WJX5009P Pro West Yosomite 9 Days JX [SFO-LAX] APR-OCT 2024 J310124

ทัวร์อเมริกาตะวันตก [อุทยานแห่งชาติ โยเซมิติ] 9 วัน (JX)

ราคาเริ่มต้น 129,900 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

นำท่านชม “ถนนลอมบาร์ด” (LOMBARD STREET) เป็นถนนที่คดเคี้ยวที่สุดในโลก สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1922 เพื่อเชื่อมถนนไฮด์ (HYDE) กับถนนลีเวนเวิร์ท (LEAVENWORTH) โดยไต่ลงมา ตามเนินชัน 40 องศา ซิกแซก 8 โค้งหักศอกแบบวันเวย์ขาลง ระหว่างโค้งตกแต่งต้นไม้ดอกไม้สวยงาม และมีบันไดคนเดิน 2 ข้างทาง ชมสะพานแขวนโกลเด้นเกท ผลงานวิศวกรรมอันล้ำเลิศปลายยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมที่ออกแบบโดยนายโยเซฟ แบร์มานน์สเตร๊าซ์ ให้ท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลก

วันที่เดินทาง

เมษายน 67 – ตุลาคม 67

ทัวร์อเมริกา

วันที่แรกของการเดินทาง(1) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามบินไทเป(ไต้หวัน)
สนามบิน ซาน ฟรานซิสโก
14.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินสตาร์ลักซ์ แอร์ไลน์ (Starlux Airline) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและบัตรโดยสาร
17.45 น. ออกเดินทางสู่ ซาน ฟรานซิสโก โดยสายการบินสตาร์ลักซ์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JX746
22.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาไทเป (แวะเปลี่ยนเครื่อง)
23.50 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสายการบินสตาร์ลักซ์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JX012
****************** บินข้ามเส้นแบ่งเขตสากล ******************
20.05 น. เดินทางถึง เมืองซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
นำท่านเดินทางเข้าสู่ ตัว “เมืองซานฟรานซิสโก” (SAN FRANCISCO) นครมหาเสน่ห์แห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันตกติดกับมหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งเป็นเมืองที่มีความหนาแน่นของประชากรเป็นอันดับสองของประเทศได้รับฉายา “เมืองแห่งสายหมอก” เนื่องจากมีหมอกขาวปกคลุมอยู่เสมอ
พักที่ : Bay Landing San Francisco Airport Hotel/ Holiday inn หรือที่พักระดับใกล้เคียง

วันที่สองของการเดินทาง(2) ซาน ฟรานซิสโก – ล่องเรือชมอ่าวซาน ฟรานซิสโก
เก็บภาพสะพานโกลเดนเกรท – ถนนลอมบาร์ด – นั่งรถชมเมือง
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
นำท่านเข้าสู่ Fisherman’s Wharf ฟิชเชอร์แมน วาร์ฟ เป็นเหมือนสะพานปลา ท่าเรือ สามารถมองเห็นอ่าวซานฟรานซิสโก และสะพาน GOLDEN GATE ผลงานวิศวกรรมอันล้ำเลิศปลายยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมที่ออกแบบโดยนายโยเซฟ แบร์มานน์สเตร๊าซ์ ร้านอาหารแถวนี้จึงมีอาหารทะเลสดๆไว้รอต้อนรับนักท่องเที่ยว ใกล้ๆ กันกับ SAN FRANCISCO PIER 39 คือ CANNERY และGHIRARDELLI SQUARE ซึ่งเป็นแหล่งทัวร์ที่เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวและได้เลือกซื้อของที่ระลึกมากมายเดินทางเข้าสู่ “ท่าเรือซาน ฟรานซิสโก เพื่อล่องชมความงามของอ่าว ซานฟานซิสโก ท่านจะเห็น “สะพานโกลด์เดน เกท” อย่างชัดเจน ผ่านชมเกาะอัลคาทรัส คุกเกาะที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก เกาะอัลคาทราซ หรือ เดอะร็อค เกาะนี้เคยเป็นสถานที่ตั้งประภาคาร และป้อมปราการของกองทัพ และยังเป็นคุกทหารจนถึงปี 1963 หลังจากนั้น เกาะอัลคาทราซ ก็กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว เนื่องจากเกาะแห่งนี้ตั้งอยู่โดดเดี่ยวกลางอ่าวตามธรรมชาติ ล้อมรอบด้วยน้ำที่มีอุณหภูมิเยือกแข็งและคลื่นลมแรง เกาะอัลคาทราซ จึงได้รับการพิจารณาให้ใช้เป็นที่คุมขังนักโทษ ที่ไม่สามารถหลบหนีได้

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ ซุปครีมหอย (Clam Chowder) เมนูที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของชาวซานฟราน พร้อม Fish & Chip รสเลิศ
บ่าย นำท่านชม “ถนนลอมบาร์ด” (LOMBARD STREET) เป็นถนนที่คดเคี้ยวที่สุดในโลก สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1922 เพื่อเชื่อมถนนไฮด์ (HYDE) กับถนนลีเวนเวิร์ท (LEAVENWORTH) โดยไต่ลงมา ตามเนินชัน 40 องศา ซิกแซก 8 โค้งหักศอกแบบวันเวย์ขาลง ระหว่างโค้งตกแต่งต้นไม้ดอกไม้สวยงาม และมีบันไดคนเดิน 2 ข้างทาง ชมสะพานแขวนโกลเด้นเกท ผลงานวิศวกรรมอันล้ำเลิศปลายยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมที่ออกแบบโดยนายโยเซฟ แบร์มานน์สเตร๊าซ์ ให้ท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลก
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำท่านเข้าโรงแรมที่พัก
พักที่ : Bay Landing San Francisco Airport Hotel/ Holiday inn หรือที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่สามของการเดินทาง(3) ซาน ฟรานซิสโก – นั่งรถรางชมเมือง
ร้านSwensen’s สาขาแรกของโลก – ทวิน พีค – โมเดสโต้
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
นำท่าน “นั่งรถรางเที่ยวชมเมืองซาน ฟรานซิสโก” (CABLE CAR) ซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของเมืองซานฟรานซิสโก รถรางนี้ถือเป็นมรดกตกทอดมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1873 ซึ่งเป็นรถรางที่เก่าเก่าที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีลักษณะคล้ายตู้รถไฟวิ่ง อีกทั้งตัวรถรางมีรูปแบบคลาสสิค มีทั้งพื้นที่เปิดโล่งและห้องกระจก ให้ท่านสัมผัสประสบการณ์และทัศนียภาพที่สวยงามของเมืองซานฟรานซิสโก จากนั้น นำท่านออกเดินทางสู่ ร้าน Swensen’s สาขาแรกของโลก ตั้งอยู่ที่ Russian Hill ตรงหัวมุมถนนที่ถนน Union ตัดกับถนน Hyde เมืองแซนแฟรนซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยร้านแห่งนี้เริ่มเปิดดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1948 และไอศกรีมของร้าน Swensen’s สาขาแรกนี้ เป็นแบบโฮมเมด (Homemade) ที่ทำกันในร้านเลย บนบอร์ดเมนูมีสโลแกนของร้านเขียนกำกับไว้ว่า ”ดีเท่าที่พ่อเคยทำ” (Good as father used to make)
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านขึ้นสู่ “ยอดเขาทวินพีค” (TWIN PEAK) ยอดเขาที่ตั้งอยู่กลางเมือง มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 282เมตร เป็นจุดชมวิวเมืองซานฟรานซิสโก อิสระให้ท่านเก็บภาพวิวทิวทัศน์อันกว้างของซานฟรานซิสโก นำท่านเดินทางสู่ “เมืองโมเดสโต้” (MODESTO) เปรียบเสมือนปากประตูสู่ อุทยานแห่งชาติโยเซมิติ ตลอดการเดินทางจะเป็นเทือกเขาหิมะ ที่สลับซับซ้อนและสวยงามมาก ซึ่งอาจจะได้เห็นเทือกเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะบางส่วนและป่าไม้ที่เขียวขจีบางส่วนด้วย เมืองโมเดสโต้ ยังเป็นบ้านเกิดของ จอร์จ วอลตัน ลูคัส จูเนียร์ ผู้กำกับภาพยนตร์ ผู้อำนวยการสร้าง ผู้เขียนบทภาพยนตร์ ชาวอเมริกัน มีชื่อเสียงจากภาพยนตร์ชุดมหากาพย์สตาร์ วอร์ส และอินเดียน่า โจนส์ อีกทั้งเป็นหนึ่งในบรรดาผู้กำกับและผู้ผลิตที่ประสบผลสำเร็จทางธุรกิจอุตสาหกรรมทางภาพยนตร์ โดยมีผลกำไรสุทธิที่ 3 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี ค.ศ. 2010
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำท่านเข้าโรงแรมที่พัก
พักที่: SPRING HILL SUITES BY MARRIOTT MODESTO HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่สี่ของการเดินทาง(4) โมเดสโต้ – เข้าชมอุทยานแห่งชาติ โยเซมิติ – เบเกอร์สฟิลด์
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
นำท่านเข้าชม “อุทยานแห่งชาติ โยเซมิติ” (Yosemite National Park) ระยะเวลาในการเดินทาง 2.30 ชั่วโมง ตัวอุทยานตั้งอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา ได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติโดยมีนักอนุรักษ์ธรรมชาติ ชื่อจอห์น มุยร์ (JOHN MUIR) เป็นผู้ผลักดันอุทยานแห่งนี้ อีกทั้งได้ถูกจัดให้เป็นมรดกโลกและเมื่อปี พ.ศ.2527 (ค.ศ.1984) อุทยานแห่งชาติโยเซมิติกินพื้นที่ในบริเวณเทือกเขาเซียร์รา เนวาดา (SIERRA NEVADA) อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของน้ำตกที่สูงที่สุดแห่งอเมริกาเหนือ มีพื้นที่ทั้งหมด 3,081 ตร.กม. พื้นที่ตั้งอยู่ที่ระดับความสูงระหว่าง 600-4,000 ม. นำท่านชมอุทยานโยเซมิติเป็นที่รู้จักในชื่อของหน้าผาหินแกรนิต “ยอดเขา ฮาล์ฟ โดม” (HALF DOME) ภูเขาหินแกรนิตที่เป็นรูปครึ่งภูเขาที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเรียกได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญที่สุดของโยเซมิติ สูงถึง 8,842 ฟุต จากฐานถึงยอด ยังเป็นที่ถกเถียงว่าครึ่งโดมนี้ครั้งหนึ่งเคยเป็นเต็มโดมหรือไม่ เสมือนหนึ่งว่าใครเอามีดผ่าโดมลูกแตงโมออกเป็นสองซีก ทิ้งไว้ให้เราได้ชมความงามและความยิ่งใหญ่เพียงซีกเดียว ชมหน้าผาแบบหินแกรนิต ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมาหลายล้านปีก่อน นอกจากนั้นยังมีโกรกธารและน้ำตกขนาดใหญ่หลายแห่ง
*** อาหารเที่ยงอิสระรับประทานเองตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการเที่ยวชมอุทยาน ***
บ่าย นำท่านชมความสวยงามของธรรมชาติ เช่น “น้ำตก BRIDALVEIL FALLS” น้ำตกผ้าคลุมหน้าเจ้าสาว ตั้งชื่อจากลักษณะที่แผ่ลงมาเหมือนผ้าคลุมศีรษะเจ้าสาวในพิธีแต่งงาน และ “น้ำตกโยเซมิติ” (YOSEMITE FALL) เป็นน้ำตกที่สูงที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือ เป็นน้ำตกสองชั้น มีความสูงรวมกันถึง 739 เมตร (2,425 ฟุต) เป็นน้ำตกที่สูงที่สุดในอเมริกาเหนือ ภูเขาและต้นไม้ต่างๆ ที่มีขนาดใหญ่ซึ่งมีอายุเก่าแก่มาก ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ เมืองเบเกอร์สฟิลด์ (Bakersfield) ระยะเวลาในการเดินทาง 4 ชั่วโมง เป็นเมืองริมแม่น้ำ เคิร์น Kern ทางตอนเหนือของลอสแองเจลิส เมืองเบเกอร์สฟีลด์ อยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ในสหรัฐอเมริกา เมืองเบเกอร์สฟีลด์ยังมีอุตสาหกรรมโดยรอบเมืองนั้น ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติและการสกัดพลังงานอื่นๆ การทำเหมือง การกลั่นน้ำมัน การแปรรูปอาหาร
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ : La Quinta Inn & suites by Wyndham / Holiday Inn Hotel หรือที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่ห้าของการเดินทาง(5) เบเกอร์สฟิลด์ – ลาสเวกัส – ช้อปปิ้งเอาท์เลท
อิสระชมเมือง ลาส เวกัส
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเข้าสู่ “ลาส เวกัส พรีเมี่ยม เอาท์เลท”(LAS VEGAS PREMIUM OUTLETS) แหล่งช้อปปิ้งใหญ่ที่สุดในลาส เวกัส มีแบรนด์เนมมากมาย อาทิ ADIDAS, ARMANI EXCHANGE, BALLY, CALVIN HLEIN, FERRAGAMO, JIMMY CHOO, KATE SPADE, LIDS, MICHAEL KOR, THE NORTH FACE, TORY BURCH, TIMBERLAND, SAMSONITE
*** อาหารเที่ยงอิสระรับประทานตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งอย่างเต็มที่ ***
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ “เมืองลาสเวกัส” (ลาสเวกัส เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในมลรัฐเนวาดา สหรัฐอเมริกา เป็นสถานที่ที่ชาวอเมริกันและคนทั่วโลก ให้ฉายาว่า “เมืองแห่งบาป” (Sin City) ลาสเวกัสเป็นสถานที่ที่มีลักษณะพิเศษ เพราะเมืองทั้งเมืองเจริญเติบโตขึ้น มาจากความก้าวหน้าของกิจการการพนันเป็นแรงดึงดูดหลักให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาต่อมาก็ได้พัฒนาไปสู่ธุรกิจบริการใกล้เคียง ได้แก่ โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความโอ่อ่าอลังการ และขนาดใหญ่มากกว่าที่อื่นในโลก และจะหาได้ค่อนข้างยากที่จะมีบ่อนการพนัน และโรงแรม มารวมตัวกันอย่างแน่นหนาในบริเวณใกล้เคียงกันเหมือนกับเมืองลาสเวกัส
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
กิจกรรมหลังทานอาหารค่ำ ท่านจะเพลิดเพลินกับโชว์ที่จัดแสดงไว้หน้าโรงแรมแต่ล่ะแห่งในย่านถนน STRIP ของลาสเวกัส เช่น โชว์ภูเขา ไฟระเบิดที่ MIRAGE, โชว์โจรสลัดที่โรงแรม TREASURE ISLAND โชว์น้ำพุเต้นระบำที่ BELLAGIO ฯลฯ ชมรถไฟเหาะและเครื่องเล่นหวาดเสียวต่างๆ ที่ตั้งอยู่สูงที่สุดในโลกในโรงแรม STRATOSPHERE ชมหนึ่งในพระพรหมของไทยซึ่งตั้งอยู่ที่ โรงแรม CAESAR PALACE, ชมหอไอเฟลและประตูชัยซึ่งจำลองจากปารีส พร้อมทั้งชมความสวยงามภายในโรงแรม VENETIAN ด้วย หากท่านไหนสนใจซื้อรายการโชว์พิเศษ JUBILEE SHOW กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์
พักที่ : PARK MGM LAS VEGAS HOTEL ,TREASURE ISLAND LAS VEGAS หรือที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่หกของการเดินทาง(6) ลาส เวกัส – เขื่อนฮูเวอร์ – อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน
Night Tour ชมไฟยามค่ำคืน
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
นำท่านออกเดินทางสู่ “อุทยานแกรนด์แคนยอน” (GRAND CANYON) สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติหนึ่งในเจ็ดของโลก ระหว่างทางแวะชม “เขื่อนยักษ์ฮูเวอร์แดม” (HOOVER DAM) (ระยะทาง 63 กม.) หรือ โบลเดอร์แดม เขื่อนคอนกรีต ขนาดใหญ่กั้นแม่น้ำโคโลราโด ตั้งอยู่บนเขตแดนของมลรัฐเนวาดา และ มลรัฐแอริโซนา ที่สร้างเสร็จ เมื่อปีค.ศ. 1935 ซึ่งในขณะที่ก่อสร้างเสร็จ นับเป็นเขื่อนคอนกรีต ขนาดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ต่อมาเมื่อ เขื่อนแกรนด์คูลี สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2488 เขื่อนนี้จึงตกลงมาเป็นที่สอง ปัจจุบันเขื่อนฮูเวอร์ เป็นเขื่อนผลิตไฟฟ้าใหญ่เป็นอันดับที่ 34 ของโลกและผลิตกระแสไฟฟ้าหล่อเลี้ยงรัฐเนวาดาและรัฐใกล้เคียง จากนั้น เดินทางต่อ ชมความงามตามธรรมชาติของ แนวหุบเขาอันกว้างใหญ่ตระการตา และสายน้ำโคโลราโด้ ที่คดเคี้ยว นำท่านชมแนวหุบเขาที่ยังคงรักษาสภาพภูมิประเทศที่แปลกตาในมลรัฐอริโซน่า
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ แกรนด์แคนยอน (เป็นอาหารที่ทางอุทยานจัดแบบเซ็ทให้กับทุกท่าน)
บ่าย นำท่านเข้าชม “อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน” สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ 1 ใน 7 ของโลก (ระยะทาง 157 กม. // ระยะเวลาในการเดินทาง 1 ชั่วโมง 55 นาที) ก่อตัวขึ้นในช่วงเวลาประมาณ 2,000 ล้านปี เป็นหุบเขาที่มีความยาวถึง 446 กม.จุดที่กว้าง ที่สุด 29 กม.และลึกเกือบ 2 กม.นำท่านเข้าชมด้าน WEST RIM ที่ซึ่งท่านจะได้สัมผัสประสบการณ์การเดินบน สกายวอล์ค (SKY WALK) ที่จะทำให้ท่านรู้สึกเหมือนเดินอยู่บนอากาศ อย่างน่าตื่นเต้น หวาดเสียว ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับ ลาสเวกัส
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านเดินทาง สู่ ย่าน FREMONT STREET EXPERIENCE ซึ่งปัจจุบันเป็นย่านคนเดินเท้าโดยเฉพาะ พรั่งพร้อมด้วยกิจกรรมพิเศษและการแสดงยามค่ำคืนในใจกลางเมือง ถนน Fremont เป็นเขตถนนคนเดินยาวห้าช่วงตึกซึ่งเป็นบริเวณที่เขตเก่าของลาส เวกัส มาบรรจบกับเขตใหม่ จะมีสัญลักษณ์ไฟนีออนแบบคลาสสิกของลาส เวกัส คุณจะเจอวงดนตรีเล่นสด นักแสดงตามถนน และการแสดงแสงสีที่น่าประทับใจถนนแห่งแรกในเมืองที่ปูพื้นหินอย่าง Fremont เคยเป็นจุดให้สัญญาณในกรณีที่มีผู้แวะเวียนเข้ามาในช่วงทศวรรษ 1950 และมีคาสิโนขึ้นชื่อต่างๆ อย่าง Eldorado Club, Golden Nugget และ Pioneer Club Northern Club ที่อยู่ตรง 15 E. Fremont St เป็นที่แรกที่ได้รับใบอนุญาตการพนัน Nevada ในปี 1931 ซึ่งเป็นปีเดียวกับช่วงที่ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรแห่งแรกในลาสเวกัส นอกจากนี้ถนน Fremont ยังมีส่วนร่วมในเครดิตภาพยนตร์ฮอลลิวูดด้วย ที่นี่เป็นฉากถ่ายทำภาพยนตร์ที่ Elvis นำแสดงเรื่อง Viva Las Vegas ในปี 1964 และภาพยนตร์เรื่อง James Bond: Diamonds are Forever ในปี 1971ปัจจุบันสถานที่อันโดดเด่นที่ใหญ่ที่สุดในย่านนี้ “เป็นที่จัดแสดงแสงสี Viva Vision ยามค่ำคืนยาว 6 นาที” ซึ่งเป็นช่วงเหมาะต่อการฟังดนตรีและดึงดูดนักท่องเที่ยวนับร้อยคนให้มาชม การแสดงแสงสีเหนือโจมเหล็กสูง 27 เมตร กว้างเท่าสนามฟุตบอล ใช้เทคโนโลยี LED อันทันสมัยและหลอดไฟมากกว่า 12.5 ล้านหลอด การแสดงแสงสีและเลเซอร์ช่วงค่ำ กระหึ่มด้วยเสียงรอบทิศทาง 550,000 วัตต์ จะจัดเป็นธีมรอบๆ กิจกรรมประจำปี การแสดงยอดนิยมอย่าง Lucky Vegas จัดขึ้นเพื่อสรรเสริญประวัติศาสตร์และผู้มีชื่อเสียงของเมือง
พักที่ : PARK MGM LAS VEGAS HOTEL ,TREASURE ISLAND LAS VEGAS หรือที่พักระดับใกล้เคียง

วันที่เจ็ดของการเดินทาง(7) ลาส เวกัส – ลอส แองเจลิส – ชมเมือง – สนามบิน
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางเข้าสู่ “ลอส แองเจลีส” (LOS ANGELES) หรือที่รู้จักกันในนาม แอล.เอ.(L.A.) ระยะเวลาในการเดินทาง 4.30 ชั่วโมงตั้งอยู่ทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นเมืองศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย เพราะมีประชากรหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่ อีกทั้งยังเป็นเมืองศูนย์การทางด้านอุตสาหกรรมความบันเทิง เพราะเป็นที่ตั้งของฮอลลิวู้ด บริษัทผู้ผลิตภาพยนตร์ชื่อดังของโลก นอกจากนี้ ลอสแองเจลิสยังเป็นเมืองที่มีความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว อาทิ สวนสนุก สิ่งก่อสร้างสถาปัตยกรรม พิพิธภัณฑ์อาร์ท แกลลอรี่ โรงละคร ห้างสรรพสินค้า รวมทั้งร้านอาหาร บาร์ ไนท์ คลับ ที่ช่วยสร้างสีสัน
*** อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการเที่ยวชมเมือง***
นำท่านชม “มหานครลอสแองเจลิส” (LOS ANGELES) (L.A.) ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่มีประชากรมากที่สุดอันดับ 2 ใน สหรัฐอเมริกา และเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการบันเทิงลอสแองเจลิส ตั้งอยู่ในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ชื่อเมืองลอสแองเจลิสมาจากคำว่าโลสอังเคเลส (Los Ángeles) นำท่าน ผ่านชมย่านธุรกิจสำคัญ ย่านไชน่าทาวน์ ศาลาว่าการเมืองมิวสิคเซ็นเตอร์ ถนนฮอลลีวู้ด เบเวอร์รี่ ฮิลล์ ถนนโรดิโอ ไดร์ฟ (RODEO DRIVE) ในย่าน BEVERLY HILL ซึ่งเป็นย่านช้อปปิ้งที่หรูหราที่สุดในแอลเอ พร้อมกันนี้ยังเป็นย่านที่มีดาราฮอลลิวู้ด อาศัยอยู่มากมาย ชมบริเวณไชนีส เธียเตอร์ (CHINESE THEATRE) ซึ่งท่านจะได้ถ่ายรูปกับรอยมือ รอยเท้าของเหล่าดาราชื่อดัง ที่ประทับไว้พร้อมชื่อจารึกของดาราตุ๊กตาทองบนถนนฮอลลีวู้ด นำท่านชม ฮอลีวูดวอล์ก ออฟเฟม (HOLLYWOOD WALK OF FAME) เป็นทางเท้าที่อยู่สองข้างทางถนนฮอลลีวูด บูเลวาร์ด ในทิศตะวันออก-ตะวันตก และไวน์ สตรีท ในทิศเหนือ-ใต้ ตั้งอยู่ในฮอลลีวูด ลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา เป็นระยะทางเดินเท้าทั้งสิ้น 3 1/2 ไมล์ ฮอลลีวูด วอล์ก ออฟ เฟม ประดับด้วยแผ่นหินตบแต่งเป็นรูปดาวห้าแฉก จำนวนมากกว่า 2000 ดวง จารึกชื่อ ของนักแสดงและบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการมายา จาก 5 วงการ ซึ่งถือเป็นเกียรติสูงสุด สำหรับผู้ได้รับคัดเลือก ให้จารึกชื่อ คือ วงการภาพยนตร์ / วงการโทรทัศน์ / วงการดนตรี / วงการวิทยุ / วงการละครเวที
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำท่านเดินทางสู่ สนามบิน ลอส แองเจลิส
วันที่แปดของการเดินทาง(8) สนามบิน ลอส แองเจลิส – สนามบินไทเป
00.50 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาไทเป (ไต้หวัน) โดยสายการบินสตาร์ลักซ์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JX001
*** บินผ่านเส้นแบ่งเวลาสากล ***
วันที่เก้าของการเดินทาง(9) สนามบินไทเป – กรุงเทพฯ
05.40 น เดินทางถึง ไทเป (ไต้หวัน) เพื่อแวะพักเปลี่ยนเครื่อง
14.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดยสายการบินสตาร์ลักซ์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JX745
16.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

ทัวร์อเมริกา