ทัวร์อเมริกา

ทัวร์อเมริกาตะวันออก 9 วัน 6 คืน (BR)

ราคาเริ่มต้น 80,900 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

รหัส: USA-BR-134 Tag:
สายการบิน: eva-air-logo

ทัวร์อเมริกาตะวันออก
นิวยอร์ค อดีตเมืองหลวงเก่าที่เป็นนครแห่งความมั่งคั่ง และทันสมัยทางด้านสถาปัตยกรรม และเทคโนโลยี
ฟิลาเดลเฟีย เมืองที่ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพมากที่สุดในอเมริกา ตั้งอยู่ในรัฐเพนซิลวาเนีย ซึ่งถือเป็นสถานที่ก่อตั้ง ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่จะมาเสี่ยงโชค ณ เมืองนี้
วอชิงตัน ดี ซี เมืองหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นเมืองหนึ่งที่ได้ออกแบบผังเมืองได้อย่างสวยงามและเป็น ระเบียบ เป็นที่ตั้งที่ทำการของหน่วยงานรัฐบาลที่สำคัญ ๆ
แฮร์ริสเบิร์ก เมืองหลวงริมฝั่งแม่น้ำซัวควิฮานน่า เป็นที่ตั้งของโรงงานช็อคโกแล็ตแสนอร่อยที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก
คอร์นนิ่ง เมืองที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของนครนิวยอร์ค เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงอย่างยิ่งในด้านการทำเครื่องแก้ว
ไนแองการ่า นำท่านล่องเรือ Maid of the Mist ฝั่งอเมริกาของน้ำตกไนแองการ่า ชมม่านน้ำตกที่ใหญ่โตสวยงามและยังเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลกอีกด้วย

วันที่เดินทาง

21-29 ก.ย. 62, 4-12 ธ.ค. 62, 26 ธ.ค.-03 ม.ค. 63, 9-17 ต.ค. 62, 17-25 พ.ย. 62

ทัวร์อเมริกาตะวันออก
วันแรก กรุงเทพฯ-ไทเป-นิวยอร์ค
08.30น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินอีวีเอแอร์ แถว R ประตูทางเข้าหมายเลข 8 เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง
(กรุณามาให้ตรงเวลาเนื่องจากกฎของสายการบิน ท่านต้องมาแสดงตัวของท่านเอง)
11.40น. ออกจากกรุงเทพฯ สู่กรุงไทเป โดยสายการบินอีวีแอร์ เที่ยวบินที่ BR 062
*** (เดินทาง 17-25 พ.ย. เปลี่ยนเป็นไฟลท์ BR212 เวลา 12.10-16.45) ***
16.30 น. เดินทางถึงสนามบินเถาหยวน กรุงไทเป ให้ท่านแวะเปลี่ยนเครื่อง
19.10 น. เดินทางสู่มหานครนิวยอร์ค โดยสายการบินอีวีแอร์ เที่ยวบินที่ BR032
+++++++++ เครื่องบินทำการบินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล +++++++++
22.05 น. เดินทางถึง สนามบินจอห์นเอฟเคนเนดี้ มหานครนิวยอร์ค หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 3.5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สอง นิวยอร์ค- ฟิลาเดลเฟีย-วอชิงตัน ดีซี
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฟิลาเดลเฟีย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ชมเมืองฟิลาเดลเฟีย เมืองที่ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพมากที่สุดในอเมริกา ตั้งอยู่ในรัฐเพนซิลวาเนีย ซึ่งถือเป็นสถานที่ก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกา ชมระฆังแห่งเสรีภาพหรือ Liberty Bell สัญลักษณ์ของการตั้งประเทศ ชมหอแห่งเสรีภาพ Independence Hall สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นศาลาว่าการรัฐ ปัจจุบันใช้เก็บรักษาเอกสารอิสรภาพและตั้งดินแดนใหม่โดยใช้ชื่อว่า“สหรัฐอเมริกา” (United State of America)
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ กรุงวอชิงตัน ดีซี เมืองหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นเมืองหนึ่งที่ได้ออกแบบผังเมืองได้อย่างสวยงามและเป็นระเบียบ เป็นที่ตั้งที่ทำการของหน่วยงานรัฐบาลที่สำคัญ
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 3.5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สาม วอชิงตัน ดีซี-แฮริสเบิร์ก
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม นำท่านชม กรุงวอชิงตันดีซี โดยเริ่มต้นจากทำเนียบขาว ที่พำนักของประธานาธิบดี จุดเด่นที่พลาดไม่ได้อีกที่คือเสาสูงที่ทำจากหินอ่อนและตั้งตระหง่านอย่างเห็นได้ชัด คือ อนุสาวรีย์วอชิงตัน ซึ่งมีความสูง 555 ฟุต ชมสถาปัตยกรรมอันสวยงามของโดมสีขาวซึ่งสร้างเป็นที่รำลึกถึงประธานาธิบดีเจฟเฟอร์สัน และชมอนุสาวรีย์ประธานาธิบดีคนที่ 16 ของประเทศสหรัฐอเมริกาคือประธานาธิบดีลินคอร์น จากนั้นชมตึกรัฐสภาซึ่งเป็นที่ประชุมสมาชิกวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร นำท่านชมสถาบันสมิธโซเนียน (The Smithsonian Institute) ก่อตั้งในปีค.ศ.1846 โดยทุนรัฐบาลส่วนหนึ่งร่วมกับเงินกองทุนจากพินัยกรรมของ James Smithson นักวิทยาศาสตร์ของอังกฤษ สถาบันสมิธโซเนียนยังเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและได้รวบรวมพิพิธภัณฑ์13 แห่งไว้ด้วยกัน
เช่น National Museum of Natural History ซึ่งแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ ชมห้องแสดงกระดูกไดโนเสาร์ หุ่นช้างแอฟริกันโบราณที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลกและเพชรขนาด45.5 กะรัต ที่เคยเป็นสมบัติของพระเจ้าหลุยส์ที่16 ของฝรั่งเศส ชมพิพิธภัณฑ์เครื่องบินและยานอวกาศ (National Air and Space Museum) ที่มีผู้เข้าชมสูงที่สุดในโลก แสดงประวัติศาสตร์การบินมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน ประกอบด้วย เครื่องร่อน เครื่องบิน จรวด ยานอวกาศ ซึ่งเป็นของจริงตั้งแต่ มีโรงภาพยนตร์จอยักษ์ (Imax) ที่ฉายภาพยนตร์เกี่ยวกับการบินอวกาศ นอกจากนี้ยังมีท้องฟ้าจำลองหินจากดวงจันทร์ และเครื่องบินลำแรกของโลกจากตระกูล Wright
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองแฮริสเบิร์ก (Harrisburg) เมืองหลวงริมฝั่งแม่น้ำซัวควิฮานน่า (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) นำท่านชมโรงงานผลิตช็อคโกแลต ชมเครื่องจักรเก่าแก่ที่ใช้ในการผลิตช็อคโกแล็ตที่มีชื่อเสียงระดับโลกและให้ท่านได้เลือกซื้อช็อคโกแล็ตนานาชนิดเพื่อเป็นของฝากที่ระลึก ณ Hershey’s Chocolate World
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 3.5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สี่ แฮริสเบิร์ก-คอร์นนิ่ง-ไนแองการ่า
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองคอร์นนิ่ง พร้อมชมทัศนียภาพบรรยากาศเมืองและชีวิตแบบอเมริกัน ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของนครนิวยอร์ก ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1890 ซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำเชมุง เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทางด้านการทำเครื่องแก้ว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) นำท่านชม โรงงานเครื่องแก้ว Glass Museum มีชื่อสียงในด้านเครื่องแก้วของอเมริกา ให้ท่านชมขั้นตอนการทำเครื่องแก้วต่างๆ พร้อมให้ท่านเลือกซื้อเป็นของที่ระลึก
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติไนแองการ่าฝั่งอเมริกา ที่ถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติสิ่งหนึ่งของโลกและเป็นสถานที่ดื่ม น้ำผึ้งพระจันทร์ยอดนิยมสูงสุด 1 ใน 3 ของคู่บ่าวสาวชาวอเมริกัน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 3.5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ห้า น้ำตกไนแองการ่า (ฝั่งอเมริกา) – บิงแฮมตัน
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่น้ำตกไนแองการ่า อันยิ่งใหญ่และชื่นชมความงดงามของน้ำตกที่สรรค์สร้างขึ้นโดยธรรมชาติ และถือว่าเป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่คุณท่านต้องมาสัมผัส นำท่านล่องเรือเมด ออฟ เดอะ มิสต์ (Maid of the Mist) ทวนกระแสน้ำเข้าสู่สายน้ำอันเชี่ยวกรากที่หลั่งไหลโถมเทมาจากเบื้องสูงสุดที่จะตื่นเต้นและตื่นตาตื่นใจ สัมผัสประสบการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ ในการชม น้ำตกไนแองการ่าอย่างใกล้ชิดจริงๆ ท่านจะได้พบกับความยิ่งใหญ่ของน้ำตกที่มีบริเวณน้ำมากมายมหาศาลก่อให้เกิดเสียงดังสนั่นหวั่นไหว สัมผัสถึงละอองไอน้ำที่สร้างความสดชื่นไปทั่วบริเวณอย่างใกล้ชิดที่สุด

(กรณีที่สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยต่อการล่องเรือจะนำท่านชม Cave of The Winds ท่านจะได้ชมความความงดงามของน้ำตกยักษ์ไนแองการ่าแห่งนี้ได้อย่างใกล้ชิดจริงๆ โดยลงลิฟท์สู่เบื้องล่างสุดตรงบริเวณหน้าผาติดกับน้ำตกสัมผัสกับกระแสน้ำที่ส่งเสียงดังกึกก้องไปทั่วทั้งบริเวณ) จากนั้นนำท่านแวะเปลี่ยนอิริยาบถที่แฟคตอรี่เอาท์เล็ท ให้ท่านได้มีเวลาซื้อของอย่างจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังในราคาโรงงาน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย เดินทางสู่เมืองบิงแฮมตัน (Binghamton) ตั้งอยู่ทางใต้ของรัฐนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา โดยมีอาณาเขตอยู่ใกล้กับชายแดนเพนซิลวาเนียในหุบเขารูปชามอันเป็นที่บรรจบกันของ Susquehanna และแม่น้ำ Chenango ซึ่งบิงแฮมตันถือว่าเป็นเมืองหลักและเป็นศูนย์วัฒนธรรมของมหานครบิงแฮมตันอีกด้วย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 3.5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันที่หก บิงแฮมตัน-วู๊ดบิวรี่พรีเมี่ยมเอาท์เล็ท-นิวยอร์ค
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ วู๊ดบิวรี่พรีเมี่ยมเอ๊าท์เล็ท (Woodbury Outlets) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง แหล่งช้อปปิ้งที่ดีที่สุดในอเมริกา โดยมีร้านค้า มากกว่า 220 ร้านค้า ในราคาที่ถูกอย่างไม่น่าเชื่อ และสินค้าก็มีคุณภาพดี ตั้งแต่ทั่วไปจนถึงแบรนเนมอาทิ เช่น Burberry, Gucci, Channel, Dior, Coach, Diesel, G-Star, Miss Sixty, Nike, Versace, Polo, A/X, Emporia, Armani และอื่นๆ อีกมากมาย
***เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาในการช้อปปิ้ง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย***
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ มหานครนิวยอร์ค ผ่านสถานที่สำคัญต่างๆ เช่น ตึกสหประชาชาติ, หอสมุดประชาชน, เซนทรัลพาร์ค สวนสาธารณะที่ดังที่สุดในนิวยอร์ก หรืออาจจะเรียกว่าดังที่สุด ในสหรัฐคงหนีไม่พ้นสวนเซนทรัลพ์รค สวนใจกลางแมนฮัตตัน ที่เปิดสู่สาธารณะตั้งแต่ ปีค.ศ.1859 กว้างเท่ากับถนน 3 บล๊อกจากถนน 5th avenue ถึง 8 avenue และยาวถึง 47 บล๊อกจากถนน 59th street ถึง 106 street เป็นแหล่งกิจกรรม จุดพักผ่อนหย่อนใจ จุดถ่ายหนังนับจำนวนไม่ถ้วน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 3.5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันที่เจ็ด นิวยอร์ค – ชมเมือง- ล่องเรือชมอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นนำท่านชม มหานครนิวยอร์ค อดีตเมืองหลวงเก่าที่เป็นนครแห่งความมั่งคั่ง และทันสมัยทางด้านสถาปัตยกรรม และเทคโนโลยี เริ่มตั้งแต่ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ สะพานบรู๊คลิน ซึ่งเป็นสะพานแขวนที่เก่าแก่ที่สุดในโลกและสวยงามมากเป็นที่โด่งดังในการถ่ายละครต่างๆ นั่งรถผ่านชม Ground Zero เป็นบริเวณที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นตึก World Trade Central ที่สูงที่สุดในอเมริกา แต่ตอนนี้เหลือทิ้งไว้เพียงแต่ความทรงจำ หลังจากการสูญเสียครั้งใหญ่ ในปี 2001 ผ่านชมย่านไชน่าทาวน์ จากนั้นนำท่านขึ้นชมวิวบนตึกเอ็มไพร์สเตท (Empire State Building) ตั้งอยู่บนเกาะแมนฮัตตัน นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นหนึ่งในอาคารที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลก
ตัวอาคารสร้างจากคอนกรีตเสริมเหล็กอย่างดี มีความสูงทั้งสิ้น 102 ชั้น ตกแต่งด้วยศิลปะอาร์ตเดคโค มีเนื้อที่ใช้สอยทั้งหมดประมาณ 2,158,000 ตารางฟุต เริ่มสร้างเมื่อ ค.ศ. 1929 แล้วเสร็จเมื่อ ค.ศ. 1931 ชื่อตึกหลังนี้ได้มาจากชื่อเล่นของนครนิวยอร์ก และหลังจากสร้างเสร็จในปี ค.ศ.1931 ตึกเอ็มไพร์สเตทเป็นอาคารที่สูงที่สุดในโลกนานกว่า 40 ปี โดยปัจจุบันมีความสูงเป็นอันดับที่ 14 ของโลก และยังเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ของฮอลลีวู้ดหลายเรื่องนำมาใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำฉากสำคัญๆ อาทิ Sleepless in Seattle, King Kong เป็นต้น
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่าน ล่องเรือสู่เกาะลิเบอร์ตี้ เพื่อชมทิวทัศน์ของฝั่งเมืองแมนฮัตตัน ชมเทพีแห่งสันติภาพหรือเทพีเสรีภาพ ที่ประชาชนของประเทศฝรั่งเศสมอบให้กับประชาชนนครนิวยอร์ก ท่านจะได้เห็นทิวทัศน์ของแมนฮัตตันของมหานครนิวยอร์ค และนิวเจอร์ซี่ได้จากจุดนี้และนำทุกท่านไปย่าน ไทม์สแควร์ Times Square หนึ่งในสถานที่เป็นหัวใจของ นิวยอร์ก ให้อิสระทุกท่านในการถ่ายรูป เดินซื้อของกับบรรยากาศที่มีแสง สี เสียงงามเลิศ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบินจอห์น เอฟ เคเนดี้

วันที่แปด นิวยอร์ค-ไทเป
00.20 น. เดินทางออกจากมหานครนิวยอร์ค โดยสายการบินอีวีเอแอร์ เที่ยวบินที่ BR031
****** บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล ******

วันที่เก้า ไทเป-กรุงเทพฯ
05.40 น. เดินทางถึงสนามบินเถาหยวน กรุงไทเป เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
08.50 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินอีวีเอแอร์ เที่ยวบินที่ BR067
*** (เดินทาง 21-29 ก.ย. เปลี่ยนเป็นไฟลท์ BR211 เวลา 08.25-11.10) ***
11.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ….
ทัวร์อเมริกาตะวันออก