banner_square-STG27_220823-114917

ทัวร์ยุโรป Exclusive Wonder Scandinavia เที่ยว… สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 9วัน 6คืน (TG)

ราคาเริ่มต้น 110,888 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

สายการบิน: tg

สวีเดน                เยี่ยมชม พระราชวังหลวงสต็อกโฮล์ม พิพิธภัณฑ์วาซา ปราสาทโอเรโบรเมืองคาร์ลสตัด โบสถ์คาร์ลสตัด

นอร์เวย์              เพื่อล่องเรือชมมรดกโลก  นียรอยฟยอร์ด  พระราชวังออสโล ป้อมปราการอาเกิชฮึส มหาวิหารออสโล

                       นั่งรถไฟสายโรแมนติก ฟลัมสบานา

เดนมาร์ก            เช็คอินแลนด์มาร์ค น้ำพุเกฟิออน ป้อมคาสเทลเลท รูปปั้นนางเงือก พระราชวังอมาเลียนบอร์ก

 

**เปิดประสบการณ์สัมผัสการล่องเรือสำราญสุดอลังการ!! พร้อมพักบนเรือ 1 คืน**

 

เดินทางโดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG)

น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 30 Kg. / CARRY ON 7 Kg.

วันที่เดินทาง

18 มี.ค. 67 – 26 มี.ค. 67, 18 ก.พ. 67 – 26 ก.พ. 67

ทัวร์ยุโรป

22.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบิน THAI AIRWAYS (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร

01.25 น. นำท่านเดินทางสู่ เมืองสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน โดย สายการบิน THAI AIRWAYS (TG) เที่ยวบินที่ TG960
06.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสตอกโฮล์ม-อาร์ลันดา ประเทศสวีเดน นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากร (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองสต็อกโฮล์ม (Stockholm) (ระยะทาง 42 ก.ม. / 1 ชม.) เป็นเมืองหลวงของประเทศสวีเวน ตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเล โอบล้อมด้วยทะเลบอลติก ทำให้เมืองสต็อกโฮล์มเป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลกอีกด้วย นำท่านเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์วาซา (Vasa Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณที่มีชื่อเสียงโด่งดัง โดดเด่น และล้ำค่าเป็นอย่างมาก โดย วาซา คือเรือรบแห่งราชอาณาจักรสวีเดน เป็นเรือรบที่ยิ่งใหญ่สง่างาม ประดับประดาด้วยรูปแกะสลักสมัยโบราณนับร้อยชิ้นที่ทำมาจากไม้โอ๊กทั้งลำ ทำให้เรือลำนี้ทรงอานุภาพ น่าเกรงขาม และมูลค่าลงทุนแพงที่สุดในเวลานั้น (ค่าทัวร์ รวมค่าเข้าชม) จากนั้นนำท่านเดินทางถ่ายภาพอันสวยงามที่ จุดชมวิวฟยัลกาทัน (Fjallgatan) สามารถมองเห็นวิวเมือง ที่มีตึกเรียงกันพร้อมมีแม่น้ำคั่นกลางและเรือขนส่งวิ่งผ่านไปมาอย่างสวยงาม ให้ท่านอิสระเก็บภาพความประทับตามอัธยาศัย นำท่านเดินทางชม อาคารรัฐสภาของเมืองสต็อกโฮล์ม (Parliament House) เป็นที่ตั้งของรัฐสภาในสวีเดนหรือที่รู้จักกันดีในชื่อ Riksdag อาคารรัฐสภาได้รับการออกแบบในสไตล์นีโอคลาสสิกพร้อมส่วนหน้าสไตล์ฟื้นฟูบาโรก ด้านในอาคาร ประกอบไปด้วย หอประชุม ห้องโถงทางเดินที่สง่า ห้องสมุด ฯลฯ ให้ท่านได้เดินชมความสวยงามภายใต้อาคารได้ตามอัธยาศัย
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1)
จากนั้นนำท่านเช็คอินที่ ย่านเมืองเก่า Gamla Stan ย่านเมืองเก่าที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป เป็นอีกหนึ่งแลนมาร์กของสต็อกโฮล์ม ที่มีอาคาร บ้านเรือน สิ่งปลูกสร้างที่มีความสวยงาม ในรูปแบบงานสถาปัตยกรรมแบบสวีเดน ซึ่งปัจจุบันยังคงรักษาสภาพเก่าแก่ไว้เป็นอย่างดี นำท่านถ่ายภาพบริเวณด้านหน้า พระราชวังหลวงสต็อกโฮล์ม (Royal Palace) พระราชวังที่สวยสง่า พร้อมสถาปัตยกรรมบาโรกอันเก่าแก่ที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรปเหนือ ตั้งอยู่ระแวกเดียวกันกับย่านเมืองเก่า ให้ท่านอิสระถ่ายภาพความประทับใจและเดินชมรอบ ๆเมืองได้ตามอัธยาศัย
เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2)
ที่พัก : QUALITY HOTEL GLOBE 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง)

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่3)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองโอเรโบร (Orebro) (ระยะทาง 202 ก.ม. / 2.30 ชม.) เป็นเมืองด้านการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของประเทศสวีเดน ผ่านชม ปราสาทโอเรโบร (Orebro Castle) ปราสาทที่โดดเด่นเป็นสง่าตั้งอยู่ท่ามกลางเมืองและมีแม่น้ำล้อมรอบ ปราสาท เป็นป้อมปราการของปราสาทยุคกลางที่สวาร์ตาน โดยส่วนที่เป็นหอคอยนั้นถือว่าเป็นส่วนที่เก่าแก่ที่สุดของปราสาท และยังมีประวัติเรื่องราวมากมายที่ลึกลับอีกด้วย ให้ท่านเดินชมด้านนอกปราสาทตามอัธยาศัย นำท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ เมืองคาร์ลสตัด (Karlstad) (ระยะทาง 110 ก.ม. / 1.30 ชม.) เป็นเมืองเล็กๆ ที่น่ารัก สัญลักษณ์ของเมืองคือ รอยยิ้ม เมืองนี้ขึ้นชื่อเรื่องกีฬาและกิจกรรมต่างๆ และยังมีธรรมชาติที่บริสุทธิ์อีกด้วย
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่4)
จากนั้นนำท่านผ่านชม โบสถ์คาร์ลสตัด (Karlstad Cathedral) โดยการออกแบบของคริสเตียน ฮอลเลอร์ สร้างด้วยหินธรรมชาติและอิฐฉาบปูน ใช้เวลาในการตกแต่งภายในประมาณหกสิบปี เป็นโบสถ์สไตล์บาโรกที่มีลักษณะแบบนีโอคลาสสิก อนุสรณ์สถานสันติภาพ (Peace monument) สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงการสลายตัวของสหภาพอย่างสันติระหว่างสวีเดนและนอร์เวย์ในปี 1905 อนุสาวรีย์แห่งนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เนื่องจากการออกแบบของอนุสรณ์ที่ผู้หญิงเหยียบหัวทหารชายนั้น จึงได้รับเลือกให้เป็นรูปปั้นที่อัปลักษณ์ที่สุดในสวีเดน นำท่านเดินทางสู่ เมืองออสโล (Oslo) (ระยะทาง 220 ก.ม. / 3 ชม.) เป็นเมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่5)
ที่พัก : RADISSON BLU HOTEL NYDALEN 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง)
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่6)
เดินทางสู่ เมืองเกโล (GEILO) (ระยะทาง 220 ก.ม. / 3.30 ชม.) ที่ตั้งอยู่บนเขาท่ามกลางธรรมชาติ ซึ่งในช่วงฤดูหนาวจะเต็มไปด้วยผู้คนที่รักการเล่นสกี ส่วนในฤดูร้อนจะกลายเป็นที่รวมนักท่องเที่ยวผู้ชื่นชอบธรรมชาติ
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่7)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟลัม (FLAM) (ระยะทาง 115 ก.ม. / 2 ชั่วโมง) ดินแดนแห่งเขตชายฝั่งทะเลแบบฟยอร์ด ของนอร์เวย์ ซึ่งเป็นลักษณะของการเกิดการกัดเซาะของน้ำแข็งเมื่อครั้งที่บริเวณชายฝั่งทะเลเหล่านั้นยังเป็นน้ำแข็งอยู่ เกิดการละลายและกะเทาะจนมีลักษณะเว้าแหว่งเข้ามาในแผ่นดิน เป็นธรรมชาติที่มีความงดงามเป็นอย่างมาก นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือฟลัม เพื่อล่องเรือชมความงดงามของ เนียรอยฟยอร์ด (NAEROYFJORD) ซึ่งเป็นส่วนของฟยอร์ดที่มีชื่อเสียงและสวยงามที่สุดของนอร์เวย์ และได้รับการยกย่องรับรองให้เป็นมรดกทางธรรมชาติ UNESCO Heritage List ปี 2005 ท่านจะได้ชื่นชมความงามทางธรรมชาติที่สร้างสรรค์ไว้ให้ท่านชื่นชมอย่างเต็มอิ่ม ราวกับอยู่ในภาพวาดจากจินตนาการ (ใช้เวลาล่องเรือชมความสวยงาม 2 ชั่วโมงเต็ม) เรือล่องถึง เมืองกุดวันเก้น (GUDVANGEN) จากนั้นเดินทางสู่ เมืองวอส (VOSS) (ระยะทาง 35 ก.ม. / 33 นาที) เมืองสกีรีสอร์ทที่ขึ้นชื่อ ที่ซึ่งล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 เคยเสด็จมาประทับเมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรปในปี 1907 ซึ่งมีลายพระหัตถ์ของล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 และลายเซ็นของผู้ตามเสด็จในครั้งนั้นใส่กรอบจัดแสดงไว้ในเมืองอีกด้วย
เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่8)
ที่พัก : MYRKDALEN HOTEL 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง)

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่9)
จากนั้นนำท่านนั่งรถไฟ ฟลัมสบานา (Flamsbana) (ระยะทาง 55 ก.ม. / 40 นาที) เป็นขบวนรถไฟชมวิวทิวทัศน์ที่ดีและสวยที่สุดในโลก โดยสมาคมผู้โดยสารรถไฟระหว่างประเทศ (TheSociety of International Railway) โดยเริ่มจากสถานีฟลัม(Flams) สู่ สถานีไมร์ดาล (MYRDAL) เส้นทางรถไฟยาวประมาณ 20 กิโลเมตร เมื่อออกจากชานชาลา รถไฟจะพาเราค่อยๆ ไต่ระดับความสูง วิ่งเลียบแม่น้ำขึ้นไปจนเห็นวิวเมืองฟลัมได้แบบ 360 องศา เคียงคู่วิวฟยอร์ดที่สวยที่สุดในสแกนดิเนเวีย ตัดลัดเลาะขึ้นสู่ภูเขาสูง ผ่านโตรกเขาและป่าไม้ให้ผู้โดยสารได้สัมผัสความสวยงามของธรรมชาติทุกรูปแบบอย่างเอ็กซ์คลูซีฟ โดยระหว่างทางจะมีจุดจอดพักชมวิวที่สถานีน้ำตกจอสฟอสเซ่น (Kjosfossen) ที่ความสูง 669 เมตรจากระดับน้ำทะเล รถไฟจะจอดประมาณ 10 นาที ให้ท่านบันทึกภาพความสวยงาม น้ำตกขนาดใหญ่ที่มีความสูงถึง 225 เมตร
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่10)
เดินทางสู่ เมืองออสโล (Oslo) (ระยะทาง 313 ก.ม. / 4.30 ชม.) เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ ศูนย์รวมความเจริญทาง เศรษฐกิจ แหล่งประวัติศาสตร์ และศิลปะวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศ มีการออกแบบสถาปัตยกรรมสไตล์แบบเก่าและแบบใหม่อยู่ร่วมกันอย่างลงสวยงาม และเมืองนี้มีการดูแลเอาใจใส่ในสิ่งแวดล้อม และควบคุมเรื่องมลภาวะอย่างเคร่งครัดทำให้ออสโลถูกขนานนามให้เป็น “ปอดของยุโรป”
เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่11)
ที่พัก : RADISSON BLU HOTEL NYDALEN 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง)
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่12)
นำท่านผ่านชม ป้อมปราการอาเกิชฮึส (Akershus Fortress) เป็นปราสาทและป้อมปราการที่ตั้งอยู่ในเมืองออสโล ปราสาทถูกสร้างขึ้นใหม่ในรูปแบบของสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา ล้อมรอบด้วยหอป้อมปราการ เป็นปราสาทเก่าแก่ที่มีอายุมากกว่า 700 ปี พื้นที่นี้ยังคงเป็นของทหารและได้รับการป้องกันโดยหน่วยยามของพระองค์ และเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์สาธารณะอีกด้วย พระราชวังออสโล (Royal Palace) ตั้งอยู่ใจกลางเมือง สร้างขึ้นในช่วงครึ่งแรกของศตวรรษที่ 19 โดยเป็นที่พำนักของกษัตริย์ชาร์ลส์ที่ 3 และเป็นที่ประทับอย่างเป็นทางการของพระมหากษัตริย์นอร์เวย์องค์ปัจจุบัน นำท่านเดินเล่นเดินช้อปบริเวณพระราชวังที่มีถนนสายหลักคือ ถนน Karl Johans gate เป็นถนนที่มีทั้งร้านค้าและร้านอาหารมากมาย ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม สวนมนุษยชาติ Vigeland Sculpture Park สวนประติมากรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่มีมากกว่า 200 ชิ้น โดยประติมากรชาวนอร์เวย์ Gustav Vigeland สร้างคอลเลกชันที่มีชื่อว่า “The Weirdest Statues in the World” ประติมากรรมทำจากบรอนซ์และหินแกรนิต สวนนี้ประกอบด้วยร่างมนุษย์ที่เปลือยเปล่าในรูปแบบต่าง ๆ และสถานการณ์ทั้งหมด แสดงให้เห็นถึงชีวิตมนุษย์ที่มีความบริสุทธิ์ที่สุด โดยเฉพาะเสาหินสูงที่มีรูปปั้นร่างมนุษย์เปลือยกายทับถมกัน ทำให้เกิดความสวยงามและแปลกตาเป็นอย่างมาก จากนั้นให้ท่านอิสระถ่ายภาพคู่กับ รูปปั้น Gustav Vigeland Statue และเดินชมประติมากรรมต่าง ๆ ในสวนได้ตามอัธยาศัย

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่13)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สถานี DFDS Oslo Terminal เปิดประสบการณ์ใหม่ให้ท่านได้สัมผัสการใช้ชีวิตบนเรือสำราญสุดอลังการ นอกจากความอลังการของเรือนั้นแล้วยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย เช่น ร้านปลอดภาษี สระว่ายน้ำบนดาดฟ้าเรือ อ่างแช่น้ำร้อน ห้องเล่นเกม บาร์ ไนต์คลับ ภัตตาคาร ฯลฯ ให้ท่านได้ผ่อนคลายและเพลิดเพลินสนุกสนานไปกับการล่องเรือในค่ำคืนนี้ (ค่าบริการสิ่งอำนวยความสะดวกบนเรือบางอย่าง ไม่รวมในค่าทัวร์)

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ บนเรือสำราญ (มื้อที่14)
ที่พัก : On board (Cabins with lower beds)
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง)
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ บนเรือสำราญ (มื้อที่15)
นำทุกท่านลงสู่ สถานี DFDS Seaways Terminal ณ ประเทศเดนมาร์ก และจากนั้นนำท่านผ่านชมพระราชวังอมาเลียนบอร์ก (Amalienborg) เป็นพระราชวังฤดูหนาวของราชวงศ์เดนมาร์ก ตั้งอยู่ริมน้ำทางเหนือของตัวเมืองโคเปนเฮเกน เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศ โดยเฉพาะการเปลี่ยนเวรทหารที่เลื่องชื่อ เป็นที่ตั้งของพระบรมรูปทรงม้าที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ทั้งยังเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับราชวงศ์ที่จัดแสดงเรื่องราวและข้าวของสำคัญต่าง ๆ อีกด้วย พระราชวังคริสเตียนบอร์ก (Christiansborg Palace) หนึ่งในพระราชวังที่สวยงามและยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศเดนมาร์ก ภายในพระราชวังหลังนี้ประกอบไปด้วยสถานที่สำคัญๆ หลายแห่ง อาทิรัฐสภา ศาลฎีกาและห้องทำงานของนายกรัฐมนตรี นอกจากนี้ หลายๆ ส่วนของพระราชวังยังใช้ในการจัดงานราชพิธีของราชวงศ์เดนมาร์กอีกด้วย น้ำพุเกฟิออน (Gefion Fountain) เป็นอนุสาวรีย์ที่เป็นตำนานในการสร้างประเทศเดนมาร์ก โดยมีตำนานเล่าขานกันว่าเทพเจ้าผู้ทรงอิทธิฤทธิ์ดลบันดาลให้พระนางเกฟิออนกอบกู้ชาติ โดยพระนางได้แปลงร่างของโอรสทั้ง 4 ให้กลายเป็นโคเพื่อไถพื้นดินขึ้นมาจากใต้น้ำ ทำให้เกิดเป็นประเทศเดนมาร์กในทุกวันนี้ แล้วชาวเดนนิชก็ได้สร้างอนุสาวรีย์ของพระนางและพระโอรสทั้งสี่พระองค์ไว้เพื่อเป็นเกียรติและเพื่อเป็นการระลึกถึง รูปปั้นนางเงือก (The little Mermaid) เป็นสัญลักษณ์ของเดนมาร์กที่ตั้งอยู่บนหินริมทางเดินน้ำ รูปปั้นที่มาจากเทพนิยายเรื่องเด่นของฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์เซน บริเวณท่าเรือหลักของเมืองโคเปนเฮเกน

จากนั้นเดินทางสู่เมืองโคเปนเฮเกน ย่านนูฮาวน์ (Nyhavn) เป็นหนึ่งในจุดหมายไม่ควรพลาดสำหรับการมาเยือนเมืองหลวงของเดนมาร์ก ท่าเรือเก่าแก่สมัยศตวรรษที่ 17 เรียงรายไปด้วยบ้านทรงทาวน์เฮาส์ บาร์ คาเฟ่ และร้านอาหารสีสันสดใส ยังเป็นที่สำหรับล่องเรือชมวิวและสถานที่ต่างๆ รอบกรุงโคเปนเฮเกนได้อีกด้วย จากนั้นอิสระให้ท่านเก็บภาพบรรยากาศ สวยงามและเลือกช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่16)
จากนั้นอิสระช้อปปิ้ง ถนนสตรอยก์ (Stroget Street) แหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดของโคเปนเฮเกนซึ่งเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก และยังเป็นถนนคนเดินที่ยาวและเก่าแก่ที่สุดในโลก ด้วยระยะทาง 1.1 กิโลเมตร ครอบคลุมถนน 4 สายด้วยกัน ได้แก่ ถนน Frederiksberggade ถนน Nygade ถนน Vimmelskaftet และ ถนน Stergade ถนนสตรอยก์เป็นสวรรค์สำหรับคนรักแฟชั่นอย่างแท้จริง และยังเป็นศูนย์รวมของร้านค้าแบรนด์ดังต่างๆ อย่างครบครัน อาทิ หลุยส์ วิตตอง กุชชี่ เวอร์ซาเซ่ และสองข้างถนนนั้นเรียงรายไปด้วยอาคารสวยๆ ของร้านสินค้าสารพัด
เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่17)

ที่พัก : Scandic Sluseholmen 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง)
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่18)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
13.50 น. เดินทางกลับประเทศไทย โดย สายการบิน THAI ARIWAYS (TG) เที่ยวบินที่ TG951
06.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

ทัวร์ยุโรป