ทัวร์อเมริกา

ทัวร์อเมริกาตะวันออก 9 วัน 6 คืน (BR)

ราคาเริ่มต้น 78,900 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

รหัส: USA-BR-137 Tag:
สายการบิน: eva-air-logo

ทัวร์อเมริกาตะวันออก
นิวยอร์ค อดีตเมืองหลวงเก่าที่เป็นนครแห่งความมั่งคั่ง และทันสมัยทางด้านสถาปัตยกรรม และเทคโนโลยี
ฟิลาเดลเฟีย เมืองที่ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพมากที่สุดในอเมริกา ตั้งอยู่ในรัฐเพนซิลวาเนีย ซึ่งถือเป็นสถานที่ก่อตั้ง ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่จะมาเสี่ยงโชค ณ เมืองนี้
วอชิงตัน ดี ซี เมืองหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นเมืองหนึ่งที่ได้ออกแบบผังเมืองได้อย่างสวยงามและเป็น ระเบียบ เป็นที่ตั้งที่ทำการของหน่วยงานรัฐบาลที่สำคัญ ๆ
แฮร์ริสเบิร์ก เมืองหลวงริมฝั่งแม่น้ำซัวควิฮานน่า เป็นที่ตั้งของโรงงานช็อคโกแล็ตแสนอร่อยที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก
บอสตัน จุดกำเนิดอิสรภาพของสหรัฐอเมริกา และบ้านเกิดของครอบครัวจอห์น เอฟ เคนเนดี้ อีกทั้งเป็นศูนย์กลางของการศึกษามีสถาบันมากกว่า 60 แห่ง และที่โด่งดังไปทั่วโลก ได้แก่ Harvard University และ Massachusetts Institute of Technology (MIT)
ร็อคพอร์ต เมืองเล็กๆน่ารัก เงียบสงบริมชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก ทางตอนเหนือของรัฐแมสซาชูเซตส์

วันที่เดินทาง

21-29 ก.ย. 62, 4-12 ธ.ค. 62, 26 ธ.ค.-03 ม.ค. 63, 9-17 ต.ค. 62, 17-25 พ.ย. 62

ทัวร์อเมริกาตะวันออก
วันแรก กรุงเทพฯ-ไทเป-นิวยอร์ค
08.30น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินอีวีเอแอร์ แถว R ประตูทางเข้าหมายเลข 8 เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง
(กรุณามาให้ตรงเวลาเนื่องจากกฎของสายการบิน ท่านต้องมาแสดงตัวของท่านเอง)
11.40น. ออกจากกรุงเทพฯ สู่กรุงไทเป โดยสายการบินอีวีแอร์ เที่ยวบินที่ BR 062

*** (เดินทาง 17-25 พ.ย. เปลี่ยนเป็นไฟลท์ BR212 เวลา 12.10-16.45) ***
16.30 น. เดินทางถึงสนามบินเถาหยวน กรุงไทเป ให้ท่านแวะเปลี่ยนเครื่อง
19.10 น. เดินทางสู่มหานครนิวยอร์ค โดยสายการบินอีวีแอร์ เที่ยวบินที่ BR032
+++++++++ เครื่องบินทำการบินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล +++++++++
21.10 น. เดินทางถึง สนามบินจอห์นเอฟเคนเนดี้ มหานครนิวยอร์ค หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 3.5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สอง นิวยอร์ค- ฟิลาเดลเฟีย-วอชิงตัน ดีซี
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟิลาเดลเฟีย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ชมเมืองฟิลาเดลเฟีย เมืองที่ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพมากที่สุดในอเมริกา ตั้งอยู่ในรัฐเพนซิลวาเนีย ซึ่งถือเป็นสถานที่ก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกา ชมระฆังแห่งเสรีภาพ หรือ Liberty Bell สัญลักษณ์ของการตั้งประเทศ ชมหอแห่งเสรีภาพ Independence Hall สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นศาลาว่าการรัฐ ปัจจุบันใช้เก็บรักษาเอกสารอิสรภาพและตั้งดินแดนใหม่โดยใช้ชื่อว่า“สหรัฐอเมริกา” (United State of America)
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ กรุงวอชิงตัน ดีซี มลรัฐแมรี่แลนด์และเป็นเมืองหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นเมืองหนึ่งที่ได้ออกแบบผังเมืองได้อย่างสวยงามและเป็นระเบียบ เป็นที่ตั้งที่ทำการของหน่วยงานรัฐบาลที่สำคัญ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 3.5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สาม วอชิงตัน ดีซี-แฮริสเบิร์ก
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านชม กรุงวอชิงตันดีซี โดยเริ่มต้นจากทำเนียบขาว ที่พำนักของประธานาธิบดี จุดเด่นที่พลาด ไม่ได้อีกที่คือเสาสูงที่ทำจากหินอ่อนและตั้งตระหง่านอย่างเห็นได้ชัดคือ อนุสาวรีย์วอชิงตันซึ่งมีความสูง 555 ฟุต ชมสถาปัตยกรรมอันสวยงามของโดมสีขาวซึ่งสร้างเป็นที่รำลึกถึงประธานาธิบดีเจฟเฟอร์สันและชมอนุสาวรีย์ประธานาธิบดีคนที่16 ของประเทศสหรัฐอเมริกาคือประธานาธิบดีลินคอร์น จากนั้นชมและถ่ายรูปภายนอกกับทำเนียบขาวหรือ White House บ้านอย่างเป็นทางการและสถานที่ทำงานของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา สร้างขึ้นระหว่าง ค.ศ. 1792 ถึง ค.ศ. 1800 ด้วยหินทราย และสีขาวในสไตล์จอร์เจียนยุคหลังและกลายเป็นที่อยู่อาศัยประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาทุกคน รวมทั้งชมตึกรัฐสภา ซึ่งเป็นที่ประชุมสมาชิกวุฒิสภา และสภาผู้แทนราษฎร
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านชมสถาบันสมิธโซเนียน (The Smithsonian Institute) ก่อตั้งในปี ค.ศ.1846 โดยทุนรัฐบาลส่วนหนึ่งร่วมกับเงินกองทุน จากพินัยกรรมของ James Smithson นักวิทยาศาสตร์ของอังกฤษสถาบันสมิธโซเนียนยังเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและ ได้รวบรวมพิพิธภัณฑ์ 13 แห่งไว้ด้วยกัน เช่น National Museum of Natural History ซึ่งแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ ชมห้องแสดงกระดูกไดโนเสาร์ หุ่นช้างแอฟริกันโบราณที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลก และเพชรขนาด 45.5 กะรัต ที่เคยเป็นสมบัติของพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ของฝรั่งเศส ชมพิพิธภัณฑ์เครื่องบินและยานอวกาศ (National Air and Space Museum) ที่มีผู้เข้าชมสูงที่สุดในโลก แสดงประวัติศาสตร์การบินมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน ประกอบด้วย เครื่องร่อน เครื่องบิน จรวด ยานอวกาศ ซึ่งเป็นของจริงตั้งแต่ มีโรงภาพยนตร์จอยักษ์ (Imax) ที่ฉายภาพยนตร์เกี่ยวกับการบินอวกาศ นอกจากนี้ยังมีท้องฟ้าจำลองหินจากดวงจันทร์ และเครื่องบินลำแรกของโลกจากตระกูล Wright จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองแฮริสเบิร์ก (Harrisburg) เมืองหลวงริมฝั่งแม่น้ำซัวควิฮานน่า(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 3.5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สี่ แฮริสเบิร์ก-โรงงานผลิตช็อคโกแลต-วู๊ดบิวรี่พรีเมี่ยมเอ๊าท์เลท-นิวลอนดอน
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านชมโรงงานผลิตช็อคโกแลต ชมเครื่องจักรเก่าแก่ที่ใช้ในการผลิตช็อคโกแล็ตที่มีชื่อเสียงระดับโลก และให้ท่านได้เลือกซื้อช็อคโกแล็ตนานาชนิดเพื่อเป็นของฝากที่ระลึก ณ Hershey’s Chocolate World จากนั้นนำท่านเดินทางสู่นำท่านเดินทางสู่ วู๊ดบิวรี่พรีเมี่ยมเอ๊าท์เล็ท (Woodbury Outlets) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) แหล่งช้อปปิ้งที่ดีที่สุดในอเมริกา โดยมีร้านค้า มากกว่า 220 ร้านค้า ในราคาที่ถูกอย่างไม่น่าเชื่อ และสินค้าก็มีคุณภาพดี ตั้งแต่ทั่วไปจนถึงแบรนเนมอาทิ เช่น Burberry, Gucci, Channel, Dior, Coach, Diesel, G-Star, Miss Sixty, Nike, Versace, Polo, A/X, Emporia, Armani และอื่นๆ อีกมากมาย ***เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาในการช้อปปิ้ง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย***
บ่าย อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่เมืองนิวลอนดอน New London เมืองเล็กๆ ในมลรัฐคอนเนคติคัต เขตนิวอิงแลนด์และอยู่ห่างจากบอสตันประมาณ 130 กม. (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 3.5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ห้า นิวลอนดอน- ร็อคพอร์ต-ซาเล็ม – บอสตัน
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองร็อคพอร์ต Rockport เมืองเล็กๆริมทะเล ตั้งอยู่บริเวณปลายสุดของคาบสมุทร Cape Ann ทางตอนเหนือของรัฐแมสซาชูเซตส์ เมืองเล็กๆที่มีประชากรไม่ถึงหมื่นคน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) นำท่านเดินเล่นบริเวณ Front Beach ชายหาดเล็กๆ ติดมหาสมุทรแอตแลนติก ชมหาดทรายที่มีหินเรียงรายตัดกับน้ำทะเลสีฟ้าใส ให้ท่านชมทัศนียภาพอันงดงามและถ่ายรูปตามอัธยาศัย แล้วนำท่านสู่ถนน Bearskin Neck Street ถนนสายเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยร้านกาแฟ,ร้านแกลอรี่ และร้านขายของที่ระลึก ซึ่งทุุกร้านจะตกแต่งและทาสีสันอย่างสวยงาม ทำให้บ้านและร้านค้าเต็มไปด้วยสีสันน่ารักๆ รวมถึง Motif Number 1 ที่เป็นอาคารเล็กๆหลังสีแดงที่ตั้งอยู่ริมทะเล หรือรู้จักกันในนาม Fishing Shack สร้างขึ้นตั้งแต่ช่วงปี 1840 และยังปรากฎอยู่ในการ์ตูนเรื่อง Finding Nemo เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายภาพกันมาก อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองพร้อมเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกหรือจะนั่งจิบชากาแฟตามอัธยาศัย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองซาเล็ม Salem เป็นเมืองเก่าแก่หลายร้อยปี ติด Top 15 เมืองเก่าของอเมริกา เมืองนี้ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งแม่มดซาเล็ม ซึ่งใครที่ชอบดูหนังหรือเรื่องราวตำนานแม่มดก็จะรู้ว่าอยู่ที่นี่นั้นเอง โดยโด่งดังขึ้นมาจากคดีล่าแม่มดในซาเล็ม The Salem Witch Trials ในปี ค.ศ. 1692 ที่จุดเริ่มต้นมาจากกลุ่มเด็กสาวในเมืองเกิดอาการผิดปกติที่ไม่สามารถหาคำอธิบายได้ จนผู้คนเชื่อว่าเป็นฝีมือของแม่มด จนนำไปสู่โศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ของอเมริกา ปัจจุบันซาเล็มกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการล่าแม่มดไปแล้ว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) นำท่านชมเมืองซาเล็มที่ตกแต่งบ้านเรือนและแต่งกายตามแม่มดในตำนาน แวะถ่ายรูปภายนอกกับพิพิธภัณฑ์แม่มดซาเล็ม Salem Witch Museum พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ไม่ได้เป็นพิพิธภัณฑ์จัดนิทรรศการแบบทั่วไป แต่เป็นการแสดงหุ่นเล่าเรื่องการล่าแม่มดแห่งซาเล็มในปี 1692 แบบแสงสีเสียงประกอบในห้องแบบโรงละคร พร้อมทั้งสิ่งของที่เกี่ยวข้อง และประวัติของลัทธิเพแกน เวทมนตร์ และการไล่ล่าผู้คิดต่างในกรณีต่าง ๆ ของอเมริกานับตั้งแต่แม่มด ลัทธิคอมมิวนิสต์จนถึงชุมชนเกย์ ซึ่งในส่วนของร้านค้าส่วนใหญ่มีจำหน่ายสินค้าที่ระลึก อาทิ พวงกุญแจเครื่องประดับที่ทำเป็นรูปหรือสัญลักษณ์ของแม่มดด้วย จากนั้นเดินทางสู่ Salem Maritime Historic Site สถานที่ประวัติศาสตร์อีกแห่งที่บอกเล่าเรื่องราวของเมืองซาเล็มในอดีตที่เป็นเมืองท่าที่สำคัญในช่วงสหรัฐอเมริกายุคแรก เป็นเมืองท่าสำหรับซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้ากับชาวต่างชาติ อาทิ สำลี เหล้า น้ำตาล หรือแม้แต่การค้าทาส ซึ่งซาเลมแห่งนี้ได้ถูกตั้งถิ่นฐานโดยชาวยุโรปเมื่อ พ.ศ. 2169 โดยจะเห็นได้จากตึกและอาคาร 9 หลัง ที่อยู่รอบๆบริเวณนี้ ที่มีการก่อสร้างสไตล์โคโลเนียล นอกจากนี้ยังมีเรือ Friendship of Salem ตั้งตระหง่านอยู่บริเวณท่าเรือและเป็นสัญลักษณ์ของเมืองซาเล็ม ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับสถานที่ประวัติศาตร์ จนได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่เมืองบอสตัน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 3.5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันที่หก บอสตัน-เคมบริดจ์-นิวยอร์ค
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เขตเคมบริดจ์ นำท่านชมและถ่ายรูปกับมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด Harvard University มหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของอเมริกาและเป็นมหาวิทยาลัยชื่อดังอันดับต้นๆของโลก จากนั้นนำท่านชมจัตุรัสภูมิพลอดุลยเดช King Bhumibol Adulyadej Square ที่สมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาฯทรงเสด็จร่วมงานพิธีฉลองอย่างเป็นทางการ เมื่อ 14 ส.ค. 2535 เพื่อระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 ซึ่งทรงพระราชสมภพที่นี่ ซึ่งในขณะนั้นสมเด็จเจ้าฟ้าอานันทมหิดลบรมราชชนกทรงศึกษาที่มหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด Harvard University ที่อยู่บริเวณที่ใกล้เคียงกับจัตุรัสแห่งนี้ จากนั้นนำท่านชมมหาวิทยาลัย Massachusetts Institute of Technology หรือ MIT เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีชื่อเสียงโด่งดังในด้านเทคโนโลยีมากที่สุดของอเมริกา ซึ่งอาคารส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลัยล้วนเป็นตึกรูปร่างแปลกตาและภายในมหาวิทยาลัยยังมีกิจกรรมไว้ให้ทดสอบความท้าทายทางวิทยาศาสตร์หลากหลายกิจกรรม
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่มหานครนิวยอร์ก อดีตเมืองหลวงเก่าที่เป็นนครแห่งความมั่งคั่งและทันสมัยทางด้านสถาปัตยกรรม และเทคโนโลยี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชั่วโมง)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 3.5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันที่เจ็ด นิวยอร์ก – ล่องเรือชมอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ-ตึกเอ็มไพร์สเตท
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม นำท่านชม มหานครนิวยอร์ค อดีตเมืองหลวงเก่าที่เป็นนครแห่งความมั่งคั่ง และทันสมัยทางด้านสถาปัตยกรรม และเทคโนโลยี เริ่มตั้งแต่ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ สะพานบรู๊คลิน ซึ่งเป็นสะพานแขวนที่เก่าแก่ที่สุดในโลกและสวยงามมากเป็นที่โด่งดังในการถ่ายละครต่างๆ นั่งรถผ่านชม Ground Zero เป็นบริเวณที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นตึก World Trade Central ที่สูงที่สุดในอเมริกา แต่ตอนนี้เหลือทิ้งไว้เพียงแต่ความทรงจำ หลังจากการสูญเสียครั้งใหญ่ ในปี 2001 ผ่านชมย่านไชน่าทาวน์ จากนั้นนำท่านขึ้นชมวิวบนตึกเอ็มไพร์สเตท (Empire State Building) ตั้งอยู่บนเกาะแมนฮัตตัน นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นหนึ่งในอาคารที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลก ตัวอาคารสร้างจากคอนกรีตเสริมเหล็กอย่างดี มีความสูงทั้งสิ้น 102 ชั้น ตกแต่งด้วยศิลปะอาร์ตเดคโค มีเนื้อที่ใช้สอยทั้งหมดประมาณ 2,158,000 ตารางฟุต เริ่มสร้างเมื่อ ค.ศ. 1929 แล้วเสร็จเมื่อ ค.ศ. 1931 ชื่อตึกหลังนี้ได้มาจากชื่อเล่นของนครนิวยอร์ก และหลังจากสร้างเสร็จในปี ค.ศ.1931 ตึกเอ็มไพร์สเตทเป็นอาคารที่สูงที่สุดในโลกนานกว่า 40 ปี โดยปัจจุบันมีความสูงเป็นอันดับที่ 14 ของโลก และยังเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ของฮอลลีวู้ดหลายเรื่องนำมาใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำฉากสำคัญๆ อาทิ Sleepless in Seattle, King Kong เป็นต้น
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่าน ล่องเรือชมเกาะลิเบอร์ตี้ เพื่อชมทิวทัศน์ของฝั่งเมืองแมนฮัตตัน ชมเทพีแห่งสันติภาพที่ประชาชนของประเทศฝรั่งเศสมอบให้กับประชาชนนครนิวยอร์ก ท่านจะได้เห็นทิวทัศน์ของแมนฮัตตันของมหานครนิวยอร์ค และนิวเจอร์ซี่ได้จากจุดนี้
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบินจอห์น เอฟ เคเนดี้

วันที่แปด นิวยอร์ค-ไทเป
00.20 น. เดินทางออกจากมหานครนิวยอร์ค โดยสายการบินอีวีเอแอร์ เที่ยวบินที่ BR031
****** บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล ******

วันที่เก้า ไทเป-กรุงเทพฯ
05.40 น. เดินทางถึงสนามบินเถาหยวน กรุงไทเป เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
08.50 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินอีวีเอแอร์ เที่ยวบินที่ BR067
*** (เดินทาง 21-29 ก.ย. เปลี่ยนเป็นไฟลท์ BR211 เวลา 08.25-11.10) ***
11.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ….
ทัวร์อเมริกาตะวันออก