Alaska-USA-10D8N-24Jun-3Jul-22-31Jul2021-Shot-and-Travel nologo

ทัวร์อเมริกา SHOT & TRAVEL อลาสก้า 10 วัน 8 คืน (JL)

ราคาเริ่มต้น 132,500 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

รหัส: USA-JL-004 Tag:
สายการบิน: logo_001_new

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเดอนาลี Denali National Park ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองแองคอเรจ หรือชื่อเดิมของอุทยานแห่งนี้คือ อุทยานแห่งชาติแมคคินลีย์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชั่วโมง) ระหว่างทางให้ท่านแวะชมทัศนียภาพและถ่ายภาพที่สวยงามสองข้างทาง อุทยานแห่งชาติเดอนาลีจัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและเป็นพื้นที่สีเขียวยอดฮิตของชาวเมืองและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก และเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงในการเฝ้ารอชมแสงเหนือในช่วงฤดูหนาวอีกด้วย
** อาหารกลางวันและค่ำ อิสระตามอัธยาศัย **

วันที่เดินทาง

24 มิ.ย.-03 ก.ค. 64, 22-31 ก.ค. 64

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ-นาริตะ (ญี่ปุ่น)-ซีแอ๊ตเติ้ล-แองคอเรจ (สหรัฐอเมริกา)
06.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 8 เคาน์เตอร์สายการบิน Japan Airlines เคาน์เตอร์ Row R เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง (กรุณามาให้ตรงเวลา เนื่องจากกฎของสายการบิน ท่านต้องมาแสดงตัวของท่านเอง)
** เที่ยวบินและสายการบินข้างต้นเป็นการแนะนำตารางเวลาการเดินทางเบื้องต้น ตารางเวลาที่ทำการบินอาจมีการเปลี่ยนไปตามตารางบินของแต่ละสายการบินกำหนด โปรดสอบถามเที่ยวบินและตารางการเดินทางให้แน่นอนอีกครั้งเพื่อให้สัมพันธ์กับรายการท่องเที่ยว **
** กรณีที่บางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาและกำหนดการ การเดินทางของท่านให้สอดคล้องกับเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ท่านทำการจอง **
08.05 น. ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ สู่ ประเทศฮ่องกง โดยสายการบิน Japan Airlines
เที่ยวบินที่ JL708
16.20 น. เดินทางถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น จากนั้นให้ท่านแวะเปลี่ยนเครื่อง
18.10 น. ออกเดินทางจากสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น สู่นครซีแอ๊ตเติ้ล ประเทศสหรัฐอเมริกา
โดยสายการบิน Japan Airlines เที่ยวบินที่ JL068

+++++++++ เครื่องบินทำการบินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล +++++++++
11.10 น. เดินทางถึงนครซีแอ๊ตเติ้ล รัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา (ในวันเดียวกัน) จากนั้นนำท่านเปลี่ยนเครื่องอีกครั้ง
13.00 น. ออกเดินทางจากนครซีแอ๊ตเติ้ล โดยสายการบินอลาสก้า เที่ยวบินที่ AS095
15.43 น. เดินทางถึงสนามบินแองคอเรจ รัฐอลาสก้า ประเทศสหรัฐอเมริกา นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและขั้นตอนศุลกากรรวมถึงพิธีการอื่นที่จำเป็นตามระเบียบการของประเทศสหรัฐอเมริกา
จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก HILTON ANCHORAGE หรือระดับเทียบเท่า
** อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย **

วันที่สอง แองคอเรจ (สหรัฐอเมริกา)
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (ในช่วงนี้อาหารเช้าในที่พักอาจจะไม่ใช่บริการแบบบุฟเฟต์ อาจจะบริการเป็น
กล่อง แล้วแต่การจัดเตรียมของทางโรงแรมที่พักแต่ละแห่ง)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สถานที่ที่จัดเตรียมสำหรับวัคซีน เพื่อนำชม
ความพร้อมของการให้บริการในเมืองแองคอเรจ โดยวัคซีนที่มาบริการ
แก่บุคคลทั่วไปจะได้รับเป็นของ Johnson & Johnson ซึ่งจะได้รับท่าน
ละ 1 โดสหรือฉีดเพียงครั้งเดียว (ผลข้างเคียงจากการรับวัคซีนอาจไม่
แสดงผลใดๆ หรือแสดงผลแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล ไม่สามารถรับประกันอาการข้างเคียงนี้ได้)
หมายเหตุสำคัญ การบริการวัคซีนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาอันเนื่องมาจากนโยบายของภาครัฐ
ให้ท่านพักผ่อนและอิสระตามอัธยาศัยภายในเมืองแองคอเรจ
** อาหารกลางวันและค่ำ อิสระตามอัธยาศัย **
ได้เวลาตามนัดหมายนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก HILTON ANCHORAGE หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สาม แองคอเรจ-อุทยานแห่งชาติเดอนาลี
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (ในช่วงนี้อาหารเช้าในที่พักอาจจะไม่ใช่บริการแบบบุฟเฟต์ อาจจะบริการเป็น
กล่อง แล้วแต่การจัดเตรียมของทางโรงแรมที่พักแต่ละแห่ง)
ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเดอนาลี Denali National Park ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองแองคอเรจ หรือชื่อเดิมของอุทยานแห่งนี้คือ อุทยานแห่งชาติแมคคินลีย์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชั่วโมง) ระหว่างทางให้ท่านแวะชมทัศนียภาพและถ่ายภาพที่สวยงามสองข้างทาง อุทยานแห่งชาติเดอนาลีจัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและเป็นพื้นที่สีเขียวยอดฮิตของชาวเมืองและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก และเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงในการเฝ้ารอชมแสงเหนือในช่วงฤดูหนาวอีกด้วย
** อาหารกลางวันและค่ำ อิสระตามอัธยาศัย **
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักในเขตอุทยานแห่งชาติเดนาลี DENALI BLUFF หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สี่ อุทยานแห่งชาติเดนาลี
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (ในช่วงนี้อาหารเช้าในที่พักอาจจะไม่ใช่บริการแบบบุฟเฟต์ อาจจะบริการเป็น
กล่อง แล้วแต่การจัดเตรียมของทางโรงแรมที่พักแต่ละแห่ง)
นำท่านเข้าชมอุทยานแห่งชาติเดอนาลี ซึ่งอุทยานแห่งนี้เรียกได้ว่าเป็นหัวใจของอลาสก้า ที่มีการจัดการดูแลที่ดีและมีสภาพแวดล้อมสมบูรณ์ จัดเป็นอุทยานแห่งชาติอันดับ 1 ของกลาสก้า และด้วยความที่เป็นอุทยานที่มีความสมบูรณ์มากนี้จึงทำให้มีนักท่องเที่ยวมากมายมาสัมผัสความเป็นธรรมชาติของอุทยานแห่งนี้สักครั้ง อุทยานจะไม่อนุญาตให้นำรถส่วนตัวเข้าไป จะต้องใช้บริการรถของอุทยานเท่านั้น นำท่านชมความงดงามพร้อมไปด้วยความเป็นธรรมชาติของสัตว์ป่าน้อยใหญ่ที่มีอยู่มากมายหลากหลายสายพันธุ์ภายในอุทยานแห่งชาตินี้ อาทิ หมีกริซลี่ ที่มีอยู่ประมาณ 300-500 ตัว, หมีดำ ประมาณ 200 ตัวและหมีอื่นๆ ที่จะสามารถเห็นได้ ตามถนนในเขตอุทยาน รวมถึงเหล่าสุนัขป่า, กวางมูส, เรนเดียร์หรือคาริบู และยังเป็นที่อยู่ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆ อีกกว่า 33 สายพันธุ์และยังมีวูฟเวอรีน, แกะดอลและนกอีกกว่า 159 ชนิด เพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ ของอุทยานแห่งชาติ รวมถึงสามารถซื้อทัวร์เพื่มได้ซึ่งเป็นกิจกรรมยอดนิยม อาทิ ล่องแพ, เรือเร็ว, เครื่องบินเล็กชมทัศนียภาพจากมุมสูง เป็นต้น สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางออกจากอุทยานแห่งชาติเดนาลี
** อาหารกลางวันและค่ำ อิสระตามอัธยาศัย **
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักในเขตอุทยานแห่งชาติเดนาลี DENALI BLUFF หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ห้า อุทยานแห่งชาติเดนาลี-ทัลคีนา
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (ในช่วงนี้อาหารเช้าในที่พักอาจจะไม่ใช่บริการแบบบุฟเฟต์ อาจจะบริการเป็น
กล่อง แล้วแต่การจัดเตรียมของทางโรงแรมที่พักแต่ละแห่ง)
ท่านสามารถเลือกพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือซื้อทัวร์เพิ่มเติมได้ จากนั้นนำท่านเดินทางออกจากเขตอุทยานแห่งชาติเดอนาลี ลงมาตามถนนด้านใต้ของอุทยานสู่ ทัลคีนา Talkeetna (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) หมู่บ้านประวัติศาสตร์ตามเส้นทางสำรวจโบราณของอลาสก้า หมู่บ้านตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาเดอนาลี ยอดเขาสูงที่สุดในแถบอเมริกาเหนือ นำท่านชมหมู่บ้านทัลคีนา ที่มีทิวทัศย์สวยงามประกอบไปด้วยวิวของเทือกเขาเดอนาลี ให้ท่านเพลิดเพลินกับการถ่ายภาพเป็นที่ระลึก และวีถีชีวิตของชาวเมืองอลาสก้าที่จะนิยมมาตกปลา, ล่องเรือ, ปีนเขา, ขับรถเอทีวี ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อทัวร์เพิ่มเติมกับกิจกรรมเหล่านี้ได้ตามอัธยาศัย รวมถึงกิจกรรมสนุกๆ อย่างทัวร์ซิปไลน์ เป็นต้น หรือให้ท่านอิสระเดินเล่นภายในหมู่บ้านและเลือกซื้อของใช้ ของที่ระลึกของเมือง
** อาหารกลางวันและค่ำ อิสระตามอัธยาศัย **
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก TALKEETNA ALASKAN LODGE หรือระดับเทียบเท่า

วันที่หก ทัลคีนา-ซีเวิร์ด
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (ในช่วงนี้อาหารเช้าในที่พักอาจจะไม่ใช่บริการแบบบุฟเฟต์ อาจจะบริการเป็น
กล่อง แล้วแต่การจัดเตรียมของทางโรงแรมที่พักแต่ละแห่ง)
นำท่านเดินทางออกจากหมู่บ้านทัลคีนาสู่ทางตอนใต้ที่ เมืองซีเวิร์ด Seward เมืองท่าเล็กๆ ติดกับคาบ
สมุทรคีไน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.45 ชั่วโมง) สามารถชมทัศนียภาพที่งดงามได้ตลอดสองข้างทาง อาทิ ทะเลสาบเรียบใสราวกระจกและมีแนวเทือกเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะเป็นฉากหลัง, หรือสามารถมองเห็นสัตว์ป่า เช่น กวางมูส หรือหมีกริซลี่ออกมาให้เห็นระหว่างทาง เมืองซูเวิร์ดนี้เป็นเมืองเก่าแก่ มีบรรยากาศเงียบสงบเนื่องจากมีจำนวนประชากรในเมืองไม่มากนัก แต่ก็เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงและเป็นเมืองที่เป็นประตูสู่อุทยานแห่งชาติฟยอร์ดแห่งคีไน (Kenai Fjords National Park)
** อาหารกลางวันและค่ำ อิสระตามอัธยาศัย **
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก HARBOR 360 SEWARD หรือระดับเทียบเท่า

วันที่เจ็ด ซีเวิร์ด-อุทยานแห่งชาติคีไนฟยอร์ด-ซีเวิร์ด
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (ในช่วงนี้อาหารเช้าในที่พักอาจจะไม่ใช่บริการแบบบุฟเฟต์ อาจจะบริการเป็น
กล่อง แล้วแต่การจัดเตรียมของทางโรงแรมที่พักแต่ละแห่ง)
นำท่านชมเมืองซีเวิร์ด เมืองท่าริมชายฝั่งอันเงียบสงบ นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อนำท่าน ล่องเรือสู่ดินแดนอันแสนวิเศษกับเส้นทางสู่อุทยานแห่งชาติคีไนฟยอร์ด ด้วยภูมิทัศน์ของเมืองซีเวิร์ดรายล้อมไปด้วยธรรมชาติ ขุเขา และสีขาวโพลนของหิมะและน้ำแข็งตัดกันกับผืนน้ำทะเลและท้องฟ้า เพลิดเพลินกับทิวทัศน์สองฝั่งที่งดงามสุดบรรยาย นำท่านชมอุทยานคีไนฟยอร์ด ชายฝั่งที่มีลักษณะเว้าแหว่งที่เกิดจากการกัดเซาะของธารน้ำแข็งและน้ำทะเลมานานนับล้านปี จนเกิดเป็นภูมิประเทศที่มีความพิเศษเฉพาะตัว ผ่านลึกเข้าไปในเขตธรรมชาติดั้งเดิมที่เต็มไปด้วยสัตว์น้ำ ฝูงปลาและฝูงแมวน้ำ, สิงโตทะเลและเหล่าวอลรัสที่เป็นสัตว์พื้นเมืองหรือเจ้าถิ่นดั้งเดิม ผ่านทุ่งน้ำแข็งขนาดใหญ่ที่สุดของแถบอเมริกาเหนือและผ่านธารน้ำแข็งที่มีขนาดมหึมา บางช่วงมีความยาวกว่า 50 ไมล์หรือบางช่วงมีความกว้างกว่า 30 ไมล์ บางช่วงก่อตัวเป็นกำแพงภูเขาน้ำแข็งและบางช่วงเป็นหน้าผาสูงชัน เป็นน้ำตกลดหลั่นลงสู่ทะเลอุทยานคีไนฟยอร์ด ซึ่งถือว่ามีความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งภูมิประเทศและสภาพแวดล้อมอันงดงาม พร้อมให้ท่านรับประทานอาหารกลางวันบนเรือ (ให้บริการเป็นอาหารกล่อง) จากนั้นให้ท่านเพลิดเพลินต่อพร้อมเก็บภาพประทับใจ จากนั้นสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางออกจากเขตอุทยานแห่งชาติคีไน
** อาหารกลางวันและค่ำ อิสระตามอัธยาศัย **
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก HARBOR 360 SEWARD หรือระดับเทียบเท่า

วันที่แปด ซีเวิร์ด-แองคอเรจ
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (ในช่วงนี้อาหารเช้าในที่พักอาจจะไม่ใช่บริการแบบบุฟเฟต์ อาจจะบริการเป็น
กล่อง แล้วแต่การจัดเตรียมของทางโรงแรมที่พักแต่ละแห่ง)
นำท่านเช็คเอ๊าท์ที่พัก จากนั้นนำท่านเดินทางออกจากเมืองซีเวิร์ด นำท่านเดินทางขึ้นไปทางตอนเหนือมุ่งหน้าสู่เมืองแองคอเรจ Anchorage (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)

นำท่านชมเมืองแองคอเรจ เป็นอีกหนึ่งเมืองเกทเวย์ที่สำคัญของอลาสก้า มีพื้นที่กว้างใหญ่กว่า 500,000 ตารางไมล์ จัดเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของอลาสก้าและมีความเจริญพรั่งพร้อมกว่าเมืองอื่นๆ และมีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นที่สุดของอลาสก้า ให้ท่านแวะชมสวนคัดดี้มิดทาวน์ Cuddy Family Midtown Park สวนสวยกลางเมืองและยังเป็นเหมือนศูนย์รวมของเมืองแองคอเรจและให้ท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก และนำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์แองคอเรจ เป็นพิพิธภัณฑ์ระดับเวิลด์คลาสที่มีขนาดใหญ่พร้อมด้วยเรื่องราวประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์วิทยา, นิเวศน์วิทยาและวิทยาศาสตร์ ในอาคารที่มีความทันสมัย ตั้งอยู่ใจกลางเมือง
** อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย **
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก HILTON ANCHORAGE หรือระดับเทียบเท่า
และให้ท่านรับประทานอาหารค่ำภายในโรงแรม จากนั้นให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่เก้า แองคอเรจ-ซีแอ๊ตเติ้ล (สหรัฐอเมริกา)
เช้าตรู่ บริการอาหารเช้าแบบกล่องระหว่างการเดินทางไปสนามบิน และให้ท่านเตรียมตัวเดินทางสู่
สนามบินแองคอเรจ
07.05 น. นำท่านออกเดินทางจากสนามบินแองคอเรจ อลาสก้า โดยสายการบินอลาสก้า เที่ยวบินที่ AS090
11.30 น. เดินทางถึงสนามบินซีแอ๊ตเติ้ล จากนั้นนำท่านสู่จุดเปลี่ยนเครื่อง
13.30 น. นำท่านออกเดินทางจากสนามบินซีแอ๊ตเติ้ล สหรัฐอเมริกา โดยสายการบิน Japan Airlines
เที่ยวบินที่ JL067

****** บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล ******

วันที่สิบ นาริตะ (ญี่ปุ่น) – สุวรรณภูมิ
15.50 น. นำท่านเดินทางถึงสนามบินนารติ ประเทศญี่ปุน จากนั้นนำท่านแวะเปลี่ยนเครื่อง
18.20 น. ออกเดินทางจากสนามบินนารติ โดยสายการบิน Japan Airlines เที่ยวบินที่ JL707
23.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
**กรณีที่บางท่านเดินทางต่อเที่ยวบินต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละกำหนดการเดินทางอีกครั้งก่อนทำการจองตั๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน ตรวจสอบเที่ยวบินระหว่างประเทศหรือตารางการเดินทางหลักอีกครั้งและเผื่อเวลาสำหรับขั้นตอนและพิธีการต่างๆ ที่สนามบินไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง **