ทัวร์อเมริกา

ทัวร์อเมริกา ลอสแอนเจลิส ลาสเวกัส ซานฟรานซิสโก 9วัน 6คืน (CI)

ราคาเริ่มต้น 69,900 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

รหัส: USA-CI-110 Tag:
สายการบิน: logo_ci

ทัวร์อเมริกา
นำท่านเดินทางสู่ OUTLETS AT TEJON อิสระให้ท่านชอ้ปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมราคาขายส่งมากมายจากโรงงาน เลือกซื้อสินค้านานาชนิด อาทิเช่น แบรนด์ COACH , LEVI’S , POLO , POLO RALPH LAUREN, COTTON ON, เป็นต้น เครื่องแต่งกาย ผ้าปูที่นอน เครื่องนอน เครื่องครัว ของเด็กเล่น รองเท้า กีฬาแบรนดสัญชาติอเมริกาที่ราคาถูกกว่าเมืองไทย

วันที่เดินทาง

11-19 เม.ย. 62, 6-14 มี.ค. 62, 25 มี.ค. – 2 เม.ย. 62, 9-17 เม.ย. 62

ทัวร์อเมริกา
วันที่ 1: กรุงเทพฯ – ไต้หวัน – แคลิฟอร์เนียร์ – ถนน Hollywood – ลอสแองเจลิส
05.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8 เคาน์เตอร์ S สายการบินไชน่าแอร์ไลน์
08.30 น. ออกจากประเทศไทย สู่ไต้หวัน โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ด้วยเที่ยวบิน CI 838
***คณะเดินทางตั้งแต่วันที่ 9 เม.ย.62 เป็นต้นไป ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ CI834 เวลา 11.00 น. และถึงไต้หวันเวลา 15.40 น.
13.10 น. เดินทางถึงไต้หวัน เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
18.10 น. ออกเดินทางสู่แคลิฟอร์เนียร์ด้วยเที่ยวบินที่ CI 024
***คณะเดินทางตั้งแต่วันที่ 9 เม.ย.62 เป็นต้นไป ออกเดินทาง 18.10 น. และ เดินทางถึงสนามบินออนทาริโอ แคลิฟอร์เนียร์ สหรัฐอเมริกาเวลา 15.15 น.
***เครื่องบินบินผ่านเส้นเวลาสากล***
13.50 ถึงสนามบินออนทาริโอ แคลิฟอร์เนียร์ สหรัฐอเมริกา (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 14 ชั่วโมง) นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร หลังจากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก เดินทางสู่นครลอสแอนเจลิส (Los Angeles) หรือที่รู้จักในชื่อ แอล เอ (L.A.) เป็นเมืองใหญ่ที่มีประชากรมากที่สุดอันดับ 2 ในสหรัฐอเมริกา และเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการบันเทิง จากนั้นนำท่านเดินเล่นบนถนน The Hollywood Walk of Fame เป็นทางเท้าอยู่สองข้างทางของถนน Hollywood Boulevard โดยมีความยาวประมาณ 2,100 เมตร ที่ตบแต่งเป็นรูปดาวห้าแฉก กว่า 2,000 ดวง โดยจะจารึกชื่อของบุคคลที่มีชื่อเสียง โดยส่วนใหญ่มาจากวงการบันเทิง ซึ่งถือเป็นเกียรติสูงสุด สำหรับผู้ได้รับคัดเลือกให้จารึกชื่อ อาทิเช่น Tom Cruise, Nicolas Cage, Bruce Willis, Jacky Chan, Robin Williams, Bee Gees, Charlie Chaplin, Michael Jackson, Johnny Depp, Frank Sinatra, Keanu Reeves, Elvis Presley, Mickey Mouse, The Simpson ฯลฯ ชมด้านหน้าโรงละครไชนีส เธียเตอร์ (Grauman’s Chinese Theatre) โรงภาพยนตร์ที่เก่าแก่ที่สุดของฮอลลีวู้ด ที่ด้านหน้าจะเต็มไปด้วยรอยประทับมือของดาราชื่อดังต่างๆมากมาย ถ่ายรูปกับดอลบี เธียเตอร์ (DolbyTheatre) สถานที่มอบรางวัลออสการ์
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

ที่พัก เข้าสู่ที่พัก โรงแรม ONTARIO AIRPORT HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 2 : ออนทาริโอ – ลาฟลิน – Outlet – แฟลกสแตฟฟ์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองลาฟลิน (Laughlin) แห่งรัฐเนวาดา นำท่านสู่ Laughlin Outlet Center ให้เวลาท่านอิสระเพื่อช๊อปปิ้งที่ เอาท์เลตขนาดใหญ่ที่มีสินค้าแบรนด์เนมให้เลือกมากมายอาทิ เช่น Coach, Adidas, Converse , Dior , DKNY , Loft , Oakley , Nike และอื่นๆอีกมากมาย อิสระให้ ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
กลางวัน อิสระอาหารกลางวันใน OUTLET ตามอัธยาศัย

บ่าย นำท่านเดินทางต่อสู่เมืองแฟลกแสตฟฟ์ (Flagstaff) เมืองทางตอนเหนือของรัฐแอริโซนา หนึ่งในเส้นทางถนนประวัติศาสตร์ Route 66 อันมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกของสหรัฐอเมริกา
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

ที่พัก เข้าสู่ที่พัก โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS & SUITES WILLIAM หรือเทียบเท่า
วันที่ 3 : แกรนด์แคนย่อนฝั่ง South rim – Horse shoe bend – ทะเลสาบพาวเวลล์ – เพจ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชมอุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนย่อน (Grand Canyon) ฝั่ง South rim ความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลก ปัจจุบัน ถูกจัดให้เป็นหนึ่งในอนุรักษ์สถานของโลกตามมติของสหประชาชาติ แกรนด์แคนย่อนถูกค้นพบเมื่อปี ค.ศ.1776 ปีเดียวกับที่อเมริกาประกาศเอกราชจากอังกฤษ เกิดขึ้นโดยอิทธิพลของแม่น้ำโคโลราโดที่ไหลผ่านที่ราบสูง ทำให้เกิดการสึกกร่อนพังทลายของหินอันเป็นเวลา 225 ล้านปีมาแล้ว ต่อมาพื้นโลกเริ่มยกตัวสูงขึ้น อันเนื่องมาจากแรงดันและความร้อนอันมหาศาลภายใต้พื้นโลก ทำให้เกิดการเปลี่ยนรูปและกลายเป็นแนวเทือกเขากว้างใหญ่ การยกตัวของแผ่นดินทำให้ทางที่ลำธารไหลผ่านมีความลาดชันและน้ำไหลแรงมากขึ้น พัดเอาทรายและตะกอนไปตามน้ำเกิดการกัดเซาะลึกลงไปทีละน้อยๆในเปลือกโลก วัดจากขอบลงไปก้นหุบเหวกว่า 1 ไมล์ ( ประมาณ 1,600 เมตร ) และอาจลึกว่าสองเท่าของความหนาของเปลือกโลก ก่อให้เกิดหินแกรนิตและหินชั้นแบบต่างๆ พื้นดินที่เป็นหินทรายถูกน้ำและลมกัดเซาะจนเป็นร่องลึก สลับซับซ้อนนานนับล้านปี
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

บ่าย หลังจากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่เมืองเพจ (Page) อยู่ทางตอนบนของรัฐ Arizona เป็นเมืองต้นน้ำของ แกรนด์แคนยอน เนื่องจากแม่น้ำโคโลราโดจะไหลผ่านจากเมืองเพจ ลงไปยังแกรนด์แคนยอน เมืองนี้เต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยงทางธรรมชาติมากมายและล้วนเกี่ยวกับแม่น้ำทั้งสิ้น อาทิ เช่น ทะเลสาบเหนือเขื่อน Glen Canyon ชื่อว่า Lake Powell ที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนปีละประมาณ 2 ล้านคน หรือ Horseshoe bend จุดชมโค้งแม่น้ำรูปเกือกม้าบนหน้าผาสูงกว่า 1,000 ฟุต หรือราวๆ 300 เมตร รวมทั้ง Antelope Canyon ภูเขาหินทราย (Sandstone) ที่มีริ้วลวดลายสวยงาม เกิดจากการมีน้ำหลากกัดเซาะหินมานานนับล้านๆปี
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารไทย

ที่พัก เข้าสู่ที่พัก โรงแรม COURTYARD BY MARRIOTT หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 : เพจ – Horseshoe bend – Antelope Canyon – อุทยานแห่งชาติไบรซ์แคนยอน
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม Horseshoe bend ซึ่งเป็นส่วนโค้งของแม่น้ำโคโรลาโด (Colorado River) ที่มีลักษณะคล้ายรูปเกือกม้า น้ำเป็นสีเขียวเข้มเหลือบน้ำเงิน ประกอบกับน้ำนิ่งทำให้ทัศนียภาพสวยงาม ความลึกจากหน้าผาถึงก้นแม่น้ำ มีความลึกมากกว่า 300 เมตร นำท่านเดินทางสู่ Antelope Canyon ภูเขาหินทราย (Sandstone) ที่มีริ้วลวดลายสวยงาม เกิดจากการมีน้ำหลากกัดเซาะหินมานานนับล้านๆปี จนทำให้ผนังถ้ำเกิดริ้วลายคล้ายเกลียวคลื่นเว้าแหว่งตามซอกถ้ำ ทำให้เกิดช่องหินที่เป็นริ้วสวยงาม เล่นแสงกระทบกับดวงอาทิตย์ที่สาดส่อง ทำให้แต่ละช่วงเวลาของวัน ภูเขาหินทรายเหล่านี้มีสีสันที่ต่างกันออกไป โดยในแต่ละฤดูกาลจะมีสีสีนที่แตกต่างกันออกไปด้วย อันขึ้นอยู่กับการหักเหของแสงในแต่ละวัน เช่น ฤดูร้อน สีสันจะเป็นโทนสีแดง ส้ม และม่วง ฤดูใบไม้ร่วง จะเป็นโทนสีอ่อน เป็นต้น
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง

บ่าย หลังจากนั้นนำท่านชมทะเลสาบพาวเวลล์ (Powell lake) ซึ่งเป็นทะเลสาบที่เกิดขึ้นจากมนุษย์คร่อมชายแดนระหว่างรัฐยูท่าห์ (Utah) และ อาริโซน่า (Arizona) โดยทะเลสาบแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นอ่างเก็บน้ำเขื่อนเกลนแคนยอน (Glen Canyon Dam) ถือเป็นอ่างเก็บน้ำที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ที่มนุษย์สร้างขึ้น ทะเลสาบพาวเวลล์เป็นจุดพักร้อนที่สำคัญจุดหนึ่งที่มีคนราว 2 ล้านคนเข้าชมทุกปีนำท่านเดินทางต่อสู่ อุทยานแห่งชาติไบรซ์แคนยอน (Bryce Canyon National Park) ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของรัฐยูทาห์ (Utah) โดยภูมิประเทศของไบรซ์แคนยอนเป็นหน้าผาสูง อยู่เหนือระดับน้ำทะเลถึง 8000-9000 ฟุต ไบรซ์แคนยอนเปรียบได้กับสถานที่จัดแสดงแสงสีธรรมชาติ ด้วยรูปลักษณ์และสีของหินที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแสงของวัน เอกลักษณ์ของไบรซ์แคนยอนคือ แท่งหินยอดแหลมๆ เรียกว่า ฮูดู (Hoodoos) ที่ขึ้นเรียงกันเป็นแนว มีรูปร่างรูปทรงแปลกประหลาด
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง

ที่พัก เข้าสู่ที่พัก โรงแรม RUBY INN หรือเทียบเท่า

วันที่ 5: ไบรซ์แคนยอน – อุทยานแห่งชาติไซออน – ลาสเวกัส
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติไซออน (Zion National Park) รัฐยูทาห์ (Utah) ภูมิประเทศเป็นหุบเขา ชมความงามที่น่าอัศจรรย์ของธรรมชาติ ที่เกิดจากการกัดเซาะชั้นหินทรายของแม่น้ำเวอร์จิน (Virgin River) เป็นเวลาหลายล้านปีจนเกิดเป็นร่องเขาลึกกว่า 2000 ฟุต จากนั้นจึงถูกสกัดโดยลม ฝน และหิมะ ให้เป็นรูปเป็นร่างสวยงามแปลกตา อย่างที่เห็นในปัจจุบัน โดยเมื่อหินบนหน้าผากระทบกับแสงอาทิตย์จะเปล่งประกายเป็นสีแดง สีส้ม สีชมพู ขึ้นอยู่กับแต่ละช่วงเวลาของวัน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางต่อ จนเข้าสู่เมืองลาสเวกัส (Las Vegas) ซึ่งตั้งอยู่ในมลรัฐเนวาดา มีฉายาว่า “เมืองคนบาป” (Sin City) โดยเป็นเมืองที่เจริญเติบโตขึ้นมาจากกิจการการพนันเป็นแม่เหล็กแรงดึงดูดหลักให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามา เมืองที่มีโรงแรมสุดหรูหราอลังการทั้งภายในและภายนอกอาคาร อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งเต็มที่บนถนน Strip
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

ที่พัก เข้าสู่ที่พัก โรงแรม EXCALIBUR หรือเทียบเท่า

ในยามค่ำคืนท่านสามารถท่องราตรีเมืองลาสเวกัส โดยการเดินเล่นที่ถนน The Strip หรือเสี่ยงโชคในสถานคาสิโน หรือพบกับการแสดงโชว์หน้าโรงแรมต่างๆ ซึ่งแต่ละโรงแรม ก็จะแตกต่างกันออกไป อาทิเช่น โชว์ภูเขาไฟระเบิด โชว์น้ำพุที่สวยงามตระการตา
วันที่ 6 : ลาสเวกัส – OUTLETS AT TEJON – เฟรสโน
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ OUTLETS AT TEJON อิสระให้ท่านชอ้ปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมราคาขายส่งมากมายจากโรงงาน เลือกซื้อสินค้านานาชนิด อาทิเช่น แบรนด์ COACH , LEVI’S , POLO , POLO RALPH LAUREN, COTTON ON, เป็นต้น เครื่องแต่งกาย ผ้าปูที่นอน เครื่องนอน เครื่องครัว ของเด็กเล่น รองเท้า กีฬาแบรนดสัญชาติอเมริกาที่ราคาถูกกว่าเมืองไทย
กลางวัน อิสระอาหารกลางวันใน OUTLET ตามอัธยาศัย

บ่าย เดินทางสู่เมืองเฟรสโน (Fresno) เมืองใหญ่อันดับ 5 ของรัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นศูนย์การธนาคาร มีอาคารสูงไม่เกิน 20 ชั้น ทำให้ไม่มีการบดบังทิวทัศน์ชนบทของเมือง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

ที่พัก เข้าสู่ที่พัก โรงแรม WYNDHAM VISALIA หรือเทียบเท่า
วันที่ 7 : เฟรสโน – ซานฟรานซิสโก – ล่องเรืออ่าวซาน ฟรานซิสโก – ยอดเขาทวินพีค – สะพานโกลเด้นเกท – สนามบิน
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองซาน ฟรานซิสโก (San Francisco)นครมหาเสน่ห์แห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนียตอนเหนือ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นเป็นอันดับสองของประเทศ รองจากมหานครนิวยอร์ก นำท่านสู่ยอดเขาทวินพีค (Twin Peak) เพื่อให้ท่านได้ชมทิวทัศน์ อันงดงามของเมือง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารไทย

บ่าย จากนั้นพาท่านถ่ายรูปและชมสะพานแขวนโกลเด้นเกท (Golden Gate Bridge) อันโด่งดัง ผลงานวิศวกรรมอันล้ำเลิศปลายยุคปฎิวัติอุตสาหกรรมที่ออกแบบโดย นายโยเซฟ แบร์มานน์สเตร๊าซ์ ที่มีความยาวถึง 4,200 ฟุต นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือฟิชเชอร์ แมนวาร์ฟ (Fisherman’s Wharf) เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร สวนสนุก พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ และเป็นที่ตั้งของ PIER 39 จุดที่มีสิงโตทะเลมานอนตากแดดนับร้อยตัว ให้ท่านอิสระเลือกซื้อสินค้า ของที่ระลึก จากนั้นนำท่านล่องเรือชมอ่าวซานฟรานซิสโก ชมความงามของตัวเมือง โดยเรือจะผ่านชมเกาะอัลคาทรัส (Alcatraz) เกาะที่เคยเป็นที่คุมขังนักโทษอเมริกาในอดีต
ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย

18.30 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินซานฟรานซิสโก
วันที่ 8 : ซานฟรานซิสโก – ไต้หวัน
01.05 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพด้วยเที่ยวบิน CI003
***คณะเดินทางตั้งแต่วันที่ 9 เม.ย.62 เป็นต้นไป ออกเดินทาง เวลา 01.40 น. และถึงไต้หวันเวลา 06.00 น.
***เครื่องบินบินผ่านเส้นเวลาสากล***
วันที่ 9 : ไต้หวัน – กรุงเทพ
05.55 น. เดินทางถึงกรุงไทเปประเทศไต้หวัน
10.15 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพด้วยเที่ยวบิน CI831
***คณะเดินทางตั้งแต่วันที่ 9 เม.ย.62 เป็นต้นไป ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ CI833 เวลา 07.05 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 09.45 น.
13.05 น. ถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

ทัวร์อเมริกา