BIG WINTER SNOW NZ GRAND TOUR N+S 9D7N on JUL-AUG24

ทัวร์นิวซีแลนด์ WINTER SNOW NZ GRAND TOUR 9 DAYS 7 NIGHTS (QF)

ราคาเริ่มต้น 195,900 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองอ็อคแลนด์ แล้วนำท่านขึ้นชม สกายทาวเวอร์ (SKY TOWER) หอคอยที่สูงถึง 328 เมตร จึงทำให้สามารถเห็นทัศนียภาพของเมืองได้อย่างชัดเจนแบบ 360 องศาเลยทีเดียวโดดเด่นเป็นสัญลักษณ์สง่างามของโอ๊คแลนด์ สกาย ทาวเวอร์ จัดเป็นสิ่งปลูกสร้างที่สูงที่สุดในซีกโลกใต้ โดยด้านบนหอคอยจะสามารถชมทัศนียภาพรอบเมืองอ็อคแลนด์ได้กว้างไกลกว่า 80 กิโลเมตร หอคอยยอดแหลมแห่งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสกายซิตี้คอมเพล็กซ์ ซึ่งประกอบไปด้วย คาสิโน ที่เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ร้านอาหาร บาร์ คาเฟ่ และโรงแรม เรียกได้ว่ามีครบทุกอย่างไว้คอยให้บริการ

วันที่เดินทาง

21 ก.ค. 67 – 29 ก.ค. 67, 10 ส.ค. 67 -18 ส.ค. 67

ทัวร์นิวซีแลนด์

วันแรก กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิฯ)- ซิดนีย์ – อ็อคแลนด์
15.00 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 2 แถว D เคาน์เตอร์สายการแควนตัสแอร์ไลน์ (QF) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง
18.10 น. ออกเดินทางสู่ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย โดยเที่ยวบินที่ QF296
วันที่สอง อ็อคแลนด์ – ชมเมือง
06.25 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองซิดนีย์ เปลี่ยนเครื่องต่อไปยังประเทศนิวซีแลนด์
08.50 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศนิวซีแลนด์ โดยเที่ยวบินที่ QF143
13.55 น. ออกเดินทางถึง เมืองอ็อคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้วนำท่านชม เมืองอ็อคแลนด์ เมืองที่ใหญ่อันดับหนึ่ง และเป็นเมืองที่สำคัญทางด้านการค้า การศึกษา การเงิน นำท่านชมท่าเรือริมอ่าวที่สวยงามเต็มไปด้วยเรือนับร้อยลำ ชมสะพานฮาร์เบอร์ ชมเขาอีเดน ภูเขาไฟที่ดับแล้ว สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองอ็อคแลนด์แลนด์ทั้งเมืองได้อย่างชัดเจนแบบ 360 องศา จากนั้นให้ท่านได้ช้อปปิ้งและเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัยบนถนนควีนส์ ซึ่งเป็นแหล่งขายสินค้านานาชนิด
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก SYKCITY HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม อ็อคแลนด์ – หมู่บ้านฮอบบิต – ถ้ำศูนย์วัฒนธรรมเมารีเทปูย่า – โรโตรัว
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองมาตามาตา เยี่ยมชม หมู่บ้านฮอบบิท สัมผัสประสบการณ์เบื้องหลังของสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ไตรภาคฟอร์มยักษ์ เรื่อง ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์ และ เดอะ ฮอบบิท ขอผู้กำกับ เซอร์ปีเตอร์ แจ๊คสัน ให้ท่านได้ชื่นชมพื้นที่อันสวยงามของฟาร์มเลี้ยงแกะ ที่มีพื้นที่มากกว่าพันเอเคอร์ ประกอบกับวิวทิวทัศน์ของเทือกเขา ไคไมเรนจ์ ( Kaimai Ranges ) อันตระการตา นำชมหมู่บ้านฮอบบิทในภาพยนตร์ดังเรื่อง The Hobbit มีจำนวน 44 หลัง แต่ละหลังถูกออกแบบให้แตกต่างกันไป บางหลังก็ปกคลุมไปด้วยหญ้าและบางหลังก็ปลูกดอกไม้สวยงามหน้าบ้าน
เที่ยง รับประทานอาหารกลาง แบบบาร์บิคิว ณ ภัตตาคารในหมู่บ้านฮอบบิต
จากนั้นเดินทางสู่ เมืองโรโตรัว เมืองที่เต็มไปด้วยพลังความร้อนใต้พิภพที่ชาวเมารีอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากเพราะเป็นเมืองที่มีความร้อนจากใต้ดินที่สามารถปรุงอาหารได้โดยการนำเนื้อสัตว์ไปฝังในดินที่มีความร้อนสูงจนกว่าจะสุก อาหารนี้ชาวเมารีเรียกว่าแฮงงิ (HANGI) นอกจากนี้เมืองโรโตรัวยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของเกาะเหนือที่ สัมผัสบรรยากาศย้อนยุคในแบบชนพื้นเมืองเมารี ณ ศูนย์วัฒนธรรมเมารีเทปูย่า ท่านจะได้ชมการแสดงของชนเผ่าเมารี บ่อน้ำพุร้อน การโชว์การแกะสลักไม้ และ นกกีวีที่ใกล้จะสูญพันธุ์
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ สไตล์ชาวเมารี แบบแฮงงิ อาหารสุดพิเศษที่ปรุงขึ้นเฉพาะในวาระพิเศษของชนเผ่าเมารีในเขตภูมิภาคโรโตรัวเท่านั้น โดยชาวเมารีจะขุดหลุมขนาดใหญ่ตามขนาดและปริมาณอาหารที่จะทำ ความกว้างประมาณ 4 ฟุต ลึกราว 3 ฟุต จากนั้นจุดฟืนเผาหินลาวาให้ร้อนระอุทิ้งลงก้นหลุมที่ขุดไว้ และนำเนื้อประเภท ไก่ ปลา และผักที่มีหัวในดิน เช่น มันหวาน ซึ่งเป็นอาหารตามประเพณีนิยมห่อด้วยใบไม้วางลงก้นหลุม แต่ปัจจุบันใส่เนื้อสัตว์ชนิดอื่นๆ และผักที่ชอบลงในฟลอยด์อลูมิเนียมหรือขดลวดนำความร้อนที่สานเข้าด้วยกันจนเป็นตะกร้าวางลงบนหินร้อนๆ คลุมด้วยกระสอบป่านชุ่มน้ำทับลงไปแล้วจึงกลบดินอบให้แน่นทั่วถึงกัน
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก SUDIMA HOTEL ROTORUA หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ โรโตรัว – ถ้ำหนอนเรืองแสง – อ็อคแลนด์ -สกายทาวเวอร์
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางที่ไปเที่ยวชม ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ ถ้ำที่มีหนอนเรืองแสงเปล่งประกายระยิบระยับเป็นล้าน ๆ ตัว ดั่งดวงดาวบนท้องฟ้ายามค่ำนับเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่หาดูได้ยาก โดยไกด์ท้องถิ่นจะนำท่านนั่งเรือเข้าไปในถ้ำอันเงียบสงบอันเป็นที่อยู่ของหนอนเรืองแสงและท่านจะได้ชมความงดงามของถ้ำหินงอกหินย้อยที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของนิวซีแลนด์อีกแห่งที่พลาดไม่ได้
เที่ยง รับประทานอาหารกลางแบบบาร์บิคิว ณ ภัตตาคาร
แล้วนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองอ็อคแลนด์ แล้วนำท่านขึ้นชม สกายทาวเวอร์ (SKY TOWER) หอคอยที่สูงถึง 328 เมตร จึงทำให้สามารถเห็นทัศนียภาพของเมืองได้อย่างชัดเจนแบบ 360 องศาเลยทีเดียวโดดเด่นเป็นสัญลักษณ์สง่างามของโอ๊คแลนด์ สกาย ทาวเวอร์ จัดเป็นสิ่งปลูกสร้างที่สูงที่สุดในซีกโลกใต้ โดยด้านบนหอคอยจะสามารถชมทัศนียภาพรอบเมืองอ็อคแลนด์ได้กว้างไกลกว่า 80 กิโลเมตร หอคอยยอดแหลมแห่งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสกายซิตี้คอมเพล็กซ์ ซึ่งประกอบไปด้วย คาสิโน ที่เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ร้านอาหาร บาร์ คาเฟ่ และโรงแรม เรียกได้ว่ามีครบทุกอย่างไว้คอยให้บริการ
ค่ำ รับประทานอาหาร แบบอาหารตะวันตก ณ ภัตตาคาร ORBIT 360
เปิดประสบการณ์มื้อค่ำสุดหรู ณ ภัตตาคาร ชื่อดังที่อยู่บนตึกสกายทาวเวอร์ บนชั้น 52 ท่านจะได้ชมวิวเมืองอ็อคแลนด์แบบ 360 องศา เพราะภัตตาคารจะค่อยๆหมุนไปรอบๆให้ท่านได้ชมวิวโดยที่แทบจะไม่รู้สึกตัว การันตีด้วยรางวัลมาแล้วมากมายล่าสุด 2021 TripAdvisor Travellers’ Choice Award winner
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก SKY CITY HOTEL AUCKLAND หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า อ็อคแลนด์ (บินภายใน) – สนามบินควีนส์ทาวน์ – แอร์โรทาวน์ –ควีนทาวน์ – ช้อปปิ้ง
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (หรือจัดอาหารแบบกล่อง หรืออยู่กับเวลาเปิดห้องอาหาร)
คณะเดินทางสู่ สนามบินอ็อคแลนด์ อาคารผู้โดยสายภายในประเทศ
…….. น. เดินทางสู่เมืองควีนส์ทาวน์ เกาะใต้ โดยสายการบินแอร์นิวซีแลนด์ (NZ) เที่ยวบินที่ NZ….
…….. น. เดินทางถึงสนามบินควีนส์ทาวน์ เกาะใต้ เป็นเมืองรีสอร์ทและเมืองท่องเที่ยวที่คึกคักมากที่สุดในนิวซีแลนด์เกาะใต้เลย และเป็นที่สำหรับท่านที่ชอบสายผจญภัย ชอบความหวาดเสียว รวมสิ่งที่น่าสนใจที่เมืองควีนทาวน์
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง แอร์โร่ทาวน์ เมืองเล็ก ๆ ที่น่ารักทำให้หลายๆ คนตกหลุมรักเพราะมีสีสันที่สดใสมีเสน่ห์และการรักษาสภาพของร้านค้าต่าง ๆ รวมทั้งบรรยากาศให้เหมือนยุคขุดทองให้มากที่สุด นักท่องเที่ยวจะได้มาย้อนประวัติศาสตร์กับเมืองเล็กๆ นี้ ที่นี้เคยร่ำรวยมาก่อน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันแบบกล่อง
หลังจากนั้น ให้ท่านอิสระเดินเล่น เมืองควีนทาวน์ ให้ท่านเดินทางเล่นถ่ายรูปชมวิวบรรยากาศโรแมนติกและ อิสระให้ท่านช้อปปิ้งภายในตัวเมืองควีนส์ทาวน์ หรือลิ้มลอง Ferburger เป็นแฮมเบอร์เกอร์ชื่อดังของเมืองควีนส์ทาวน์ ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกรู้จักดี แม้จะมีเพียงแค่ที่นี่แห่งเดียวโดยไม่เคยเปิดสาขาที่อื่นเลย เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2001 แต่ความอร่อยคุ้มค่านั้นเป็นที่เลื่องลือกันปากต่อปากกันเลยทีเดียว และเป็นเมืองเดียวที่ร้านค้าเปิดบริการถึง 3 ทุ่มทุกวัน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารไทย ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก MILLENNIUM HOTEL QUNEENSTOWN หรือเทียบเท่า
วันที่หก ควีนส์ทาวน์ OPTIONAL TOUR – ไร่ไวน์ –สกายไลน์ (นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขา+ลูจ 3 รอบ
(พิเศษ…บุฟเฟ่ต์นานาชาติ บนยอดเขาบ๊อบส์พีค)
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
หลังจากนั้นนำท่านซื้อทัวร์นอกรายการสำหรับการนั่งเรือเร็วเจ็ตโบ๊ท หรือ กระโดดบันจี้
 เจ็ทโบ๊ท (JETBOAT, Optional tour) เรือเร็วนี้ออกแบบมาให้วิ่งด้วยความเร็วและ หมุนได้ 360 องศา พร้อมคนขับที่มีความชำนาญเป็นพิเศษ ให้ทุกท่านที่นั่งเรือมีความตื่นเต้นและสนุกสุด ๆ แบบไม่รู้ลืมและเป็นความประทับใจในการมาเยือนประเทศนี้
 ชมการกระโดดบันจี้ที่สะพานคาวารัว เป็นการกระโดดบันจี้แห่งแรกของโลกที่เปิดทำการให้นักท่องเที่ยวทำกิจกรรมอันน่าตื่นเต้นนี้จนมีชื่อเสียงไปทั่วโลกและเป็นกิจกรรมที่จะพลาดไม่ได้เมื่อท่านมาเที่ยวนิวซีแลนด์ กระโดดจากสะพานด้วยความสูง 43 เมตร สู่พื้นน้ำอันใสและเชี่ยวกราดใต้สะพาน
(การนั่งเรือเร็วเจ๊ทโบ๊ทหรือกระโดดบันจี้เป็นทัวร์นอกรายการ กรุณาติดต่อสอบถามราคาจากหัวหน้าทัวร์ จะไม่สามารถการันตีว่าจะทำได้หรือไม่เพราะไม่ได้จองล่วงหน้าจึงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ฤดูกาลหรือจำนวนจำนวนการจองในแต่ละวันรวมถึงเวลาที่เหมาะสมหรือความต้องการของคณะส่วนใหญ่ สำหรับผู้ที่นั่งรถไปคันเดียวกันแต่ไม่ได้ซื่อทัวร์นี้สามารถ เดินเล่น ถ่ายรูป ซื้อของที่ระลึกหรือเครื่องดื่มตามอัธยาศัย)

แล้วนำท่านเดินทางสู่ ไร่ไวน์ชื่อดัง ที่อยู่ใกล้เมืองควีนส์ทาว์น GIBBSTON WINERY ให้ท่านได้ลองชิมไวน์ที่ผลิตกันในปีที่ต่างกัน นำทุกท่านมาเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตไวน์ ประวัติความเป็นมาที่น่าประทับใจ ไวน์ของที่นี่จัดว่าเป็นไวน์ชั้นดีระดับพรีเมี่ยม ซึ่งใส่ใจตั้งแต่การปลูกองุ่นพันธ์ดี และกักเก็บด้วยภูมิอากาศที่คงที่พร้อมกับกิจกรรมwinetastingให้ท่านได้ขิมเปรียบเทียบรถชาดของไวน์แต่ชนิด เพื่อเป็นการเปรียบเทียบความแตกต่างของรสชาติก่อนที่จะตัดสินใจซื้อเป็นของฝาก ไวน์ที่มีชื่อเสียงของนิวซีแลนด์ที่ไม่ควรพลาดในการซื้อมีหลายชนิดด้วยกันไม่ว่าจะเป็นSAUVIGNONBLANC, CHARDONNAY , PINOT NOIR เป็นต้น
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (แบบตะวันตก )
หลังจากนั้นนำท่านขึ้นกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีค เป็นกระเช้าที่นั่งได้ 4 คนระยะทางขึ้นสู่ยอดเขา 730 เมตร ท่านจะได้สัมผัสความสวยงามของเมืองควีนส์ทาวน์ทั้งเมืองในมุมสูงที่ท่านจะมองเห็นอาคาร บ้านเรือนที่ปลูกสร้างตามไหล่เขาพร้อมกับทะเลสาบวาคาทีปูที่สวยงายด้านล่างชมยอดเขาที่บ้านเมืองที่สวยงาม และให้ท่านได้เล่นลูจ (Luge) คนละ 2 รอบ ซึ่งเป็นรถเลื่อนที่อาศัยความลาดชันของไหลเขาลงสู่ด้านล่างพร้อมให้ท่านได้ตี่นเต้นบนความสูงของยอดเขาพร้อมทัศนียภาพที่งดงาม เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งเด็กและผู้ใหญ่
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ พิเศษ แบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ ภัตตาคาร บนยอดเขาบ๊อบส์พีค
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก MILLENNIUM HOTEL QUNEENSTOWN หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด ควีนส์ทาวน์ – ลานสกีโคโคเน็ต พีค – ควีนส์ทาวน์
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ลานสกีโคโรเน็ต พีค (Coronet Peak) (โดยนั่งรถร่วมกับทัวร์อื่นที่ทางลานสกีจัดให้สำหรับผู้ที่จะไปลานสกีเท่านั้น) โคโรเน็ตพีคเป็นลานสกีที่ใกล้เมืองควีนส์ทาวน์และเป็นที่นิยมอย่างมากจากนักสกีจากทั่วโลกและจะเปิดให้เล่นได้จากกลาง เดือนมิถุนายนไปจนถึงกลางเดือนกันยายนของทุกปี เป็นลานสกีที่สวยงามมากที่ท่านสามารถมองเห็นวิวอันสวยงามที่ท่านจะเห็นวิวเทือกเขาต่างๆ ที่รายล้อมและปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งในฤดูหนาว ให้ท่านได้อิสระในการเล่น Snowboarding หรือจะฝึกเล่นสกีหรือจะเล่นหิมะตามอัธยาศัย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย (เพื่อไม่รบกวนเวลาของท่าน)

หมายเหตุ : ไม่รวมทัวร์นอกรายการสำหรับการเช่าสกี หรือ อุปการณ์การเล่นหิมะต่างๆ ที่ลานสกี กรุณาสอบถามราคาที่หัวหน้าทัวร์
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองควีนส์ทาวน์
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนูหอยเป๋าฮื้อทะเลใต้
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก MILLENNIUM HOTEL QUNEENSTOWN หรือเทียบเท่า
วันที่แปด ควีนทาวน์ – ครอมเวลล์ – แซลม่อนฟาร์ม – เทคาโป – ไคร้สท์เชิร์ช
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านผ่านเมือง ครอมเวลล์ เมืองแห่งสวนผลไม้ ให้ท่านได้แวะซื้อผลไม้สด แห้ง และแปรรูปนานาชนิดของนิวซีแลนด์และแวะฟาร์มแซลมอนทไวเซลแซลม่อนฟาร์ม พร้อมชิมปลาแซลมอลสดๆ ฟาร์มปลาแซลมอนที่มีทัศนีภาพงดงามตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเมืองทไวเซลนอกจากจะเป็นฟาร์มแซลมอนขนาดใหญ่แล้วยังมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับแซลมอนจำหน่ายอีกด้วยเมื่อมาถึงนิวซีแลนด์ปลาแซลมอนเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ห้ามพลาด

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร สไตล์บาร์บีคิว
จากนั้นเดินทางต่อไปชมทะเลสาบที่มีชื่อเสียงของประเทศนิวซีแลนด์ ทะเลสาบเทคาโป เพราะความสวยงามแบบที่สุดของที่สุดบนพื้นที่กว้างใหญ่ประมาณ 83 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 700 เมตร น้ำในทะสาบยังคงสีเทอร์ควอยซ์ซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนกว่าตอนไหน ๆ ก็เมื่อแสงอาทิตย์ตกกระทบสะท้อนกับผิวน้ำ สารละลายและแร่ธาตุต่าง ๆ ที่น้ำชะลงมาระหว่างทางที่ไหลลงมาจากยอดเขานั่นเองที่สร้างโทนสีฟ้าสวย ๆ ให้กับทะเลสาบแห่งนี้ ในอีกมุมหนึ่งของทะเลสาบเทคาโปได้รับการยกย่องให้เป็นทะเลสาบที่สวยที่สุดในนิวซีแลนด์
นำท่านชม อนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ “Sheepdog memorial” โดยการลงขันของกลุ่มผู้ประกอบกิจการท้องถิ่นและเกษตรกรในพื้นที่ มีภรรยาชาวไร่ผู้หนึ่งออกแบบปั้นแล้วส่งไปหล่อขึ้นรูปด้วยทองเหลืองที่อังกฤษ ก่อนจะเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 7 มีนาคม 1968 เพราะทุกคนซาบซึ้งใจดีว่าพื้นที่อันกว้างใหญ่ไพศาลที่ได้กลายมาเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของชาวบ้านถึงทุกวันนี้ก็มีเจ้าคอลลี่เหล่านี้นี่เองที่ช่วยบุกเบิกที่ทำกินมาเกือบ 50 ปีแล้ว บริเวณเดียวกันนั้น ท่านจะได้ชม โบสถ์ของคนเลี้ยงแกะแสนดี “Church of the good Shepherd” เป็นโบสถ์หลังเล็กและเล็กที่สุดในนิวซีแลนด์ มองแวบแรกคล้ายกระท่อมริมทะเลสาบเทคาโป มุมที่ตั้งอยู่โดดเดี่ยวหลังเดียวไม่ได้ทำให้โบสถ์หลังนี้เหงาเลย เพราะตลอดทั้งวันจะมีนักท่องเที่ยวขับรถแวะเวียนเข้ามาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกไม่ได้ขาด ตัวโบสถ์สร้างด้วยก้อนอิฐที่นำมาก่อรวมกันจนกลายเป็นตัวอาคารโบสถ์หลังย่อม และยังคงเปิดใช้เพื่อทำพิธีทางศาสนาเหมือน เช่นที่ผ่านมาหลายปี จากภายในโบสถ์เมื่อมองผ่านหน้าออกมาภายนอกจะเห็นวิวสวย ๆ ของทะเลสาบที่น่าประทับใจมาก

แล้วนำท่านเดินทางสู่เมือง ไครสต์เชิร์ช เมืองที่ได้รับสมญานามว่า “เมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ” เนื่องจากสถาปัตยกรรมตึกต่างๆในเมืองนี้คล้ายคลึงกับอังกฤษเป็นเมืองที่มีความทันสมัยและความสะดวกสบายครบครันแต่ก็ยังคงไว้ซึ่งความสวยงามของธรรมชาติไว้อย่างไม่มีที่ติเป็นอีก1ใน10เมืองที่ได้รับการโหวตจากนิตยสาร Lonely Planet ว่าเป็นเมืองที่น่าอยู่แห่งหนึ่งของโลกให้ทุกท่านได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมา มรดกทางธรรมชาติ และความงามทางวัฒนธรรมของนิวซีแลนด์
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ แบบไทย ณ ภัตตาคาร พิเศษเมนูกุ้งมังกรท่านละ 1 คน เสริฟพร้อมน้ำจิ้มซีฟู๊ด
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก CROWN PLAZA CHRISTCHRUCH หรือเทียบเท่า
วันที่เก้า ไคร้สท์เชิร์ช – ซิดนีย์ – กรุงเทพฯ
เช้า รับอาหารกล่องจากโรงแรม
03.30 น. เดินทางสู่ สนามบินไคร้สท์เชิร์ช
06.05 น. ออกเดินสู่เมืองซิดนีย์ โดยสายการบินแควนตัส เที่ยวบินที่ QF138
07.35 น. เดินทางถึงเมืองซิดนีย์ รอเปลี่ยนเครื่อง
10.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ QF295
16.10 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ….. โดยสวัสดิภาพ

ทัวร์นิวซีแลนด์