sannnnn

ทัวร์อเมริกาตะวันออก ฉีดวัคซีน JOHNSON & JOHNSON 9 วัน 6 คืน (EK)

ราคาเริ่มต้น 129,000 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

รหัส: USA-EK-013 Tag:
สายการบิน: Image

นิวยอร์ค อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ สะพานบรูคลิน ตึกเอ็มไพรสเตท วู๊ดเบอร์รี่ เอ๊าท์เล็ท สะพานบรูคลิน ดัมโบ้ ล่องเรืออนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ ขึ้นตึกเอ็มไพร์สเตท แอตแลนติก ซิตี้ ฟิลลาเดลเฟีย วอชิงตัน ดีซี สถาบันสมิทธิโซเนียน พิพิธภัณฑ์นาซ่า พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ทำเนียบขาว วอชิงตัน ดีซี

วันที่เดินทาง

25 มิ.ย.-03 ก.ค. 64

25 มิย. 64 กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ “เช็คอิน”
23.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น 4 ประตู 10 เคาน์เตอร์ T สายการบิน Emirates Airline
26 มิย. 64 กรุงเทพฯ – ดูไบ – นิวยอร์ค (เจเอฟเค)
01.45 น. คณะเดินทางออกสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดูไบ สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรสต์ โดยเที่ยวบินที่ EK 385 (Airbus 380) ใช้เวลาในการบิน 6 ช.ม. 10 นาที
04.55 น. คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานดูไบ อินเตอร์เนชั่นแนล แวะพักรอเปลี่ยนเครื่อง
08.35 น. คณะออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเจเอฟเค โดยเที่ยวบินที่ EK 201 (Boeing 777-300) ใช้เวลาในการบิน 13 ช.ม. 55 นาที
*** บินผ่านข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล ***
14.25 น. คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานเจเอฟเค นิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหาร
นำคณะเข้าสู่ที่พักโรงแรม Hotel Edison Times Square หรือเทียบเท่า ****
27 มิย. 64 นิวยอร์ค – อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ – สะพานบรูคลิน –
ตึกเอ็มไพรสเตท
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
***Vaccination distribute Johnson & Johnson shots at Times Square***
นำคณะชม มหานครนิวยอร์ก เมืองใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา เป็นเมืองที่เจริญที่สุดในโลก สู่เขตโลเวอร์ทาวน์ ชมศูนย์กลางทางการเงินของโลกที่ Wall Street และสัญลักษณ์รูปปั้นวัวกระทิง ที่ผู้คนต่างนิยมมาถ่ายรูป สู่แบตเตอร์รี่ปาร์ค ไปถ่ายรูป Ground Zero บริเวณที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นตึก World Trade Central ที่สูงที่สุดในอเมริกา แต่ตอนนี้เหลือทิ้งไว้เพียงแต่ ความทรงจำหลังจากการสูญเสียครั้งใหญ่ ในปี 2001
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านไปถ่ายรูปกับ The Vessel สถาปัตยกรรมสุดล้ำแห่งโลกอนาคต เป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่กลางนิวยอร์ก ตึกแฟลตไอออน (Flatiron Building) นำคณะขึ้นชมทิวทัศน์ของมหานครนิวยอร์กบนตึกระฟ้า เอ็มไพร์สเตท เป็นที่ถ่ายทำภาพยนตร์ต่างๆมากมายมากมาย อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งย่าน 5th Avenue ห้างสรรพสินค้า Macy’s
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำคณะเข้าสู่ที่พักโรงแรม Hotel Edison Times Square หรือเทียบเท่า ****
28 มิย. 64 นิวยอร์ค – วู๊ดเบอร์รี่ – เอ๊าท์เล็ท – สะพานบรูคลิน – ดัมโบ้
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำคณะเดินทางสู่ WOODBURY COMMON PREMIUM OUTLETS แหล่งช้อปปิ้งที่ดีที่สุดในอเมริกาฝั่งตะวันออก เชิญท่านเพลิดเพลินไปกับการช้อปปิ้งใน Premium Outlet โดยมีร้านค้ามากกว่า 250 ร้านค้าในราคาถูกสินค้าคุณภาพดีมีทั้งสินค้าทั่วไปจนถึงแบรนด์เนม เช่น Gucci, Dior, Diesel, Nike, Celine, Bottega Veneta, Polo Ralph Lauren, Michael Kors, Burberry, Coach, The North Face, Armani Outlet, Belenciaga, Bally, Columbia Factory Store, Dolce & Gabbana, Disney Outlet Store เป็นต้น
***เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาอันมีค่า จึงไม่มีอาหารกลางวันบริการ***
เดินทางกลับนิวยอร์ค แวะถ่ายรูปกับสะพานบรูคลิน (Brooklyn Bridge) แลนด์มาร์คสำคัญสุดเท่ แห่งมหานครนิวยอร์กร้านบูติกอินดี้ ร้านอาหารชั้นนำ และร้านกาแฟสุดเก๋ในย่าน Dumbo อันทันสมัยมีฉากหลังสวยๆ
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำคณะเข้าสู่ที่พักโรงแรม Hotel Edison Times Square หรือเทียบเท่า ****
อิสระให้ท่านได้เดินถ่ายรูปเที่ยวชมย่านไทมส์แควร์ (Times Square) หนึ่งในสถานที่เป็นหัวใจของนิวยอร์กให้ จนได้รับการขนานนามว่า City of Lights กับบรรยากาศที่มี แสง สี เสียงงามเลิศ

29 มิย. 64 นิวยอร์ค – ล่องเรืออนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ – ขึ้นตึกเอ็มไพร์สเตท
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
10.30 น. ลงเรือ Circle Line สู่เกาะลิเบอร์ตี้ ซึ่งเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์ เทพีเสรีภาพสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของชาวอเมริกัน ที่แสดงให้เห็นถึงว่าเป็นดินแดนที่ทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกัน เทพีเสรีภาพนี้ประเทศฝรั่งเศสได้มอบให้เป็นของขวัญ เนื่องในโอกาสที่อเมริกาก่อตั้งประเทศครบ 100 ปี
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย เดินทางสู่ แอตแลนติก ซิตี้ หนึ่งในเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมในชายฝั่งตะวันออกของอเมริกา ตั้งอยู่บนเกาะ Absecon รัฐนิวเจอร์ซีย์ และมีชายหาดที่น่าสนใจ คาสิโน ห้องอาหาร บาร์และสวนสนุกที่ท่าเรือ ยังคงมีเสน่ห์ให้นักท่องเที่ยวได้มาเยือน
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำคณะเข้าสู่ที่พักโรงแรม Caesars Atlantic City Hotel & Casino หรือเทียบเท่า ****
30 มิย. 64 แอตแลนติก ซิตี้ – ฟิลลาเดลเฟีย – วอชิงตัน ดีซี
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำคณะเดินทางสู่ ฟิลลาเดลเฟียมลรัฐเพนซิลวาเนียซึ่งเป็นเมืองที่ริเริ่มการประกาศอิสรภาพในสมัยก่อตั้ง ประเทศสหรัฐอเมริกา เมืองที่ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพมากที่สุดในอเมริกา ชมระฆังแห่งเสรีภาพ หรือ Liberty Bell สัญลักษณ์ของการก่อตั้งประเทศ ชมหอแห่งเสรีภาพ Independence Hall ซึ่งเป็นสถานที่ประกาศอิสรภาพ

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำคณะเดินทางสู่ กรงุวอชิงตัน ดีซี เมืองหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเมืองหนึ่งที่ได้ออกแบบผังเมืองอย่างสวยงามและเป็นระเบียบ อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งสถานที่สำคัญของรัฐบาลกลางหน่วยงานรัฐบาลที่สำคัญๆสร้างในสมัยของประธานาธิบดีจอร์จวอชิงตัน ประธานาธิบดีท่านแรกของสหรัฐอเมริกา
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำคณะเข้าสู่ที่พัก Sheraton Pentagon City หรือเทียบเท่า ****
01 กค. 64 วอชิงตัน ดีซี – สถาบันสมิทธิโซเนียน – พิพิธภัณฑ์นาซ่า –
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา – ทำเนียบขาว
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ชมอนุสาวรีย์วอชิงตัน ที่มีลักษณะเป็นแท่งโอเบลสิก์สูง 169 เมตรโดดเด่นเป็นสง่า อนุสรณ์สถานลินคอล์น ถูกสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงท่านอับราฮัมลินคอลน์ ประธานาธิบดีคนที่ 16 ของสหรัฐอเมริกา , อนุสรณ์สถานเจฟเฟอร์สัน ถูกสร้างขึ้นเพื่ออุทิศใหกับ โธมัส เจฟเฟอร์สัน ประธานาธิบดีคนที่สามของสหรัฐอเมริกา และเป็นผู้ประพันธ์ประกาศอิสรภาพของสหรัฐ อเมริกา อาคารรัฐสภา ศูนย์กลางทางกฎหมายและการ เมืองของอเมริกามากกว่า 200 ปี นำท่านไปถ่ายรูปและชมทำเนียบขาว หรือ ไวท์เฮาส์ จากด้านนอก
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย รอประกาศจากสถาบันสมิทธ์โซเนียน (THE SMITHSONIAN INSTITUTE) ก่อตั้งในปี ค.ศ.1846 สถาบันแห่งนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นพิพิธภัณฑ์ใหญ่ที่สุดในโลก
• NATIONAL MUSEUM OF NATURAL HISTORY (อยู่ในระหว่างปิดชั่วคราว) ซึ่งแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ ชมห้องจัดแสดงกระดูกไดโนเสาร์ ฟอสซิล หุ่นช้างแอฟริกาโบราณที่ตัวใหญที่สุดในโลก และ HOPE DIAMOND เพชรสีน้ำเงินที่มีขนาดใหญที่สุดในโลกขนาด 45.5 กะรัต ที่เคยเป็นสมบัติของพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ของฝรั่งเศส และได้ชื่อว่าเป็นเพชรต้องคำสาป
• NATIONAL AIR AND SPACE MUSEUM (อยู่ในระหว่างปิดชั่วคราว) พิพิธภัณฑ์เครื่องบินและยานอวกาศ ที่มีผู้เข้าชมสูงที่สุดในโลกแสดงประวัติศาสตร์การบิน
**หากวันเดินทางที่ไปถึงทางสถาบันฯยังไม่มีการเปิดให้เข้าชม โปรแกรมจะปรับเปลี่ยนเป็นการไปช้อปปิ้งแทน**
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำคณะเข้าสู่ที่พัก Sheraton Pentagon City หรือเทียบเท่า ****
02 กค. 64 วอชิงตัน ดีซี – ดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติวอชิงตัน ดัลเลส
10.55 น. คณะเดินทาง โดยเที่ยวบินที่ EK 232 (Boeing 777) ใช้เวลาในการบิน 13 ช.ม. 10 นาที
*** บินผ่านข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล อยู่ในระหว่างทำการบิน ***
03 กค. 64 ดูไบ – ภูเก็ต (State Quarantine)
08.05 น. คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานดูไบ อินเตอร์เนชั่นแนล แวะพักรอเปลี่ยนเครื่อง
10.30 น. คณะออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานภูเก็ต (ประเทศไทย) โดยเที่ยวบินที่
EK 378 (Boeing 777-300) ใช้เวลาในการบิน 6 ช.ม. 30 นาที
20.00 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต โดยสวัสดิภาพ