ทัวร์ออสเตรียเลีย

ทัวร์ออสเตรียเลีย ซิดนีย์-เมลเบิร์น 6 วัน 3 คืน (SQ)

ราคาเริ่มต้น 57,900 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

สายการบิน: logo-footer-singaporeairlines

ทัวร์ออสเตรียเลีย
ขอนำท่านเยือนประเทศออสเตรเลีย ดินแดนแห่งความฝัน ชมนครเมลเบิร์นโดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์
และนำท่านท่องเที่ยวชมสถานที่ขึ้นชื่อของประเทศออสเตรเลีย
นครซิดนีย์ เมืองเอกแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ ชมทัศนียภาพของสะพานฮาร์เบอร์และซิดนีย์โอเปร่าเฮ้าส์ด้วยการล่องเรือในอ่าวซิดนีย์ ซึ่งถือเป็นอ่าวที่งดงามที่สุดของเมือง ให้ท่านชมเมืองชมชายหาดที่ชาวออสซี่นิยมมาพักผ่อน ชมโคอาล่าและจิงโจ้แสนน่ารัก และบรรยากาศงดงามของเทือกเขาบลูเม้าท์เท่นและนั่งกระเช้าไฟฟ้าตัวใหม่ล่าสุดของที่นี่
เมลเบิร์น เมืองหลวงของรัฐวิคตอเรีย ขึ้นตึก Eureka Sky Desk ชมอาคารรัฐสภาและสวนสาธารณะฟิตซรอย สวนขนาดใหญ่ที่ขึ้นชื่อของเมือง ชมนกเพนกวินเดินกลับรังในยามพระอาทิตย์ตกดินที่เกาะฟิลลิป พร้อมให้ท่านลื้มรสกุ้งมังกรสไตล์ออสเตรเลีย

วันที่เดินทาง

24-29 ก.ค. 62, 16-21 ก.ค. 62, 18-23 มิ.ย. 62, 5-10 ธ.ค. 62, 9-14 ต.ค. 62, 11-16 พ.ย. 62

ทัวร์ออสเตรียเลีย
วันแรก กรุงเทพฯ-สิงคโปร์
12.30 น. พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 5 เคาน์เตอร์ K สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกท่านด้านเอกสารและกระเป๋าสัมภาระ
15.30 น. เหิรฟ้าสู่สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ977
18.55 น. เดินทางถึงสนามบินชางฮี เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
20.20น. ออกเดินทางสู่นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ221

วันที่สอง สิงคโปร์- ซิดนีย์-เที่ยวชมเมือง-ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์
06.55 น. เดินทางถึงสนามบินคิงฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนำท่านชม นครซิดนีย์ เมืองเอกแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ ชมหาดบอนได Bondi Beach หาดทรายที่หนุ่มสาวชาวออสซี่ชอบมาอาบแดด ท่ามกลางสายลมแสงแดดและเสียงคลื่นกระทบฝั่งชมบ้านของเศรษฐี บนเนินเขา Dudley Page กับทิวทัศน์ของอ่าวซิดนีย์ และท้องทะเลสีครามของมหาสมุทรแปซิฟิคที่เดอะแก็ป The Gap นำชมม้าหินของมิสซิสแม็คควอรี่ ม้าหินตัวโปรดของภรรยาของผู้สำเร็จราชการคนแรกของรัฐนิวเซ้าท์เวลส์ ซึ่งจากมุมนี้ท่านสามารถเห็นทัศนียภาพของสะพานซิดนีย์ฮาร์เบอร์และโอเปร่าเฮ้าส์ได้ทั้งสองแห่งพร้อมกัน
กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเซอร์คูล่าคีย์ ซึ่งเป็นท่าจอดเรือขนาดใหญ่ของเมืองซิดนีย์ และมีเรือหลายลำล่องเรือสู่จุดท่องเที่ยวต่างๆ หลายแห่ง นำท่าน ล่องเรือชมความงามของอ่าวซิดนีย์ ที่ได้ชื่อว่าเป็นอ่าวที่สวยงามแห่งหนึ่ง ผ่านชมความงามของโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ Opera House ซึ่งมีหลังคาเป็นรูปเรือซ้อนเล่นลมตามสถาปัตยกรรมใหม่ออกแบบโดยยอร์น อูซอง สถาปนิกชาวเดนมาร์ค ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 14 ปี ด้วยงบประมาณในการก่อสร้างกว่าร้อยล้านเหรียญ ชมหมู่เรือชักใบเล่นลมกับความงดงามของสะพานฮาร์เบอร์ Harbour Bridge บนอ่าวซิดนีย์ จากนั้นนำท่านเข้าสู่ย่านใจกลางเมืองหรือซิตี้เซ็นเตอร์ของนครซิดนีย์ ให้ท่านเลือกซื้อสินค้า จากย่านช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ อาทิ เดวิดโจนส์ มายเออร์ ซิดนีย์เซ็นทรัล มากมายหลายแห่งและเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกและแบรนด์เนมออสเตรเลียพร้อมครีมบำรุงผิวชื่อดังของออสเตรเลีย อาทิ เดวิด โจนส์ ร็อกซี่ บิลลาบ็อง ควิกซิลเวอร์ ริบเคิร์ล และอื่นๆอีกมากมาย** เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้าให้ท่านอิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย **
จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 3.5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สาม ซิดนีย์- สวนสัตว์พื้นเมือง- อุทยานบลูเมาท์เท่นส์- Scenic Railway & Cableway-ซิดนีย์
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สวนสัตว์พื้นเมืองที่ Featherdale Wild Life Park นำท่านชมสวนสัตว์เปิดขนาดใหญ่ ที่รวบรวมสัตว์พื้นเมืองออสเตรเลียที่หาดูได้ยาก อาทิ หมีโคล่า จิงโจ้ วอลลาบี้ นกอีมู วอมแบทและอื่นๆ อีกมากมาย ท่านจะเพลิดเพลินกับถ่ายรูปกับบรรดาสัตว์ต่างๆหรือให้อาหารจิงโจ้อย่างใกล้ชิด
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบฟิชแอนด์ชิป
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ อุทยานบลูเมาท์เท่น ชมเขาสามอนงค์ Three Sister ที่เป็นตำนานความรักอันแสนเศร้าของยักษ์สาวอะบอริจิ้น และชมความงามของวนอุทยานแห่งชาติไกลสุดลูกตา นำท่านสู่สถานีรถรางไฟฟ้า Railway เพื่อนั่งรถรางไฟฟ้า ซึ่งดัดแปลงมาจากรถขนถ่านหินในสมัยก่อนและมีความชันถึง 52 องศา วิ่งผ่านทะลุหุบเขาอันสูงชัน และให้ท่านได้ขึ้นกระเช้าตัวใหม่ล่าสุด Scenic Cableway
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 3.5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สี่ ซิดนีย์- เมลเบิร์น- โรงงานช็อคโกแล็ต-เกาะฟิลลิป-ชมขบวนพาเหรดนกเพนกวิน-เมลเบิร์น
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินซิดนีย์ อาคารในประเทศ
09.30 น. เดินทางสู่เมืองเมลเบิร์น โดยสายการบินในประเทศ
11.05 น. เดินทางถึงนครเมลเบิร์น ให้ท่านรับกระเป๋าและสัมภาระ ก่อนนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองเมลเบิร์น
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ทางตอนใต้ของรัฐวิคทอเรีย ผ่านเมืองซานเรโม เมืองที่อดีตเคยเป็นเมืองท่าการประมงของรัฐ นำท่านเดินทางสู่ โรงงานช็อคโกแล็ต Pannys Amazing World of Chocolate ให้ท่านได้ชมการผลิต, ม่านน้ำตกช็อคโกแล็ตขนาดใหญ่, หมู่บ้านจำลองช็อคโกแล็ต และช็อคโกแล็ตรูปแบบต่างๆ มากมาย พร้อมให้ท่านชิมรสชาติแสนอร่อยและเลือกซื้อเป็นของฝาก
ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร พร้อมลิ้มรส กุ้งมังกรเสิร์ฟพร้อมกับไวน์ขาว
จากนั้นนำท่านสู่เกาะฟิลลิปเขตอนุรักษ์นกเพนกวิน นำท่านสู่ชายหาดซัมเมอร์แลนด์ชม ขบวนพาเหรดของนกเพนกวิน ที่ขึ้นจากทะเลเดินเรียงรายอย่างน่ารักกลับสู่รัง ซึ่งเพนกวินในแถบซีกโลกใต้แห่งนี้ เรียกว่าแฟร์รี่เพนกวินหรือเพนกวินนางฟ้า เป็นเพนกวินที่มีขนาดเล็กหรือพันธุ์เล็กที่สุด ซึ่งโตเต็มที่มีขนาดตัวเพียงราว 30-33 เซนติเมตรเท่านั้น ในยามเช้าจะพากันออกจากรังไปหากินในทะเล เมื่อยามพระอาทิตย์ตกดินจะกลับสู่รัง ปัจจุบันเพนกวินชนิดนี้เหลือน้อยลงมาก ดังนั้นทางรัฐบาลจึงมีการจัดการเพื่ออนุรักษ์สายพันธุ์นกเพนกวินเหล่านี้ พร้อมทั้งขยายพันธุ์ให้มากขึ้นและทำการสำรวจชีวิตความเป็นอยู่และการดูแลอย่างใกล้ชิด อิสระให้ท่านชมความน่ารักของเหล่าเพนวกินนี้ตามอัธยาศัยในบริเวณริมทะเลหาดซัมเมอร์แลนด์ (ห้ามใช้แฟลชถ่ายรูปหรือถ่ายวิดิโอ เนื่องจากแสงแฟลชจะทำลายระบบประสาทและการมองเห็นของนกเพนกวิน)
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ตัวเมืองเมลเบิร์น
จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 3.5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ห้า เมลเบิร์น-วิหารเซ้นต์แพททริค-สวนฟิตซรอย-กระท่อมกัปตันคุก-อนุสรณ์สถานสงครามโลก ตึก Eureka Sky Deck 88-ช้อปปิ้งฮาเบอร์ทาวน์-สนามบิน
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
จากนั้นนำท่านชม นครเมลเบิร์น เมืองหลวงของรัฐวิคตอเรีย ถือเป็นเมืองใหญ่อันดับสองของประเทศออสเตรเลีย และยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงด้านความน่าอยู่ที่สุดในโลกอีกเมืองหนึ่ง จากนั้นนำท่านชมสวนฟิตซรอย สวนสาธารณะขนาดใหญ่ซึ่งการจัดสวนที่นี่หากมองจากมุมสูงจะเป็นรูปลายธงชาติอังกฤษ และชมดอกไม้นานาชนิดจากศูนย์อนุบาลพันธุ์ไม้ นำท่านชมกระท่อมกัปตันคุก นักสำรวจชาวอังกฤษคนสำคัญของโลก ผู้ค้นพบทวีปออสเตรเลีย เมื่อ ค.ศ. 1770 ที่ท่านเซอร์ รัสเซีย กริมเวล ได้ซื้อมาจากอังกฤษ โดยรื้ออิฐออกมาทีละก้อน แล้วถูกลำเลียงมาทางเรือ และมาประกอบใหม่ที่นี่ นำมาตั้งไว้ที่สวนฟิตซรอยเมื่อปี 1934 เพื่อเป็นของขวัญครบรอบหนึ่งปีของรัฐวิคตอเรีย และเพื่อเป็นเกียรติแก่กัปตันคุ๊กที่มาค้นพบประเทศออสเตรเลีย นำท่านผ่านชมตึกรัฐสภาที่สร้างตามแบบสถาปัตยกรรมยุโรป ชมและถ่ายรูปภายนอกกับมหาวิหารเซ้นต์แพททริค St.Patrick’s Cathedral วิหารในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิคที่ใหญ่ที่สุดในรัฐวิคตอเรีย โดย James Goold ผู้เป็นบิช็อปท่านแรกแห่งเมืองเมลเบิร์น มีดำริให้ William Wardell ผู้เป็นทั้งนักบวชและสถาปนิกที่สำคัญแห่งเมืองนี้เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างทั้งหมดอาศัยศิลปะโกธิคระหว่างศตวรรษที่ 14 โดยมีพื้นฐานมาจากมหาวิหารยุคกลางในประเทศอังกฤษ นำท่านชม อนุสรณ์สถานสงคราม Shrine of Remembrance เป็นอนุสรณ์สถานสงครามที่ใหญ่ที่สุดในประเทศออสเตรเลีย ตั้งอยู่บริเวณคิงโดเมนส์บนถนนเซนต์คิวด้า สถานที่แห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงชายหญิงที่รับใช้ชาติและเสียสละในสงครามโลกครั้งที่ 1 ขณะไปรบยังสนามรบกัลลิโปลีประเทศตุรกี ณ สมรภูมิแห่งนี้จึงเกิดเป็นวัน”แอนแซ็ค”(25 เมษายน) โดยสร้างตามอย่างศิลปะคลาสสิคที่ได้แรงบันดาลใจจากสุสานแห่งฮาลิคาแนสสัส และวิหารพาเธนอนในกรุงเอเธนส์
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านขึ้นตึก Eureka Sky Deck 88 ด้วยลิฟท์ที่เร็วที่สุดในซีกโลกใต้สู่ชั้น 88 ของตัวอาคาร ให้ท่านได้ชมทัศนียภาพโดยรอบของนครเมลเบิร์นแบบ 360 องศา ทั้งแม่น้ำยาร์ราที่ไหลคดเคี้ยว การวางผังเมืองเมลเบิร์นที่เป็นระเบียบ และมองเห็นริมฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกแบบชัดเจน หรือสามารถเลือกซื้อทัวร์นอกรายการเพื่อสัมผัสประสบการณ์ใหม่ The Edge Experience ที่ทั้งตื่นเต้นและเสียวสุด ๆ กับกล่องกระจกที่นำท่านยื่นออกไปนอกตัวอาคารด้วยความสูงชั้น 88 ในตอนแรกกระจกจะขุ่นและทึบและจะเริ่มใสทำให้ท่านรู้สึกเหมือนลอยอยู่บนอากาศ เป็นต้น จากนั้นนำท่านชมย่านการค้าแห่งใหม่ในเขต Docklands หรือย่านฮาเบอร์ทาวน์ ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งร้านค้า ร้านอาหารและแหล่งบันเทิงชั้นเยี่ยมของเมลเบิร์น มีทั้งทัศนียภาพริมอ่าวที่งดงาม พร้อมท่าเรือที่มีประวัติยาวนาน อิสระให้ท่านช้อปปิ้งอย่างจุใจในย่านฮาเบอร์ทาวน์ อาทิ ร็อกซี่ ควิกซิลเวอร์ บิลลาบ็อง ริบเคิร์ล หรือเรดเอิร์ธ หรือครีมบำรุงผิวเดวิดโจนส์เป็นต้น หรือเลือกซื้อของฝากราคาย่อมเยาจากซุปเปอร์มาร์เก็ต เป็นต้น
** เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้าให้ท่านอิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย **
จนได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติทูลามารีน

วันที่หก เมลเบิร์น-สิงคโปร์-กรุงเทพฯ

01.05 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ218
06.00 น. เดินทางถึงสนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
07.10 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ970
08.35 น. เดินทางถึงกรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ….
ทัวร์ออสเตรียเลีย