ทัวร์นิวซีแลนด์

ทัวร์นิวซีแลนด์ COUNTDOWN TO NEWYEAR 2020 6 DAYS 3 NIGHT (MH)

ราคาเริ่มต้น 57,999 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

รหัส: NZL-MH-162 Tag:
สายการบิน: logo-malaysia-airlines

ทัวร์นิวซีแลนด์
– หอคอยสกาย ทาวเวอร์ (SKY TOWER) ที่สูงถึง 328 เมตรสัญลักษณ์ของโอ๊คแลนด์
– หมู่บ้านของชาวฮอบบิท (HOBBITON MOVIE SET) สัมผัสประสบการณ์เบื้องหลังของสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ไตรภาคฟอร์มยักษ์
– โรโตรัว(Rotorua)เมืองที่เต็มไปด้วยพลังความร้อนใต้พิภพ มีชาวเมารีอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก
– รับประทานอาหารที่ปรุงแบบชาวเมารี พร้อมชมโชว์การแสดงของชาวเผ่าเมารี
– ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี (TE PUIA ) ศูนย์วัฒนธรรมและศูนย์ฝึกหัดงานด้านการฝีมือของชาวเมารี
– อะโกรโดม (AGRODOME) ฟาร์มเลี้ยงแกะของเมืองโรโตรัวพร้อมชมการแสดงตัดขนแกะ
– ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES) ถ้ำที่มีหนอนเรืองแสงเปล่งประกายเป็นล้าน ๆ ตัว

วันที่เดินทาง

28 ธ.ค.-02 ม.ค. 63, 29 ธ.ค.-03 ม.ค. 63

ทัวร์นิวซีแลนด์
วันที่1 กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
11.30 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศสนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์สายการบินมาเลเซีย แอร์ไลน์พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
14.15 น. ออกเดินทางสู่เมืองอ็อคแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์โดยสายบินมาเลเซีย แอร์ไลน์เที่ยวบินที่ MH783/MH131(14.15-17.30/20.45-12.05+1)ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 17.15 ชั่วโมงบริการอาหาร เครื่องดื่ม และพักผ่อนบนเครื่อง แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

วันที่2 อ็อคแลนด์- หมู่บ้านฮอบบิท – โรโตรัว – ชมโชว์การแสดงของชาวเมารีพร้อมอาหารค่ำ
12.05 น. นำท่านเดินทางสู่ เมืองมาตามาตา (Matamata)เยี่ยมชม หมู่บ้านของชาวฮอบบิท (HOBBITON MOVIE SET)สัมผัสประสบการณ์เบื้องหลังของสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ ไตรภาคฟอร์มยักษ์ เรื่อง ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์ และ เดอะ ฮอบบิต ขอผู้กำกับ เซอร์ปีเตอร์ แจ๊คสัน ให้ท่านได้ชื่นชมพื้นที่อันสวยงามของฟาร์มเลี้ยงแกะ ที่มีพื้นที่มากกว่าพันเอเคอร์ ประกอบกับวิวทิวทัศน์ของเทือกเขา ไคไมเรนจ์ (Kaimai Ranges) อันตระการตา นำชม หมู่บ้านฮอบบิทในภาพยนตร์ดังเรื่อง The Hobbit มีจำนวน 44 หลัง แต่ละหลังถูกออกแบบ ให้แตกต่างกันไป บางหลังก็ปกคลุมไปด้วยหญ้าและบางหลังก็ปลูกดอกไม้สวยงามหน้าบ้าน
นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองโรโตรัว (Rotorua)เมืองที่เต็มไปด้วยพลังความร้อนใต้พิภพ มีชาวเมารีอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากเพราะเป็นเมืองที่มีความร้อนจากใต้ดินที่สามารถปรุงอาหารได้โดยการนำเนื้อสัตว์ไปฝังในดินที่มีความร้อนสูงจนกว่าจะสุก อาหารนี้ชาวเมารีเรียกว่าฮังงิ (HANGI) นอกจากนี้เมืองโรโตรัวยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของเกาะเหนือที่นักท่องเที่ยวนิยมมามากที่สุด

เย็น รับประทานอาหารที่ปรุงแบบชาวเมารี พร้อมชมโชว์การแสดงของชาวพื้นเมืองเมารี
พัก Ibis Hotel Rotoruaหรือระดับใกล้เคียง

วันที่3 ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี – อะโกรโดม – เรนโบว์ สปริง – เทาโป
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านสู่ ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี (TE PUIA)ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกหัดงานด้านการฝีมือของชาวเมารี อาทิ การแกะสลักไม้ และการทอเครื่องนุ่งห่ม พร้อมชมบ่อน้ำพุร้อน บ่อโคลนเดือด สิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจากพลังความร้อนใต้พิภพที่พวยพุ่งจากพื้นดินโดยผสมแร่ธาตุต่างๆตามธรรมชาติ นำท่านเดินทางจากทะเลสาบโรโตรัวผ่านฟาร์มเลี้ยงแกะ ฟาร์มกวาง ฟาร์มวัว และเนินเขาน้อยใหญ่สู่เมืองไวโตโม่ที่มีถ้ำหนอนเรืองแสงอันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง นำท่านสู่ อะโกรโดม (AGRODOME) ฟาร์มเลี้ยงแกะใหญ่แห่งหนึ่งของเมืองโรโตรัว ชมการแสดงของแกะพันธุ์ต่างๆที่เดินเรียงรายบนเวทีให้ท่านชมและโชว์ความสามารถของสายพันธุ์ ให้ท่านสัมผัสถึงความน่ารักของการป้อนอาหารเจ้าแกะตัวน้อย ประทับใจกับการชมการสาธิตการตัดขนแกะ และการต้อนแกะโดยสุนัขแสนรู้
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟต์
นำท่านเดินทางสู่ เรนโบว์ สปริง (RAINBOW SPRINGS)สถานอนุรักษ์พันปลาเทร้า ที่มีปลาเทร้านับหมื่นตัวจากทะเลสาบมาวางไข่ตามธรรมชาติ และท่านยังสามารถชมต้นเฟิร์นสีเงินซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของประเทศนิว

เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย
พัก Lakeland Resort Taupoหรือระดับใกล้เคียง
(นำท่านนับถอยหลัง Countdown ปีใหม่ 2020 ท่านจะได้ชมพลุและแสง สี เสียง ณ ริมทะเลสาบเทาโป เมืองเทาโป สำหรับกรุ๊ปที่เดินทางวันที่ 29 ธันวาคม 2562 – 3 มกราคม 2563)

วันที่4 ทะเลสาบเทาโป – น้ำตกฮูก้า – เมืองไวโตโม่ – ถ้ำไวโตโม่ – เมืองอ๊อคแลนด์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านชม ทะเลสาบเทาโป (Lake Taupo)ทะเลสาบนํ้าจืด ที่ใหญ่ที่สุด ของประเทศนิวซีแลนด์และเป็นแหล่งที่อยู่ของปลาเทร้าสีรุ้ง (Rainbow Trout) ซึ่งทะเลสาบเกิดจากการที่ภูเขาไฟ ระเบิด แล้ว ทำลายส่วนยอดของภูเขาไฟไปเมื่อราว 2,000 ปีมาแล้ว ตั้งอยู่ใกล้กับต้นน้ำไวกาโต ซึ่ง เป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุด ในนิวซีแลนด์ นำท่านชม น้ำตกฮูก้า (Huka Falls) ต้นน้ำของแม่น้ำไวกาโต ไหลผ่านชั้นหิน ที่เป็นหน้าผาสูง 11 เมตร เป็นน้ำตกที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง ซึ่ง บริเวณนี้มีกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นคือการนั่งเรือเร็วเจ็ทโบ๊ท (Jet boat adventure) และกระโดดบันจี้ (Bungy Jump) ที่เป็นกิจกรรมยอดฮิตของนักท่องเที่ยวที่มาถึงประเทศนิวซีแลนด์
(Option:การเล่นกิจกรรมพาดโผน อาทิเช่น รายการเรือเร็วเจ็ทโบ๊ท (Huka Jet Boat ราคาโดยประมาณ 3,000 บาท) หรือกระโดดบันจี้ (Bridge Bungy Jump)ราคาโดยประมาณ 4,500 บาท สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่หัวหน้าทัวร์)
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านออกเดินทาง เมืองไวโตโม่ (Waitomo) ที่มีสถานที่สำคัญอีกแห่งที่จะพลาดไม่ได้เมื่อมาเที่ยวเกาะเหนือของประเทศนิวซีแลนด์ คือ เข้าชม ถ้ำไวโตโม่ (Waitomo Glowworm Caves)ถ้ำที่มีหนอนเรืองแสง เปรียบเสมือนได้ดูดาวอยู่ใต้โลก นอกจากนี้ยังมีหินงอก หินย้อยที่งดงามที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ถ้ำไวโตโม่มีอายุมากกว่า 30 ล้านปีนำท่านล่องเรือ ชมถ้ำอันเงียบสงบซึ่ง เป็นที่อยู่ของหนอนเรืองแสงนับล้านๆตัว ที่อยู่ตามผนังถ้ำ ส่องแสงประกายระยิบระยับ เหมือนกับดวงดาวบนท้องฟ้ายามค่ำคืน

นำท่าน เดินทางกลับสู่ เมืองอ๊อคแลนด์ เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับหนึ่ง เป็นเมืองที่สำคัญทางด้านการเรียน การศึกษา การเงินของนิวซีแลนด์ชมอ่าวที่สวยงามเต็มไปด้วยเรือนับร้อยลำ
เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นำท่านเข้าสู่ที่พักAuckland City Hotel หรือระดับใกล้เคียง
(นำท่านนับถอยหลัง Countdown ปีใหม่ 2020 ท่านจะได้ชมพลุและแสง สี เสียง ณ เมืองอ๊อกแลนด์ สำหรับกรุ๊ปที่เดินทางวันที่ 28 ธันวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563)

วันที่5 อ็อคแลนด์ – เขาอีเดน – สะพานฮาร์เบอร์ – หอคอยสกาย ทาวเวอร์ – ถนนควีนสตรีทมอลล์ – VICTORIA MARKET – สนามบิน
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านชมเมืองอ็อคแลนด์เมืองที่ใหญ่อันดับหนึ่ง เป็นเมืองที่สำคัญทางด้านการค้า การศึกษา การเงิน นําท่านขึ้น เขาอีเดน (Mt.Eden)ภูเขาไฟที่ดับแล้ว ที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองได้ทั้งเมืองแบบ 360 องศา นำท่านชมท่าเรือริมอ่าวที่สวยงามเต็มไปด้วยเรือนับร้อยลำ ชมสะพานฮาร์เบอร์ นำท่านผ่านชมย่าน Queen streetที่เป็นถนนสายสำคัญย่านการค้า และตึกสำคัญของเมือง หลังจากนั้นนำท่านขึ้นชมหอคอยสกาย ทาวเวอร์ (SKY TOWER) ที่สูงถึง 328 เมตร โดดเด่นเป็นสัญลักษณ์สง่างามของโอ๊คแลนด์ สกาย ทาวเวอร์ จัดเป็นสิ่งปลูกสร้างที่สูงที่สุดในซีกโลกใต้ เปิดให้บริการตั้งแต่เดือนสิงหาคมค.ศ.1997 โดยด้านบนหอคอยจะสามารถชมทัศนียภาพรอบเมืองโอ๊คแลนด์ได้กว้างไกลกว่า 80 กิโลเมตร หอคอยยอดแหลมแห่งนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สกายซิตี้คอมเพล็กซ์ ซึ่งประกอบไปด้วย คาสิโน ที่เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ร้านอาหาร บาร์ คาเฟ่ และโรงแรม เรียกได้ว่ามีครบทุกอย่างไว้คอยให้บริการจากนั้นให้
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ท่านช้อปปิ้งอย่างอิสระในย่านใจกลางเมืองบน ถนนควีนสตรีทมอลล์ NEW MARKET และ VICTORIA MARKET อิสระให้ท่านได้ ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย ในเมืองบนถนนควีนส์ ซึ่งเป็นแหล่งขายสินค้านานาชนิด และร้านค้าปลอดภาษี ที่มีสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย
เย็น อิสระอาหารค่ำให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างจุใจ

นำท่านเดินทางสู่สนามบินอ็อคแลนด์ เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ
23.40 น. ออกเดินทางจากเมืองอ็อคแลนด์ กลับกรุงเทพฯ โดยสายบินมาเลเซีย แอร์ไลน์เที่ยวบินที่ MH130/MH784(23.40-05.50+1/09.00-10.15)ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 13.25 ชั่วโมงบริการอาหาร เครื่องดื่ม และพักผ่อนบนเครื่อง แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

วันที่6 กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ)
10.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
ทัวร์นิวซีแลนด์