Print

ทัวร์ยุโรป มหัศจรรย์ France 5D3N (EY)

ราคาเริ่มต้น 45,999 ฿ จองทัวร์

สายการบิน: download

1

วันที่เดินทาง

ต.ค. 65 – มี.ค. 66

ทัวร์ยุโรป

 

วันแรก                   สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินนานาชาติมัสกัต • กรุงปารีส 

05.30 น.                  พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ T สายการบินโอมานแอร์ (WY) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการเช็คอินให้แก่ทุกท่าน

09.10 น.                  ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติมัสกัต โดยเที่ยวบินที่ WY818  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

12.05 น.                  เดินทางถึง สนามบินนานาชาติมัสกัต (เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง)

14.10 น.                  ออกเดินทางสู่ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบินโอมานแอร์ เที่ยวบินที่ WY131

19.45 น.                  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส ชาร์ล เดอ โกลด์ ประเทศฝรั่งเศส (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง)

นำท่านเดินทางสู่ กรุงปารีส เมื่องหลวงสุดโรแมนติกของประเทศฝรั่งเศส หนึ่งในจุดหมายปลายทางในฝันของใครหลายๆ คนที่แม้กระทั่งชาวฝรั่งเศสที่อาศัยอยู่นอกเมืองหรือต่างจังหวัด หรือต่างแคว้นแดนไกล กล่าวว่าตราบใดที่มีลมหายใจ ก็ขอให้ได้เห็นมหานครปารีสสักครั้ง จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

ที่พัก                       Ibis Paris Porte de Bercy หรือเทียบเท่า 3 ดาว (โรงแรมที่นำเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องต้นเท่านั้น  ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนที่พัก ไปพักเมืองใกล้เคียงกรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล)

 

วันที่สอง                พระราชวังแวร์ซายส์ • เอาท์เล็ท ลาวาเล่ • ล่องเรือแม่น้ำแซน

เช้า                         บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้น                    นำท่านเดินทางเข้าชม พระราชวังแวร์ซายส์ (Château de Versailles) หนึ่งในพระราชวังที่มีคนพูดถึงมากที่สุดและยังเป็น1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคปัจจุบันอีกด้วยแต่เดิมนั้นเป็นเพียงเมืองเล็กๆที่พระมหากษัตริย์ราชวงศ์บูร์บงโปรดมาล่าสัตว์เท่านั้น แต่เมื่อพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ครั้งทรงพระเยาว์เสด็จตามพระราชบิดามาล่าสัตว์ทรงโปรดพื้นที่บริเวณนี้มาก เมื่อทรงขึ้นครองราชย์นจึงมีพระราชดำรัสให้สร้างพระราชวังแห่งใหม่แทนพระราชวังลูฟท์ที่กรุงปารีส โดยมีพระราชประสงค์ให้เป็นพระราชวังที่สวยงามที่สุดในโลกภายในพระราชวังนั้นประกอบไปด้วยห้องหับถึง700 ห้อง มีภาพวาด 6,123 ภาพ และงานแกะสลักถึง 15,034 ชิ้น ไฮไลท์สำคัญของพระราชวังแห่งนี้คงหนีไม่พ้นห้องกระจกซึ่งบริเวณผนังด้านขวานั้นประดับด้วยกระจกฉาบปรอทมากถึง 17 บาน แต่ละบานมีประกอบด้วยกระจก 21 แผ่น ซึ่งในสมัยก่อนนั้นกระจกเป็นสิ่งที่มีราคาสูงมาก เทียบเท่าทองคำเลยทีเดียว ซึ่งห้องกระจกแห่งนี้ยังใช้เป็นสถานที่ในการลงนามสนธิสัญญาสงบศึกในสงครามโลกครั้งที่ 1 ระหว่างฝ่านสัมพันธมิตร และฝ่ายจักรวรรดิเยอรมัน ในวันที่ 11 พฤศจิกายน ค.ศ.1918

เที่ยง                      บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

จากนั้น                    นำท่านเดินทางสู่ เอาท์เล็ท ลาวาเล่ (La Vallée Village) แหล่งช้อปปิ้งที่รวมร้านค้าแบรนด์เนมดังมากมายกว่า 70 ร้าน สัมผัสประสบการณ์การช้อปปิ้ง ที่ครบครันด้วยสินค้าชั้นนำต่างๆ มากมาย เช่น Celine, Kenzo, Longchamp, Polo, Blanc Bleu, Francois Girbaud, Paul Smith, Burberry, Valentino, Versace, Kevin Klein, Diesel, Samsonite, Armani, Cerruti, Dolce & Gabbana, Givenchy ฯลฯ อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

พิเศษ !! พาท่านล่องเรือแม่น้ำแซน ชมบรรยากาศรอบเมืองปารีส เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น 1 ใน เมืองที่โรแมนติกที่สุดของโลกในอีกมุมหนึ่งโดยในระหว่างทางนั้นจะผ่านสถานที่สำคัญๆ มากมายไม่ว่าจะเป็น สะพาน Pont de l’alma สะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3 พิพิธภัณฑ์ออร์แซ และอีกมากมายถือเป็นอีก 1 กิจกรรมที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาปารีส

ค่ำ                          บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น พร้อมเมนูพิเศษ หอยเอสคาโก้ ต้นตำหรับฝรั่งเศส

ที่พัก                       Ibis Paris Porte de Bercy หรือเทียบเท่า 3 ดาว (โรงแรมที่นำเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องต้นเท่านั้น  ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนที่พัก ไปพักเมืองใกล้เคียงกรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล)

 

วันที่สาม                อิสระเต็มวัน เต็มอิ่มกับมหานครปารีส                 

เช้า                         บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                               อิสระให้ท่านท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน

                               โดยท่านสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกโดยระบบขนส่งสาธารณะ ที่มีครอบคลุมอยู่ทั่วกรุงปารีสทั้งรถไฟใต้ดินรถเมล์ หรือ รถTAXI  (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าบัตรโดยสาร)

ท่านสามารถเดินทางสู่ ดิสนีย์แลนด์ปารีส (Disneyland Paris) หรือ Euro Disneyland เป็นอีกสถานที่ซึ่งไม่ควรพลาด โดยดิสนีย์แลนด์ตั้งอยู่นอกกรุงปารีสประมาณ 30 กิโลเมตร โดยสามารถเดินทางโดยรถไฟจากตัวเมืองปารีส จนถึงมาร์เน่ ลา วัลลี (Marne La Vallee) โดยดิสนีย์แลนด์ปารีส เปิดให้บริการครั้งแรกในปี 1992 มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 350 ไร่ ซึ่งคุณจะได้พบตัวละครดิสนีย์ที่คุณชื่นชอบ อาทิ เช่น มิกกี้ เมาส์ (Mickey Mouse), โดนัลด์ ดั๊ก (Donald Duck ), กูฟฟี่ (Goofy) ตัวละครอื่นๆอีกมากมาย โดยดิสนีย์แลนด์ปารีส แบ่งเป็น 2 สวน โดยจะเป็น Disneyland park และ Walt Disney studios park โดยแต่ละสวนประกอบด้วยเครื่องเล่นต่างๆมากมาย รวมทั้งร้านขายอาหารและของที่ระลึก  (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าบัตร Disneyland โดยท่านสามารถซื้อตั๋วออนไลน์ได้ที่หน้าเว็บไซต์ของ Disneyland Paris) ค่าธรรมเนียมแรกเข้าโดยประมาณ 45 – 70 ยูโร/พาร์ค/คน

หรือเดินเที่ยวชม ย่านมงมาร์ต (Montmartre) ซึ่งเป็นย่านศิลปินมากว่า 200 ปีแล้ว สัมผัสกับมนต์เสน่ห์และกลิ่นอายของวันวานที่ศิลปะในฝรั่งเศสรุ่งเรืองถึงขีดสุด ชมวิวสวยของนครปารีสจากด้านหน้าบันไดของวิหารสเกรเกอร์ (Basilica of Sacre Coeur) วิหารสีขาวที่เป็นสัญญาลักษณ์อันโดดเด่นของปารีส แล้วเชิญสำรวจร้านกาแฟ หรือชมเหล่าศิลปินที่วาดรูปอยู่ใกล้ๆ ชมมหาวิหารนอเตรอดามแห่งปารีส (Notre-dame de Paris) อายุกว่า 800 ปี เป็นมหาวิหารสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิกที่งามเลิศ โดดเด่นด้วยหอคอยคู่หน้าทรงเหลี่ยมและยอดปลายแหลมบนหลังคาวิหารสูงจากระดับพื้นดินถึง 96 เมตร เป็นสถานที่ประกอบพิธีอภิเษกสมรสระหว่างพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 กับพระนางมารี อังตัวเนตต์ และยังเป็นจุดกิโลเมตรที่ศูนย์ของประเทศฝรั่งเศสอีกด้วย

                              (อิสระอาหารกลางวัน และอาหารเย็นตามอัธยาศัย)

ที่พัก                       Ibis Paris Porte de Bercy หรือเทียบเท่า 3 ดาว (โรงแรมที่นำเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องต้นเท่านั้น  ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนที่พัก ไปพักเมืองใกล้เคียงกรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล )

 

วันที่สี่                    พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ • ร้านเบนลักซ์ • จัตุรัสทรอกาเดโร • ถ่ายรูปหอกับไอไฟล • ประตูชัยอาร์กเดอทรียงฟ์ • ถนนช็องเซลีเซ • จัตุรัสคองคอร์ด • แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์    

เช้า                         บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้น                    นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (Musée du Louvre) อดีตพระราชวังหลวงที่ปัจจุบันเป็นสถานที่เก็บและจัดแสดงสมบัติล้ำค่ากว่า 35,000 ชิ้น เช่น ภาพวาดโมนาลิซ่า, มาดอนน่า ออฟ เดอะ ร๊อค, ภาพวาดพระราชพิธีปราดาภิเษกของจักรพรรดินโปเลียน, รูปปั้นเทพไนกี้ และรูปปั้นเทพวินัสแห่งมิโล เป็นต้น  จุดเด่นของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นั้นคือพีระมิดแก้วที่เป็นทางเข้าด้านหน้า ที่ออกแบบโดย ไอ.เอ็ม.เป. สถาปนิกชื่อดังชาวจีน-อเมริกัน

พาท่านเดินไปยัง ร้านเบนลักซ์ (Benlux) ร้านค้าปลอดภาษีที่มีทั้ง กระเป๋า รองเท้า นาฬิกา น้ำหอม เครื่องสำอาง และเครื่องประดับให้ท่านได้เลือกซื้อ

จากนั้น                    นำท่านเดินทางไปยัง ปาแลเดอชาโย หรือจัตุรัสทรอกาเดโร (Palais de Chaillot) อาคารขนาดใหญ่สร้างขึ้นเพื่อจัดนิทรรศการ งานแสดงศิลปะต่างๆ อยู่บนเนินเขาตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามหอไอเฟล เป็นจุดชมหอไอเฟลแบบมุมกว้าง และอยู่คนละฝั่งของแม่น้ำแซน เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวเพื่อเก็บภาพบรรยากาศของหอไอเฟล

ให้ท่านได้ชมทัศนียภาพที่ท่านจะสามารถเห็น หอไอไฟล (Eiffel) ได้อย่างไม่มีอะไรมาบดบัง โดยหอส่งสัญญาแห่งนี้นั้น ถือเป็นสัญลักษณ์ของพาปารีสที่พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวง แต่ด้วยลักษณะที่แปลกตา สร้างความไม่คุ้นเคยต่อชาวปารีส ถึงขนาดมีการเรียกร้องให้รื้อทิ้งหลังจากงานสิ้นสุดลง แต่หอไอเฟลก็สามารถพิสูจน์ตัวเองและลบคำสบประหม่า จนกลายเป็นสถานที่แรกๆ ที่เมื่อมีคนพูดถึงปารีสหอไอเฟลถือเป็นความก้าวหน้าทางวิศวกรรมอย่างก้าวกระโดด ด้วยความสูงถึง 324 เมตร จึงทำให้โครงสร้างเหล็กแห่งนี้เคยเป็นอาคารที่สูงที่สุดในโลก และเป็นต้นกำเนิดของการสร้างตึกสูงและหอคอยอีกมากมาย

จากนั้น พาท่านถ่ายรูปกับ ประตูชัยอาร์กเดอทรียงฟ์ (Arc de Triomphe) วงเวียนที่เชื่อมถนน12 เส้นของปารีสไว้ โดยสร้างขึ้นเพื่อเป็นสดุดีทหารฝรั่งเศสที่ร่วมรบในสงครามต่างๆ โดยเฉพาะในสงครามนโปเลียน เนื่องจากเริ่มสร้างในรัชสมัยของพระองค์หลังได้รับชัยชนะในสงครามยุทธการที่เอาสเทอร์ลิทซ์ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 1805 นอกเหนือจากนั้น ประตูชัยแห่งนี้ก็ยังเป็นที่ฝังศพทหารนิรนามในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 อีกด้วย

ถัดไปไม่ไกลนั่นคือ ถนนช็องเซลีเซ (Champs-Élysées) ถนนที่ได้ชื่อมาจากสวนสวรรค์ของเหล่าเทพปกรนัมกรีก ในอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของการขยายพื้นที่สวยหย่อมของพระราชวังตุยเลอรี โดยเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสยุโรป ทรงมีพระราชดำรัสให้นำรูปแบบถนนช็องเซลีเซ มาสร้างเป็นถนนพระราชดำเนินกลางในกรุงเทพมหานคร ว่ากันว่าอัตราค่าเช่าพื้นที่บนถนนแห่งนี้มีมูลค่าสูงที่สุดในยุโรป

จากนั้น                    นำท่านชม จัตุรัสคองคอร์ด หรือ ปลัส เดอ ลา กงกอร์ (Place de la Concorde) สร้างในสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 15 นอกจากโอเบลิสก์สูง 23 เมตร อายุกว่า 3,000 ปี เป็นจัตุรัสกลางกรุงปารีสที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ทั้งสงครามกลางเมืองและการปฏิวัติการปกครองของฝรั่งเศส จัตุรัสแห่งนี้มีจุดเด่นที่สำคัญคือ เสาหินโอเบลิสก์ (Obelisk) ซึ่งมีอายุกว่า 3,500 ปี ถูกสร้างขึ้นในสมัยของฟาโรห์ทุตโมสที่ 3 เดิมเคยตั้งอยู่ในมหาวิหารคาร์นัก ลักษณะเป็นเสาหินขนาดใหญ่ที่มีจุดเด่นเป็นเสาปลายแหลม แกะสลักจากหินแกรนิตสีชมพู ความสูงของมันคือ 23 เมตรน้ำหนัก – 230 ตัน ทั้งสี่ด้านถูกปกคลุมด้วยอักษรอียิปต์โบราณเพื่อยกย่องฟาโรห์รามเสสที่ 2 และรามเสสที่ 3

เที่ยง                      อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน

                                นำท่านสัมผัสกับบรรยากาศที่เต็มไปด้วยนักช้อปปิ้งจากทั่วทุกมุมโลก ในห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ใจกลางกรุงปารีส ณ แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (GaleriesLafayette) เปิดทำการครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ.1912 เดิมเป็นร้านค้าเล็กๆบนถนนลาฟาแยตต์ และห้างแห่งนี้เป้นที่นิยมเป็นอย่างมาจึงได้มีการขยับขยายพื้นที่ให้ใหญ่ขึ้น ซึ่งห้างแห่งนี้มีลักษณะที่โดดเด่นอย่างมาก ภายในตกแต่งอย่างสวยงามโดยเฉพาะตัวหลังคาจะเป็นหลังคาโดมขนาดใหญ่ สร้างด้วยโครงเหล็กประดับไปด้วยกระจกสีมีลวดลายสไตล์อาร์ตนูโว ตัวอาคารใช้ปูนปั้นแกะสลักตกแต่งโดยรอบอย่างสวยงาม

ค่ำ                          อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน

17.00 น.                  สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานปารีส ชาร์ล เดอ โกลล์ เพื่อให้ท่านได้มีเวลาทำการคืนภาษี (Vat Refund)

21.35 น.                    ออกเดินทางกลับ สนามบินนานาชาติมัสกัต โดยสายการบินโอมานแอร์ เที่ยวบินที่ WY132 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

 

วันที่ห้า                   สนามบินนานาชาติมัสกัต • สนามบินสุวรรณภูมิ                  

06.40 น.                  เดินทางถึง สนามบินนานาชาติมัสกัต (เพื่อทำการเปลี่ยนเครื่อง)

08.50 น.                  ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินโอมานแอร์ เที่ยวบินที่ WY815

18.00 น.                  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

 

ทัวร์ยุโรป