shot_travel_usa nologo

ทัวร์อเมริกาตะวันตก SHOT & TRAVEL อเมริกาตะวันตก 11 วัน 7 คืน (CX)

ราคาเริ่มต้น 180,000 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

รหัส: USA-CX-005 Tag:
สายการบิน: 1407506240-Cathaylogo-o

จากนั้นนำท่านชมจุดจัดเตรียมสำหรับการฉีดวัคซีน
(หากท่านใดที่ประสงค์จะฉีดวัคซีน ต้องลงทะเบียนไว้ล่วงหน้า โดยวัคซีนที่จะได้รับเป็นของ Johnson & Johnson ซึ่งท่านจะได้รับท่านละ 1 โดสหรือฉีดเพียงครั้งเดียว ผลข้างเคียงจากการรับวัคซีนอาจไม่แสดงผลใดๆ หรือแสดงผลแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล ไม่สามารถรับประกันอาการข้างเคียงนี้ได้) หลังจากได้รับวัคซีนให้ท่านพักผ่อนชั่วครู่

วันที่เดินทาง

มิ.ย.-ก.ค. 64

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ-ฮ่องกง
12.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 6 เคาน์เตอร์สายการบิน Cathay Pacific เคาน์เตอร์ M เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง (กรุณามาให้ตรงเวลา เนื่องจากกฎของสายการบิน ท่านต้องมาแสดงตัวของท่านเอง)
** เที่ยวบินและสายการบินข้างต้นเป็นการแนะนำตารางเวลาการเดินทางเบื้องต้น ตารางเวลาที่ทำการบินอาจมีการเปลี่ยนไปตามตารางบินของแต่ละสายการบินกำหนด โปรดสอบถามเที่ยวบินและตารางการเดินทางให้แน่นอนอีกครั้งเพื่อให้สัมพันธ์กับรายการท่องเที่ยว **
** กรณีที่บางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาและกำหนดการ การเดินทางของท่านให้สอดคล้องกับเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ท่านทำการจอง **
15.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ สู่ ประเทศฮ่องกง โดยสายการบินคาเธย์แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX654
19.00 น. เดินทางถึงสนามบินเช็คเล็ปก๊ก ฮ่องกง จากนั้นให้ท่านแวะเปลี่ยนเครื่อง

วันที่สอง ฮ่องกง-ลอสแองเจลิส (สหรัฐอเมริกา)

00.05 น. ออกเดินทางจากสนามบินประเทศฮ่องกง สู่นครลอสแองเจลิส โดยสายการบินคาเธย์แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX880

+++++++++ เครื่องบินทำการบินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล +++++++++
22.35 น. เดินทางถึงนครลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา (ในวันเดียวกัน) นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก SHERATON SAN GABRIEL VALLEY หรือระดับเทียบเท่า
** อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย **

วันที่สาม ลอสแองเจลิส (สหรัฐอเมริกา)
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (ในช่วงนี้อาหารเช้าในที่พักอาจ
จะไม่ใช่บริการแบบบุฟเฟต์ อาจจะบริการเป็นกล่อง แล้วแต่การจัด
เตรียมของทางโรงแรมที่พักแต่ละแห่ง)
จากนั้นนำท่านชมจุดจัดเตรียมสำหรับการฉีดวัคซีน
(หากท่านใดที่ประสงค์จะฉีดวัคซีน ต้องลงทะเบียนไว้ล่วงหน้า โดยวัคซีนที่จะได้รับเป็นของ Johnson & Johnson ซึ่งท่านจะได้รับท่านละ 1 โดสหรือฉีดเพียงครั้งเดียว ผลข้างเคียงจากการรับวัคซีนอาจไม่แสดงผลใดๆ หรือแสดงผลแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล ไม่สามารถรับประกันอาการข้างเคียงนี้ได้) หลังจากได้รับวัคซีนให้ท่านพักผ่อนชั่วครู่

หมายเหตุ: ไม่สามารถการันตี 100% ว่าจะได้รับการฉีดวัคซีนทุกท่าน เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของแต่ละรัฐได้ตลอด
จากนั้นนำท่านพักผ่อนกับการชมเมือง นครลอสแองเจลิส นำท่านสู่ย่านถนนฮอลลีวู้ด ที่เบเวอร์รี่ฮิลล์ ถนนที่รวมแหล่งช้อปปิ้งหรูหรา ชมรอยฝ่ามือฝ่าเท้าของดาราดังฮอลลีวู้ด Hollywood Walk of Fame ให้ท่านได้ถ่ายรูปสัญลักษณ์ของดาราที่ท่านชื่นชอบ ณ “ไชนีส เธียร์เตอร์” โรงภาพยนตร์ที่เก่าแก่ที่สุดของฮอลลีวู้ด ถ่ายภาพกับป้าย Hollywood ซึ่งเห็นได้จากภาพยนตร์หลายๆ เรื่อง ด้วยป้ายแห่งนี้เป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของดินแดนแห่งนี้ ตั้งอย่างโดดเด่นอยู่บนเนินเขามาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1923 เขียนด้วยตัวอักษรว่า“HOLLYWOOD” มีสีขาว สูงถึง 14 เมตร เป็นจุดยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่ต้องมาถ่ายภาพกับป้ายแห่งนี้ จากนั้นนำท่านสู่ย่านไชน่าทาวน์ แหล่งชุมชนชาวจีนที่ดูแสนจะธรรมดาและเรียบง่าย แต่มีเสน่ห์ชวนหลงใหล ทั้งเรื่องของวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ การค้า ร้านอาหาร ยาสมุนไพร และการรักษาโรคแบบดั้งเดิม เรื่อยไปจนถึงเรื่องการเป็นผู้ผลิตที่สำคัญ และสิ่งที่ทำให้ไชน่ทาวน์เป็นที่รู้จักคือ เป็นฉากในหนังดังหลายเรื่อง เช่น Rush Hour และ Lethal Weapon 4 เป็นต้น ** อาหารกลางวันและค่ำ อิสระตามอัธยาศัย **
จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก SHERATON SAN GABRIEL VALLEY หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สี่ ลอสแองเจลิส

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (ในช่วงนี้อาหารเช้าในที่พักอาจจะไม่ใช่บริการแบบบุฟเฟต์ อาจจะบริการเป็นกล่อง แล้วแต่การจัดเตรียมของทางโรงแรมที่พักแต่ละแห่ง)
นำท่านเดินทางสู่ช้อปปิ้งเอ๊าท์เล็ต Cabazon Outlet แหล่งช้อปปิ้งที่พื้นที่กว้างขวาง ประกอบด้วยร้านค้า
แบรนด์เนมดังทั้งหลายที่มีร้านค้าอยู่มากกว่าร้อย และราคาลดถึง 30 – 70 % จากราคาปกติ เหมาะสำหรับทุกท่าน ทุกวัย เช่น Guess, Nine West, H&M, Coach , Billabong , Calvin Klein , DKNY และอื่นๆ อีกมากมาย อิสระให้ท่านได้เดินเล่นหรือจะเลือกนั่งจิบชา กาแฟ ที่มาจำหน่ายหลากหลายจุดในเอ๊าท์เล็ตแห่งนี้
** อาหารกลางวันและค่ำ อิสระตามอัธยาศัย **
จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก SHERATON SAN GABRIEL VALLEY หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ห้า ลอสแองเจลิส-เฟรสโน

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (ในช่วงนี้อาหารเช้าในที่พักอาจจะไม่ใช่บริการแบบบุฟเฟต์ อาจจะบริการเป็นกล่อง แล้วแต่การจัดเตรียมของทางโรงแรมที่พักแต่ละแห่ง)
นำท่านชม The Getty Center ตั้งอยู่ในย่านเบรนด์วูดในนครลอสแองเจลิส ให้ท่านมีเวลาเดินเล่นชมสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นของอาคารแบบสมัยใหม่ พร้อมทั้งภาพวาด งานศิลป์ภายใน ซึ่งเป็นงานภาพวาดในยุโรปก่อนศตวาษที่ 20 รวมถึงประติมากรรมศิลปะการตกแต่งและภาพถ่ายตั้งแต่เริ่มต้นการถ่ายรภาพจนถึงปัจจุบันจากทั่วทุกมุมโลก รวมถึงงานในยุคกรีกโบราณและโรมัน
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองเฟรสโน Fresno เมืองใหญ่อันดับ 5 ของรัฐแคลิฟอร์เนีย
** อาหารกลางวันและค่ำ อิสระตามอัธยาศัย **
จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก DOUBLETREE FRESNO / RADISSON หรือระดับเทียบเท่า

วันที่หก เฟรสโน-อุทยานแห่งชาติโยเซมิตี้-มอนเทอเร่ย์

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (ในช่วงนี้อาหารเช้าในที่พักอาจจะไม่ใช่บริการแบบบุฟเฟต์ อาจจะบริการเป็นกล่อง แล้วแต่การจัดเตรียมของทางโรงแรมที่พักแต่ละแห่ง)
นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติโยเซมิติ Yosemite National Park จัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของรัฐแคลิฟอร์เนีย มีพื้นที่กว้างใหญ่และมีธรรมชาติที่สวยงามแบบสุดๆ บนพื้นที่ 1,189 ตารางไมล์หรือประมาณ 3,081 ตารางกิโลเมตร เป็นอุทยานที่รู้จักกันในชื่อของหน้าผาหินแกรนิต และมีจุดท่องเที่ยวหลายแห่ง อาทิ ยอดเขาโดมครึ่งซีก Half Dome น้ำตกขนาดใหญ่หลายแห่ง เช่น น้ำตกโยเซมิติ Yosemite Falls ซึ่งถือว่าเป็นน้ำตกที่มีความสวยงามโดดเด่นมองเห็นในระยะไกลและยังเป็นน้ำตกที่สูงที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศสหรัฐอเมริกาและมีขนาดใหญ่ที่สุดในแถบอเมริกาเหนือ หรือจะเป็น เอล แคปิตัน El Capitan ภูเขาหินขนาดใหญ่ที่ตั้งฉากขึ้นไปถึง 900 เมตร อีกสัญลักษณ์หนึ่งของอุทยานแห่ง และ เซนทิเนลร็อค Sentinel Rock และ กราเซียพอยท์ Glacier Point เอกเขาหินแกรนิตอีกจุดหนึ่งที่ถูกธารน้ำแข็งกัดกร่อนมานานหลายปี เกิดเป็นทัศนียภาพที่งดงาม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองมอนเทอเรย์ Monterey เมืองชายฝั่งทะเลที่มีชื่อเสียงทางด้านการท่องเที่ยวที่สวยงามและได้รับความนิยมมากแห่งหนึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นเมืองที่อบอวลไปด้วยบรรยากาศชิลล์ๆริมฝั่งทะเลของรัฐแคลิฟอร์เนีย
** อาหารกลางวันและค่ำ อิสระตามอัธยาศัย **
จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก PORTOLA PLAZA / HYATT REGENCY หรือระดับเทียบเท่า

วันที่เจ็ด มอนเทอเร่ย์-ช้อปปิ้ง-ซาน ฟรานซิสโก
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (ในช่วงนี้อาหารเช้าในที่พักอาจจะไม่ใช่บริการแบบบุฟเฟต์ อาจจะบริการเป็นกล่อง แล้วแต่การจัดเตรียมของทางโรงแรมที่พักแต่ละแห่ง)
นำท่านชมเมืองมอนเทอเรย์ เมืองที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์และชื่อเสียงในเรื่องความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายของชีวิตทางทะเล ซึ่งได้แก่ สิงโตทะเล, นากทะเล, สาหร่ายทะเล, ปลาโลมา และสัตว์ทะเลอื่นๆอีกเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชาวประมงดั้งเดิม รวมไปถึงอุตสาหกรรมโรงงานปลากระป๋องที่มีชื่อเสียง แต่เมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 จึงทำให้โรงงานปิดตัวลงไป นำท่านชมย่านคันเนรีโรว์ Cannery Row ย่านริมน้ำที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิตปลาซาร์ดีนกระป๋อง ซึ่งถูกทำให้เป็นที่รู้จักโดยนักเขียนอเมริกันชื่อ จอห์น สไตน์เบค จากนวนิยายภาษาอังกฤษ เรื่อง คันเนรี โรว์ ซึ่งถูกตีพิมพ์ในปี 1945 และถูกถ่ายทำเป็นภาพยตร์ในปี 1982 ชมฟิชเชอร์แมนวาร์ฟ Fisher’s man Wharf ท่าเทียบเรือชาวประมงที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ ในปี 1960 เป็นตลาดขายส่งปลา ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ซึ่งเรียงรายไปด้วยร้านอาหารทะเล ร้านขายของที่ระลึก, ร้านเครื่องประดับ, หอศิลป์, ห้างสรรพสินค้า เป็นต้นจากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปกับจุดชมวิว Lovers Point Park จุดชมวิวและสวนสาธารณะริมหน้าผาเล็กๆที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งใน Pacific Grove และเป็นที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาอาบแดด พายเรือคายัค ขี่จักรยานหรือปิกนิกริมชายหาดกันเป็นอย่างมาก และออกเดินทางไปตามเส้นทาง 17-Miles Drive บริเวณ Pepple beach ซึ่งเป็นที่ตั้งของกอล์ฟคอร์สที่มีชื่อเสียงของมอนเทอเร่ย์ ชมบ้านเรือนสไตล์โคโลเนียล Lone Cypress ต้นไม้ที่อยู่ตามแถบผาหินแกรนิตได้ชื่อว่าเป็นต้นไม้ที่มีชื่อเสียงที่คนมาถ่ายรูปมากที่สุดในแถบอเมริกาเหนือ
จากนั้นนำท่านแวะช้อปปิ้งสินค้าที่ Gilroy Premium Outlet ที่มีสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายแบรนด์ดัง อาทิเช่น Adidas, Nike, Puma, Aldo, Asics, Banana Republic, Boss, Calvin Klein, Clarks, Coach, Cole Haan, Columbia, Converse, DKNY, Ecco, Gap, Guess, Samsonite ที่ราคาถูกกว่าเมืองไทยถึง 50%
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางต่อเข้าสู่ซาน ฟรานซิสโก San Francisco
** อาหารกลางวันและค่ำ อิสระตามอัธยาศัย **
จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก HILTON UNION SQUARE / MARRIOTT UNION SQUARE หรือระดับเทียบเท่า
วันที่แปด ซาน ฟรานซิสโก
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (ในช่วงนี้อาหารเช้าในที่พักอาจจะไม่ใช่บริการแบบบุฟเฟต์ อาจจะบริการเป็นกล่อง แล้วแต่การจัดเตรียมของทางโรงแรมที่พักแต่ละแห่ง)
นำท่านชมนครซาน ฟรานซิสโก นครมหาเสน่ห์แห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนียตอนเหนือ เป็นเมืองสำคัญของรัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นผู้นำทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การค้าและวัฒนธรรม ตั้งอยู่ระหว่างอ่าวซานฟรานซิสโกและชายฝั่งแปซิฟิคถือเป็นเมืองที่น่าไปเยืยนมากที่สุดอีกเมืองหนึ่งของอเมริกา ด้วยธรรมชาติอันงดงาม ทั้งภูมิประเทศแบบหุบเขาและทัศนียภาพริมอ่าว สภาพอากาศที่ไม่ร้อนและหนาวจนเกินไป อีกทั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอันถือเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก อย่างสะพานโกลเด้นท์เกทด้วย นำท่านขึ้นยอดเขาทวินพีค (Twin Peaks) เพื่อให้ท่านได้ชมทิวทัศน์อันงดงามของเมืองซานฟรานซิสโก ชมสะพานโกลเด้นท์เกท (Golden Gate Bridge) สัญลักษณ์ของเมืองซานฟรานซิสโก สะพานแขวนที่ทาสีแดงสด เพื่อป้องกันไม่ไห้เหล็กซึ่งเป็นโครงสร้างหลักของสะพานเกิดสนิมเนื่องจากเกลือของลมทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิก สะพานแห่งนี้ถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางวิศวกรรมของโลกยุคปัจจุบัน ตั้งอยู่ในเมืองซานฟรานซิสโก เป็นสะพานแขวนที่ยาวที่สุดแห่งหนึ่งของโลก คือมีระยะทาง 2.7 กิโลเมตร สูง 223.5 เมตร มีโครงสร้างแข็งแรงที่ทอดข้ามอ่าวทางตอนเหนือของเมืองซานฟรานซิสโก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือฟิชเชอร์แมนวาร์ฟ (Fisherman’s Wharf) ในสมัยก่อนฟิชเชอร์แมน วาร์ฟ เป็นเพียงท่าเรือที่ชาวประมงใช้เป็นที่ซื้อขาย แลกเปลี่ยนสินค้าพวกสัตว์ทะเลที่จับมาได้ในแต่ละวันเท่านั้นเอง แต่ปัจจุบันนี้สถานที่แห่งนี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อ โดยเฉพาะตรงบริเวณท่าเรือ 39 หรือ Pier 39 ท่าเรือสัญลักษณ์ของเมืองซานฟรานซิสโก ซึ่งจะเต็มไปด้วยร้านขายของ ร้านอาหารขึ้นชื่อและมีการแสดงต่างๆ รวมถึงม้าหมุน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดที่ดึงความสนใจให้กับผู้ที่มาเยือนท่าเรือแห่งนี้นอกจากร้านค้าและร้านอาหารจำนวนมากตรงบริเวณท่าเรือ 39 ที่นี่ยังมีจุดที่น่าสนใจอีกอย่างคือ สิงโตทะเล ที่มานอนอาบแดดกันนับร้อยตัวในช่วงฤดูหนาว นำท่านล่องเรือชมอ่าวซานฟรานซิสโก ผ่านชมเกาะอัลคาทรัส (Alcatraz) เกาะที่อดีตเคยเป็นที่คุมขังนักโทษอเมริกาและชมสะพานแขวนโกลเด้นเกท ผลงานวิศวกรรมอันล้ำเลิศปลายยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมที่ออกแบบโดย นาย โยเซฟ แบร์มานน์สเตร๊าซ์ และให้ท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลก
** อาหารกลางวันและค่ำ อิสระตามอัธยาศัย **
จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก HILTON UNION SQUARE / MARRIOTT UNION SQUARE หรือระดับเทียบเท่า

วันที่เก้า ซาน ฟรานซิสโก-สนามบิน
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านสู่อัลลาโม่สแควร์ Alamo Square เพื่อชมและถ่ายรูปภายนอกกับสถาปัตยกรรมแบบโดมโค้งสไตล์วิคตอเรียผสมผสานกับวัฒนธรรมแบบอเมริกาที่รู้จักกันในนาม Painted Ladies หนึ่งในสถานที่ยอดฮิตที่ฮอลลีวู้ด นิยมมาถ่ายทำภาพยนตร์ และเป็นสถานที่ที่ชาวอเมริกัน นิยมมาถ่าย Pre Wedding กันมากที่สุด
จากนั้นให้ท่านเดินเล่น ช้อปปิ้งในย่านยูเนี่ยนสแควร์ แหล่งช้อปปิ้งใจกลางเมืองใหญ่ของนครซาน ฟรานซิสโก และหล่งรวมของห้างสรรพสินค้า ร้านบูติกสุดหรู ร้านขายของกระจุกกระจิก หอศิลป์และร้านเสริมสวย ทำให้ยูเนี่ยนสแควร์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งและเป็นแหล่งรวมตัวที่สำคัญ และยังมีโรงแรมขนาดใหญ่ตลอดจนละครเวทีบรอดเวย์และโรงละครเดี่ยว ทำให้มีส่วนช่วยให้พื้นที่แห่งนี้มีชีวิตชีวาตลอด 24 ชั่วโมงเลยทีเดียว ** อาหารกลางวันและค่ำ อิสระตามอัธยาศัย **
21.00 น. สมควรแก่เวลา ให้ท่านเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินซาน ฟรานซิสโก

วันที่สิบ ซาน ฟรานซิสโก
00.55 น. นำท่านออกเดินทางจากสนามบินนครซาน ฟรานซิสโก โดยสายการบินคาเธย์แปซิฟิค
เที่ยวบินที่ CX973

****** บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล ******

วันที่สิบ เอ็ด ฮ่องกง-สุวรรณภูมิ
06.00 น. นำท่านเดินทางถึงสนามบินเช็คเล็ปก๊ก ประเทศฮ่องกง จากนั้นนำท่านแวะเปลี่ยนเครื่อง
08.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินประเทศฮ่องกง โดยสายการบินคาเธย์แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX705
10.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
**กรณีที่บางท่านเดินทางต่อเที่ยวบินต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละกำหนดการเดินทางอีกครั้งก่อนทำการจองตั๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน ตรวจสอบเที่ยวบินระหว่างประเทศหรือตารางการเดินทางหลักอีกครั้งและเผื่อเวลาสำหรับขั้นตอนและพิธีการต่างๆ ที่สนามบินไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง **