ทัวร์นิวซีแลนด์

ทัวร์นิวซีแลนด์ PRO NEW ZEALAND SPRING SEASON 6D3N (MH)

ราคาเริ่มต้น 51,999 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

รหัส: NZL-MH-161 Tag:
สายการบิน: logo-malaysia-airlines

ทัวร์นิวซีแลนด์
– หอคอยสกาย ทาวเวอร์ (SKY TOWER) ที่สูงถึง 328 เมตรสัญลักษณ์ของโอ๊คแลนด์
– หมู่บ้านของชาวฮอบบิท (HOBBITON MOVIE SET) สัมผัสประสบการณ์เบื้องหลังของสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ไตรภาคฟอร์มยักษ์
– โรโตรัว(Rotorua)เมืองที่เต็มไปด้วยพลังความร้อนใต้พิภพ มีชาวเมารีอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก
– รับประทานอาหารที่ปรุงแบบชาวเมารี พร้อมชมโชว์การแสดงของชาวเผ่าเมารี
– ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี (TE PUIA ) ศูนย์วัฒนธรรมและศูนย์ฝึกหัดงานด้านการฝีมือของชาวเมารี
– อะโกรโดม (AGRODOME) ฟาร์มเลี้ยงแกะของเมืองโรโตรัวพร้อมชมการแสดงตัดขนแกะ
– ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES) ถ้ำที่มีหนอนเรืองแสงเปล่งประกายเป็นล้าน ๆ ตัว

วันที่เดินทาง

19-24 ต.ค. 62, 4-9 ธ.ค. 62, 11-16 ต.ค. 62

ทัวร์นิวซีแลนด์
วันที่1 กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
14.30น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศสนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์สายการบินมาเลเซีย แอร์ไลน์พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
17.15 น. ออกเดินทางสู่เมืองอ็อคแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์โดยสายบินมาเลเซีย แอร์ไลน์เที่ยวบินที่ MH783/MH131(17.15-20.30/23.25-13.40+1)ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 17.15 ชั่วโมงบริการอาหาร เครื่องดื่ม และพักผ่อนบนเครื่อง แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

วันที่2 อ็อคแลนด์ – เขาอีเดน – สะพานฮาร์เบอร์ – หอคอยสกาย ทาวเวอร์ (SKY TOWER)
13.40 น. เดินทางถึง เมืองอ็อคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
นำท่านชมเมืองอ็อคแลนด์เมืองที่ใหญ่อันดับหนึ่ง เป็นเมืองที่สำคัญทางด้านการค้า การศึกษา การเงิน นําท่านขึ้น เขาอีเดน (Mt.Eden)ภูเขาไฟที่ดับแล้ว ที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองได้ทั้งเมืองแบบ 360 องศา นำท่านชมท่าเรือริมอ่าวที่สวยงามเต็มไปด้วยเรือนับร้อยลำ ชมสะพานฮาร์เบอร์นำท่านผ่านชมย่าน Queen streetที่เป็นถนนสายสำคัญย่านการค้า และตึกสำคัญของเมือง หลังจากนั้นนำท่านขึ้นชมหอคอยสกาย ทาวเวอร์ (SKY TOWER) ที่สูงถึง 328 เมตร โดดเด่นเป็นสัญลักษณ์สง่างามของโอ๊คแลนด์ สกาย ทาวเวอร์ จัดเป็นสิ่งปลูกสร้างที่สูงที่สุดในซีกโลกใต้ เปิดให้บริการตั้งแต่เดือนสิงหาคมค.ศ.1997 โดยด้านบนหอคอยจะสามารถชมทัศนียภาพรอบเมืองโอ๊คแลนด์ได้กว้างไกลกว่า 80 กิโลเมตร หอคอยยอดแหลมแห่งนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สกายซิตี้คอมเพล็กซ์ ซึ่งประกอบไปด้วย คาสิโน ที่เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ร้านอาหาร บาร์ คาเฟ่ และโรงแรม เรียกได้ว่ามีครบทุกอย่างไว้คอยให้บริการ

เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นำท่านเข้าสู่ที่พักAuckland City Hotelหรือระดับใกล้เคียง

วันที่3 อ็อคแลนด์- หมู่บ้านฮอบบิท – โรโตรัว – ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี – ชมโชว์การแสดงของชาวเมารีพร้อมอาหารค่ำ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองมาตามาตา (Matamata)เยี่ยมชม หมู่บ้านของชาวฮอบบิท (HOBBITON MOVIE SET)สัมผัสประสบการณ์เบื้องหลังของสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ไตรภาคฟอร์มยักษ์ เรื่อง ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์ และ เดอะ ฮอบบิต ขอผู้กำกับ เซอร์ปีเตอร์ แจ๊คสัน ให้ท่านได้ชื่นชมพื้นที่อันสวยงามของฟาร์มเลี้ยงแกะ ที่มีพื้นที่มากกว่าพันเอเคอร์ ประกอบกับวิวทิวทัศน์ของเทือกเขา ไคไมเรนจ์ (Kaimai Ranges)อันตระการตา นำชมหมู่บ้านฮอบบิทในภาพยนตร์ดังเรื่อง The Hobbit มีจำนวน 44 หลัง แต่ละหลังถูกออกแบบให้แตกต่างกันไป บางหลังก็ปกคลุมไปด้วยหญ้าและบางหลังก็ปลูกดอกไม้สวยงามหน้าบ้าน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองโรโตรัว (Rotorua)เมืองที่เต็มไปด้วยพลังความร้อนใต้พิภพ มีชาวเมารีอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากเพราะเป็นเมืองที่มีความร้อนจากใต้ดินที่สามารถปรุงอาหารได้โดยการนำเนื้อสัตว์ไปฝังในดินที่มีความร้อนสูงจนกว่าจะสุก อาหารนี้ชาวเมารีเรียกว่าฮังงิ (HANGI) นอกจากนี้เมืองโรโตรัวยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของเกาะเหนือที่นักท่องเที่ยวนิยมมามากที่สุดนำท่านสู่ ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี (TE PUIA)ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกหัดงานด้านการฝีมือของชาวเมารี อาทิ การแกะสลักไม้ และการทอเครื่องนุ่งห่ม พร้อมชมบ่อน้ำพุร้อน บ่อโคลนเดือด สิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจากพลังความร้อนใต้พิภพที่พวยพุ่งจากพื้นดินโดยผสมแร่ธาตุต่างๆตามธรรมชาติ นำท่านเดินทางจากทะเลสาบโรโตรัวผ่านฟาร์มเลี้ยงแกะ ฟาร์มกวาง ฟาร์มวัว และเนินเขาน้อยใหญ่สู่เมืองไวโตโม่ที่มีถ้ำหนอนเรืองแสงอันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง

เย็น รับประทานอาหารที่ปรุงแบบชาวเมารี พร้อมชมโชว์การแสดงของชาวพื้นเมืองเมารี
พัก Ibis Hotel Rotoruaหรือระดับใกล้เคียง

วันที่4 โรโตรัว -อะโกรโดม -เมืองเทาโป-ทะเลสาบเทาโป – น้ำตกฮูก้า
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านสู่ อะโกรโดม (AGRODOME) ฟาร์มเลี้ยงแกะใหญ่แห่งหนึ่งของเมืองโรโตรัว ชมการแสดงของแกะพันธุ์ต่างๆที่เดินเรียงรายบนเวทีให้ท่านชมและโชว์ความสามารถของสายพันธุ์ ให้ท่านสัมผัสถึงความน่ารักของการป้อนอาหารเจ้าแกะตัวน้อย ประทับใจกับการชมการสาธิตการตัดขนแกะ และการต้อนแกะโดยสุนัขแสนรู้นำท่านเดินทางสู่ เรนโบว์ สปริง (RAINBOW SPRINGS)สถานอนุรักษ์พันปลาเทร้า ที่มีปลาเทร้านับหมื่นตัวจากทะเลสาบมาวางไข่ตามธรรมชาติ และท่านยังสามารถชมต้นเฟิร์นสีเงินซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของประเทศนิวซีแลนด์

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟต์
นําท่านเดิน ทางสู่ เมืองเทาโป (Taupo)เมืองเล็กๆริมทะเลสาบ นำท่านชม ทะเลสาบเทาโป (Lake Taupo)ทะเลสาบนํ้าจืด ที่ใหญ่ที่สุด ของประเทศนิวซีแลนด์และเป็นแหล่งที่อยู่ของปลาเทร้าสีรุ้ง (Rainbow Trout) ซึ่งทะเลสาบเกิดจากการที่ภูเขาไฟ ระเบิด แล้ว ทำลายส่วนยอดของภูเขาไฟไปเมื่อราว 2,000 ปีมาแล้ว ตั้งอยู่ใกล้กับต้นน้ำไวกาโต ซึ่ง เป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุด ในนิวซีแลนด์ นำท่านชมน้ำตกฮูก้า (Huka Falls) ต้นน้ำของแม่น้ำไวกาโต ไหลผ่านชั้นหิน ที่เป็นหน้าผาสูง 11 เมตร เป็นน้ำตกที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง ซึ่ง บริเวณนี้มีกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นคือการนั่งเรือเร็วเจ็ทโบ๊ท (Jet boat adventure) และกระโดดบันจี้ (Bungy Jump) ที่เป็นกิจกรรมยอดฮิตของนักท่องเที่ยวที่มาถึงประเทศนิวซีแลนด์
(Option:การเล่นกิจกรรมพาดโผน อาทิเช่น รายการเรือเร็วเจ็ทโบ๊ท (Huka Jet Boat ราคาโดยประมาณ 3,000 บาท) หรือกระโดดบันจี้ (Bridge Bungy Jump)ราคาโดยประมาณ 4,500 บาท สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่หัวหน้าทัวร์)

เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย
พัก Lakeland Resort Taupoหรือระดับใกล้เคียง

วันที่5 เมืองไวโตโม่ – ถ้าไวโตโม่ – อ็อคแลนด์ – ถนนควีนสตรีทมอลล์-สนามบิน
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านออกเดิน ทางเมืองไวโตโม่ (Waitomo)ที่มีสถานที่สำคัญอีกแห่งที่จะพลาดไม่ได้เมื่อมาเที่ยวเกาะเหนือของประเทศนิวซีแลนด์ คือ เข้าชมถ้ำไวโตโม่(Waitomo Glowworm Caves)ถ้ำที่มีหนอนเรืองแสง เปรียบเสมือนได้ดูดาวอยู่ใต้โลก นอกจากนี้ยังมีหินงอก หินย้อยที่งดงามที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ถ้ำไวโตโม่มีอายุมากกว่า 30 ล้านปีนำท่านล่องเรือ ชมถ้ำอันเงียบสงบซึ่ง เป็นที่อยู่ของหนอนเรืองแสงนับล้านๆตัว ที่อยู่ตามผนังถ้ำ ส่องแสงประกายระยิบระยับ เหมือนกับดวงดาวบนท้องฟ้ายามค่ำคืน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน แบบบาร์บีคิว BBQ
นำท่าน เดินทางกลับสู่ เมืองอ๊อคแลนด์เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับหนึ่ง เป็นเมืองที่สำคัญทางด้านการเรียน การศึกษา การเงินของนิวซีแลนด์ชมอ่าวที่สวยงามเต็มไปด้วยเรือนับร้อยลำจากนั้นให้ท่านช้อปปิ้งอย่างอิสระในย่านใจกลางเมืองบน ถนนควีนสตรีทมอลล์ NEW MARKET และ VICTORIA MARKETอิสระให้ท่านได้ ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย ในเมืองบนถนนควีนส์ ซึ่งเป็นแหล่งขายสินค้านานาชนิด และร้านค้าปลอดภาษี ที่มีสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย

เย็น อิสระอาหารค่ำให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างจุใจ
นำท่านเดินทางสู่สนามบินอ็อคแลนด์ เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ
22.40 น. ออกเดินทางจากเมืองอ็อคแลนด์ กลับกรุงเทพฯ โดยสายบินมาเลเซีย แอร์ไลน์เที่ยวบินที่ MH130/MH784(22.40-06.05+1/09.00-10.15)ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 13.25 ชั่วโมงบริการอาหาร เครื่องดื่ม และพักผ่อนบนเครื่อง แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

วันที่6 กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ)
10.15น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
ทัวร์นิวซีแลนด์