messageImage_1691756012648_0

ทัวร์ยุโรป SONGKRAN Black Forrest Gemany + Alsace France-8D5N (LH)

ราคาเริ่มต้น 99,999 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

สายการบิน: DLH

เที่ยวเมืองสวยของเขตป่าดำ Black forest เยอรมนี

เที่ยวชมเมืองต้องไปของ”แคว้นอัลซาส” แคว้นสุดโรแมนติคของ ฝรั่งเศส

กอล์ม่า  เอกีเชม  รีควีร์  สตราสบูร์ก                         

เที่ยวเมือง Unseen ของแคว้นลอแรน เม็ตซ์  แร็งซ์
ต่อด้วยกรุงปารีส เมืองหลวงแห่งแฟชั่น หอไอเฟล ล่องเรือบาโตมุชบนแม่น้ำแซน

วันที่เดินทาง

11 เม.ย. 67 – 18 เม.ย. 67

ทัวร์ยุโรป

รายการทัวร์
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
20.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ G สายการบิน Lufthansa เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวก และเอกสารแก่ท่าน
23.40 น. บินตรงสู่ เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี โดยสายการบิน Lufthansa เที่ยวบินที่ LH773

วันที่สอง สนามบินมิวนิค – ลินเดาน์ – ทิทีเซ่ (-/L/D)
05.20 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองมิวนิค (Munich Airport) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระแล้ว (เวลาในยุโรปช้ากว่าไทย 5 ชั่วโมงตามฤดูกาล)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองลินเดาน์ (Lindau) ระยะทาง 212 กม. ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง เมืองเก่าสไตล์บาวาเรียน ในประเทศเยอรมนี เป็นเมืองที่มีลักษณะเป็นเกาะโดยมีทะเลสาบคอนสแตนซ์ (Lake Constance) โอบล้อมเอาไว้ อีกทั้งฉากหลังของเมืองมีเทือกเขาแอลป์ ทำให้มีทัศนียภาพอันงดงาม เป็นอีกหนึ่งเมืองที่สวยงามเป็นอันดับต้นๆของเยอรมนี เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ของสถานที่ท่องเที่ยว และผู้คนที่มีสีสัน และชีวิตชีวา ชมความงดงามของห้องหับต่างๆที่มีการตกแต่งไว้อย่างวิจิตรบรรจง นำท่านชมเมืองลินเดาน์ ผ่านชมศาลาว่าการเมืองเก่า ที่สร้างเสร็จในปีค.ศ. 1436 ที่ผสมผสานกันระหว่างศิลปะสไตล์กอธิค และเรอเนสซองส์ที่งดงาม จากนั้นให้ท่านเดินเล่นระหว่างท่าเรือและถนนแมกซิมิเลียน (Maximilianstrasse) จากนั้นชมศาลากลางเก่า (Altes Rathaus) ที่มีสถาปัตยกกรมสวยงามที่สุดในแถบหุบเขาไรน์ของเทือกเขาแอลป์ ชมหอคอยมางทวร์ม (Mangturm) ประภาคารกลางทะเลสาบและอนุสาวรีย์สิงโตบาวาเรีย

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองทิทิเซ่ (Titisee-Neustadt) ระยะทาง 147 กม. ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง
นำท่านเที่ยวชมเมืองตากอากาศเล็กๆ ตั้งอยู่ในเขตของป่าดำ ทางตอนใต้ของประเทศเยอรมนี ที่เมืองนี้จะมีทะเลสาบขนาดกลาง เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของเมือง นักท่องเที่ยวที่ผ่านไปผ่านมาในเขตป่าดำก็มักจะหาโอกาสแวะไปเดินเล่น ดื่มด่ำชื่นชมธรรมชาติที่ทะเลสาบแห่งนี้ สินค้าขึ้นชื่อของที่นี่ได้แก่ เนื้อเค็ม และนาฬิกาคุกคู (Cuckoo Clocks) ที่มีแบบโบราณและแบบแปลกๆใหม่ๆ ให้นักท่องเที่ยวชมและเลือกซื้อไปเป็นของที่ระลึก ที่สำคัญราคาไม่แพงเพราะชาวเมืองผลิตกันเอง นอกจากนั้นยังมีของแกะสลัก ซึ่งมักจะเป็นสัญลักษณ์ของเยอรมนีตอนใต้ และที่สำคัญเมืองนี้ยังเป็น รีสอร์ทแห่งสุขภาพ และรักษาโรคหัวใจ
ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (เมนูพื้นเมืองต้นตำรับป่าดำ)
ที่พัก Nature Titisee Easy Life Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สาม ทิทีเซ่ – ไฟร์บวร์ก – เอกีเชม – กอล์ม่า (B/L/D)
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมืองไฟร์บวร์ก (Freiburg) ระยะทาง 35 กม. ใช้เวลาประมาณ 30 นาที เมืองที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดในเขตป่าดำอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของแคว้นบาเด็น-เวือร์ทเท็มแบร์ก ใกล้ชายแดนฝรั่งเศส เมืองนี้เป็นเมืองเก่าถูกก่อตั้งมาตั้งแต่ค.ศ. 1120 นำท่านชมโบสถ์ Freiburg Muenster ที่ใช้เวลาสร้างนาน 313 ปี สูงถึง 116 เมตร โบสถ์นี้รอดพ้นจากการทิ้งระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตร ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้อย่างเหลือเชื่อ ทั้งที่ตัวเมืองถูกทำลายลงถึง 90% บนยอดโดมแหลมของโบสถ์มีจุดให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปชมวิวของเมืองได้ จากนั้นพาท่านเดินเล่นบนถนนคอนวิคสตราซเซ่ (Konviktstrasse) ถนนที่สวยสุดของเมือง ตรงนี้มีร้านค้ามากมาย มีไม้เลื้อยขึ้นตามบ้าน ส่วนมากเป็นดอกวิสทีเรียที่เวลาออกดอกจะเป็นสีม่วงสวยงาม ไฮไลท์สำคัญของถนนสายนี้คือ Bächle (เบ้ชเล่อ) หรือรางน้ำเล็กๆ สร้างขึ้นในยุคกลางเป็นที่ระบายของเสีย ดับไฟ และให้สัตว์ดื่มกิน ปัจจุบันมันกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองและเป็นที่นั่งเล่นของเด็กๆ ในฤดูร้อนไปแล้ว มีเรื่องเล่าว่าถ้ามาเที่ยวแล้วตกลงไปในรางน้ำนี้ จะได้แต่งงานกับคนไฟรบวร์กและตั้งรกรากอยู่ที่นี่

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองเอกีเชม (Eguisheim) ระยะทาง 60 กม. ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง เป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่สวยที่สุดในฝรั่งเศส ตั้งอยู่ห่างจากกอลมาร์เพียง 5 กิโลเมตร สีสันของดอกไม้ที่ประดับตกแต่งทั่วทั้งเมืองทำให้ที่นี่ได้รับรางวัลเมืองดอกไม้ดีเด่นแห่งชาติของประเทศฝรั่งเศส (Grand Prix National du Fleurissement) และยังเคยมีการโหวตให้เป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ. 2013 อีกด้วย เพราะบรรยากาศอันแสนน่ารักและอบอุ่นของบ้านเมืองในยุคศตวรรษที่ 16-17 ทำให้เรารู้สึกเหมือนอยู่ในโลกของเทพนิยายเลยทีเดียว

ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่ เมืองกอล์ม่า (Colmar) ระยะทาง 10 กม. ใช้เวลาประมาณ 20 นาที
ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
ที่พัก Grand Hotel Bristol Colmar หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สี่ กอล์ม่า – รีคีวร์ – สตราสบูร์ก (B/L/D)
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเที่ยวชมเมืองกอล์ม่าเป็นเมืองหลวงของจังหวัดโอ-แร็ง ในแคว้นอัลซาสในประเทศฝรั่งเศส เมืองกอล์ม่าตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของฝรั่งเศส เมืองกอลมาร์ตั้งอยู่บนเส้นทางไวน์ของ อัลซาส และได้ชื่อว่าเป็น Capitale des vins d’Alsace เมืองหลวงแห่งไวน์แห่งอัลซาส กอล์ม่าเป็นบ้านเกิดของจิตรกรและช่างแกะพิมพ์มาร์ติน โชนเกาเออร์ และประติมากรเฟรเดริก โอกุสต์ บาร์ตอลดี ผู้ออกแบบอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ เมืองนี้ชื่อเสียงในการอนุรักษ์เมืองให้ยังคงเป็นเมืองที่มีลักษณะสถาปัตยกรรมและบรรยากาศของเมืองโบราณ ในตัวเมืองเก่าก็มีพิพิธภัณฑ์ คริสตศาสนสถาน และร้านค้าและที่อยู่อาศัยที่คงสภาพเหมือนเมืองในยุคกลาง อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่สวยที่สุดในโลก นำท่านล่องเรือชมความงานของเมือง

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
บ่าย นำท่านชมเมืองรีควีร์ (Riquewihr) ระยะทาง 15 กม. ใช้เวลาประมาณ 20 นาที อีกหนึ่งเมืองในนิทานของฝรั่งเศสที่ต้องไปเยือนของแคว้น Alsace ของฝรั่งเศสนี่เต็มไปด้วยเมืองในนิทานหมู่บ้านจิ๋วที่มีบ้านแบบ Half-timber ทาสีสดเหมือนลูกกวาดเรียงติดๆกัน ถนนคนเดินปูหิน Cobble stones บางแห่งมีป้อมปราการโบราณจากยุคกลาง เข้าไปอยู่แล้วเหมือนหลุดเข้าไปในโลกของนิทานที่เคยอ่านตอนเด็กๆ ดังโลกแห่งความฝันที่มีแต่ความสุขและสนุกสดใส Riquewihr คืออีกหนึ่งเมืองในนิทานนั้นที่คู่ควรแก่การไปเยือน
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองสตราสบูร์ก (Strasbourg) ระยะทาง 70 กม. ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง นำท่านเที่ยวชมเมืองสตราสบูร์ก เมืองมรดกโลกด้านมนุษยชาติขององค์การยูเนสโก เป็นเมืองหลวงแห่งแคว้นอัลซาส (Alsace) ประเทศฝรั่งเศส เป็นเมืองที่เรียกได้ว่ามี 2 วัฒนธรรมคือ ฝรั่งเศสและเยอรมัน เนื่องจากผลัดกันอยู่ภายใต้การปกครองของ 2 ประเทศนี้สลับกันไปมา สตราสบูร์กเป็นที่ตั้งขององค์กรสำคัญของยุโรป เช่น สภายุโรป องค์กรสิทธิมนุษยชน
และศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรป สตราสบูร์กเป็นเมืองใหญ่มีสถาปัตยกรรมสมัยโบราณเป็นร่องรอยประวัติศาสตร์ให้ชาวเมืองปัจจุบันได้ชื่นชมและยังเป็นเมืองมหาวิทยาลัยชื่อดังอีกด้วย

ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
ที่พัก B&B Strasbourg Nord หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่ห้า สตราสบูร์ก – เม็ตซ์ – แร็งซ์ (B/L/D)
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมืองเม็ตซ์ (Metz) ระยะทาง 170 กม. ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง เมืองขนาดเล็กในแคว้นลอเเรน (Lorraine) ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศฝรั่งเศส เมืองนี้ตั้งอยู่ไม่ไกลจากสตราสบูร์ค (Strasbourg) และมีตลาดคริสต์มาสที่มีชื่อเสียงโด่งดังไม่แพ้กับตลาดคริสต์มาสในเมืองสตราสบูร์ค ผู้คนในเมืองนี้ส่วนใหญ่จะเป็นชาวท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ในเมืองนี้ บรรยากาศของเมืองนี้มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว อย่างเช่นอาคารสถานีรถไฟกลางของเมืองเม็ตซ์ สร้างขึ้นโดยชาวเยอรมันตั้งเเต่ปีค.ศ. 1905 และใช้เวลายาวนานถึง 3 ปีจนกว่าจะแล้วเสร็จ

เมืองนี้ตั้งอยู่ใกล้กับประเทศเยอรมนีและลักเซมเบิร์ก เคยตกเป็นของเยอรมนีอยู่ครั้งหนึ่งในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งหนึ่ง และหลังจากสงครามครั้งนั้นก็กลับมาเป็นเมืองของประเทศฝรั่งเศสอีกครั้ง ดังนั้นการท่องเที่ยวในเมืองนี้ คุณจึงจะได้พบร่องรอยอารยธรรม วัฒนธรรมของเบอรมนีอยู่มากมาย ไม่ว่าจะเป็นสัญลักษณ์ต่างๆ หรือสถาปัตยกรรม ในสมัยจักรวรรดิโรมัน เมืองนี้เคยได้รับการขนานนามว่าเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมด้วย
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
บ่าย จากนั้นนําท่านเดินทางสู่เมืองแร็งส์ (Reims) ระยะทาง 190 กม. ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง เป็นเมืองในจังหวัดมาร์นในแคว้นช็องปาญาร์แดนในประเทศฝรั่งเศส เมืองแร็งส์ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของฝรั่งเศส ราว 129 กิโลเมตรทางตะวันออกเฉียงเหนือของปารีส นำท่านถ่ายรูป มหาวิหารน็อทร์ดาม แห่งเมืองแร็งส์ (Notre-Dame de Reims) เป็นจุดเด่นอันดีงามของเมืองนี้ ตั้งตระหง่านโดดเด่นเป็นสง่าเหนือถนนโดยรอบ นักท่องเที่ยวนับล้านล้วนอยากมาเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมอันวิจิตรตระการตาและประตูวิหารขนาดใหญ่ มหาวิหารแห่งนี้มี หอคอยคู่อันสูงใหญ่ที่คุณมองเห็นได้จากทั่วตัวเมือง แวะนั่งบนม้านั่งในโบสถ์และซึมซับบรรยากาศอันเงียบสงบของศาสนสถานแห่งนี้ นําท่านถ่ายรูป มหาวิหารนักบุญเรมีแห่งแร็งส์ (Saint-Remi de Reims) เป็นอดีตแอบบีย์ ตั้งอยู่ในเมืองแร็งส์ ประเทศฝรั่งเศส มีก่อตั้งในคริสต์ศตวรรษที่ 6 ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1099[1] ที่เก็บเรลิกของนักบุญเรมี บิชอปแห่งแร็งส์ผู้เปลี่ยนพระเจ้าโคลวิสที่ 1 พระมหากษัตริย์แห่งชาวแฟรงก์ให้หันมานับถือศาสนาคริสต์ได้ในวันคริสต์มาสปี ค.ศ. 496 ท่านเสียชีวิตในปี ค.ศ. 553 หลังจากที่ทรงได้รับชัยชนะต่อฝ่ายอาลามานนี (Alamanni) ในยุทธการที่ซึลพิช (Battle of Tolbiac)

ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
ที่พัก Novotel Reims Tinqueux หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่หก แร็งส์ – กรุงปารีส – หอไอเฟล – ล่องเรือบาโตมุช – พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ –
ช้อปปิ้งฌ็องเซลิเซ่ (B/L/-)
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ กรุงปารีส (Paris) ระยะทาง 140 กม. ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชั่วโมง เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีมนต์เสน่ห์อันเหลือล้น ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที่นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล้ำสมัยแห่งหนึ่งของโลก ที่ทรงด้วยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อแฟชั่น วิทยาศาสตร์และศิลปะ ทำให้กรุงปารีสเป็นหนึ่งในเมืองที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสทรอคาเดโร (Place Du Trocadero) บริเวณที่ดีที่สุดในการชมวิว หอไอเฟล (Eiffel Tower) ประติมากรรมเหล็ก สัญลักษณ์ประจำกรุงปารีส ให้ท่านถ่ายภาพอันน่าประทับใจ (หมายเหตุ: ราคาทัวร์นี้ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์ของหอไอเฟล) จากนั้นนำท่านถ่ายรูปคู่กับประตูชัยนโปเลียน (Arc de Triomphe) สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียน ในศึกเอาส์เตอร์ลิทซ์ในปีค.ศ.1805 โดยเริ่มสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1806 แต่มาแล้วเสร็จในปี ค.ศ.1836
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (เมนูหอยทากเอสคาโก)
บ่าย นำท่าน ล่องเรือบาโต มุช (Bateaux Mouches Cruise) ชมแม่น้ำแซน (Seine River) ที่ไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝั่งแม่น้ำ เช่น หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟ และโบสถ์โนตเตรอดาม สะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3 เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่น่าประทับใจสำหรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก คำว่า บาโต มูช (Bateaux Mouches) นั้นเป็นคำที่มาจากชื่อเครื่องหมายทางการค้า ของ คอมปานี เดส บาโต มูช ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการล่องเรือในกรุงปารีส เรือที่นำเที่ยวนี้เป็นที่นิยมมากใน ปารีส เรือมีที่นั้งเยอะและจะมีบริเวณที่เปิดและปิดหลังคาให้เลือกนั่งได้
นำท่าน (ถ่ายรูปด้านนอก) คู่กับ พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ (Louvre) หรือในชื่อทางการว่า The Grand Louvre เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงที่สุด เก่าแก่ที่สุด และใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตัวตึกที่ตั้งเคยเป็นพระราชวังมาก่อน โดยกษัตริย์ฟิลิป-ออกัสตัส สร้างเป็นป้อมปราการ จากนั้นพระเจ้าชาร์ลที่ 5 ได้ขยายป้อมปราการลูฟร์ให้เป็นพระราชวัง ซึ่งพระเจ้าหลุยส์ 13 และ 14 เคยประทับอยู่ที่นี่ ปัจจุบัน ลูฟร์ เป็นสถานที่จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณค่าระดับโลกเป็นจำนวนมากกว่า 40,000 ชิ้น มีตั้งแต่ศิลปะ สมัยอีทรัสกัน กรีก โรมัน อียิปต์ภาพเขียนและประติมากรรมยุคเรเนสซองซ์ ให้ท่านถ่ายรูปกับปิรามิดแก้ว ซึ่งเป็นทางเข้าหลัก
ได้เวลาอันสมควรให้ท่านได้ อิสระช้อปปิ้งในกรุงปารีส ที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงแฟชั่นของโลก เป็นเมืองที่เปี่ยมไปด้วยชีวิตชีวา เต็มไปด้วยร้านค้า และห้างสรรพสินค้า ณ ถนนฌ็องเซลิเซ่ (Champs-Élysées) มีครบครันทั้งเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า,เครื่องประดับ,เครื่องสำอาง,น้ำหอม ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำจากเกือบทั่วทุกมุมโลกได้ที่เมืองนี้
อาทิ เช่น Louis Vitton, Yves Saint Laurent, Hermès, Gucci, Balenciaga, Escada,Ermenegildo Zegna, John Galliano, Roberto Cavalli, Miu Miu, Chloé, Chanel, Dolce & Gabbana, Giorgio Armani, Loewe, Salvatore Ferragamo, Nina Ricci, Jimmy Choo, Prada ฯลฯ หรือจะเลือก ช้อปปิ้งในห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ใจกลางกรุงปารีส แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) หรือ ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าของสวิสจากร้าน Bucherer

อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพือไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้งของท่าน
ที่พัก Mercure La Defense Paris หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่เจ็ด กรุงปารีส – ช้อปปิ้งเอาท์เลท – สนามบินปารีส – สนามบินมิวนิค (B/-/-)
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ La Vallee Outlet ระยะทาง 35 กม. ใช้เวลาประมาณ 30 นาที เอาท์เล็ทที่รวมเอาแบรนด์ชั้นนำต่างๆมากกว่า 110 แบรนด์ อยู่ห่างจากปารีสไปประมาณ 35 นาที มีการออกแบบลักษณะคล้ายๆกับหมู่บ้านขนาดย่อมๆ แบรนด์ชั้นนำต่างมีทั้งเสื้อผ้าแฟชั่น กระเป๋า รองเท้า “อาทิ GERARD DAREL, GUESS, JIMMY CHOO, MICHAEL KORS, SMITH PAUL, SANDRO, TOD’S, ZADIG & VOLTAIRE, CARVEN, ERIC BOMPARD, PAUL & JOE, SONIA RYKIEL, SUPERDRY , UGG, VICOMTE A และ LONGCHAMP” โดยเฉพาะ LONGCHAMP ที่ลดหนักมากแบบไม่ซื้อไม่ได้ ส่วนมากสินค้าที่นำมาขายจะเป็นคอลเลกชันก่อนหน้าแบบล่าสุดราคาจะลดอย่างน้อย 33% นอกจากนี้ยังมีร้านอาหาร คาเฟ่ และอาร์ตแกลอรี่ Espace La Vallée Village อีกด้วย
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพือไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้งของท่าน
ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินกรุงปารีส (Charles de Gaulle Airport)
17.55 น. ออกเดินทางสู่กลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน Lufthansa เที่ยวบินที่ LH2233
19.25 น. ถึงสนามบินเมืองมิวนิค (แวะเปลี่ยนเครื่อง)
22.20 น. ออกเดินทางอีกครั้ง โดยเที่ยวบินที่ LH772

วันที่แปด สนามบินสุวรรณภูมิ
14.10 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

ทัวร์ยุโรป