Banner BIG Winter Snow Australia 7D5N-JUL-AUG24 _ปรับรายการ+ปรับราคา

ทัวร์ออสเตรเลีย ซิดนีย์ – บลูเมาท์เท่นส์ – เมลเบิร์น – เม้าท์ บูลเลอร์ 7DAYS/ 5NIGHTS (TG)

ราคาเริ่มต้น 123,900 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

สายการบิน: tg

นำท่านเยี่ยม ชมไร่ไวน์ ROCHFORD WINERY เป็นไร่ไวน์ที่มีชื่อเสียงของรัฐวิคตอเรียในย่านหุบเขายาร์ร่า ให้ทุกท่านได้ทดลองชิมไวน์ ทั้งไวน์ขาวและไวน์แดง ไม่ว่าไวน์แดงจากองุ่นปิโนต์นัวร์และสปาร์กลิงไวน์ที่ดืที่สุดของออสเตรเลีย รวมไปถึงป่าสูงที่ปกคลุมด้วยไอหมอกสีขาวนวล

วันที่เดินทาง

19 ก.ค. 67 -25 ก.ค. 67, 26 ก.ค. 67 – 1 ส.ค. 67, 7 ส.ค. 67 – 13 ส.ค. 67

ทัวร์ออสเตรเลีย

วันแรกของการเดินทาง (1)            กรุงเทพฯ – ซิดนีย์
19.30 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 4แถว Hเคาน์เตอร์ สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง
22.20 น. เหินฟ้าสู่ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย โดยเที่ยวบินที่ TG 475(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง)

10.20 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานคิงฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลียหลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
นำท่าน ชมนครซิดนีย์ โดยผ่านชม หาดบอนได หาดทรายที่หนุ่มสาวชาวออสซี่นิยมมาพักผ่อนวันหยุดหรือยามเย็นในบรรยากาศท่ามกลางสายลม แสงแดด อันสดชื่น ที่นิยมเล่นกระดานโต้คลื่น หาดทรายแห่งนี้ยังได้เป็นเส้นทางในการวิ่งมาราธอนและวอลเลย์บอลชายหาดในคราวที่จัดกีฬาโอลิมปิก ปี2000 ผ่านชมบ้านของเศรษฐีบนเนินเขาแวะจุดชมวิวบนหน้าผาเพื่อชมทัศนียภาพอัน สวยงามของอ่าวซิดนีย์ และมหาสมุทรแปซิฟิคที่สวยงามแวะที่เดอะแก๊ปจุดชมวิวที่สวยงามอีกแห่งที่ท่านจะได้ชมท้องทะเลอันงดงามของมหาสมุทรแปซิฟิก และความงามของปากอ่าวทางเข้าซิดนีย์ในทางเรือ ในบริเวณนี้ยังเคยเป็นจุดวางปืนใหญ่ยิงต่อต้านข้าศึกที่เข้ามาทางเรือในยามสงครามม้าหินของมิสซิสแม็คควอรี่ ม้านั่งหินตัวโปรดของภริยาของผู้สำเร็จราชการคนแรกของรัฐนิวเซาท์เวลส์ ซึ่งเป็นม้าหินทรายอยู่ปลายสุดของสวนสาธารณะด้านหน้าเป็นอ่าวซิดนีย์ที่สวยงาม นอกจากนี้ด้านบนสวนสาธารณะยังเป็นจุดถ่ายรูปที่สวยงามที่ท่านจะถ่ายรูปให้เห็นโรงละครโอเปร่า เฮ้าส์และสะพานฮาร์เบอร์เป็นสัญลักษณ์ของนครซิดนีย์ ถึงเวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือซิดนีย์
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ดินเนอร์บนเรือ พร้อมชมอ่าวซิดนีย์ โดยเรือกัปตันคุกครูซ
(17.30 – 19.00 น. )**ล่องเรือในอ่าวซิดนีย์ที่ยอดเยี่ยมและดื่มด่ำกับทัศนียภาพอัน
งดงามพร้อมชมพระอาทิตย์ตกดิน
เพื่อนำท่านล่องเรือผ่านชม โรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ (OPERAHOUSE) สิ่งก่อสร้าง ที่โดดเด่นด้วยหลังคารูปเรือซ้อนกันอันเป็นเอกลักษณ์ในแบบสถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่สร้างชื่อเสียงให้กับออสเตรเลีย ออกแบบโดย ยอร์น อูซอง สถาปนิกชาวเดนมาร์ก ด้วยงบประมาณในการก่อสร้างกว่าร้อยล้านเหรียญ ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 14 ปี และองค์การยูเนสโกได้ลงทะเบียนขึ้นเป็นมรกดโลกในปี พ.ศ. 2550 ภายในประกอบไปด้วยห้องแสดงคอนเสิร์ต ห้องแสดงละคร และห้องภาพยนตร์ และร้านอาหารจำนวนมาก ระหว่างล่องเรือท่านยังสามารถถ่ายรูปกับ สะพานฮาร์เบอร์ ที่เชื่อมต่อระหว่างซิดนีย์ทางด้านเหนือกัปตันเมืองซิดนีย์เข้าหากัน ทอดยาวกลางอ่าวซิดนีย์ได้อย่างสวยงามและทำให้การเดินเข้าสู่ตัวเมืองซิดนีย์ได้สะดวกยิ่งขึ้น ชมเรือใบที่ชาวออสซี่นำออกมาอวดความงามในอ่าวแห่งนี้

นำท่านเข้าพัก SYDNEY METRO MARLOW CENTRAL HOTEL หรือเทียบเท่า(4*)

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ ชื่นชมทิวทัศน์อันสวยงามบนผืนแผ่นดินและหุบเขาอันกว้างใหญ่ซึ่งเป็นที่อยู่ของนกนานาชนิด สัตว์ต่างๆ สามารถอาศัยอยู่ตามธรรมชาติและเต็มไปด้วยต้นยูคาลิปตัสเวลามองระยะไกลเป็นสีน้ำเงินตามหุบเขาอันกว้างใหญ่ ผ่านเมืองเล็กๆกลางหุบเขาชื่อว่า KATOOMBA จากนั้นชม เขาสามอนงค์ (THREE SISTERS ROCK)เป็นแท่นหินใหญ่สามก้อนรูปทรงแปลกตาที่เกิดจากฝนและลมพัดจนเกิดเป็นตำนานความรักอันแสนเศร้าของยักษ์สาวอะบอริจิ้นสามตนที่ถูกสาปให้เป็นหินสามก้อนทำให้หุบเขาแห่งนี้มีความงามยิ่งขึ้น
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ SCENIC WORLD บริษัทที่บริการกระเช้าและรถรางลงหุบเขาทำให้ท่านได้ชมเขาสามอนงค์ได้สวยงามยิ่งขึ้นอีกมุม
นำท่าน รถรางไฟฟ้า (KATOOMBA SCENIC RAILWAY)ที่ดัดแปลงมาจากรถขนถ่านหินในสมัยก่อนมีความชันถึง 45 องศา วิ่งผ่านทะลุหุบเขาอันสูงชันสู่หุบเขาด้านล่างอย่างตื่นเต้นและหวาดเสียว จากนั้นให้ท่านได้เดินชมธรรมชาติตามทางไม้ที่จัดไว้อย่างสวยงามใต้หุบเขา ชมป่าฝนและหุ่นจำลองการขุดถ่านหินในสมัยก่อน
จากนั้น ขึ้นกระเช้า SCENIC CABLEWAY จากใต้หุบเขาสู่ด้านบนพร้อมชมความงดงามเบื้องล่างของหุบเขาสีน้ำเงินที่ท่านยังสามารถ
จากนั้นเดินทางสู่ สนามบินภายในประเทศของเมืองซิดนีย์
…….น. เดินทางโดยสายการบินโดยสายการบินภายในประเทศ สู่ เมลเบิร์น เที่ยวบินที่…….
……..น. ถึงนครเมลเบิร์นเมืองหลวงแห่งรัฐวิคตอเรียของประเทศออสเตรเลีย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารไทย
นำท่านเข้าพักที่โรงแรม MEL MERCURE WELCOME หรือเทียบเท่า (3.5*)
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
เดินทางสู่สถานีรถไฟจักรไอน้ำโบราณ (PUFFING BILLY STEAM TRAIN)ซึ่งแต่เดิมเคยใช้เป็นเส้นทางในการเดินทางระหว่างเมืองและขนส่งสินค้าเปิดให้บริการในปี ค.ศ.1900 เป็นรถไฟสายเก่าที่วิ่งระยะสั้น ๆ ปัจจุบันได้ถูกดัดแปลงนำมาใช้ในการท่องเที่ยวชมป่า นำท่านนั่ง รถไฟจักรไอน้ำโบราณเพื่อชมทัศนียภาพอันสวยงามตามแนวเขาตลอดเส้นทางวิ่งของรถไฟและท่านยังสามารถนั่งห้อยขาผ่อนคลายอารมณ์พร้อมชมทัศนียภาพตลอดทางที่เต็มไปด้วยหุบเขาและป่าสูงที่ยังคงความสมบูรณ์

นำท่านเดินทางสู่ ย่านหุบเขาย่าร์ร่า ซึ่งเป็นแหล่งผลิตไวน์ที่มีชื่อเสียงของรัฐวิคตอเรีย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันอาหารตะวันตก ณ ภัตตาคารในไร่ไวน์ พร้อมเสริฟไวน์
ท่านละ 1แก้ว
นำท่านเยี่ยม ชมไร่ไวน์ ROCHFORD WINERY เป็นไร่ไวน์ที่มีชื่อเสียงของรัฐวิคตอเรียในย่านหุบเขายาร์ร่า ให้ทุกท่านได้ทดลองชิมไวน์ ทั้งไวน์ขาวและไวน์แดง ไม่ว่าไวน์แดงจากองุ่นปิโนต์นัวร์และสปาร์กลิงไวน์ที่ดืที่สุดของออสเตรเลีย รวมไปถึงป่าสูงที่ปกคลุมด้วยไอหมอกสีขาวนวล

นำท่านแวะชม สัตว์พื้นเมืองที่ MARU KOALA & ANIMAL PARK ท่านจะได้สัมผัสกับโคอาล่าอย่างใกล้ชิดและป้อนอาหารจิงโจ้ด้วยมือนอกจากนี้ยังสามารถชมวอลลาบี้และวอมแบ็ท ทัสมาเนี้ยนเดวิล อัลพาก้า นกอีมู นกแก้วและสัตว์พื้นเมืองอื่นๆ อีกมากมาย

หลังจากนำท่านเดินทางสู่ PHILLIP ISLAND NATURE PARK พบประสบการณ์อันน่าประทับใจกับการชมความน่ารักของฝูงเพนกวินพันธุ์เล็กที่สุดในโลกที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่บนชายหาด SUMMERLAND BEACH ในบรรยากาศอันสวยงามยามพระอาทิตย์อัสดงซึ่งท่านจะได้เห็นฝูงเพนกวินตัวน้อยพร้อมใจกันยกขบวนพาเหรดขึ้นจากทะเลเพื่อกลับคืนสู่รังพร้อมอาหารในปากมาฝากลูกตัวน้อยที่รออยู่ในรังเหล่าเพนกวินทั้งหลายจะส่งเสียงเรียกหาลูกและเดินให้ท่านเห็นความน่ารักอย่างใกล้ชิด เพนกวินน้อยเหล่านี้จะออกไปหาอาหารแต่เช้าและจะกลับมาอีกทีตอนพระอาทิตย์ตก
(ห้ามถ่ายรูปเพนกวิน เพราะเป็นการรบกวนหรืออาจจะทำให้เพนกวินตกใจ)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ เมนูพิเศษ กุ้งล๊อบสเตอร์ท่านละ 1 ตัว
เสิร์ฟพร้อมไวน์รสเยี่ยม
จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมลเบิร์น
นำท่านเข้าพักที่โรงแรม MEL MERCURE WELCOME หรือเทียบเท่า (3.5*)

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ยอดเขาเม้าท์บูลเล่อร์ (MT. BULLER) รัฐวิคตอเรีย (ระยะทาง250กิโลเมตร /ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม) ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของนครเมลเบิร์น เม้าท์บูลเล่อร์เป็นภูเขาที่มีชื่อเสียงในการเล่นสกีของรัฐวิคตอเรีย สัมผัสประสบการณ์ฤดูหนาวอันน่าอัศจรรย์ในออสเตรเลียที่ MT. BULLERที่มีพื้นที่มากกว่า 300เอเคอร์ ในช่วงฤดูหนาวนี้ภูเขาจะถูกปกคลุมไปด้วยสีขาว ทำให้ยอดเขาแห่งนี้ดูมีเสน่ห์และแปลกตาอิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับบรรยากาศและทิวทัศน์ฤดูหนาวอันน่าทึ่งของภูเขาแห่งนี้ อิสระให้ท่านได้ทำกิจกรรมต่างๆมากมายภายในเม้าท์บูลเลอร์อาทิเช่นการเล่นสกีบอร์ด สโนว์บอร์ดกระดานเลื่อน และอื่นๆ
สำหรับท่านที่ไม่ได้เล่นสกี ท่านสามารถออกไปเที่ยวชมรอบๆหมู่บ้านสไตล์ยุโรปที่สวยงามและโดดเด่นแห่งนี้ได้เช่นกันโดยการขึ้นนั่งกระเช้า(Chairlift) เพื่อชมวิว (หมายเหตุ:ราคาทัวร์ไม่รวมค่าขึ้นกระเช้าเพื่อไปชมวิว) ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศแบบชนบทและหรือเข้าไปในร้านกาแฟ บาร์ และ ร้านอาหารต่างๆรอบๆบริเวณพื้นที่แห่งนี้
สำหรับท่านที่เล่นสกีท่านสามารถเช่าอุปกรณ์เล่นสกีต่างๆได้ก่อนขึ้นกระเช้าเพื่อขึ้นสู่ยอดเขา ซึ่งมีตั้งแต่ทางลาดที่ไม่ชันมากไปจนถึงระดับชันชั้นสุดตามระดับของผู้เล่นสกีตั้งแต่ระดับผู้เริ่มเล่น ผู้ที่มีประสบการณ์ จนถึงระดับผู้ชำนาญการเล่นสกีแล้ว (หมายเหตุ: ราคาทัวร์ไม่รวมค่ากระเช้าเพื่อขึ้นไปเล่นสกี และค่าอุปกรณ์การเล่นสกีต่างๆ)
กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย (เพื่อไม่รบกวนเวลาของท่าน)
หลังจากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมลเบิร์น
ค่ำ รับประทานอาหาร อาหารไทย ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าพักที่โรงแรม MEL MERCURE WELCOMEหรือเทียบเท่า (3*)
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
เช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรม หลังจากนั้นท่านชมนครเมลเบิร์นเป็นเมืองที่มีความตื่นตาตื่นใจด้วยการผสมผสานทั้งความเก่าและความใหม่เข้าด้วยกัน เป็นเมืองหลวงที่ตั้งอยู่บนริมฝั่งแม่น้ำ Yarra มีสวนสาธารณะริมน้ำ มีสถาปัตยกรรมของยุคตื่นทองในสมัยกลางศตวรรษที่ 18คละเคล้ากับตึกสูงระฟ้าในสมัยปัจจุบันทำให้มีภูมิทัศน์ของเมืองที่ไม่เหมือนใคร มีแม่น้ำตั้งอยู่ใจกลางเมืองอันเป็นเสน่ห์ของเมลเบิร์น ผ่านชม Federation Squareเป็นย่านที่ครึกครื้นของเมืองเมลเบิร์นตรงปลายแม่น้ำ Yarra River ข้ามฝั่งถนนจากสถานี Flinders Street Station ที่นี่เป็นศูนย์รวมของแกลอรี่ โรงภาพยนตร์ ร้านอาหารภัตตาคารที่ได้รับรางวัล มีคาเฟ่และบาร์ มีลานเปิดกว้างสำหรับจัดกิจกรรมงานแสดงและนิทรรศการที่ล้อมรอบไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
มีร้านอาหารมากมายหลายสไตล์ ชมภายนอกอาคารรัฐสภาแห่งเมลเบิร์น (Parliament House Melbourne) ก่อสร้างขึ้น ณ เดือนธันวาคม ค.ศ.1855 จนถึง ค.ศ.1929 ออกแบบโดย“ชาลี แพสลีย์และปีเตอร์ เคอร” อำนวยการก่อสร้างโดย”“จอน คิงส์”ซึ่งใช้พื้นฐานศิลปะนีโอคลาสสิค ตั้งอยู่บริเวณถนนสปริงทิศตะวันออกของเมลเบิร์นในรัฐวิคตอเรีย สถานที่แห่งนี้เคยถูกใช้เป็นทั้งรัฐสภาแห่งรัฐวิคตอเรีย 2 ครั้งในปี 1855-1901และ 1927-ปัจุจบัน ทั้งยังเคยถูกใช้เป็นอาคารรัฐสภากลางของประเทศออสเตรเลียระหว่างปี 1901-1927 สถานที่แห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกสำคัญของรัฐวิคตอเรีย และได้เฉลิมฉลองครบรอบ 150ปีในปี 2006ที่ผ่านมา
นำท่านชม สวนฟิตซรอย สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ ซึ่งเป็นที่ตั้ง กระท่อมกัปตันคุ้กบ้านพักของนักสำรวจชาวอังกฤษคนสำคัญของโลก ผู้ค้นพบทวีปออสเตรเลียและซีกขั้วโลกใต้ กระท่อมนี้ได้ถูกย้ายมาเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองนครเมลเบิร์นในวาระครบรอบ 100 ปี
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน อาหารจีน แบบติ๋มซำ
นำท่านเดินทางสู่ ไบรท์ตัน บาธติ้ง บ็อกซ์ (BRIGHTON BATHING BOXES) เป็นห้องอาบน้ำสีสันสดใสกว่า 80 หลัง สร้างมาตั้งแต่ปี 1860 ที่เรียงรายกันเป็นทิวแถวสวยงามริมชายหาดไบรท์ตัน ชานเมืองของเมลเบิร์น ห้องอาบน้ำเก่าแก่จากยุควิคตอเรียนที่มีสีสันสะดุดตาริมชายหาดที่สวยงามและคลื่นลมสงบแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกหนึ่งแห่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวหลายๆ คนหมายมั่นปั้นมือว่าจะต้องเดินทางไปเก็บภาพประทับใจเมื่อมาเที่ยวเมลเบิร์น
นำท่านช้อปปิ้งท่าน ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองในไชน่าทาวน์ หรือ จะเลือกซื้อสินค้าแบรนแนมมากมายในย่านใจกลางเมืองที่มีอาคารบ้านเก่าสร้างตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 19 ด้วยบรรยากาศแบบชาวจีนและชาวเอเซียหรือจะช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้าชื่อดัง อาทิ ห้างเดวิด โจน์ ห้างมายเออร์ ในย่านถนน Swanston Street และ Elizabeth Street ที่เต็มไปด้วยร้านเสื้อผ้าแฟชั่น หลากหลายสำหรับบุรุษและสตรี หรือจะช้อปปิ้งที่ DFO OUTLET SOUTHWHARF ชื่อดังของเมลเบิร์น ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำ Yarraบริเวณด้านในมีร้านอาหารและร้านค้าเยอะแยะมากมาย มีร้านค้าชื่อดังที่สามารถเลือกช็อปปิ้ง เช่นร้านกีฬา nike adidas Puma หรือจะเป็นสินค้าชื่อดังเช่น Coach Quicksilver Superdryถือว่ามีสินค้าให้เลือกเยอะและราคาถูกกว่าร้านในเมือง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
21.00น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินทูลลามารีนสนามบินนานาชาติของเมืองเมลเบิร์น
23.30น. เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG462
06.00น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ….. โดยสวัสดิภาพ

ทัวร์ออสเตรเลีย