก HANAMAKI ONSEN AREA หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
หลังอาหารค่ำ ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซ็นจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น
วันที่สี่ เมืองฮิราซูมิ – วัดซูซอนจิ – ล่องเรือเกบิเค – กินซัง ออนเซ็น – เมืองเซนได
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6)
เมืองฮิราซูมิ ตั้งอยู่ในพื้นที่ตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดอิวาเตะ มีประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมอยู่มากมาย จนได้ถูกจารึกไว้ในรายชื่อเมืองแห่งมรดกโลก จากการประชุมครั้งที่ 35 ของคณะกรรมการมรดกโลก ที่กรุงปารีส เมื่อปี 2011
วัดชูซอนจิ (Chusonji Temple) ที่สร้างขึ้นในปี 850 เป็นวัดนิกายเทนได จุดเด่นของวัดแห่งนี้ คือ คอนจิคิโดะ [Golden Hall] ซึ่งมีส่วนที่คล้ายกับศาลาทอง คินคะคุจิ ของเมืองเกียวโตเพราะเป็น อาคารที่หุ้มด้วยทอง เหมือนๆกัน เพียงแต่ว่า ศาลาทองอันนี้จะถูกเก็บรักษาไว้ในห้องโถงขนาดใหญ่ แทนที่จะอยู่กลางแจ้งเหมือนกับ ศาลาทองคินคะคุจิ

ล่องเรือช่องแคบเกบิเค (Geibikei Gorge) ชมหนึ่งในร้อยทัศนียภาพสวยงามและทรงคุณค่าของญี่ปุ่นในญี่ปุ่น ถือได้ว่าเป็นที่เดียวเท่านั้นที่ใช้เรือถ่อด้วยไม้พายเพียงอันเดียวทั้ง ขาไปและกลับโดยไม่มีการใช้เครื่องยนต์ ท่านจะได้ชม ต้นไม้กับโขดหินผาและน้ำใส สะอาดมองเห็นปลาแม่น้ำกำลังแหวกว่าย

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 7)
กินซังออนเซ็น (Ginzan Onsen) หมู่บ้านออนเซ็นที่ยังคงหลงเหลืออาคารบ้านเรือนดั้งเดิมชวนให้คิดถึงให้เห็นกันอยู่ในปัจจุบัน โดยอบอวลไปด้วยบรรยากาศสไตล์ญี่ปุ่นช่วงต้นศตวรรษที่ 20 บรรยากาศของหมู่บ้านที่เรียงรายไปด้วย เรียวกังไม้เลียบแม่น้ำยังคงมีให้เห็นกันอยู่จนถึงทุกวันนี้ เพลิดเพลินกับการชมอาคารบ้านเรือนเก่าแก่

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 8)
ที่พัก SENDAI HOTEL AREA หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
วันที่ห้า เทือกเขาซาโอ้ – นั่งกระเช้าชมวิวใบไม้เปลี่ยนสี – หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ – ฟุกุชิม่า
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม (มื้อที่ 9)
นำท่านเดินทางสู่ เทือกเขาซาโอะ เป็นหนึ่งเทือกเขาที่สวยงามที่สุดแหล่งหนึ่งของเมืองยามากาตะ และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงด้านน้ำพุร้อนและสกีรีสอร์ท ระหว่างการเดินทางท่านจะได้ชื่นชมกับธรรมชาติสองข้างทาง จากนั้นนำท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมวิวใบไม้เปลี่ยนสี ในฤดูใบไม้ร่วง มีใบไม้หลากสีทั้งแดง เขียว เหลือง ส้ม พร้อมใจกันสลับสีเพิ่มความความสวยงามให้กับภูเขาทั้งลูก ช่วงเวลาใบไม้เปลี่ยนสีของที่นี่คือปลายเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 10)
นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกแห่งซาโอะ (Zao Fox Village) ตั้งอยู่ใกล้กับเมืองชิโรอิชิในภูเขาของจังหวัดมิยากิ เปิดให้เข้าชมตั้งแต่ปี 1990 ภายในหมู่บ้านมีสัตว์นานาชนิดกว่า 100 ตัว รวมถึงสุนัขจิ้งจอก 6 สายพันธุ์ ที่วิ่งไปมาได้อย่างอิสระในพื้นที่กว้าง ในประเทศญี่ปุ่นสุนัขจิ้งจอกเป็นสัตว์ที่สำคัญชนิดหนึ่ง ตั้งแต่ระดับชาวบ้านมีความเชื่อว่าสุนัขจิ้งจอกมีวิญญาณของเทพอินาริโอคามิ หรือเทพเจ้าของศาสนาพุทธชินโตอยู่ ซึ่งเป็นเทพแห่งความอุดมสมบูรณ์ของการเกษตร (ข้าว, ใบชา) และความเจริญรุ่งเรือง ให้ท่านได้สัมผัสความน่ารักของสุนัขจิ้งจอกและป้อนอาหารสุนัขจิ้งจอก พร้อมเก็บภาพความประทับใจ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 11)
ที่พัก FUKUSHIMA HOTEL AREA หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
วันที่หก เมืองนิกโก้ – ศาลเจ้าโทโชคุ – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม (มื้อที่ 12)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองนิกโก้ เป็นเมืองมรดกโลก ที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานตั้งแต่สมัยเอโดะ โชกุนตระกูลโทคุกาวา (Tokugawa) มีการสร้างวัดและศาลเจ้าสวยงามหลายแห่ง โชกุนก็ได้อาศัยอยู่ในเมือง Nikko หลังจากโชกุนได้เสียชีวิตมีการสร้างสุสานโชกุนที่ Nikko ซึ่งเป็น 1 ในสุสานที่สวยงามของญี่ปุ่น
นำท่านชม ศาลเจ้าโทโชคุ เป็นศาลเจ้าที่เปรียบเสมือนแลนด์มาร์กสำคัญของเมืองนิกโก้ ศาลเจ้าแห่งนี้นั้นถูกสร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับเทพแห่งแสงสว่าง อีกทั้งยังเป็นที่พำนักอาศัยที่สุดท้ายของโชกุน Tokugawa Ieyasu ทำให้กลายเป็นวัดเก่าแก่ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองนิโก้ มีความสำคัญกับประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นมากที่สุดแห่งหนึ่ง ซึ่งภายในศาลเจ้าแห่งนี้มีการออกแบบและประดับตกแต่งตัวอาคารต่าง ๆ อย่างประณีตงดงาม ส่วนมากจะเน้นไปที่การตกแต่งด้วยไม้สลักเป็นหลัก เนื่องจากบริเวณที่สร้างอยู่บนเขาซึ่งเคยเป็นป่าทึบมองไปทางไหนก็เห็นป่าเขาเต็มไปหมด และหนึ่งในจุดที่เป็นไฮไลท์และมีชื่อเสียงอย่างมากของที่นี่นั่นก็คือ รูปลิงปิดหู ปิดตา ปิดปาก เรียกได้ว่าเป็นศาลเจ้าที่แม้จะดูเรียบง่ายแต่บรรยากาศดีมาก

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 13)
พาท่านสู่ โตเกียว ช้อปปิ้งใจกลางมหานครโตเกียวอันเลื่องชื่ออย่าง ย่านชินจูกุ (Shinjuku) แหล่งบันเทิงและแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เป็นศูนย์รวมแฟชั่นเก๋ ๆ เท่ห์ ๆ ของเหล่าบรรดาแฟชั่นนิสต้า มีสถานีรถไฟชินจูกุที่เป็นเหมือนศูนย์กลางของของย่านนี้ ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานีที่คึกคักที่สุดในญี่ปุ่น ในแต่ละวันมีผู้คนจำนวนมากถึง 2.5 ล้านคนที่ใช้บริการสถานีแห่งนี้ ทางด้านตะวันตกย่านนี้ที่เต็มไปด้วยตึกระฟ้าหลายอาคาร มีทั้งโรงแรมชั้นนำ และในส่วนทางด้านตะวันออกนั้นคือ คาบูกิโจ (Kabuki-jo) เป็นย่านที่เต็มไปด้วยห้างสรรพสินค้า, ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่อย่าง Bic Camera และย่านบันเทิงยามราตรีที่มีร้านอาหารเยอะแยะมากมาย เช่น ร้านอิซากายะ (Izakaya)

เย็น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
ที่พัก TOKYO HOTEL AREA หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
วันที่เจ็ด วัดอาซากุสะ – อิออน มอลล์ – โตเกียว (สนามบินนาริตะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (JL707 18.25-23.35)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม (มื้อที่ 14)
นำท่านเดินทางสู่ วัดอาซากุสะ (Asakusa) วัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว ขอพรจากพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ท่านยังจะได้เก็บภาพประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร ซึ่งแขวนอยู่บริเวณประตูทางเข้าวัด และยังสามารถเลือกซื้อเครื่องรางของขลังได้ภายในวัด ฯลฯ หรือเพลิดเพลินกับ ถนนนากามิเสะ ถนนช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของวัด มีร้านขายของที่ระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลัง ของเล่นโบราณและตบท้ายด้วยร้านขายขนมที่คนญี่ปุ่นชื่นชอบ แม้กระทั่งองค์จักรพรรดิ์องค์ปัจจุบันยังเคยเสด็จที่วัดแห่งนี้

นำท่านช้อปปิ้งที่ ห้างอิออนมอลล์ (AEON Shopping Mall) ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ขนาดใหญ่ เพียบพร้อมไปด้วยร้านค้ากว่า 150 ร้าน ไม่ว่าจะเป็น Muji , Sanrio Store , ร้าน100เยน (100 Yen Shop) ,ร้านขายยาและเครื่องสำอางค์ Matsumoto Kiyoshi , เกมส์เซ็นเตอร์ , ร้านหนังสือ , ร้านรองเท้า ฯลฯ และยังมีซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ในส่วนของ Jusco ที่รวมของสด ของแห้ง อีกมากมาย

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลาเดินทางนำท่านเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ
ทำการเช็คอิน และโหลดกระเป๋าสัมภาระ เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
18.25 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 707
(สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
23.35 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ทัวร์ญี่ปุ่น