Statue,Of,Liberty,In,Front,Of,The,Manhattan,Skyline,,With

ทัวร์อเมริกา East America (Boston) 12 วัน (CI)

ราคาเริ่มต้น 189,900 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

สายการบิน: logo_ci

นำท่านเดินทางสู่ “มหานครนิวยอร์ก” (NEW YORK) โดยผ่านเส้นทางชมสะพานบรูคลิน (BROOKLYN BRIDGE) ซึ่งเป็นสะพานแขวนที่เก่าแก่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา มีความยาว 1,825 เมตร ทอดข้ามแม่น้ำอีสต์   เชื่อมระหว่างนิวยอร์ก ซิตี้ เกาะแมนฮัตตัน และ ย่านบรูคลิน “ฮัดสัน ยาร์ด” (HUDSON YARDS) หรือรู้จักกันในนาม VESSEL สิ่งก่อสร้างแห่งใหม่และเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวแห่งใหม่ในมหานครนิวยอร์ก              เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ มีแหล่งช้อปปิ้งและร้านอาหารมากมาย อีกทั้งยังเป็นจุดชมเมืองอีกจุดหนึ่ง ที่ประกอบด้วยขั้นบันไดที่เชื่อมต่อกันอย่างมากมาย และนำท่านนั่ง “เฮลิคอปเตอร์” (นั่ง 6 คน ต่อ ลำ) ชมความสวยงามของเมืองนิวยอร์คจากบนท้องฟ้า    ซึ่งได้ชื่อว่ามีวิวที่สวยงามเป็นอย่างยิ่งแห่งหนึ่งในโลกนี้ ที่ใครมาเที่ยวที่นิวยอร์คต้องลองสัมผัสบรรยากาศจาก นั่งเฮลิคอปเตอร์เที่ยวชมเมืองให้ได้

วันที่เดินทาง

ธ.ค. 66- พ.ค. 67

กำหนดการเดินทาง
วันที่ 23 ก.ย.-04 ต.ค. // 14-25 ต.ค. // 21 ต.ค. – 01 พ.ย. // 02-13 ธ.ค. 66
เทศกาลปีใหม่ 28 ธ.ค. – 08 ม.ค.2567 / 30 ธ.ค.-10 ม.ค.2567
11-22 ก.พ. // 30 มี.ค.-10 เม.ย. // 06-17 เม.ย // 12-23 เม.ย. // 27 เม.ย. – 08 พ.ค. 67
(กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า)
รายการเดินทางโดยย่อ พักที่
วันที่ 1 กรุงเทพฯ-ไทเป (ไต้หวัน) นิวยอร์ก
วันที่ 2 นิวยอร์ก-ชมเมือง-ย่านไทม์สแควร์-นิว เจอร์ซีย์-ล่องเรือชมเทพีสันติภาพLIBERTY STATE PARK-ตึกเอ็มไพร์เสตท
***นั่งเฮลิคอปเตอร์ ชมเมืองนิวยอร์ก***
นิวยอร์ก
วันที่ 3 นิวยอร์ก-ฟิลาเดลเฟีย-แอตแลนติก ซิตี้ แอตแลนติก
วันที่ 4 แอตแลนติก ซิตี้-วอชิงตัน ดีซี-ทำเนียบขาว-อนุสาวรีย์วอชิงตัน-เข้าชมสถาบันสมิธโซเนียน-แฮร์ริสเบิร์ก แฮร์ริสเบิร์ก

วันที่ 5 แฮร์ริสเบิร์ก เข้าชมโรงงานช็อกโกแลต-เมืองบัฟฟาโล่ บัฟฟาโล่
วันที่ 6 อุทยานแห่งชาติไนแองการ่า-ล่องเรือชมน้ำตกไนแองการ่า บัฟฟาโล่
วันที่ 7 บัฟฟาโร่-เมืองออลบานี (เมืองหลวงของรัฐนิวยอร์ก) ออลบานี
วันทื่ 8 ออลบานี-บอสตัน-โบสถ์เหนือเก่า-บ้านพอลริเวียร์-ธรรมเนียบรัฐบาลเก่า-Faneuil Hall Marketplace บอสตัน
วันที่ 9 สวนสาธารณะบอสตัสคอมมอน-พิพิธภัณฑ์วิจิตรศิลป์บอสตัน-เฟนเวย์พาร์ค-มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด-จัตุรัสภูมิพลอดุลยเดช-เทคโนโลยีแมสซาซูเซตส์ MIT-พิพิธภัณฑ์เจเอฟเค-Boston Bay
บอสตัน
วันที่ 10 บอสตัน-วู๊ดเบอร์รี่-ช้อปปิ้ง Outlet-นิวยอร์ค-สนามบิน สนามบิน
วันที่ 11 นิวยอร์ก-ไต้หวัน เครื่องบิน
วันที่ 12 ไต้หวัน-กรุงเทพฯ เครื่องบิน

วันแรกของการเดินทาง(1) กรุงเทพฯ – ไทเป (ไต้หวัน)
08.00 น. ทุกท่านพร้อมกัน ณ เคาน์เตอร์สายการบินไชน่าแอร์ไลน์ แถว U ประตู 8 สนามบินสุวรรณภูมิ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรโดยสาร
11.10 น. ออกเดินทางสู่ ไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน ไชน่าแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ CI834
15.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ ไทเป (แวะเปลี่ยนเครื่อง) เดินทาง 3.40 น.
17.30 น. ออกเดินทางสู่ นิวยอร์ก โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ CI012
20.35 น. เดินทางถึงสนามบิน เจเอฟเค (นิวยอร์ก) นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้วนำท่านเข้าสู่ที่พัก
พักที่ : HOLIDAY INN HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง

วันที่สองของการเดินทาง(2) นิวยอร์ก – ชมเมือง – ย่านไทม์สแควร์ – นิว เจอร์ซีย์ ล่องเรือชมเทพีสันติภาพ – LIBERTY STATE PARK
ตึกเอ็มไพร์เสตท ***นั่งเฮลิคอปเตอร์ ชมเมืองนิวยอร์ก***
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ช่วงเช้า นำท่านเดินทางสู่ “มหานครนิวยอร์ก” (NEW YORK) โดยผ่านเส้นทางชมสะพานบรูคลิน (BROOKLYN BRIDGE) ซึ่งเป็นสะพานแขวนที่เก่าแก่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา มีความยาว 1,825 เมตร ทอดข้ามแม่น้ำอีสต์ เชื่อมระหว่างนิวยอร์ก ซิตี้ เกาะแมนฮัตตัน และ ย่านบรูคลิน “ฮัดสัน ยาร์ด” (HUDSON YARDS) หรือรู้จักกันในนาม VESSEL สิ่งก่อสร้างแห่งใหม่และเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวแห่งใหม่ในมหานครนิวยอร์ก เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ มีแหล่งช้อปปิ้งและร้านอาหารมากมาย อีกทั้งยังเป็นจุดชมเมืองอีกจุดหนึ่ง ที่ประกอบด้วยขั้นบันไดที่เชื่อมต่อกันอย่างมากมาย และนำท่านนั่ง “เฮลิคอปเตอร์” (นั่ง 6 คน ต่อ ลำ) ชมความสวยงามของเมืองนิวยอร์คจากบนท้องฟ้า ซึ่งได้ชื่อว่ามีวิวที่สวยงามเป็นอย่างยิ่งแห่งหนึ่งในโลกนี้ ที่ใครมาเที่ยวที่นิวยอร์คต้องลองสัมผัสบรรยากาศจาก นั่งเฮลิคอปเตอร์เที่ยวชมเมืองให้ได้
**** หมายเหตุ…การนั่งเฮลิคอปเตอร์ ขึ้นอยู่สภาพอากาศ เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายล่วงหน้าจึงไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ไม่สามารถนั่งเฮลิคอปเตอร์ได้ ****

นำท่านออกเดินทางสู่ “สวนสาธารณะ ลิเบอร์ตี้สเตท” (LIBERTY STATE PARK) เป็นสวนสาธารณะในรัฐนิวเจอร์ซีย์ ของสหรัฐอเมริกาที่ตั้งอยู่บนอ่าวนิวยอร์กตอนบนในเจอร์ซีย์ ซิตี้ ตรงข้ามกับลิเบอร์ตี้ไอส์แลนด์และเกาะเอลลิส อุทยานแห่งนี้ ได้เปิดให้บริการในปี ค.ศ.1976 และนำท่าน “ล่องเรือ” ชมเกาะลิเบอร์ตี้ ชม “รูปปั้นเทพีเสรีภาพ” (STATUE OF LIBERTY) เดิมมีชื่อว่า LIBERTY ENLIGHTENING THE WORLD ตั้งอยู่ ณ เกาะเบคโล ปากอ่าวฮัดสัน เป็นของขวัญที่ชาวฝรั่งเศสมอบเป็นของขวัญแก่ชาวอเมริกัน ในวันที่อเมริกาเฉลิมฉลองวันชาติครบ 100 ปีเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม ปี 1876 โดยส่งมอบอย่างเป็นทางการ โดยมีประธานาธิบดีโกรเวอร์ คลิฟ แลนด์ เป็นผู้รับมอบในวันที่ 28 ตุลาคม 1886 “เทพีเสรีภาพ” เป็นประติมากรรมโลหะสำริด รูปเทพีห่มเสื้อคลุม มือขวาชูคบเพลิง มือซ้ายถือแผ่นจารึกคำประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกา และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ เมื่อปี 1984 จากนั้น นำท่านเดินทางกลับฝั่ง นำท่านผ่านชม “GROUND ZERO” สถานที่ ที่เคยเป็นที่ตั้งของ “ตึกเวิร์ดเทรด” ถูกเรียกทันทีที่สิ้นสุดการวินาศกรรมในครั้งนั้น หน่วยงานภาครัฐของสหรัฐอเมริกา และหน่วยงานของเอกชนร่วมกันดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นสถานที่ระลึกถึงเหยื่อจากวินาศกรรม 911
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านผ่านชม “ตึกเอ็มไพร์สเตท” (EMPIRE STATE BUILDING) ตึกที่เคยเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลก ปัจจุบันสูงเป็นอันดับ 14 ของโลก มีทั้งหมด 102 ชั้น ตึกนี้ยังเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ของฮอลลีวู้ดหลายเรื่องมาใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำฉากสำคัญ ๆ อาทิ SLEEPLESS IN SEATTLE, KING KONG เป็นต้น
(***หมายเหตุ หากมีเวลาท่านสามารถเลือกซื้อตั๋วขึ้นชมวิวด้านบน ราคาทัวร์จะไม่รวมค่าขึ้นตึกเอ็มไพร์สเตท มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่านละ ประมาณ 40 USD***)
นำชมเมืองมหานครนิวยอร์ก ชมเขตแมนแฮตตัน ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญต่างๆ อาทิ ย่านวอลล์สตรีท (WALL STREET) เป็นชื่อของถนนในเกาะแมนแฮตตันถนนเส้นนี้เป็นถนนเก่าแก่แห่งหนึ่งของเมือง ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางการเงินอีกแห่งหนึ่ง และตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก เริ่มตั้งต้นอยู่ บนถนนสายนี้ นำท่านผ่านชมย่าน “เรดิโอ ซิตี้ มิวสิค ฮอลล์” (RADIO CITY MUSIC HALL) โรงภาพยนตร์และโรงคอนเสิร์ตจุที่นั่งได้ 6,500 ที่นั่งและนำท่านสู่ย่าน “ฟิฟธ์ อเวนิว” (FIFTH AVENUE) ย่านที่เป็นศูนย์รวมของสินค้า ยี่ห้อชั้นนำและแฟชั่นทันสมัย อีกทั้งยังมีห้างสรรพสินค้าชื่อดัง MACY นำท่านเดินทางเข้าสู่ย่าน “ไทม์ สแควร์” (TIME SQUARE) อิสระทุกท่านเดินเล่นเก็บภาพมหานครนิวยอร์กหรือช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมต่างๆตามอัธยาศัย

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย….ราตรีสวัสดิ์
พักที่ : HOLIDAY INN HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง

วันที่สามของการเดินทาง(3) นิวยอร์ก – ฟิลาเดลเฟีย – แอตแลนติก ซิตี้
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านออกเดินทางสู่ “เมืองฟิลาเดลเฟีย” (PHILADELPHIA) มลรัฐเพนซิลวาเนีย ซึ่งเป็นเมืองที่ริเริ่มการประกาศอิสรภาพใน สมัยก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกา นำท่านชม “ระฆังแห่งอิสรภาพ หรือลิเบอร์ตี้ เบลล์”(LIBERTY BELL) จัดเป็นระฆังที่มีความหมายต่อประวัติศาสตร์ชาติอเมริกัน เพราะเป็นระฆังใบที่ส่งเสียงก้องกังวานหลังประกาศอิสรภาพไม่ขึ้นตรงต่อจักรภพอังกฤษ ในปี 1776 เหตุที่เลือกใช้ระฆังใบนี้เพราะรอบๆระฆังจารึกข้อความที่มีความหมายจับใจเกี่ยวกับเสรีภาพไว้ว่า “ขอให้เสรีภาพจงมีแด่คนทุกคนที่อาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินนี้” ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการประกาศอิสรภาพพอดี ระฆังเสรีภาพใบนี้มีน้ำหนัก 2,080 ปอนด์ เริ่มแขวนเป็นระฆังประจำเมืองฟิลาเดลเฟีย ตั้งแต่ปี 1753 ใช้ตียามมีการประชุมหรือเหตุการณ์สำคัญ ก่อนจะใช้ในการตีเพื่อประกาศเอกราช หลังจากนั้นก็จะตีไว้อาลัยในอสัญกรรมของคณะผู้กอบกู้อิสรภาพทุกๆคน ระฆังเริ่มปรากฏรอยร้าวในปี 1835 และแตกปริหลังการตีฉลองวันเกิดประธานาธิบดีจอร์จ วอชิงตัน ทำให้ทางการสหรัฐยกเลิกการตีระฆังพร่ำเพรื่อ เพื่อยืดอายุของระฆังให้ยาวนานที่สุด จากนั้น นำท่านชม “อินดีเพนเด้นซ์ฮอลล์” (INDEPENDENCE HALL) สถานที่ประกาศอิสรภาพ ตั้งอยู่ในสวนที่เมืองฟิลาเดลเฟีย ซึ่งได้ประกาศเอกราชไว้ในปี ค.ศ. 1776 คำประกาศเขียนโดยโธมัส เจฟเฟอร์สัน แถลงว่า อาณานิคมอเมริกา 13 แห่ง ขอแยกตัวจากอังกฤษ
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ช่วงบ่าย ได้เวลาอันสมควร นำทุกท่านเดินทางสู่ “เมืองแอตแลนติก ซิตี้” (ATLANTIC CITY) ดินแดนแห่งคาสิโน (เวลาเดินทาง 1.20 ช.ม.) ที่ขึ้นชื่อที่สุดด้านฝั่งตะวันออก (ลาสเวกัสตะวันออก) ด้วยทิวทัศน์อันงดงาม ทำให้นักท่องเที่ยวทั่วโลก ต่างใฝ่ฝันที่จะมาเสี่ยงโชค ณ เมืองนี้ อิสระให้ท่านได้สนุกสนานกับการเสี่ยงโชคที่คาสิโน หรืออิสระเที่ยวชมเลือกซื้อสินค้า ณ ถนนบอร์ดวอล์ค ซึ่งเป็นถนนสายเก่าแก่ของเมืองแอตแลนติก ซิตี้ สร้างขึ้นในปี 1870 ในอดีตมีความกว้างเพียง 12 ฟุต แต่ปัจจุบันมีความกว้างถึง 40 ฟุต และมีความยาวถึง 4.5 ไมล์ ซึ่งตลอดสายเต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆมากมาย รวมไปถึงร้านค้าซึ่งมีชื่อเสียงระดับโลกก็ตั้งอยู่บนถนนเส้นนี้
เพลิดเพลินกับการเดินเล่นริมหาดที่มีเสน่ห์ของแอตแลนติกซิตี้ ซึ่งมีทั้งคาสิโน ร้านค้าและสวนสนุก หรือไปชมสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอื่นๆ ที่อยู่ตลอดแนวชายฝั่งนิวเจอร์ซีย์แอตแลนติกซิตี้เป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมใน ชายฝั่งตะวันออก ของอเมริกา ที่ตั้งอยู่บนเกาะ Absecon รัฐนิวเจอร์ซีย์ และมีชายหาดที่น่าสนใจ คาสิโน ห้องอาหาร บาร์และสวนสนุกที่ท่าเรือ ตั้งแต่ที่มีทางรถไฟมาถึงเกาะ Absecon เป็นครั้งแรกในปี 1854 เมืองแอตแลนติกซิตี้ก็เป็นเสมือนแหล่งความรื่นเริงบันเทิงใจสำหรับคนที่มาจากนิวยอร์กและเมืองใหญ่อื่นๆ สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมแบบอาร์ตเดคโค ทำให้แอตแลนติกซิตี้ยังคงมีเสน่ห์ท่ามกลางพัฒนาการต่างๆ ที่เกิดขึ้น คุณจะได้พบกับ Steel Pier สวนสนุกริมฝั่ง และสถานที่ประวัติศาสตร์อย่างสนามกีฬา Boardwalk Hall แอตแลนติกซิตี้มีชื่อเสียงในด้านคาสิโนและชายฝั่งที่เต็มไปด้วยบาร์และร้านอาหารชั้นดีที่มีให้เลือกมากมายเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่ประภาคาร Absecon เดินทางไปตามทิศใต้ของชายฝั่งไปยังมาร์เกทเพื่อเยี่ยมชม “ช้างลูซี่ Luzy The Elephant” (ชมและถ่ายรูปบริเวณด้านนอก) งานสร้างที่สวยงามนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 1881 และได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของชายฝั่งเจอร์ซีย์
*****อิสระอาหารค่ำ เพื่อความสะดวกในการเที่ยวชมเมืองและกิจกรรมต่างๆของคาสิโน*****

พักที่ : SHERATON ATLANTIC HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง

วันที่สี่ของการเดินทาง(4) แอตแลนติก ซิตี้ – วอชิงตัน ดีซี – ทำเนียบขาว – อนุสาวรีย์วอชิงตัน – เข้าชมสถาบันสมิธโซเนียน – แฮร์ริสเบิร์ก
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางเข้าสู่ “กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.” (WASHINGTON D.C.) นครหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกามีชื่อเต็มว่า DISTRICT OF COLUMBIA หรือใช้ตัวกันว่า D.C. กรุงวอชิงตัน ดีซี ตั้งอยู่ระหว่างมลรัฐเวอร์จิเนียกับแมรี่แลนด์ สร้างในสมัยประธานาธิบดีจอร์จ วอชิงตัน ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกาถูกสร้างขึ้นเพื่อทดแทนฟิลาเดเฟียที่เคยเป็นเมืองหลวงของสหรัฐสมัยเป็นดินแดนโพ้นทะเลของอังกฤษ และเป็นเมืองหนึ่งที่ได้รับการออกแบบผังเมืองได้อย่างสวยงามเป็นระเบียบ และเป็นที่ตั้งของหน่วยงานรัฐบาลที่สำคัญๆ โดยกรุงวอชิงตัน ดีซี นั้นติดกับรัฐเวอร์จิเนีย และรัฐแมรีแลนด์ ตั้งอยู่ในเขตฝั่งซ้ายของแม่น้ำพอตอแมก (POTOMAC RIVER) และแวะถ่ายรูปกับ “ทำเนียบขาว” (THE WHITE HOUSE) ที่พำนักของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา นำท่านชมและถ่ายรูปกับ “อนุสาวรีย์วอชิงตัน” (WASHINGTON MONUMENT)มีลักษณะเป็นแท่งโอบิลิสก์ สูง 169 เมตร สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่จอร์จ วอชิงตัน ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐฯ จากนั้น นำท่านเข้าชม “อนุสรณ์สถานอับราฮัมลินคอล์น” (LINCOLN MEMORIAL) ใจกลางกรุงวอชิงตัน ดีซี สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานที่ระลึกถึงอดีตประธานาธิบดี ลินคอล์น ตั้งอยู่ในบริเวณสวนสาธารณะอันใหญ่โตภายในตัวเมืองและชม “อนุสรณ์สถานทหารผ่านศึกเวียดนาม” (VIETNAM VETERAN MEMORIAL) ที่บนกำแพงสีดำมีรายชื่อของชาวอเมริกันที่เสียชีวิตในสงครามเวียดนามกว่า 58,000 คน ชม “อนุสรณ์สถานทหารผ่านศึกเกาหลี” (Korean War Veterans Memorial) เป็นรูปแกะสลักที่เป็นรูปทหาร ชม “อนุสรณ์สถานโธมัส เจฟเฟอร์สัน” (JEFFERSON MEMORIAL) อนุสรณ์สถานที่สวยงามและสำคัญแห่งหนึ่งในกรุงวอชิงตัน ดีซี มีรูปปั้นของประธานาธิบดีเจฟเฟอร์สันอยู่ด้านใน
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ “สถาบันสมิธโซเนียน” (SMITHSONIAN INSTITUTION) ซึ่งเป็นสถาบันวิจัย ก่อตั้งขึ้นตามความประสงค์ของนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ เจมส์ สมิธสัน (JAMES SMITHSON) ซึ่งระบุในพินัยกรรมว่าหากหลานชายของเขา เฮนรี่ เจมส์ ฮังเกอาร์ ฟอร์ด ไม่มีทายาทก็ให้ยกมรดกทั้งหมดให้ แก่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาเพื่อก่อตั้งองค์กรที่สามารถเพิ่มพูนและเผยแพร่ความรู้ให้แก่มนุษยชาติ เข้าชม “พิพิธภัณฑ์ยานยนต์อากาศยาน” (NATIONAL AIR AND SPACE MUSEUM) ชมเครื่องบินหลายยุคหลายสมัย รวมทั้ง KITTY HAWK FLYER ที่เป็นเครื่องบินลำแรกของโลก ของพี่น้องตระกูลไรน์ ยานอวกาศอพอลโล 11 จรวดลำแรกที่โคจรไปกลับโลก – ดวงจันทร์ ชม “พิพิธภัณฑ์ประวัติธรรมชาติ” (NATIONAL MUSEUM OF NATURAL HISTORY) เพลิดเพลินกับการชม หุ่นสตัฟฟ์ช้างป่าแอฟริกันตัวใหญ่ที่สุดในโลกนอกจากนั้นที่ยังมีห้องที่มีซากดึกดำบรรพ์ และมีโครงกระดูกไดโนเสาร์ที่ยืนตระหง่านอยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ยังมีไฮไลท์ ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ “เพชรโฮ้ป” (HOPE DIAMOND) อันเป็นเพชรสีน้ำเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลก และมีประวัติอยู่ว่าเพชรนี้นำแต่ความเคราะห์ร้ายมาให้แก่ผู้เป็นเจ้าของเสมอ จนกระทั่งเจ้าของคนสุดท้ายจึงจำต้องส่งต่อมาให้แก่สถาบันสมิธโซเนียน
…….. น. นำท่านเดินทางสู่ เมืองแฮร์ริสเบิร์ก (ระยะทาง 187 กม. เดินทางประมาณ 2 ชม.)
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
พักที่ : HOLIDAY INN HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง

วันที่ห้าของการเดินทาง(5) แฮร์ริสเบิร์ก เข้าชมโรงงานช็อกโกแลต – เมืองบัฟฟาโล่
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังทานอาหาร นำท่านชม “เมืองแฮร์ริสเบิร์ก” (HARRISBURG) นำท่านแวะชมโรงงานช็อคโกแลตแสนอร่อยที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก และมีเครื่องจักรเก่าแก่ที่ใช้ในการผลิตช็อค โกแลต HERSHEY’S โรงงานนี้ถูกก่อตั้งขึ้น มาโดย MR.MILTON S.HERSHEY ในปีค.ศ.1876 โดยมีลูกอมคาราเมลรสนมที่มีชื่อเสียงโด่งดังว่า “HERSHEY’S CRYTAL A” ที่มาพร้อมกับประโยคเด็ดที่ว่า “MELT IN YOUR MOUTH” มีเวลาท่านได้ซื้อช็อคโกแลตนานาชนิดเพื่อเป็นของฝากของที่ระลึก

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ช่วงบ่าย นำท่านออกเดินทางสู่ “เมืองบัฟฟาโล” (BUFFALO) เป็นเมืองในสหรัฐอเมริกาตั้งอยู่ในรัฐนิวยอร์ก อยู่ติดกับทะเลสาบอีรีและแม่น้ำไนแองการ่า บัฟฟาโลเป็นเมืองขนาดใหญ่อันดับสองในรัฐรองลงมาจากนครนิวยอร์ก
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ : HOLIDAY INN NIAGARA FALLS หรือที่พักระดับใกล้เคียง

วันที่หกของการเดินทาง(6) อุทยานแห่งชาติไนแองการ่า – ล่องเรือชมน้ำตกไนแองการ่า – สะพานสายรุ้ง – ช้อปปิ้ง OUT LETS
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ช่วงเช้า จากนั้น เข้าสู่ “อุทยานแห่งชาติไนแองการ่า” (ฝั่งอเมริกา) ที่ถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติสิ่งหนึ่งของโลก และเป็นสถานที่ดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์ยอดนิยมสูงสุด 1 ใน 3 ของคู่บ่าวสาวชาวอเมริกัน น้ำตกไนแองการ่าเกิดจากปริมาณน้ำ ที่ไหลมาจากทะเลสาบทั้ง 5 และเป็นพรมแดนระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศแคนาดา น้ำตกไนแองการาประกอบด้วยน้ำตกสามแห่งที่แยกออกจากกัน คือ น้ำตกเกือกม้า (HORSESHOE FALLS บางครั้งก็เรียก น้ำตกแคนาดา) สูง 158 ฟุต, น้ำตกอเมริกาสูง 167 ฟุต, และน้ำตกขนาดเล็กกว่าที่อยู่ติดกัน คือน้ำตก BRIDAL VEIL เดินทางถึงน้ำตกไนแองการ่า นำท่านเดินเข้าสู่จุดชมวิว ที่สามารถมองเห็นน้ำตกไนแองการ่าได้อย่างชัดเจน มีเวลาให้ท่านเก็บภาพความประทับใจ ได้อย่างเต็มที่

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านผ่าน “สะพานสายรุ้ง (RAINBOW BRIDGE) สะพานสายรุ้ง ในน้ำตกไนแอการ่า เป็นสะพานเหล็กโค้งระหว่างประเทศ ข้ามหุบเขาแม่น้ำไนแอการ่า และสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก เชื่อมต่อกับเมืองของน้ำตกไนแอการ่า ,รัฐนิวยอร์ก ,สหรัฐอเมริกา (ไปทางทิศตะวันออก) และน้ำตกไนแอการ่า, รัฐออนแทรีโอ ,ประเทศแคนาดา (ตะวันตก) การออกแบบโดยสถาปนิก Richard (Su Min) Lee ความยาวรวม1,450 ฟุต (440 ม.)ความสูง202 ฟุต (62 ม.)ช่วงที่ยาวที่สุด 960 ฟุต (290 ม.) นำทุกท่านเดินทางสู่ “GOAT ISLAND” เกาะกลางที่คั่นกลางระหว่างน้ำตกอเมริกัน (AMERICAN FALL) และน้ำตกแคนาดา (CANADIAN FALL) เพื่อชมความงดงามของ BRIDAL VEIL FALLS และ น้ำตกเกือกม้า (HORSESHOE FALLS) นำท่านเดินเข้าสู่จุดชมวิว ที่สามารถมองเห็นน้ำตกไนแองการ่าได้อย่างชัดเจน มีเวลาให้ท่านเก็บภาพความประทับใจได้อย่างเต็มที่
นำท่าน “ล่องเรือ MAID OF THE MIST”สัมผัสกระแสน้ำที่งดงามดั่งธารทิพย์ร่วงรินจากฟากฟ้า ท่านจะได้ชมความงามและความใหญ่โตของน้ำตกไนแองการ่าอย่างใกล้ชิด นับได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวลือลั่นสนั่นโลกและเป็นแหล่งทำเงินให้กับแคนาดาและสหรัฐอเมริกาปีหนึ่ง ๆ นับจำนวนมหาศาล
น้ำตกไนแอการ่า เป็นน้ำตกขนาดใหญ่หลายแห่งประกอบกัน ตั้งอยู่บนแม่น้ำไนแอการ่าทางตะวันออกของทวีปอเมริกาเหนือ บนพรมแดนระหว่างประเทศแคนาดากับสหรัฐอเมริกา น้ำตกไนแอการ่าประกอบด้วยน้ำตกสามแห่งที่แยกออกจากกัน คือ “น้ำตกเกือกม้า” สูง 57 เมตร น้ำตกอเมริกา สูงระหว่าง 21–34 เมตร และน้ำตกขนาดเล็กกว่าที่อยู่ติดกัน คือน้ำตก Bridal Veil แม้น้ำตกไนแอการ่าจะไม่สูงอย่างโดดเด่น แต่ก็กว้างมาก น้ำตกไนแองการ่ามีจุดชมวิวที่สวยงามและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของทั้ง 2 ประเทศมานานกว่าศตวรรษ และแม่น้ำ ไนแอการ่าไหลมาจากทะเลสาบอีรีไหลผ่านน้ำตกไนแอการ่าลงสู่ทะเลสาบออนแทรีโอ เมืองสองฝั่งของน้ำตกในสองประเทศนั้นเป็นเมืองแฝด โดยในฝั่งแคนาดาคือ ไนแอการ่าฟอลส์ รัฐออนแทรีโอ ส่วนในฝั่งสหรัฐอเมริกาคือ ไนแอการ่าฟอลส์ รัฐนิวยอร์ก
*** หมายเหตุ : การล่องเรือ (MAID OF THE MIST) จะปิดให้บริการในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน – ปลายเดือนเมษายนเนื่องจากสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย

ท่านสามารถซื้อทัวร์นั่งเฮลิคอปเตอร์*** (NIAGARA HELICOPTER) เพื่อชมความงามของน้ำตกไนแองการ่า
ในมุมมองที่น่าตื่นเต้น เพื่อไม่ให้ท่านพลาดโอกาสในการเก็บภาพสวยๆ ในแต่ละมุม ควรเตรียมกล้องถ่ายรูปไว้ให้พร้อมตั้งแต่ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ โดยทัวร์นี้จะเริ่มต้น ด้วยการชม โรงผลิตไฟฟ้า จากพลังงานน้ำ (The Sir Adam Beck Generating Plant) The Niagara Parks Commission School of Horticulture
*** หมายเหตุ…การนั่งเฮลิคอปเตอร์ ขึ้นอยู่สภาพอากาศ ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โปรดสอบถามหัวหน้าทัวร์ (ชำระเป็นเงินสดเท่านั้น) ***
จากนั้น นำท่านสู่ ช้อปปิ้ง เอาท์เล็ท (FASHION OUTLETS OF NIAGARA FALLS USA) อิสระทุกท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย https://www.fashionoutletsniagara.com/Directory
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ : HOLIDAY INN NIAGARA FALLS HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่เจ็ดของการเดินทาง(7) บัฟฟาโร่ – เมืองออลบานี (เมืองหลวงของรัฐนิวยอร์ก)
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ช่วงเช้า หลังจากนั้น นำท่านเดินทางสู่ “เมืองออลบานี” (ระยะทาง 293 ไมล์ เดินทางประมาณ 4.30 ชม.) เป็นเมืองหลวงของ รัฐนิวยอร์ก อยู่ห่างจากเมืองนิวยอร์ก 219 กม. เมืองนี้เป็นที่รู้จักในด้านสถาปัตยกรรม การพาณิชย์ วัฒนธรรม สถาบันอุดมศึกษา และประวัติศาสตร์อันยาวนาน เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของเขตเมืองหลวงของรัฐนิวยอร์ก ซึ่งประกอบด้วยพื้นที่ ทางสถิติของ Albany– Schenectady – Troy Metropolitan รวมถึงเมืองใกล้เคียง และชานเมืองของ Troy, Schenectady และSaratoga Springs ด้วยจำนวนประชากรประมาณ 1.1 ล้านคนในปี 2556 เขตเมืองหลวงจึงเป็นเขตเมืองใหญ่ที่มีประชากรมากเป็นอันดับสามของรัฐ ในปี 2020 ประชากรของออลบานีอยู่ที่ 99,224 คน
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ช่วงบ่าย นำท่านชม สถาปัตยกรรมของเมืองหลวงนิวยอร์ก ตื่นตาตื่นใจกับความสำเร็จทางสถาปัตยกรรมต่างๆ เพลิดเพลินกับร้านขายของแนวต่างๆ ในฐานะที่เป็นเมืองหลวงของนิวยอร์ก ออลบานี จึงมีทุกสิ่งที่ต้องการ อย่างไรก็ตาม เมืองนี้มีอะไรมากกว่าการเป็นสัญลักษณ์ทางการเมือง เมืองแห่งนี้มีทั้งวิวทิวทัศน์ที่งดงามราวกับภาพวาด ร้านอาหารรสเลิศที่หลากหลาย และแหล่งประวัติศาสตร์
เยี่ยมชม “Empire State Plaza” เพื่อชมอาคารของรัฐบาลที่โดดเด่นและทันสมัย ซึ่งบางครั้งอาจได้เห็นการเมืองจากการประท้วงแบบสันติของประชาชน ในช่วงฤดูร้อน ออลบานีสร้างขึ้นโดยชาวดัตช์ในปี 1614 และเป็นหนึ่งในเมืองที่จัดตั้งด้วยกฎบัตรที่เก่าแก่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา เดินทางสู่ “STATE STREET” เพื่อชมบ้านในศตวรรษที่ 19 และเดินชมศาลากลางซึ่งเป็นตัวอย่างของสถาปัตยกรรมโรมาเนสก์ เยี่ยมชม Corning Preserve แล้วเดินเล่นตามแนวแม่น้ำฮัดสันสัมผัสกับบรรยากาศที่แสนจะโลแมนติก
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ : HOLIDAY INN HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่แปดของการเดินทาง (8) ออลบานี – บอสตัน – โบสถ์เหนือเก่า – บ้านพอลริเวียร์ –
ธรรมเนียบรัฐบาลเก่า – Faneuil Hall Marketplace
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางสู่ “บอสตัน” (ระยะทาง 270 กม. เดินทางประมาณ 3 ชม.) เป็นเมืองหลวงของรัฐแมสซาชูเซตส์ในสหรัฐอเมริกา และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเขตนิวอิงแลนด์ บอสตันเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุด มั่งคั่งที่สุด และมีวัฒนธรรมที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ ธุรกิจที่สำคัญในบอสตัน ได้แก่ การศึกษา สถานพยาบาล การเงิน และเทคโนโลยีบอสตันได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางการศึกษาที่สำคัญแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกา เนื่องจากเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยกว่า 100 แห่งในเมืองบอสตัน โดยเฉพาะ “มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด” ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาบอสตัน” (Boston) เพราะเป็นถึงเมืองหลวงของรัฐแมสซาชูเซตส์ บอสตันเป็นเมืองที่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย แถมยังเป็นที่นิยมของคนที่ต้องการไปเรียนต่อต่างประเทศด้วย
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทาวเยี่ยมชม “โบสถ์เหนือเก่า” (Old North Church) เป็นโบสถ์ที่เก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองบอสตัน ถูกสร้างขึ้นเมื่อ ปี1723 ด้วยสถาปนิกชาวอังกฤษ และเป็นสถาปัตยกรรมที่ดูเรียบง่ายแต่ว่างดงาม ไม่ว่าใครที่เดินทางมาเที่ยวบริเวณนี้ ก็อยากให้มาชมความงดงามของโบสถ์แห่งนี้ ซึ่งโบสถ์แห่งนี้ยังมีความสำคัญเป็นที่เที่ยวประวัติศาสตร์ของเมืองบอสตันด้วย นอกจากนั้นโบสถ์นี้ยังเป็นสถานที่ฝังศพอันเก่าแก่มากของบอสตัน
บ้านพอลรีเวียร์ (The Paul Revere House) เป็นสถานที่เที่ยวบอสตันแห่งนี้ จัดว่าเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของอเมริกาเลยก็ว่าได้ บ้านหลังนี้เป็นบ้านของอาณานิคม ที่รักชาติคือ “Paul Revere” บุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์อเมริกา และบอสตัน เป็นบ้านที่มีความเก่าแก่มาก จัดว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินของบอสตัน ที่ไม่ว่าใครต่อใครแวะมาเที่ยวบอสตัน ก็ต้องแวะเวียนมายังที่เที่ยวนี้ ตอนนี้ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวทั่วไปเข้า
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่“ทำเนียบรัฐบาลเก่า (Old State House)” สถาปัตยกรรมโดดเด่นสวยงาม เห็นเด่นเป็นสง่า ด้านนอกด้วยตึกทรงเก่าที่ถูกสร้างด้วยอิฐสีแดง ที่ถึงแม้จะเคยเกิดเหตุทำให้ตัวอาคารต้องถูกบูรณะ แต่ก็ยังคงสวยงามอยู่ นอกจากนั้นสถานที่แห่งนี้ยังเป็นจุดศูนย์รวมเกี่ยวกับการทำกิจกรรม และปฎิวัติอเมริกาในสมัยก่อน เป็นอาคารเก่าแก่ที่มีความสำคัญกับอเมริกาเป็นอย่างมาก ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1713 หากใครมีโอกาสได้ไปเยือนบริเวณนั้น อยากให้แวะไปชมสักครั้ง เพราะเป็นที่เที่ยวสำคัญทางประวัติศาสตร์ของบอสตัน
“Faneuil Hall Marketplace” ตลาดยอดฮิตของชาวบอสตันและนักท่องเที่ยว ใครที่เป็นสายชิม หรือชอบกินเป็นชีวิตจิตใจ บอกเลยว่าต้องมาเนื่องจากบริเวณนี้จะรวมที่เที่ยวอันเป็นแลนด์มาร์คเด็ดเอาไว้ด้วยกัน ได้แก่ Faneuil Hall, North Market และ South Market โดย จะมีการเรียกแบบรวมๆ ว่า Faneuil Hall Marketplace อันเป็นที่รู้กันว่าหมายถึงตลาดบริเวณนี้ทั้งหมดใครที่อยากมาเดินเล่น ดูของทานเล่น หรือแวะหาร้านอร่อยๆ ภายในตลาด แนะนำว่าไม่ควรพลาด เพราะด้านในจะมีสินค้าวางขายอยู่มากมาย ที่นอกเหนือจากจะเป็นตลาด หรือแลนด์มาร์คแห่งสำคัญของบอสตัน บริเวณสถานที่นี้ยังมีความสำคัญในประวัติศาสตร์อีกด้วย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ : HOLIDAY INN HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่เก้าของการเดินทาง (9) สวนสาธารณะบอสตัสคอมมอน – พิพิธภัณฑ์วิจิตรศิลป์บอสตัน
เฟนเวย์พาร์ค – มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด – จัตุรัสภูมิพลอดุลยเดช –
เทคโนโลยีแมสซาซูเซตส์ MIT – พิพิธภัณฑ์เจเอฟเค – Boston Bay
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
นำท่านเที่ยวชม “สวนสาธารณะบอสตัสคอมมอน” (Boston Common) สถานที่แห่งนี้ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คยอดฮิตของบอสตัน ใครที่ไปบอสตัน แล้วยังไม่มีโอกาสได้ไป ก็จะเหมือนกับไปไม่ถึง โดยสวนสาธารณะบอสตันคอมมอนนี้ ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่เมื่อปี 1634 ก่อนที่จะเกิดการปฎิวัติอเมริกาขึ้นมา หากใครที่จะเดินทางไปเที่ยวบอสตันคอมมอนอาจจะต้องเผื่อเวลากันสักหน่อย ถ้าอยากเดินให้ทั่ว เพราะว่าบอสตันคอมมอนมีพื้นที่มากกว่า 50 เอเคอร์กันเลยทีเดียว คนส่วนใหญ่ก็มักที่จะเดินทางมาที่บอสตันคอมมอน เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ และทำกิจกรรมต่างๆ
นำท่านเที่ยวชม “พิพิธภัณฑ์วิจิตรศิลป์บอสตัน” (Museum of Fine Arts, Boston)พิพิธภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อมากของบอสตัน จัดว่าเป็นหนึ่งพิพิธภัณฑ์ที่สำคัญมากของบอสตัน และสหรัฐอเมริกา เพราะว่ามีงานศิลปะที่หายาก และน่าสนใจรวมอยู่ในที่แห่งนี้อย่างครบถ้วน อีกทั้งยังเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่อันดับต้นของอเมริกาเลยก็ว่าได้ อีกทั้งยังเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่มาก เพราะมีอายุมากกว่า 150 ปี จุดเด่นของพิพิธภัณฑ์ศิลปะบอสตัน ก็คือจะมีงานศิลปะมากมายหลากหลายแขนง รวมถึงยังมีทั้งส่วนจัดแสดงที่อยู่ตลอดไป และมีงานอีเว้นท์ที่จะทยอยมาจัดแสดงให้ได้ชมกันหมุนเวียนกัน ดังนั้นก่อนที่จะเดินทางไปเยี่ยมชมงานศิลปะที่พิพิธภัณฑ์วิจิตรศิลป์บอสตัน (Museum of Fin e Arts, Boston) ให้ลองเช็คตารางโชว์งานศิลปะกันดู
นำท่านชม “เฟนเวย์พาร์ค” (Fenway Park) หนึ่งในไฮไลท์ของแลนด์มาร์คในบอสตัน ขอยกให้กับที่เที่ยวบอสตันแห่งนี้เลย เฟนเวย์พาร์ค (Fenway Park) อันเป็นสนามเบสบอลที่มีชื่อเสียงของอเมริกา ตั้งอยู่ในเมืองบอสตัน เปิดให้บริการตั้งเมื่อปี 1911 ทำให้เฟนเวย์พาร์ค (Fenway Park) กลายเป็นอีกหนึ่งสนามเบสบอลที่เก่าแก่มากของบอสตันเลย โดยสนามแห่งนี้จะเป็นบ้านของ Red Sox ซึ่งเป็นทีม American League (AL) ของเมืองบอสตัน เพราะถูกสร้างขึ้นโดย John I. Taylor ผู้ที่เป็นเจ้าของทีม Red Sox ทำให้สนามเบสบอลเฟนเวย์พาร์คมีความโด่งดังเพิ่มมากขึ้นไปอีก นอกจากนั้นในช่วงฤดูกาลแข่งขันเบสบอล บริเวณสนามจะคราคร่ำไปด้วยผู้คนมากมาย แต่ปกติแล้วนักท่องเที่ยวทั่วไปก็สามารถเดินทางไปเยือนได้
นำท่านเดินทางสู่ “มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด” (Harvard University) เชื่อว่าถ้าหากเอ่ยชื่อ “มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard University)” คงไม่มีใครไม่รู้จักมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลกแห่งนี้ เพราะเป็นวิทยาลัยที่คนทั่วโลกต่างใฝ่ฝันอยากจะมาเรียน ที่นอกจากความมีชื่อเสียง มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard University) ยังขึ้นชื่อเรื่องความเก่าแก่ มีอายุมาแล้วมากกว่า 370 ปีด้วยกัน นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เมื่อเดินทางมาบอสตัน ต่างก็แวะไปเช็คอินที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard University) ด้วยกันแทบจะทั้งนั้น เพราะไม่ใช่แค่เป็นแลนด์มาร์คแห่งสำคัญ แต่บริเวณมหาลัยยังร่มรื่น และเรียงรายได้ด้วยพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจ หากใครที่ใฝ่ฝันอยากจะเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด แนะนำเลยว่าต้องลองมาเยือนกันดูสักครั้ง
นำท่านเดินทางสู่ “พิพิธภัณฑ์ฮาร์วาร์ดธรรมชาติวิทยา” (The Harvard Museum of Natural History) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่เมื่อปี 1889 โดยสิ่งที่จัดแสดงอยู่ด้านในจะเน้นเรื่องของธรรมชาติวิทยาและโบราณคดี จะเต็มไปด้วยเรื่องราวมากมาย ที่เกี่ยวกับการศึกษาเรื่องธรรมชาติวิทยา โครงกระดูกสัตว์ที่มีชีวิต และรวมไปถึงเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์วิทยามากมาย ถือว่าเป็นหนึ่งในที่เที่ยวในบอสตัน ที่นอกจากคุณจะตื่นตาตื่นใจและยังได้ความรู้อีกด้วย
นำท่านเดินทางสู่ “จัตุรัสภูมิพลอดุลยเดช” (King Bhumibol Adulyadej of Thailand Square) ที่แห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเพื่อระลึกถึงในหลวง รัชกาลที่ 9 พระมหากษัตริย์พระองค์เดียวในโลกที่พระบรมราชสมภพ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา นายกเทศมนตรีเมืองเคมบริดจ์ได้ขอพระราชทานนามว่า “จัตุรัสภูมิพลอดุลยเดช” (King Bhumibol Adulyadej of Thailand Square) และพระองค์ท่านก็ได้พระราชทานพระปรมาภิไธยย่อ ภปร มาประดับไว้บนจัตุรัส เพื่อเป็นเกียรติแก่เมืองเคมบริดจ์และโรงพยาบาลเมาท์ออเบิร์น อันเป็นสถานที่พระบรมราชสมภพ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2470 ในตอนแรกป้ายจัตุรัสแห่งนี้เป็นเพียงป้ายไม้เล็ก ๆ ซึ่งสังเกตได้ยากและบางคนไม่รู้ว่ามีความสำคัญ (ได้ยินว่าบางครั้งก็มีคนเอาจักรยานมาล็อกไว้กับป้ายก็มี) คนไทยที่อาศัยอยู่ในบอสตันจึงได้จัดตั้งมูลนิธิ King of Thailand Birthplace Foundation ขึ้นและได้รวบรวมเงินทุนเพื่อปรับปรุงจัตุรัสให้สวยงามสมพระเกียรติอย่างที่เราเห็นกันในปัจจุบัน โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปทรงวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2533 และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเปิดเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535 สำหรับคนทั่วไปที่แห่งนี้อาจจะไม่ได้มีความสำคัญอะไรมากนัก แต่สำหรับคนไทยแล้วถึงแม้จะเป็นเพียงป้าย เล็ก ๆ แต่มีคุณค่าทางจิตใจอย่างที่สุดคนไทยทุกคนที่มาบอสตันจะต้องมาเยี่ยมชมที่นี่สักครั้งหนึ่ง
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ “สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์”(Massachusetts Institute of Technology) หรือที่มีชื่อย่อเรียกว่า MIT หนึ่งในวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงอันดับต้นของโลก สถานที่แห่งนี้เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด แต่ทว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้มีชื่อเสียง และโดดเด่นเป็นอย่างมาก ในเรื่องของวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี รวมถึงวิศรกรรม เพราะฉะนั้นใครที่อยากศึกษาต่อทางด้านนี้ ขอแนะนำให้ลองศึกษา และหาข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันนี้เอาไว้ได้เลย เชื่อว่าเด็กสายวิทย์ทุกคนต้องใฝ่ฝันอยากจะเข้าไปเรียนที่มหาลัยนี้กันอย่างแน่นอน
นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์เจเอฟเค (John F. Kennedy Presidential Library and Museum) พิพิธภัณฑ์ที่ควรค่าแก่การไปเยือน ไม่อยากให้ท่านพลาดที่เที่ยวบอสตันแห่งนี้ แค่มองจากด้านนอกก็สัมผัสได้ถึงสถาปัตยกรรมอันสวยงามของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ด้านในยังมีส่วนจัดแสดงหลายแห่ง ที่สำคัญเลยก็คือประวัติของ John F. Kennedy อันเป็นบุคคลที่สำคัญแห่งประวัติศาสตร์อเมริกา และนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องราวมากมายที่เกี่ยว กับอดีตประธานาธิบดีคนนี้ซึ่งที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์นี้ยังติดกับ Boston Bay หลังจากที่เที่ยวพิพิธภัณฑ์เสร็จแล้ว ก็ไปต่อที่อ่าวบอสตันไปชมความสวยงามของริมฝั่งกันต่อ
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ : HOLIDAY INN HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่สิบของการเดินทาง (10) บอสตัน – วู๊ดเบอร์รี่ – ช้อปปิ้ง Outlet – นิวยอร์ค – สนามบิน
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
ท่านเดินทางสู่เมือง “วู๊ดเบอร์รี่” นำท่านเดินทางสู่ “Woodbury Common Premium Outlets” แหล่งช้อปปิ้งที่ดีที่สุดในอเมริกา โดยมีร้านค้ามากกว่า 220 ร้านค้า ในราคาถูก สินค้าคุณภาพดี ตั้งแต่สินค้าทั่วไปจนถึงสินค้าแบรนด์เนมอาทิ เช่น Burberry, Gucci, Channel, Dior, Coach, Diesel, G-Star, Miss Sixty, Nike, Versace, Polo, A / X, เชิญท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
******อิสระอาหารกลางวัน เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งอย่างเต็มที่*****
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
น. ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน เมืองนิวยอร์ก

วันที่สิบเอ็ดของการเดินทาง(11) นิวยอร์ก – ไต้หวัน
01.35 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติไทเป (ไต้หวัน) โดยสายการบิน ไชน่าแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ CI111
*** บินผ่านเส้นแบ่งเวลาสากล ***

วันที่สิบสองของการเดินทาง(12) ไต้หวัน – กรุงเทพฯ
05.05 น เดินทางถึง สนามบินไทเป (ไต้หวัน) เพื่อแวะพักเปลี่ยนเครื่อง (เดินทาง 15.30 ชม.)
07.10 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ CI833
09.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
**************************************************************

หมายเหตุ :โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง บริษัท ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นำทัวร์ มีอำนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง
ผู้ใหญ่พัก
ห้องละ 2 ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน พักท่านเดียว / ห้อง
ชำระเพิ่ม
23 ก.ย. – 04 ต.ค. 66 189,900 189,900 189,900 55,000
14-25 ต.ค. 66 189,900 189,900 189,900 55,000
21 ต.ค. – 02 พ.ย. 66 189,900 189,900 189,900 55,000
02-13 ธ.ค. 66 189,900 189,900 189,900 55,000
28 ธ.ค. 66 – 08 ม.ค. 67 199,900 199,900 199,900 60,000
30 ธ.ค. 66 – 10 ม.ค. 67 199,900 199,900 199,900 60,000
11 – 22 ก.พ. 67 189,900 189,900 189,900 55,000
06 – 17 เม.ย. 67 199,900 199,900 199,900 60,000
12 – 23 เม.ย. 67 199,900 199,900 199,900 60,000
27 เม.ย. – 08 พ.ค. 67 199,900 199,900 199,900 60,000
ต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ BUSINESS CLASS กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ
หมายเหตุ : โรงแรมในอเมริกาแคนาดาไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียง (TRIPLE ROOM) ส่วนใหญ่
ห้องพักจะเป็นห้องพักแบบ 2 เตียง (QUEEN BED) กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่
หมายเหตุ :จำนวน 6 ท่านขึ้นไป มีหัวหน้าทัวร์เดินทางไปกับคณะทัวร์จากเมืองไทย
จำนวน 4-5 ท่าน มีเจ้าหน้าที่พูดภาษาไทยรอรับที่อเมริกา พาเที่ยวตามรายการ อาหารเมนูตามสั่งในบางมื้อ

อัตราค่าบริการนี้รวม
 ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง กฎหมายในอเมริกาไม่อนุญาตให้พนักงานขับรถ ขับเกิน 11 ช.ม./วัน
 ค่าตั๋วเครื่องบิน ตามระบุในโปรแกรม
 โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาล หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนโรงแรม ย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
 ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้ และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขกรมธรรม์) ในกรณีท่านอายุเกิน 75 ปี ท่านต้องซื้อประกันเพิ่ม
 ไฟล์ระหว่างประเทศท่านสามารถโหลดกระเป๋าใต้เครื่องบินได้ 2 ใบ น้ำหนักไม่เกินใบละ 23 กก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กก. (ไฟท์ภายในประเทศท่านสามารถโหลดกระเป๋าใต้เครื่องบินได้ 2 ใบ น้ำหนักไม่เกินใบละ 23 กก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กก.)
 น้ำดื่มท่านละ 1 ขวดต่อวัน

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 ค่าผกผันของภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินเปลี่ยนแปลงกะทันหันแจ้ง
 ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าอเมริกา และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม ท่านละ 10,000 บาท
 ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่านเนื่องจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาในโรงแรมที่พัก และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพักสำหรับทุกท่าน)
 ค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 5.-ยูเอสดอลล่าร์ / ต่อวัน (รวม 50 USD)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวัน (รวม 1,200 บาท )

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง และการชำระเงิน
 กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชำระงวดแรก 100,000.-บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport มายังบริษัท และค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุณาชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน และหรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

หมายเหตุ
o ทางบริษัทจะทำการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สำรองที่นั่งครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครื่องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิร์ม มาจากทางอเมริกา ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง
o หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่งทางท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอำนวยความสะดวก
o เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปอเมริกา ทางสถานทูตเป็นผู้กำหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กำหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน
• กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้
– ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดำเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา
– ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สำคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องทำการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจำตั๋วตามจริงเท่านั้น
– ค่าห้องพักในทวีปอเมริกา ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจำห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ
• หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%
• ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสำรองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะสำรองยานพาหนะ
เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน – คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ (ค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วันขึ้นไป — เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน — เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %
เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่า VISA (ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตเพื่อสแกนลายนิ้วมือทุกท่าน)
 หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีหน้าพาสปอร์ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ) 2.0 X 2.0 นิ้ว จำนวน 3 รูป ขึ้นอยู่กับประเทศที่จะเดินทาง
 หลักฐานแสดงสถานะการทำงาน 1 ชุด
* ค้าขาย หลักฐานทางการค้า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผู้เดินทาง อายุย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคำว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต
*ข้าราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากต้นสังกัด หนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษ
 หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทรัพย์เท่านั้น ส่วนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เพื่อให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ที่สุด)
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคำว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูตพร้อม Statement และ สำเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดชื่อให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับสำเนาที่ท่านจะใช้ยื่นวีซ่า (ใช้เวลาดำเนินการขอประมาณ 3-5 วันทำการ)
* เด็กต้องทำเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา
*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่วมกันได้ แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด
 กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ / หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสองคน ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่งจดหมายต้องออกโดยที่ว่าการอำเภอ
 สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาสูติบัตร 1 ชุด
 สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 สำเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด
 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด
 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก