messageImage_1691756019287_0

ทัวร์ยุโรปตะวันออก SONGKRAN Group A.-บินตรง-8D5N (OS)

ราคาเริ่มต้น 99,999 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

สายการบิน: Austrian

เพลิดเพลินกับทิวทัศน์สุดแสนโรแมนติกของเส้นทางยุโรปตะวันออก

 

กรุงเวียนนา เมืองหลวงสุดคลาสสิค  ช้อปปิ้งถนนคาร์ทเนอร์ ใจกลางกรุงเวียนนา

กรุงบราติสลาวา เมืองหลวงของสโลวาเกีย  กรุงบูดาเปสต์ เมืองหลวงของฮังการี ฉายาความงานบนคุ้งน้ำดานูบ

เบอร์โน่ เมืองหลวงของแคว้นโมเรเวีย

กรุงปราก เมืองหลวงของเชค สุดยอดเมืองโรแมนติคของโลก คาร์โรวี วารี เมืองสปา น้ำแร่ระดับโลก

นูเรมเบิร์ก เมืองโบราณอายุมากกว่า 900 ปี

ฟุสเซ่น เมืองปลายทางเส้นทางโรแมนติคบาวาเรีย ปราสาทนอยชวานสไตน์ ต้นกำเนิดปราสาทดิสนีย์

มิวนิค เมืองหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย

พิเศษ บินตรงโดยสายการบิน Austrian Airlines และ Lufthansa

วันที่เดินทาง

11 เม.ย. 67 – 18 เม.ย. 67, 14 เม.ย. 67 – 21 เม.ย. 67

ทัวร์ยุโรป
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ
20.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ G สายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ (Austrian Airlines) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกและเอกสารแก่ท่าน
23.40 น. บินตรงสู่ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยเที่ยวบินที่ OS026

วันที่สอง สนามบินเวียนนา – กรุงเวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – ช้อปปิ้งคาร์ทเนอร์ (-/L/D)
05.35 น. เดินทางถึง สนามบินกรุงเวียนนา ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง (เวลาที่ยุโรปช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง ) (กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา)
นำท่านเข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schonbrunn Palace) พระราชวังฤดูร้อนที่ใหญ่โตโอฬาร เข้าชมภายในพระราชวังที่เปิดห้องต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้ชม ชมห้องต่างๆของพระมหากษัตริย์ โดยเฉพาะห้องส่วนตัวของพระราชินีอลิซาเบธ ผู้ซึ่งมีสิริโฉมอันสวยงามเป็นที่เล่าลือ มีเส้นพระเกศาสีบรอนซ์ทองยาวเกือบถึงข้อพระบาท ชมห้องกระจกที่ตกแต่งเลียนแบบแวร์ซายส์ของฝรั่งเศส มีการประดับประดาด้วยศิลปะแบบร็อคโคโค่ ห้องที่ตกแต่งด้วยภาพวาดบนกระดาษจากเมืองจีน ห้องที่ตกแต่งด้วยเครื่องเขินที่มีขั้นตอนการผลิตที่ต้องทำบนเรือเพื่อป้องกันฝุ่น ห้องที่ตกแต่งด้วยเครื่องกระเบื้องเคลือบเขียนภาพตกแต่งโดยบรรดาพระโอรส พระธิดาของพระราชินีมาเรียเทเรซ่า ห้องที่ตกแต่งด้วยภาพวาดจากอาหรับ ห้องพรมถักมือ และห้องอื่นๆอีกมากมายที่ตกแต่งด้วยภาพวาด โดยมีภาพหนึ่งที่จิตรกรได้วาดให้ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดในห้องสายตาของรูปและเท้าด้านซ้ายจะจับจ้องและชี้มาที่ตัวท่าน มีเวลาเดินเล่นสวนสวยสไตล์ฝรั่งเศสบริเวณพระราชวัง
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
บ่าย จากกนั้นนำท่านไปเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนม และสินค้าที่ระลึกที่ ถนนคาร์ทเนอร์ (Kartner Street) ซึ่งเป็น Walking Street กลางกรุงเวียนนา มีร้านค้านำสมัยตั้งเรียงรายตลอดทาง หรือจะลองชิม Sacher Cake เค้กช็อคโกแลต สูตรเฉพาะของกรุงเวียนนาที่สืบทอดกันมานับร้อยปีกับกาแฟสุดแสนอร่อย

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (เมนูหมูทอดสไตล์เวียนนีส)
ที่พัก Austria Trend Hotel Bosei Wien หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สาม กรุงเวียนนา – กรุงบราติสลาวา – กรุงบูดาเปสต์ (B/L/D)
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางสู่กรุงบราติสลาวา (Bratislava) ระยะทาง 80 กม. ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง
เมืองหลวงของประเทศสโลวาเกีย ซึ่งในอดีตเคยเป็นที่มั่นของชนเผ่าต่างๆมาตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงยุคที่ชาวโมราเวียได้มาเป็นผู้ปกครองอันเป็นเสมือนการสร้างชาติก่อนที่จะมีการรวม กับโบฮีเมียกลายเป็นประเทศเชคโกสโลวาเกีย และต่อมาเมื่อระบบการปกครองคอมมิวนิสต์ล่มสลาย จึงมีการแยกออกอีกครั้งกลายเป็นประเทศสโลวาเกีย ผ่านชมปราสาทบราติสลาวาที่โดดเด่นถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของประเทศ มีเวลาให้ท่านได้เดินเล่นในเขตเมืองเก่าซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำดานูบอันแสนโรแมนติก
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ กรุงบูดาเปสต์ (Budapest) ระยะทาง 195 กม. ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชั่วโมง เมืองหลวงของประเทศฮังการี ชมความงดงามของกรุงบูดาเปสต์ที่มีแม่น้ำดานูบ (Danube River) ไหลผ่านกลางเมือง แบ่งตัวเมืองออกเป็น 2 ฝั่ง คือ ฝั่งบูดาและฝั่งเปสต์ นำชมทัศนียภาพที่สวยงามน่าประทับใจของกรุงบูดาเปสต์ที่ บนเนินเขาเกลเลิร์ท (Gellert Hill) นั่งรถข้ามสะพานที่เชื่อมสองฝั่งแม่น้ำเข้าไว้ ด้วยกันด้วยกันโดยมี สะพานเชน (Chain Bridge) เป็นสะพานที่สวยที่สุดของกรุงบูดาเปสต์ทำให้ทัศนียภาพของแม่น้ำดานูบเต็มไปด้วยเสน่ห์ดึงดูดผู้มาเยือน
นำชมจัตุรัสวีรบุรุษแห่งฮังการี (Hero Square) อนุสรณ์สถานสูงเสียดฟ้า ที่ระลึกครบรอบ 1,000 ปีของประวัติศาสตร์ของชนชาติฮังการี บนยอดคือทูตสวรรค์ในนิมิตของกษัตริย์สตีเฟน คริสต์ศาสนิกชนพระองค์แรกของฮังการี บริเวณจัตุรัสตกแต่งด้วยประติมากรรมรูปของกษัตริย์ราชวงศ์ต่างๆ ของฮังการี พร้อมภาพแกะสลักแสดงการต่อสู้เพื่ออิสรภาพของชาวฮังการี นำท่านชม ป้อมชาวประมง (Fishermen’s Bastion) อนุสรณ์สถานที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1905 ถือเป็นจุดชมวิวของตัวเมืองที่ดีอีกแห่งหนึ่ง
จากนั้นนำท่าน ล่องเรือแม่น้ำดานูบ (Danube River Cruise) ด้วยเรือเช่าเหมาลำสัมผัสกับความงดงามของอาคาร สถาปัตยกรรมสองฟากฝั่งริมน้ำและมั่งคั่ง ไปด้วยวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์มากมาย โดยเรือจะแล่นผ่าน อาคารรัฐสภาแห่งชาติฮังกาเรียน (Parliament Building) ที่มีความโดดเด่นที่สุด ก่อสร้างด้วยรูปแบบนีโอโกธิค ลักษณะของอาคารรัฐสภาละม้ายคล้ายคลึงกับรัฐสภาของประเทศอังกฤษเพราะมีโดมขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางและตั้งอยู่ริมแม่น้ำดานูบเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของประเทศ

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
ที่พัก Leonardo Hotel Budapest หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สี่ กรุงบูดาเปสต์ – เบอร์โน่ – กรุงปราก (B/L/D)
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางสู่เมืองเบอร์โน่ (Brno) ระยะทาง 325 กม. ใช้เวลาประมาณ 3.30 ชั่วโมง เมืองเบอร์โน่ เป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 ของสาธารณรัฐเชคและเป็นเมืองหลวงแห่งแคว้นโมเรเวีย นำท่านดื่มด่ำกับความงามของสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นบริเวณย่านเมืองเก่ามีศูนย์กลางอยู่ที่จัตุรัส Náměstí Svobody เป็นจัตุรัสขนาดใหญ่ที่สวยมากไม่เพียงแต่มีประติมากรรมและอาคารเก่าแก่ที่สวยงามแต่ยังมีตลาดกลางแจ้งในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ ชาวท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวจํานวนมากจะมาเดินเล่นที่นี่เพื่อซื้อสินค้าที่จําเป็นซึ่งมีลักษณะเป็น European Square จริงๆ
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ กรุงปราก (Prague) ระยะทาง 207 กม. ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง
นำท่านเดินเที่ยวชมย่าน จัตุรัสสตาโรเมสเค่ (Staromeske Square) จัตุรัสที่ตั้งอยู่ย่านเมืองเก่า ท่านจะได้เห็น นาฬิกาดาราศาสตร์ ที่สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อดั้งเดิมในสมัยนั้นที่เชื่อว่าโลกนั้นเป็นศูนย์กลางของสรรพสิ่งศูนย์กลางของจักรวาล ฉะนั้นนาฬิกานี้จึงแสดงการโคจรของพระอาทิตย์อยู่รอบโลก ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อครบรอบของทุกชั่วโมงรูปปั้นโครงกระดูกจะกระตุกระฆังเป็นสัญญานบอกเวลา ประตูหอนาฬิกาจะเปิดออกพร้อมแสดงเหล่าสานุศิษย์ของพระคริสต์ 12 คนเดินออกมาเยี่ยมที่หน้าต่าง
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
ที่พัก Clarion Congress Hotel Bratislava หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่ห้า กรุงบราติสลาวาว – กรุงบูดาเปสต์ (B/L/D)
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
ที่พัก Don Giovanni Hotel Pargue หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่ห้า กรุงปราก – คาร์โรวี วารี (B/L/D)
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านชม บริเวณปราสาทปราก (Prague Castle) ปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐเชค รับสั่งให้ให้สร้างขึ้นในปีค.ศ. 885 โดยเจ้าชายบริโวจ (Borivoj) โดยในปัจจุบันเป็นทำเนียบประธานาธิบดี นำท่านชม วิหารเซนต์ ไวตุส (St. Vitus Cathedral) วิหารเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1344 ศิลปะแบบโกธิคซึ่งมีการก่อสร้างเป็นระยะเป็นเวลาหลายร้อยปีจนมาเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1929 ชมหน้าต่างกระจกสีสดสวยที่เป็นรูปภาพของนักบุญและเรื่องราวเกี่ยวกับคริสต์ศาสนา
นำท่านเที่ยวชม สะพานชาร์ล (Charles Bridge) สิ่งก่อสร้างในสมัยพระเจ้าชาร์ล ที่ 4 กษัตริย์ ผู้ซึ่งเป็นที่รักยิ่งของพสกนิกรชาวเชค เป็นสะพานเก่าแก่ที่มีความสวยงามที่สุดในโลกสร้างขึ้นจากปูนและไข่ไก่กว่าล้านฟอง เป็นสะพานปูนแห่งแรกของเมือง สองข้างสะพานประดับด้วยรูปปั้นนักบุญที่เคารพนับถือของชาวเชค 30 องค์ รวมถึงรูปปั้นพระคริสต์ของชาวยิว สัมผัสกับรูปหล่อบรอนซ์ นักบุญจอห์น เนโปมุก (John Nepomuk) ซึ่งเป็นที่นับถือกันมากในหมู่ประชาชนชาวกรุงปราก เชื่อกันว่าหากใครได้สัมผัสแล้วจะมีโชคทั้งการงานและความรัก หรือท่านจะได้กลับมาที่ปรากอีกครั้งในไม่ช้า จากนั้นนำท่านเที่ยวชม จัตตุรัสเวนเทสลาสสแควร์ ที่อยู่หน้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติตกแต่งแบบบาร็อค และบริเวณด้านหน้ายังเป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อของกษัตริย์เวนเทสลาส ผู้เป็นผู้นำและองค์อุปถัมภ์ศาสนาคริสต์นำสู่ภูมิภาคนี้ รูปปั้นนี้ถือว่าเป็นรูปปั้นบรอนซ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีน้ำหนักกว่า 17 ตัน
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (เมนูเป็ดสไตล์โบฮีเมียน)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองคาร์โลวี วารี (Karlovy Vary) ระยะทาง 127 กม. ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชั่วโมง เมืองแห่งน้ำแร่ที่ใหญ่สุดของประเทศเชค ตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขาที่อุดมสมบูรณ์และมีแม่น้ำเทปลา (Tepla River) ไหลหล่อเลี้ยงเมืองจนถึงเดี๋ยวนี้ทั้งเมืองมีน้ำพุน้ำแร่อุณหภูมิตั้งแต่ 30–72 องศาเซลเซียสทั้งหมด 12 แห่ง สปาที่เมืองนี้มีชื่อไปทั่วโลกว่าเป็นศูนย์กลางบำบัดโรคภัยต่างๆ มีเจ้านายหลายพระองค์เคยเสด็จมาเยือน อาทิ จักรพรรดินีมาเรียเทเรซา แห่งออสเตรีย พระเจ้าปีเตอร์มหาราชแห่งรัสเซียและพระเจ้า เฟรเดอริกที่ 1 แห่ง ปรัสเซีย ทำให้เมืองนี้กลายเป็นรีสอร์ทสุขภาพระดับโลก นอกจากนี้เมืองคาร์โลวี วารี ยังได้ชื่อว่าเป็นที่ชุมนุมของเหล่าศิลปินชื่อดังเช่นเกอเธ่, บีโธเฟน, ริชาร์ด วากเนอร์

นำท่านชม บ่อน้ำแร่ธรรมชาติ ซึ่งมีแท่นน้ำพุน้ำแร่ มีอุณหภูมิตั้งแต่ 30, 50 และ 72 องศาเซลเซียสให้ได้ลองดื่ม การดื่มน้ำแร่ที่นี่นั้นต้องดื่มกับแก้วพิเศษโดยเฉพาะ เป็นแก้วพอร์ชเลนที่มีปากยื่นออกมาเหมือนกาน้ำ ในสมัยก่อนมีแพทย์หลายคนได้ใช้วิธีการบำบัดด้วยน้ำแร่โดยการใช้น้ำดื่มเข้าไปในปริมาณมากๆเป็นการล้างลำไส้ จากนั้นจึงแช่น้ำแร่เพื่อกระตุ้นการทำงานของโลหิตและขับรูขุมขน เนื่องจากในสมัยก่อนเมืองนี้เป็นเมืองแห่งการบำบัดรักษาด้วยน้ำแร่ของเชื้อพระวงศ์ของยุโรปและชนชั้นสูง ทำให้อาคารต่างๆ ได้รับการตกแต่งทีสวยงาม บ้างตกแต่งด้วยเพรสโก้ บ้างตกแต่งด้วยโมเสสหลากสี บ้างตกแต่งแบบโคโลร่าดา ท่านสามารถเดินชมเมืองนี้ได้ไม่รู้เบื่อ ขณะเดียวกันก็สามารถดื่มชิมแหล่งน้ำแร่ในเมืองที่มีกว่า 12 จุด
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (เมนูสเต็กหมู)
ที่พัก Olympia Spa & Wellness หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่หก คาร์โรวี วารี – นูเรมเบิร์ก – ฟุสเซ่น (B/L/D)
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางสู่เมืองนูเรมเบิร์ก (Nuremberg) ระยะทาง 215 กม. ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชั่วโมงเมืองใหญ่ที่เต็มไปด้วยปราสาท วัง โบสถ์ ตั้งอยู่ในรัฐบาวาเรีย อันมีประวัติ ศาสตร์ยาวนานกว่า 900 ปี โดยเป็นเมืองของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ซึ่งอดีตเป็นศูนย์ประชุมหลักของพรรคนาซี นำท่านเดินเล่นชมเมืองโบราณที่มีอายุกว่า 900 ปี ซึ่งถูกทิ้งระเบิดอย่างหนักในปีค.ศ 1945 จากสัมพันธมิตร แต่ปัจจุบันได้ทำการบูรณะขึ้นใหม่ให้งดงามดังเดิม ผ่านชมเม้าท์ฮาล์ โรงเก็บส่วยภาษีอากรในอดีต ที่ถือเป็นอาคารประวัติศาสตร์อีกแห่งหนึ่งของเมือง ชมบ้านนัสเซา หนึ่งในตัวอย่างบ้านขุนนางชั้นสูงสมัยยุคกลาง ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีที่สุดหลังหนึ่ง นำท่านชมบริเวณจัตุรัสกลางใจเมืองซึ่งมีตลาดนัดขนาดใหญ่ประจำเมือง (Hauptmarkt)
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น (Fussen) ระยะทาง 257 กม. ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง เมืองปลายทางสุดท้ายของถนนสายโรแมนติค ตั้งอยู่ที่แคว้นบาวาเรียทางตอนใต้ของเยอรมันติดกับชายแดนออสเตรีย เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเยอรมนีเก่าแก่นับพันปีที่ได้รับ ฉายาว่า Village of the king’s castles เพราะเป็นที่ตั้งของปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein) และโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) ปราสาทสีขาว และสีเหลืองที่โด่งดังคู่กันเป็นเวลาช้านาน ล้อมรอบไปด้วยทะเลสาบน้อยใหญ่ที่มีความงดงามทางด้านทัศนียภาพ เป็นเมืองที่มีความน่ารัก และมีสิ่งที่น่าสังเกตอีกอย่างคือ ตัวตึกหรืออาคารบ้านช่องของทั้งเมืองจะตกแต่งไปด้วยสีสันที่สวยงาม
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
ที่พัก Luitpoldpark Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่เจ็ด ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – มิวนิค – สนามบินมิวนิค (B/L/-)
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านเที่ยวชมปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein) เข้าชมปราสาทซึ่งเป็นปราสาทตั้งอยู่ในเทือกเขา สร้างในสมัยพระเจ้าลุดวิกที่ 2 แห่งบาวาเรีย ในช่วง ค.ศ. 1845-86 เป็นปราสาทที่งดงามมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งของโลก ตัวปราสาทตั้งอยู่บนบนหินผาขนาดใหญ่ยักษ์ สูงกว่า 200 เมตร เหนือเกาะแก่งของแม่น พอลลัทเป็นปราสาทหลังใหญ่สีขาวตั้งอยู่กลางป่าเขาลำเนาไพรที่ซึ่งมีสีสันแปลกแปลงแตกต่างไปในแต่ละฤดูกาลได้ ปราสาทหลังนี้เพิ่งได้รับขนานนามว่า นอยชวานสไตน์ ก็เพียงภายหลังจากที่กษัตริย์ลุดวิกที่ 2 ได้เสด็จสวรรคตแล้วในปี 1886 เที่ยวชม ห้องต่างๆ อาทิ ห้องทรงงาน, ห้องบรรทม, ห้องฮอลล์ที่ใช้ในการแสดงโอเปร่าและคอนเสิร์ต แม้กระทั่งราชาการ์ตูนอย่าง วอล์ทดิสนีย์ ยังได้จาลองแบบปราสาทแห่งนีไป เป็นปราสาทในเทพนิยายอันเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของดิสนีย์แลนด์

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (เมนูขาหมูเยอรมัน)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองมิวนิค (Munich) ระยะทาง 109 กม. ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง เมืองที่เต็มไปด้วยความสวยงามด้านสถาปัตยกรรมในหลายรูปแบบ ไม่ว่าแบบเรอเนซองส์ คลาสสิคหรือทันสมัย นำท่านเดินทางสู่จัตุรัสมาเรียน พลัทซ์ (Marienplatz) หรือ จัตุรัสมารี (Mary) แลนด์มาร์คใจกลางเมือง ในอดีตพื้นที่นี้เคยเป็นตลาดเรียกว่า “ตลาดสี่เหลี่ยม” ภายหลังได้กลายเป็น ที่ตั้งของ New Town Hall ได้รับการออกแบบและตกแต่งในสไตล์โกธิค ในบริเวณจัตุรัสประกอบไปด้วย ศาลากลางเก่าที่มีซุ้มประตูและหอคอย ศาลาว่าการ New Town สถาปัตยกรรมเสารูปปั้นของพระแม่มารีสีทอง น้ำพุปลา และหอคอย Glockenspiel ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ในช่วงฤดูร้อนจะมีการโชว์ระบาตุ๊กตาในช่วงเวลา 11.00 น. – 12.00 น. และ 17.00 น. อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือเลือกเดินเล่นชมเมืองถ่ายรูปบริเวณจัตุรัสมาเรียนตามอัธยาศัย
อิสระรับประทานอาหารค่ำ เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาส่วนตัวของท่าน
ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองมิวนิค
22.25 น. บินตรงสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินลุฟฮันซ่า เที่ยวบินที่ LH772

วันที่แปด สนามบินสุวรรณภูมิ
14.10 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

ทัวร์ยุโรป