ทัวร์อเมริกา

ทัวร์อเมริกาตะวันออก 10 วัน (QR)

ราคาเริ่มต้น 75,000 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

รหัส: USA-QR-142 Tag:
สายการบิน: QR

ทัวร์อเมริกา
นำท่าน ชมฮัดสันยาร์ด (HUDSON YARD) หรือรู้จักในนาม VESSEL สิ่งก่อสร้างแห่งใหม่และเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวแห่งใหม่ในมหานครนิวยอร์ก เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ แหล่งช้อปปิ้งและร้านอาหารมากมาย อีกทั้งยังเป็นจุดชมเมือง อีกจุดนึง ที่ประกอบด้วยขั้นบันไดที่เชื่อมต่อกันอย่างมากมาย..อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย….

วันที่เดินทาง

6-15 ก.พ. 63, 5-14 เม.ย. 63, 29 เม.ย.-08 พ.ค. 63

ทัวร์อเมริกา
วันแรกของการเดินทาง สนามบินสุวรรณภูมิ – โดฮา – นิวยอร์ค
17.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 9 เคาน์เตอร์ สายการบินกาตาร์ (EK) เจ้าหน้าที่จากบริษัท ฯ จะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่าน
20.20 น. ออกเดินทางสู่ เมืองนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย สายการบินการตาร์ เที่ยวบิน QR981/QR703
*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองโดฮา : 0010-0130 *.*.*.
วันที่สองของการเดินทาง นิวยอร์ค – ชมเมือง
**** บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล ****
07.35 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึง สนามบินเมืองนิวยอร์ค (NEW YORK) ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นนครแห่งความมั่งคั่งทันสมัยทางด้านสถาปัตยกรรมและเทคโนโลยี รวมถึงศูนย์กลางของธุรกิจและการท่องเที่ยว…หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
นำท่านเดินทางสู่ เมืองนิวยอร์ค (NEW YORK) โดยผ่านเส้นทางชมสะพานบรูคลิน (BROOKLYN BRIDGE) ซึ่งเป็นสะพานแขวนที่เก่าแก่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา มีความยาว 1,825 เมตร ทอดข้ามแม่น้ำอีสต์ เชื่อมระหว่างนิวยอร์ก ซิตี้ เกาะแมนฮัตตัน และ ย่านบรูคลิน
นำท่าน ชมฮัดสันยาร์ด (HUDSON YARD) หรือรู้จักในนาม VESSEL สิ่งก่อสร้างแห่งใหม่และเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวแห่งใหม่ในมหานครนิวยอร์ก เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ แหล่งช้อปปิ้งและร้านอาหารมากมาย อีกทั้งยังเป็นจุดชมเมือง อีกจุดนึง ที่ประกอบด้วยขั้นบันไดที่เชื่อมต่อกันอย่างมากมาย..อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย….
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารเอเชีย
บ่าย จากนั้น ผ่านชมตึกเอ็มไพร์สเตท (EMPIRE STATE BUILDING) ตึกที่เคยเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลก ปัจจุบันสูงเป็นอันดับ 14 ของโลก มีทั้งหมด 102 ชั้น ตึกนี้ยังเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ของฮอลลีวู้ดหลายเรื่องมาใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำฉากสำคัญ ๆ อาทิ SLEEPLESS IN SEATTLE, KING KONG เป็นต้น
*.*.*. หมายเหตุ หากมีเวลาท่านสามารถเลือกซื้อตั๋วขึ้นชมวิวบน ราคาทัวร์จะไม่รวมค่าขึ้นตึกเอ็มไพร์ ท่านละประมาณ 40 USD *.*.
กรุณาสอบถามหัวหน้าทัวร์เพิ่มเติม
ผ่านชมย่านเรดิโอ ซิตี้ มิวสิค ฮอลล์ (RADIO CITY MUSIC HALL) โรงภาพยนตร์และโรงคอนเสิร์ต จุที่นั่งได้ 6,500 ที่นั่ง จากนั้นเดินทางสู่ ย่านฟิฟธ์ อเวนิว (FIFTH AVENUE) ย่านที่เป็นศูนย์รวมของสินค้า ยี่ห้อชั้นนำและแฟชั่นทันสมัย อีกทั้งยังมีห้างสรรพสินค้าชื่อดัง MACY ….ชม ย่านไทม์สแควร์ (TIME SQUARE) แหล่งรวมป้ายโฆษณาขนาดมหึมา ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าชั้นนำของอเมริกา ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับและร้านขายของที่ระลึก…..
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก APA WOODBRIDGE HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สามของการเดินทาง นิวยอร์ค – ซีราคิวส์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้น นำท่านล่องเรือชมเกาะชมเทพีเสรีภาพ (STATUE OF LIBERTY) เดิมมีชื่อว่า LIBERTY ENLIGHTENING THE WORLD ตั้งอยู่ ณ เกาะเบคโล ปากอ่าวฮัดสัน เป็นของขวัญที่ชาวฝรั่งเศสมอบ เป็นของขวัญแก่ชาวอเมริกัน ในวันที่อเมริกาเฉลิมฉลองวันชาติครบ 100 ปีเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม ปี 1876 โดยส่งมอบอย่างเป็นทางการ โดยมีประธานาธิบดีโกรเวอร์ คลิฟ แลนด์เป็นผู้รับมอบในวันที่ 28 ตุลาคม 1886 เทพีเสรีภาพ เป็นประติมากรรมโลหะสำริด รูปเทพีห่มเสื้อคลุม มือขวาชูคบเพลิง มือซ้ายถือแผ่นจารึกคำประกาศอิสรภาพของสหรัฐฯ และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก เมื่อปี 1984….
ผ่านชม GROUND ZERO สถานที่ ๆ เคยเป็นที่ตั้งของตึกเวิร์ดเทรดถูกเรียกว่า ทันทีที่สิ้นสุดการวินาศกรรมในครั้งนั้น หน่วยงานภาครัฐของสหรัฐอเมริกา และหน่วยงานของเอกชนร่วมกันตำเนินการปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นสถานที่ระลึกถึงเหยื่อจากวินาศกรรม 911…..
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย จากนั้นเดินทางสู่ เมืองซีราคิวส์ (SYRACUSE) เป็นเมืองในเขตฟิงเกอร์เลกส์ของนิวยอร์กตอนกลางมีกีฬาระดับวิทยาลัย แสงอาทิตย์ช่วงฤดูร้อนและฤดูหนาวที่เต็มไปด้วยหิมะเหมาะต่อการทำกิจกรรมในร่มและกลางแจ้งตลอดทั้งปี อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย….
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก HOLIDAY INN SYRACUSE HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ของการเดินทาง ซีราคิวส์ – น้ำตกไนแองการ่า (ฝั่งอเมริกา)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติไนแองการ่า ฝั่งอเมริกา (AMERICAN FALLS) ที่ถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติสิ่งหนึ่งของโลก และเป็นสถานที่ดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์ยอดนิยมสูงสุด 1 ใน 3 ของคู่บ่าวสาวชาวอเมริกัน น้ำตกไนแองการ่าเกิดจากบริมาณน้ำ ที่ไหลมาจากทะเลสาบทั้ง 5 และเป็นพรมแดนระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศแคนาดา น้ำตกไนแอการาประกอบด้วยน้ำตกสามแห่งที่แยกออกจากกัน คือ น้ำตกเกือกม้า (HORSESHOE FALLS บางครั้งก็เรียก น้ำตกแคนาดา) สูง 158 ฟุต, น้ำตกอเมริกาสูง 167 ฟุต, และน้ำตกขนาดเล็กกว่าที่อยู่ติดกัน คือน้ำตก BRIDAL VEIL เดินทางถึงน้ำตกไนแองการ่า…นำท่านเดินเข้าสู่จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นน้ำตกไนแองการ่าได้อย่างชัดเจน …..
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารไทย
บ่าย นำท่าน ล่องเรือ MAID OF THE MIST เพื่อชมน้ำตกไนแองการ่าอย่างใกล้ชิด สัมผัสกระแสน้ำปริมาณมหาศาลที่ทิ้งตัวจากทะเลสาบอีรี่ เป็นจุดที่ทำให้ท่านได้อยู่ใกล้กับน้ำตกมากที่สุด สัมผัสได้กับความสวยงามพร้อมกับความน่ากลัวกับปริมาณน้ำ 6 แสนแกลอนต่อวินาทีที่ตกลงกระทบกัน ทำให้เกิดเสียงดังกึกก้องไปนับพันไมล์ และมีละอองน้ำปกคลุมไปทั่วบริเวณทอดผ่านด้วยสายรุ้งโค้งรับกับน้ำตกขนาดมหึมา สร้างความสวยงามและความประทับใจเป็นอย่างมาก
**หมายเหตุ MAID OF THE MIST จะปิดบริการในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน – ปลายเดือนเมษายนเนื่องจากสภาพอากาศไม่
เอื้ออำนวย เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าทางบริษัทจึงจะจัดโปรแกรมท่องเที่ยวให้เหมาะสมแทน โดยจะนำทุกท่านชม GOAT
ISLAND เป็นเกาะที่คั่นกลางระหว่างน้ำตกอเมริกัน (AMERICAN FALLS) และน้ำตกแคนาดา (CANADIAN FALLS) หรือ
น้ำตกเกือกม้า(HORSESHOE FALLS) น้ำตกอเมริกันอยู่ในเขตประเทศสหรัฐอเมริกา มีความกว้างน้อยกว่า สูงน้อยกว่า กว้าง
เพียง 320 เมตร ส่วนน้ำตกแคนาดาเป็นน้ำตกรูปเกือกม้า 2 ใน 3 ของน้ำตกอยู่ในเขตประเทศแคนาดา…ท่านสามารถซื้อทัวร์
นั่งเฮลิคอปเตอร์ (NIAGARA HELICOPTER) เพื่อชมความงามของน้ำตกไนแองการ่า ในมุมมองที่น่าตื่นเต้น เพื่อไม่ให้ท่าน
พลาดโอกาส ในการเก็บภาพสวยๆ ในแต่ละมุม ควรเตรียมกล้องถ่ายรูปไว้ให้พร้อมตั้งแต่ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ โดยทัวร์นี้จะเริ่มต้น
ด้วยการชมโรงผลิตไฟฟ้า จากพลังงานน้ำ (THE SIR ADAM BECK GENERATING PLANT), THE NIAGARA PARKS
COMMISSION SCHOOL OF HORTICULTURE
**หมายเหตุ…การนั่งเฮลิคอปเตอร์ ขึ้นอยู่สภาพอากาศ ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่านละ 150 USD ชำระเป็น
เงินสดเท่านั้น
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
ที่พัก HOLIDAY INN NIAGARA FALLS HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ห้าของการเดินทาง บัลติมอร์ – วิลเลียมสปอร์ต – แฮร์ริสเบิร์ก – ร็อควิลล์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองบัลติมอร์ (BALTIMORE) ผ่านชมวิวทิวทัศน์ระหว่างทางของมลรัฐนิวยอร์ค และมลรัฐเพนซิลวาเนีย เข้าสู่ เมืองวิลเลียมสปอร์ต (WILLIAMSPORT) เมืองเก่าแก่ที่สำคัญของรัฐเพนซิลเวเนีย เคยเป็นศูนย์กลางการทำไม้รูปไม้ ที่ใหญ่ที่สุดของรัฐและเป็นสมรภูมิรบที่สำคัญระหว่างชาวอินเดียนแดงพื้นมืองเผ่าอีโรเควส์ (IROQUOIS) กับชาวฝรั่งเศสผู้บุกรุก เดินทางถึงตัวเมืองนำท่านผ่านชมเมืองโดยรอบ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองแฮร์ริสเบิร์ก (HARRISBURG) …… ชมโรงงานช็อคโกแล็ต แสนอร่อยที่มีชื่อเสียงดังไปทั่วโลก ที่มีเครื่องจักรเก่าแก่ที่ใช้ในการผลิตช็อคโกแลต HERSHEY’S โรงงานนี้ ได้ถูกก่อตั้งขึ้นมาโดย MR.MILTON S.HERSHEY ในปีค.ศ.1876 โดยมีลูกอมคาราเมลรสนมที่มีชื่อเสียงโดงดังว่า “HERSHEY’S CRYTAL A” ที่มา พร้อมกับประโยคเด็ดที่ว่า “MELT IN YOUR MOUTH” มีเวลาท่านได้ซื้อช็อคโกแลตนานาชนิดเพื่อเป็นของฝากของที่ระลึก
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองร็อควิลล์ (ROCKVILLE) เป็นเมืองศูนย์กลางการปกครองของมอนต์โกเมอรี (MONTGOMERY COUNTRY) ในรัฐแมริแลนด์
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก RADISSON HOTEL WASHINGTON DC-ROCKVILLE หรือเทียบเท่า
วันที่หกของการเดินทาง ร็อควิลล์ – วอชิงตัน ดีซี – ชมเมือง – ร็อควิลล์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ กรุงวอชิงตัน ดีซี (WASHINGTON DC) เมืองหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกา มีชื่อเต็มว่า DISTRICT OF COLUMBIA หรือใช้ตัวกันว่า D.C. กรุงวอชิงตัน ดีซี สร้างในสมัยของประธานาธิบดีจอร์จ วอชิงตัน ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกา สร้างขึ้นแทนฟิลาเดลเฟียที่เคยเป็นเมืองหลวงของสหรัฐฯ สมัยเป็นดินแดนโพ้นทะเลของอังกฤษ เป็นเมืองหนึ่งที่ได้รับการออกแบบผังเมืองได้อย่างสวยงามเป็นระเบียบ และเป็นที่ตั้งของหน่วยงานรัฐบาลที่สำคัญๆ โดย กรุงวอชิงตัน ดีซี นั้นติดกับรัฐเวอร์ จิเนียและรัฐแมรีแลนด์ อยู่ในเขตฝั่งซ้ายของแม่น้ำพอตอแมก (POTOMAC RIVER)
นำท่าน (ด้านหน้า) ถ่ายรูปกับทำเนียบขาว (THE WHITE HOUSE) ที่พำนักของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ชมและถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์วอชิงตัน (WASHINGTON MONUMENT) ที่มีลักษณะเป็นแท่งโอบิลิสก์ สูง 169 เมตร สร้างขึ้นเพื่อเป็น เกียรติแก่จอรจ วอชิงตัน ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐฯ …เข้าชมอนุสรณ์สถานอับราฮัมลินคอล์น (LINCOLN MEMORIAL) ใจกลางกรุงวอชิงตัน ดีซี ร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานที่ระลึกถึงอดีตประธานาธิบดี ลินคอล์น ตั้งอยู่ในบริเวณสวนสาธารณะอันใหญ่โตภายในตัวเมือง …ชมอนุสรณ์สถานทหารผ่านศึกเวียดนาม (VIETNAM VETERAN MEMORIAL) ที่บนกำแพงสีดำ มีรายชื่อของชาวอเมริกันที่เสียชีวิตในสงครามเวียดนามกว่า 58,000 คน …ชมอนุสรณ์สถานทหารผ่านศึกเกาหลี (KOREAN WAR VETERANS MEMORIAL) เป็นรูปแกะสลักที่เป็นรูปทหาร …ชมอนุสรณ์สถานธอมัส เจฟเฟอร์สัน(JEFFERSON MEMORIAL) อนุสรณ์สถานที่สวยงามและสำคัญแห่งหนึ่งในกรุงวอชิงตัน ดีซี มีรูปปั้นของประธานาธิบดีเจฟเฟอร์สันอยู่ด้านใน…..
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สถาบันสมิธโซเนียน (SMITHSONIAN INSTITUTION) ซึ่งเป็นสถาบันวิจัย ก่อตั้งขึ้นตามความประสงค์ของนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ เจมส์ สมิธสัน (JAM ES SMITHSON) ซึ่งระบุในพินัยกรรมว่าหากหลานชายของเขา เฮนรี่ เจมส์ ฮังเกอาร์ ฟอร์ด ไม่มีทายาท ก็ให้ยกมรดกทั้งหมดให้แก่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาเพื่อก่อตั้งองค์กรที่สามารถเพิ่มพูนและเผยแพร่ความรู้ให้แก่มนุษยชาติ
เข้าชมพิพิธภัณฑ์ยานยนตร์อากาศยาน (NATIONAL AIR AND SPACE MUSEUM) ชมเครื่องบินหลายยุคหลายสมัย รวมทั้ง KITTY HAWK FLYER เครื่องบินลำแรกของโลกของพี่น้องตระกูลไรน์ ยานอวกาศอพอลโล 11 จรวดลำแรกที่โคจรไปกลับโลก – ดวงจันทร์ ชม พิพิธภัณฑ์ประวัติธรรมชาติ (NATIONAL MUSEUM OF NATURAL HISTORY) เพลิดเพลินกับการชมหุ่น สตัฟฟ์ช้างป่าแอฟริกันตัวใหญ่ที่สุดในโลก นอกจากนั้นที่ยังมีห้องที่มีซากดึกดำบรรพ์ มีโครงกระดูกไดโนเสาร์ ยืนตระหง่านอยู่ มีไฮไลท์ที่สำคัญคือ เพชรโฮ้ป (HOPE DIAMOND) อันเป็นเพชรสีน้ำเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลกและมีประวัติว่านำแต่เคราะห์ร้ายมาให้แก่ผู้เป็นเจ้าของเสมอ จนกระทั่งเจ้าของคนสุดท้ายส่งมาให้แก่สถาบันสมิธโซเนียน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก RADISSON HOTEL WASHINGTON DC-ROCKVILLE หรือเทียบเท่า
วันที่เจ็ดของการเดินทาง ร็อควิลล์ – ช้อปปิ้ง – แอตแลนติก ซิตี้
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
*.*.*. อิสระอาหารกลางวัน และ อาหารค่ำ ตามอัธยาศัย *.*.*.
นำท่านเดินทางสู่ PHILADELPHIA PREMIUM OUTLETS ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเอาท์เลทที่ดีที่สุดใน อเมริกา ตั้งอยู่บนเนื้อที่ขนาดใหญ่ ประกอบด้วยร้านค้าแบรนด์เนมกว่า 250 ร้านค้า นำเสนอสินค้าในราคาที่ชวนให้เลือกสรรมากมายหลากหลายแบรนด์ อาทิ BURBERRY, GUCCI, CHANNEL, DIOR, COACH, DIESEL, G-STAR, MISS SIXTY, ENERGY, NIKE, VERSACE, POLO, A/X, EMPORIO ARMANI และอื่นๆอีกมากมาย อิสระให้ท่านได้เดินเล่นหรือจะเลือกนั่งจิบชา กาแฟ ที่มาจำหน่ายหลากหลายจุดในเอาท์เลทแห่งนี้
นำท่านเดินทางสู่ เมืองแอตแลนติก ซิตี้ (ATLANTIC CITY) ดินแดนแห่งคาสิโน (เวลาเดินทาง 1.20 ช.ม.) ที่ขึ้นชื่นที่สุดด้านฝั่งตะวันออก (ลาสเวกัสตะวันออก) ด้วยทิวทัศน์อันงดงาม ทำให้นักท่องเที่ยวทั่วโลก ต่างใฝ่ฝันที่จะมาเสี่ยงโชค ณ เมืองนี้ อิสระให้ท่านได้สนุกสนานกับการเสี่ยงโชคที่คาสิโน หรืออิสระเที่ยวชมเลือกซื้อสินค้า ณ ถนนบอร์ดวอค ซึ่งเป็นถนนสายเก่าแก่ของเมืองแอตแลนติก ซิตี้ สร้างขึ้นในปี 1870 ในอดีตมีความกว้างเพียง 12 ฟุต แต่ปัจจุบันมีความกว้างถึง 40 ฟุต และมีความยาวถึง 4.5 ไมล์ ซึ่งตลอดสายเต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆมากมาย รวมไปถึงร้านค้า ซึ่งมีชื่อเสียงระดับโลกก็ตั้งอยู่บนถนนเส้นนี้
ที่พัก BALLY ATLANTIC CITY HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่แปดของการเดินทาง แอตแลนติก ซิตี้ – ฟิลาเดลเฟีย – ช้อปปิ้ง – โดฮา
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านสู่ เมืองฟิลาเดลเฟีย (PHILADEPHIA) มลรัฐเพนซิลวาเนีย ซึ่งเป็นเมืองที่ริเริ่มการประกาศอิสรภาพในสมัยก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกา ….ชมระฆังแห่งอิสรภาพหรือลิเบอร์ตี้ เบลล์ (LIBERTY BELL) จัดเป็นระฆังที่มีความหมายต่อ ประวัติศาสตร์ชาติอเมริกัน เพราะเป็นระฆังใบที่ส่งเสียงก้องกังวาลหลังประกาศอิสรภาพไม่ขึ้นตรงต่อจักรภพอังกฤษ ในปี 1776 เหตุที่เลือกใช้ระฆังใบนี้เพราะรอบๆระฆังจารึกข้อความที่มีความหมายจับใจเกี่ยวกับเสรีภาพไว้ว่า “ขอให้เสรีภาพจงมีแด่คนทุกคนที่อาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินนี้” ซึ่ง สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการประกาศอิสรภาพพอดี ระฆังเสรีภาพใบนี้มีน้ำหนัก 2,080 ปอนด์ เริ่มแขวนเป็น ระฆังประจำเมืองฟิลาเดลเฟีย ตั้งแต่ปี 1753 ใช้ตียามมีการประชุมหรือเหตุการณ์สำคัญ ก่อนจะใช้ในการตีเพื่อประกาศเอกราช หลังจากนั้นก็จะตีไว้อาลัยในอสัญกรรมของคณะผู้ กอบกู้อิสรภาพทุกๆคน ระฆังเริ่มปรากฏรอยร้าวในปี 1835 และแตกปริหลังการตีฉลองวันเกิดประธานาธิบดีจอร์จ วอชิงตัน ทำให้ทางการสหรัฐยกเลิกการตีระฆังพร่ำเพรื่อ เพื่อยืดอายุของระฆังให้ยาวนานที่สุด ชมอินดีเพนเด้นซ์ฮอลล์ สถานที่ประกาศอิสรภาพ ตั้งอยู่ในสวนที่เมืองฟิลาเดลเฟีย ซึ่งได้ประกาศเอกราชไว้ในปี ค.ศ 1776 คำประกาศเขียนโดยโธมัส เจฟเฟอร์สัน แถลงว่า อาณานิคมอเมริกา 13 แห่ง ขอแยกตัวจากอังกฤษ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย อิสระให้ท่านสนุกกับการช้อปปิ้งในห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่ที่สุดในอเมริกาคือห้าง MACY’S CENTER CITY PHILADEPHIA ….. จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินฟิลาเดเฟีย
20.55 น. (เวลาท้องถิ่น) ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบินการตาร์ เที่ยวบินที่ QR728/QR826
วันที่เก้าของการเดินทาง โดฮา – ประเทศไทย
**** บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล****
*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองโดฮา : 1610-1830 *.*.*.
วันที่สิบของการเดินทาง ประเทศไทย
05.30 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ…..
ทัวร์อเมริกา