Statue,Of,Liberty,In,Front,Of,The,Manhattan,Skyline,,With

ทัวร์อเมริกา-แคนาดา East USA – Canada Niagara falls 10 Days (EK)

ราคาเริ่มต้น 179,900 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

สายการบิน: Image

นำท่านเดินทางสู่ “มหานครนิวยอร์ก” (New York) โดยผ่านเส้นทางชมสะพานบรูคลิน (Brooklyn Bridge) ซึ่งเป็นสะพานแขวนที่เก่าแก่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา มีความยาว 1,825 เมตร ทอดข้ามแม่น้ำอีสต์ เชื่อมระหว่างนิวยอร์ก ซิตี้ เกาะแมนฮัตตัน และย่านบรูคลิน “ฮัดสัน ยาร์ด” (Hudson Yards) หรือรู้จักกันในนาม Vessel สิ่งก่อสร้างแห่งใหม่และเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวแห่งใหม่ในมหานครนิวยอร์ก เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และมีแหล่งช้อปปิ้งและร้านอาหารมากมาย อีกทั้งยังเป็นจุดชมเมืองอีกจุดหนึ่ง ที่ประกอบด้วยขั้นบันไดที่เชื่อมต่อกันอย่างมากมาย

วันที่เดินทาง

ก.พ. 66 – พ.ค. 67

กำหนดการเดินทาง
วันที่ 11-20 ก.พ. // 30 มี.ค.-8 เม.ย. // 6-15 เม.ย. // 12-21 เม.ย. // 27 เม.ย.-06 พ.ค. 67
(กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า)
รายการเดินทางโดยย่อ พักที่
วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-ดูไบ (UAE)-นิวยอร์ค นิวยอร์ค
วันที่ 2 นิวยอร์ก-ชมเมือง-ย่านไทม์สแควร์-นิว เจอร์ซีย์-ล่องเรือชมเทพีสันติภาพ-LIBERTY STATE PARK-ตึกเอ็มไพร์เสตท-ฟิฟธ์อเวนิว นิวยอร์ค
วันที่ 3 สนามบินนิวยอร์ก-โตรอนโต-ขึ้นหอคอยซีเอ็น-ไนท์แองการ่า ไนท์แอง
การ่า
วันที่ 4 ไนแองการ่า-ล่องเรือ ชมน้ำตกไนแองการ่า-ชมเมืองไนแองการ่า ทานอาาหารพร้อมชมวิว บน Skylon Tower-ชมนาฬิกาดอกไม้ ไนท์แอง
การ่า
วันที่ 5 ชมน้ำตกไนท์แองการ่า(ฝั่งอเมริกา)-คอร์นนิ่ง-พิพิธภัณฑ์แก้ว คอร์นนิ่ง
วันที่ 6 คอร์นนิ่ง-แฮร์ริสเบิร์ก-เที่ยวชมโรงงานช็อคโกแลต วอชิงตัน ดีซี
วันที่ 7 วอชิงตัน ดีซี-ทำเนียบขาว-อนุสาวรีย์วอชิงตัน เข้าชมสถาบันสมิธโซเนียน วอชิงตัน ดีซี
วันที่ 8 วอชิงตัน ดีซี-ฟิลาเดลเฟีย-ช้อปปิ้ง Out Let-นิวยอร์ค-สนามบิน สนามบิน
วันที่ 9 สนามบิน นิวยอร์ค-ดูไบ (UAE) เครื่องบิน
วันที่ 10 สนามบินดูไบ-สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ เครื่องบิน

วันแรกของการเดินทาง (1) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ดูไบ (UAE) – นิวยอร์ค
00.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ U โดยสายการบิน เอมิเรตส์ แอร์ไลน์
พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง
03.30 น. ออกเดินทางสู่ ดูไบ (UAE) โดยสายการบิน เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK371 (เดินทาง 06.45 ชม.)
07.15 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ ดูไบ นำท่านเปลี่ยนเครื่องบิน
08.30 น. นำท่านออกเดินทางทางสู่เมืองนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเที่ยวบินที่ EK243 (เดินทาง 14.25 ชม.)
*** บินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล ***
13.55 น. เดินทางถึงสนามบิน JFK นิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว
หมายเหตุ… สายการบินอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร …หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
พักที่ : Holiday Inn Hotel / Hampton Inn Hotel หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สองของการเดินทาง (2) นิวยอร์ก – ย่านไทม์สแควร์ – นิว เจอร์ซีย์ – ล่องเรือชมเทพีสันติภาพ Liberty State Park – ตึกเอ็มไพร์เสตท -ฟิฟธ์อเวนิว
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ช่วงเช้า นำท่านเดินทางสู่ “มหานครนิวยอร์ก” (New York) โดยผ่านเส้นทางชมสะพานบรูคลิน (Brooklyn Bridge) ซึ่งเป็นสะพานแขวนที่เก่าแก่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา มีความยาว 1,825 เมตร ทอดข้ามแม่น้ำอีสต์ เชื่อมระหว่างนิวยอร์ก ซิตี้ เกาะแมนฮัตตัน และย่านบรูคลิน “ฮัดสัน ยาร์ด” (Hudson Yards) หรือรู้จักกันในนาม Vessel สิ่งก่อสร้างแห่งใหม่และเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวแห่งใหม่ในมหานครนิวยอร์ก เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และมีแหล่งช้อปปิ้งและร้านอาหารมากมาย อีกทั้งยังเป็นจุดชมเมืองอีกจุดหนึ่ง ที่ประกอบด้วยขั้นบันไดที่เชื่อมต่อกันอย่างมากมาย

นำท่านออกเดินทางสู่ “สวนสาธารณะลิเบอร์ตี้สเตท”(Liberty State Park) ซึ่งเป็นสวนสาธารณะในรัฐนิวเจอร์ซีย์ ของสหรัฐอเมริกาที่ตั้งอยู่บนอ่าวนิวยอร์กตอนบนในเจอร์ซีย์ ซิตี้ ตรงข้ามกับลิเบอร์ตี้ไอส์แลนด์และเกาะเอลลิส อุทยานแห่งนี้ ได้เปิดให้บริการในปี ค.ศ.1976 และนำท่าน “ล่องเรือ” ชมเกาะลิเบอร์ตี้ และชม “รูปปั้นเทพีเสรีภาพ” (Statue Of Liberty) เดิมมีชื่อว่า Liberty Enlightening The World ตั้งอยู่ ณ เกาะเบคโล ปากอ่าวฮัดสัน เป็นของขวัญที่ชาวฝรั่งเศสมอบเป็นของขวัญแก่ชาวอเมริกัน ในวันที่อเมริกาเฉลิมฉลองวันชาติครบ 100 ปีเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม ปี 1876 โดยส่งมอบอย่างเป็นทางการโดยมี ประธานาธิบดีโกรเวอร์ คลิฟ แลนด์ เป็นผู้รับมอบในวันที่ 28 ตุลาคม 1886 “เทพีเสรีภาพ” เป็นประติมากรรมโลหะสำริด รูปเทพีห่มเสื้อคลุม มือขวาชูคบเพลิง และมือซ้ายถือแผ่นจารึกคำประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกา ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ เมื่อปี 1984 จากนั้นนำท่านเดินทางกลับฝั่ง นำท่านผ่านชม “Ground Zero” สถานที่ที่เคยเป็นที่ตั้งของ “ตึกเวิร์ดเทรด” ถูกเรียกทันทีที่สิ้นสุดการวินาศกรรมในครั้งนั้น หน่วยงานภาครัฐของสหรัฐอเมริกา และหน่วยงานของเอกชนร่วมกันดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นสถานที่ระลึกถึงเหยื่อจากวินาศกรรม 911
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านผ่านชม “ตึกเอ็มไพร์สเตท” (Empire State Building) ตึกที่เคยเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลก ปัจจุบันสูงเป็นอันดับ 14 ของโลก มีทั้งหมด 102 ชั้น ตึกนี้ยังเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ของฮอลลีวู้ดหลายเรื่องมาใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำฉากสำคัญ ๆ อาทิ sleepless In Seattle, King Kong เป็นต้น
(***หมายเหตุ หากมีเวลาท่านสามารถเลือกซื้อตั๋วขึ้นชมวิวด้านบน ราคาทัวร์จะไม่รวมค่าขึ้นตึกเอ็มไพร์สเตท มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่านละ ประมาณ 40 USD***)
นำชมเมืองมหานครนิวยอร์ก ชมเขตแมนแฮตตัน ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญต่างๆ อาทิ ย่านวอลล์สตรีท (Wall Street) เป็นชื่อของถนนในเกาะแมนแฮตตันถนนเส้นนี้เป็นถนนเก่าแก่แห่งหนึ่งของเมือง ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางการเงินอีกแห่งหนึ่ง และตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก เริ่มตั้งต้นอยู่บนถนนสายนี้ และนำท่านผ่านชมย่าน “เรดิโอ ซิตี้ มิวสิค ฮอลล์” (Radio City Music Hall) โรงภาพยนตร์และโรงคอนเสิร์ตจุที่นั่งได้ 6,500 ที่นั่ง และนำท่านสู่ย่าน “ฟิฟธ์ อเวนิว” (Fifth Avenue) ย่านที่เป็นศูนย์รวมของสินค้า ยี่ห้อชั้นนำและแฟชั่นทันสมัย อีกทั้งยังมีห้างสรรพสินค้าชื่อดัง Macy นำท่านเดินทางเข้าสู่ย่าน “ไทม์ สแควร์” (Time Square) อิสระทุกท่านเดินเล่นเก็บภาพมหานครนิวยอร์กหรือช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมต่างๆตามอัธยาศัย

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร …หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
พักที่ : Holiday Inn Hotel / Hampton Inn Hotel หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง (3) สนามบินนิวยอร์ก – โตรอนโต – ขึ้นหอคอยซีเอ็น – ไนท์แองการ่า
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
……..น. นำท่านเดินทางสู่สนามบิน
……..น. ออกเดินทางสู่ โตรอนโต โดยสายการบิน………เที่ยวบินที่…………
……. น. เดินทางถึงสนามบินเมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดา หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่าน “ขึ้นหอคอยซีเอ็น” (Cn Tower) โดยนำท่านขึ้นลิฟท์สู่หอคอยด้วยความเร็วจากพื้นถึงชั้นชมวิวในเวลาเพียง 58 วินาทีเท่านั้น หอคอยซีเอ็น ตั้งอยู่ย่านใจกลางเมืองโตรอนโต รัฐออนแทริโอ ประเทศแคนาดา เป็นหอคอยสื่อสารและสังเกตการณ์ มีความสูง 553 เมตร (1,815 ฟุต) เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ.1973 ซีเอ็นทาวเวอร์ได้รับการบันทึกว่าเป็น สิ่งก่อสร้างที่มีความสูงที่สุดในโลกเป็นเวลาถึง 31 ปี จนถึงวันที่ 21 กันยายน ปี ค.ศ.2007 จึงถูกแทนที่ด้วยตึกเบิร์จคาลิฟา (ขณะนั้นชื่อ เบิร์จดูไบ) ชื่ออาคารซีเอ็น ย่อมาจาก (Canadian National Railway) เป็นกิจการรถไฟที่เป็นเจ้าของโครงการก่อสร้างในระยะแรก แต่ในปัจจุบันนิยมอ้างอิงว่า ซีเอ็น หมายถึง หอคอยแห่งชาติแคนาดา (Canadian’s National Tower) ปัจจุบันซีเอ็นทาวเวอร์เป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุด เป็นอันดับสามในโลก รองจากเบิร์จคาลิฟา และหอคอยกว่างโจว แต่ยังครองสถิติสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในซีกโลกตะวันตก

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “เขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกไนแองการ่า” (Niagara) (ระยะทาง 128 กม. เดินทาง 1.30 ชม.) และเมืองไนแองการ่าเมืองแห่งความสนุกสนาน ยามค่ำคืนท่านสามารถเดินเล่นได้อิสระให้ท่านได้เสี่ยงโชคกับบ่อนคาสิโนและแหล่งบันเทิงสำหรับเด็กไม่ว่าจะเป็นบ้านผีสิง,โรงภาพยนตร์ IMAX ที่มีเรื่องราวของน้ำตกไนแองการ่า, ร้านของที่ระลึกหอสูงสกายลอน ฯลฯ

บริการอาหารค่ำ RED LOBSTER เมนูพิเศษ CANADIAN LOBSTER

พิเศษ!! ให้ท่านพักวิวน้ำตกทุกห้อง ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศน้ำตกไนแองการ่าอย่างใกล้ชิดในตอนค่ำ จะได้ชมแสงสีเปิดส่องน้ำตกอย่างงดงาม เพลิดเพลินกับบรรยากาศยามค่ำคืนของเมืองแห่งนี้
พักที่ : Sheraton On The Fall / Hilton On The Fall / Crown Plaza หรือระดับเทียบเท่า
วันที่สี่ของการเดินทาง (4) ไนแองการ่า – ล่องเรือ ชมน้ำตกไนแองการ่า – ชมเมืองไนแองการ่า ทานอาหารพร้อมชมวิว บน Skylon Tower – ชมนาฬิกาดอกไม้
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น้ำตกไนแองการ่าคือ “น้ำตกเกือกม้า” สูง 57 เมตร น้ำตกอเมริกา สูงระหว่าง 21-34 เมตร และน้ำตกขนาดเล็กกว่าที่อยู่ติดกัน คือ “น้ำตก Bridal Veil” แม้น้ำตกไนแองการ่าจะไม่สูงอย่างโดดเด่น แต่ก็กว้างมาก และน้ำตกไนแองการ่ามีจุดชมวิวที่สวยงามและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของทั้ง 2 ประเทศมานานกว่าศตวรรษแม่น้ำไนแองการ่าไหลมาจากทะเลสาบอีรีไหลผ่านน้ำตกไนแองการ่าลงสู่ทะเลสาบออนแทรีโอ เมืองสองฝั่งของน้ำตกในสองประเทศนั้นเป็นเมืองแฝดโดยในฝั่งแคนาดาคือ ไนแองการ่าฟอลส์ รัฐออนแทรีโอ ส่วนในฝั่งสหรัฐอเมริกาคือ ไนแองการ่าฟอลส์ รัฐนิวยอร์ก และนำท่าน “ล่องเรือ Hornblower Boat” สัมผัสกระแสน้ำที่งดงามดั่งธารทิพย์ร่วงรินจากฟากฟ้า ท่านจะได้ชมความงามและความใหญ่โตของน้ำตกไนแองการ่าอย่างใกล้ชิด นับได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวลือลั่นสนั่นโลกและเป็นแหล่งทำเงินให้กับแคนาดาและสหรัฐอเมริกาปีหนึ่งๆ นับจำนวนมหาศาล น้ำตกไนแอการา เป็นน้ำตกขนาดใหญ่หลายแห่งประกอบกัน ตั้งอยู่บนแม่น้ำไนแองการ่าทางตะวันออกของทวีปอเมริกาเหนือ บนพรมแดนระหว่างประเทศแคนาดากับสหรัฐอเมริกา น้ำตกไนแองการ่าประกอบด้วยน้ำตกสามแห่งที่แยกออกจากกัน
หมายเหตุ : กรณี Hornblower Cruise ไม่เปิด เนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย ทางบริษัทฯ ขออนุญาตจัดโปรแกรมทดแทนที่ Journey Behind The Falls
จากนั้นนำท่านสู่ “Table Rock” จุดชมวิวน้ำตกไนแองการ่าที่อยู่ใกล้ตัวน้ำตกมากที่สุด ท่านจะสัมผัสได้ถึงความยิ่งใหญ่ และความน่ากลัวของน้ำตก เมื่อท่านได้อยู่ใกล้ตัวน้ำตกที่ห่างออกไปไม่กี่เมตร เสียงน้ำตกจะกระเทือนก้องไปไกลนับไมล์ อันเกิดจากปริมาณน้ำมหาศาลของทะเลสาบอีรี่ ทิ้งตัวลงทั้งสายจากหน้า และทำให้เกิดละอองน้ำขนาดยักษ์ปกคลุมอยู่เหนือน้ำตก เมื่อมองจากระยะไกลท่านอาจจะเห็นเป็นสายรุ้งมหึมาพาดผ่านอยู่เหนือน้ำตก
หากท่านสนใจนั่งเฮลิคอปเตอร์ (Niagara Helicopter) กรุณาสอบถามหัวหน้าทัวร์ (ไม่รวมในราคาทัวร์)
(หมายเหตุ: การนั่งเฮลิคอปเตอร์ ขึ้นอยู่สภาพอากาศ)
***ทัวร์เฮลิคอปเตอร์*** นำท่านชมความสวยงามของน้ำตกไนแองการ่าในมุมมองที่น่าตื่นเต้น เพื่อไม่ให้ท่านพลาดโอกาสในการเก็บภาพสวยๆในแต่ละมุมควรเตรียมกล้องถ่ายรูปไว้ให้พร้อมตั้งแต่ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ โดยทัวร์นี้จะเริ่มต้นด้วยการชมโรงผลิต ไฟฟ้าจากพลังงานน้ำ (The Sir Adam Beck Generating Plant), The Niagara Parks Commission School Of Horticulture, น้ำวนขนาดยักษ์ (Whirlpool), สะพานสายรุ้ง (Rainbow Bridge), สวนดอกไม้ที่ออกดอกบานสะพรั่งอยู่เบื้องล่าง และยังมีน้ำตกฝั่งอเมริกัน, Skylon Tower จากนั้นจะเปลี่ยนเส้นทางไปตามส่วนโค้งรูปเกือกม้าของน้ำตกไนแองการ่าฝั่งแคนาดา ณ จุดนี้ ท่านจะได้สัมผัสกับสายรุ้งที่เกิดจากละอองน้ำฟุ้งกระจายทั่วบริเวณและกระทบกับแสงแดด ปรากฏเป็นภาพที่ท่านจะประทับใจมิลืมเลือน
นำท่านชม “นาฬิกาดอกไม้” ซึ่งได้รับการประดับจากไม้ดอก และไม้ประดับหลากชนิดผลัดเปลี่ยนไปตามฤดูกาล และผ่านชม Whirl Pool หรือน้ำวนขนาดยักษ์ที่เกิดจากกระแสน้ำที่มาจากน้ำตกไนแองการ่า นำท่านเที่ยวชมเมืองไนแองการ่า ออน เดอะ เลค เมืองน่ารักริมทะเลสาบ ซึ่งระหว่างทางจะเต็มไปด้วยไร่องุ่น และไวน์เนอร์รี่ นำท่านแวะชิมไวน์รสเลิศจากองุ่นพันธุ์ต่างๆ รวมถึงไอซ์ไวน์ที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมือง
บริการอาหารกลางวัน ณ Skylon Tower
นำท่านชม “Skylon Tower” ซึ่งเป็น หอชมวิวอันกว้างไกลของน้ำตกไนแองการ่า แบบหมุนรอบทิศทาง 360 องศา ทั้งยังมีแหล่งช็อปปิ้งและร้านอาหาร การก่อสร้าง นั้นได้เริ่มขึ้นในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2507 หอคอยนี้เปิดเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2508 โดยเนลสัน ร็อคกี้เฟลเลอร์ ผู้ว่าการรัฐนิวยอร์ก และจอห์นโรบาร์ตส์ นายกรัฐมนตรีแห่งรัฐออนแทรีโอ หอคอยนี้ตั้งอยู่ที่ความสูง 160 เมตร (520 ฟุต) จากระดับถนน และ 236 เมตร (775 ฟุต) จากด้านล่างของน้ำตก หอคอยแห่งได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานขนส่งทางอากาศทั้งของแคนาดาและสหรัฐอเมริกา
นำท่านเดินทางเพื่อเข้าที่พักฝั่งอเมริกา
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ : Hampton Inn / Holiday inn Hotel หรือระดับเทียบเท่า
วันที่ห้าของการเดินทาง (5) ชมน้ำตกไนท์แองการา (ฝั่งอเมริกา) – คอร์นนิ่ง – พิพิธภัณฑ์แก้ว
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ช่วงเช้า จากนั้นนำท่านเข้าสู่ “อุทยานแห่งชาติไนแองการ่า” (ฝั่งอเมริกา) ที่ถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติสิ่งหนึ่งของโลก และเป็นสถานที่ดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์ยอดนิยมสูงสุด 1 ใน 3 ของคู่บ่าวสาวชาวอเมริกัน น้ำตกไนแองการ่าเกิดจากปริมาณน้ำที่ไหลมาจากทะเลสาบทั้ง 5 และเป็นพรมแดนระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศแคนาดา และน้ำตกไนแองการาประกอบด้วยน้ำตกสามแห่งที่แยกออกจากกันคือ น้ำตกเกือกม้า (Horseshoe Falls บางครั้งก็เรียก น้ำตกแคนาดา) สูง 158 ฟุต, น้ำตกอเมริกาสูง 167 ฟุต, และน้ำตกขนาดเล็กกว่าที่อยู่ติดกัน คือน้ำตก Bridal Veil เดินทางถึงน้ำตกไนแองการ่า นำท่านเดินเข้าสู่จุดชมวิว ที่สามารถมองเห็นน้ำตกไนแองการ่าได้อย่างชัดเจน มีเวลาให้ท่านเก็บภาพความประทับใจได้อย่างเต็มที่

นำท่านผ่าน “สะพานสายรุ้ง” (Rainbow Bridge) สะพานสายรุ้งในน้ำตกไนแองการ่า เป็นสะพานเหล็กโค้งระหว่างประเทศ ข้ามหุบเขาแม่น้ำไนแองการ่า และสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก เชื่อมต่อกับเมืองของน้ำตกไนแองการ่า ,รัฐนิวยอร์ก ,สหรัฐอเมริกา (ไปทางทิศตะวันออก) และน้ำตกไนแอการ่า, รัฐออนแทรีโอ,ประเทศแคนาดา (ตะวันตก) การออกแบบโดยสถาปนิก Richard (Su Min) Lee ความยาวรวม1,450 ฟุต (440 ม.) ความสูง 202 ฟุต (62 ม.) และช่วงที่ยาวที่สุด 960 ฟุต (290 ม.) นำทุกท่านเดินทางสู่ “Goat Island” เกาะกลางที่คั่นกลางระหว่างน้ำตกอเมริกัน (American Fall) และน้ำตกแคนาดา (Canadian Fall) เพื่อชมความงดงามของ Bridal Veil Falls และ น้ำตกเกือกม้า (Horseshoe Falls) นำท่านเดินเข้าสู่จุดชมวิว ที่สามารถมองเห็นน้ำตกไนแองการ่าได้อย่างชัดเจน และมีเวลาให้ท่านเก็บภาพความประทับใจได้อย่างเต็มที่ ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่ แฮร์ริสเบิร์ก
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่เมือง “คอร์นนิ่ง” (Corning) ซึ่งเป็นเมืองใน Steuben County, New York, United States บนแม่น้ำ Chemung ได้รับการตั้งชื่อตาม Erastus Corning นักการเงินและผู้บริหารการรถไฟของ Albany ซึ่งเป็นนักลงทุนในบริษัทที่พัฒนาชุมชน เมืองนี้เป็นที่รู้จักกันดีที่สุดในฐานะที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทที่ติดอันดับ Fortune 500 Corning Incorporated เดิมชื่อ Corning Glass Works ผู้ผลิตแก้วและผลิตภัณฑ์เซรามิกสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ และทางเทคนิค คอร์นนิงอยู่ห่างจากนิวยอร์กซิตี้และโตรอนโตในระยะเท่าๆ กัน โดยอยู่ห่างจากทั้งสองแห่งประมาณ 350 กม. นำท่านเดินทางชม The Corning Museum Glass พิพิธภัณฑ์ศิลปะและสิ่งประดิษฐ์จากแก้วที่ใหญ่ที่สุดในโลก แต่ช่างฝีมือแก้วเป็นเพียงหนึ่งในเหตุผลที่ Corning สนุกมาก พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว Corning เป็นหนึ่งในสถานที่เหล่านั้น นำเสนอเครื่องแก้วที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์กว่า 3,500 ปี การแสดงการเป่าแก้วสดทุกวัน การสาธิตโดยศิลปินรับเชิญพิเศษจากทั่วโลก และโอกาสในการทำแก้วของคุณเองพิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว Corning เป็นหนึ่งในสถานที่เหล่านั้น และโอกาสในการทำแก้วของคุณเองเรามั่นใจว่าคุณจะตื่นตาตื่นใจไปกับคอลเลกชันงานศิลปะจากแก้วที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ : Holiday In Hotel / Comfort Inn / Hampton Inn หรือระดับเทียบเท่า
วันที่หกของการเดินทาง (6) คอร์นนิ่ง – แฮร์ริสเบิร์ก – เที่ยวชมโรงงานช็อคโกแลต
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ “เมืองแฮร์ริสเบิร์ก” (Harrisburg) (ระยะทาง 180 กม. เดินทางประมาณ 3 ชม.) แฮร์ริสเบิร์กเป็นเมืองหลวงของรัฐเพนซิลเวเนีย ตั้งอยู่บนแม่น้ำซัสเควฮันนา พิพิธภัณฑ์สงครามกลางเมืองแห่งชาติแสดงให้เห็นถึงความขัดแย้งทั้งสองฝ่ายผ่านการจัดแสดงแบบโต้ตอบและการบังคับใช้ซ้ำ พิพิธภัณฑ์แห่งรัฐเพนซิลเวเนียตั้งอยู่ถัดจากอาคารศาลากลางอันโอ่อ่า เฉลิมฉลองมรดกทางธรรมชาติ วัฒนธรรม และอุตสาหกรรมในพื้นที่ Hershey Park ทางตะวันออกของเมืองเป็นสวนสาธารณะธีมช็อกโกแลตที่มีเครื่องเล่นและความบันเทิงมากมาย
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านแวะชม โรงงานช็อคโกแลตแสนอร่อยที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกและมีเครื่องจักรเก่าแก่ที่ใช้ในการผลิตช็อคโกแลต Hershey’S โรงงานนี้ถูกก่อตั้งขึ้นมาโดย Mr. Milton S. Hershey ในปีค.ศ.1876 โดยมีลูกอมคาราเมลรสนมที่มีชื่อเสียงโด่งดังว่า “Hershey’s Crytal A” ที่มาพร้อมกับประโยคเด็ดที่ว่า “Melt in Your Mouth” มีเวลาท่านได้ซื้อช็อคโกแลตนานาชนิดเพื่อเป็นของฝากของที่ระลึก

เที่ยวชมพร้อมกับชิมอย่างเอร็ดอร่อยตั้งแต่เมล็ดโกโก้เขตร้อนไปจนถึงแท่งลูกกวาดในทัวร์โรงงานช็อกโกแลต กระตุ้นต่อมรับรสของคุณด้วยตัวอย่างผลิตภัณฑ์แสนหวานในตอนท้าย สัมผัสความอุ่นของเมล็ดโกโก้คั่ว หอมกลิ่นช็อกโกแลตนมเข้มข้น และชมลูกอมนับพันหมุนและเปิดสายพานลำเลียง เราจะถ่ายภาพของคุณหากคุณต้องการนำความทรงจำกลับบ้าน

…… น. ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่ วอชิงตัน ดีซี
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ : Holiday In Hotel / Comfort Inn / Hampton Inn หรือระดับเทียบเท่า


วันที่เจ็ดของการเดินทาง (7) วอชิงตัน ดีซี – ทำเนียบขาว – อนุสาวรีย์วอชิงตัน
เข้าชมสถาบันสมิธโซเนียน
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางเข้าสู่ “กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.” (Washington D.C.) นครเมืองหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกามีที่ชื่อเต็มว่า District Of Columbia หรือใช้ตัวย่อกันว่า D.C. กรุงวอชิงตัน ดีซี ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างมลรัฐเวอร์จิเนีย และแมรี่แลนด์ ถูกสร้างในสมัยประธานาธิบดีจอร์จ วอชิงตัน ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกาถูกสร้างขึ้นเพื่อทดแทนฟิลาเดเฟียที่เคยเป็นเมืองหลวงของสหรัฐสมัยเป็นดินแดนโพ้นทะเลของอังกฤษ และเป็นเมืองหนึ่งที่ได้รับการออกแบบผังเมืองได้อย่างสวยงามเป็นระเบียบ และเป็นที่ตั้งของหน่วยงานรัฐบาลที่สำคัญๆ โดยกรุงวอชิงตัน ดีซี นั้นติดกับรัฐเวอร์จิเนีย และรัฐแมรีแลนด์ตั้งอยู่ในเขตฝั่งซ้ายของแม่น้ำพอตอแมก (Potomac River) แวะถ่ายรูปกับ “ทำเนียบขาว” (The White House) ที่พำนักของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา นำท่านชมและถ่ายรูปกับ “อนุสาวรีย์วอชิงตัน” (Washington Monument)มีลักษณะเป็นแท่งโอบิลิสก์ สูง 169 เมตร สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่จอร์จ วอชิงตัน ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐฯ จากนั้นนำท่านเข้าชม “อนุสรณ์สถานอับราฮัมลินคอล์น” (Lincoln Memorial) ตั้งอยู่ใจกลางกรุงวอชิงตัน ดีซี สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานที่ระลึกถึงอดีตประธานาธิบดี ลินคอล์น ตั้งอยู่ในบริเวณสวนสาธารณะอันใหญ่โตภายในตัวเมืองและชม “อนุสรณ์สถานทหารผ่านศึกเวียดนาม” (Vietnam Veteran Memorial) ที่บนกำแพงสีดำมีรายชื่อของชาวอเมริกันที่เสียชีวิตในสงครามเวียดนามกว่า 58,000 คน ชม “อนุสรณ์สถานทหารผ่านศึกเกาหลี” (Korean War Veterans Memorial) เป็นรูปแกะสลักที่เป็นรูปทหาร ชม “อนุสรณ์สถานโธมัส เจฟเฟอร์สัน” (Jefferson Memorial) อนุสรณ์สถานที่สวยงามและสำคัญแห่งหนึ่งในกรุงวอชิงตัน ดีซี มีรูปปั้นของประธานาธิบดีเจฟเฟอร์สันอยู่ด้านใน
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ “สถาบันสมิธโซเนียน” (Smithsonian Institution) ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยก่อตั้งขึ้นตามความประสงค์ของนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ เจมส์ สมิธสัน (James Smithson) ซึ่งระบุในพินัยกรรมว่าหากหลานชายของเขา เฮนรี่ เจมส์ ฮังเกอาร์ ฟอร์ด ไม่มีทายาทก็ให้ยกมรดกทั้งหมดให้ แก่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาเพื่อก่อตั้งองค์กรที่สามารถเพิ่มพูนและเผยแพร่ความรู้ให้แก่มนุษยชาติ และเข้าชม “พิพิธภัณฑ์ยานยนต์อากาศยาน” (National Air And Space Museum) ชมเครื่องบินหลายยุคหลายสมัย รวมทั้ง Kitty Hawk Flyer ที่เป็นเครื่องบินลำแรกของโลก ของพี่น้องตระกูลไรน์ ยานอวกาศอพอลโล 11 จรวดลำแรกที่ได้โคจรไปกลับโลก – ดวงจันทร์

นำท่านชม “พิพิธภัณฑ์ประวัติธรรมชาติ” (National Museum Of Natural History) และเพลิดเพลินกับการชมหุ่นสตัฟฟ์ช้างป่าแอฟริกันตัวใหญ่ที่สุดในโลกนอกจากนั้นที่ยังมีห้องที่มีซากดึกดำบรรพ์ และมีโครงกระดูกไดโนเสาร์ที่ยืนตระหง่านอยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ยังมีไฮไลท์ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ “เพชรโฮป” (Hope Diamond) อันเป็นเพชรสีน้ำเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลก และมีประวัติอยู่ว่าเพชรนี้นำแต่ความเคราะห์ร้ายมาให้แก่ผู้เป็นเจ้าของเสมอจนกระทั่งเจ้าของคนสุดท้ายจึงจำต้องส่งต่อมาให้แก่สถาบันสมิธโซเนียน
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
พักที่ : Holiday In Hotel / Comfort Inn / Hampton Inn หรือระดับเทียบเท่า

วันที่แปดของการเดินทาง (8) วอชิงตัน ดีซี – ฟิลาเดลเฟีย – ช้อปปิ้ง Out Let – นิวยอร์ค – สนามบิน
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านออกเดินทางสู่ “เมืองฟิลาเดลเฟีย” (Philadelphia) มลรัฐเพนซิลวาเนีย ซึ่งเป็นเมืองที่ริเริ่มการประกาศอิสรภาพในสมัยก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกา นำท่านชม “ระฆังแห่งอิสรภาพ หรือลิเบอร์ตี้ เบลล์”(Liberty Bell) ระฆังใบนี้มีความหมายต่อประวัติศาสตร์ชาติอเมริกัน เพราะเป็นระฆังใบที่ส่งเสียงก้องกังวานหลังประกาศอิสรภาพไม่ขึ้นตรงต่อจักรภพอังกฤษในปี 1776 เหตุที่เลือกใช้ระฆังใบนี้เพราะรอบๆ ระฆังจารึกข้อความที่มีความหมายจับใจเกี่ยวกับเสรีภาพไว้ว่า “ขอให้เสรีภาพจงมีแด่คนทุกคนที่อาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินนี้” ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการประกาศอิสรภาพพอดี ระฆังเสรีภาพใบนี้มีน้ำหนัก 2,080 ปอนด์ เริ่มแขวนเป็นระฆังประจำเมืองฟิลาเดลเฟียตั้งแต่ปี 1753 ใช้ตียามมีการประชุมหรือเหตุการณ์สำคัญ ก่อนจะใช้ในการตีเพื่อประกาศเอกราช หลังจากนั้นก็จะตีไว้อาลัยในอสัญกรรมของคณะผู้กอบกู้อิสรภาพทุกๆคน ระฆังเริ่มปรากฏรอยร้าวในปี 1835 และแตกปริหลังการตีฉลองวันเกิดประธานาธิบดีจอร์จ วอชิงตัน ทำให้ทางการสหรัฐยกเลิกการตีระฆังพร่ำเพรื่อ เพื่อยืดอายุของระฆังให้ยาวนานที่สุด จากนั้นนำท่านชม “อินดีเพนเด้นซ์ฮอลล์” (Independence Hall) สถานที่ประกาศอิสรภาพตั้งอยู่ในสวนที่เมืองฟิลาเดลเฟีย ซึ่งได้ประกาศเอกราชไว้ในปี ค.ศ.1776 คำประกาศเขียนโดยโธมัส เจฟเฟอร์สัน แถลงว่า อาณานิคมอเมริกา 13 แห่งขอแยกตัวจากอังกฤษ
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ท่านเดินทางสู่เมือง “วู๊ดเบอร์รี่” นำท่านเดินทางสู่ “Woodbury Common Premium Outlets” แหล่งช้อปปิ้งที่ดีที่สุดในอเมริกา โดยมีร้านค้ามากกว่า 220 ร้านค้า ในราคาถูก สินค้าคุณภาพดี ตั้งแต่สินค้าทั่วไปจนถึงสินค้าแบรนด์เนมอาทิ เช่น Burberry, Gucci, Channel, Dior, Coach, Diesel, G-Star, Miss Sixty, Nike, Versace, Polo, A / X, เชิญท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
…….. น. ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่ เมืองนิวยอร์ก
23.00 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดูไบ (UAE) โดยสายการบิน เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK202

วันที่เก้าของการเดินทาง (9) สนามบิน นิวยอร์ค – ดูไบ (UAE)
*** บินผ่านเส้นแบ่งเวลาสากล ***
19.45 น เดินทางถึง สนามบินดูไบ(UAE) เพื่อแวะพักเปลี่ยนเครื่อง (เดินทาง 12.25 ชม.)
22.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน เอมิเรตแอร์ เที่ยวบินที่ EK374

วันที่สิบของการเดินทา (10) ดูไบ – กรุงเทพฯ
08.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ(เดินทาง 06.00 ชม.)
*******************************************************************************
***หมายเหตุ…โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การล่าช้าของสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความเหมาะ และความปลอดภัยในการเดินทาง บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นำทัวร์ มีอำนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจจะคำนึงถึงความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ กรุณาตรวจเช็คสัมภาระทุกครั้งเมื่อเข้าโรงแรมที่พักและก่อนออกเดินทางจากโรงแรมทุกครั้งกรุณาตรวจเช็คสัมภาระอีกครั้ง เพื่อความแน่นอน กรณีลืมของไว้ ณ โรงแรมที่พักทางหัวหน้าทัวร์ และบริษัททัวร์ จะรีบติดต่อประสานงานให้ แต่ถ้าหากมีค่าใช้จ่ายในการจัดส่งคืน ต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้ลืม, ห้ามวางของมีค่าทุกอย่างไว้ในรถกรณีที่ท่านไม่ได้อยู่ในรถด้วย ทางบริษัททัวร์ และพนักงานขับรถโค้ช ไม่สามารถรับผิดชอบกรณีสูญหายหรือเสียหายได้

อัตราค่าบริการ (จำนวน 10 ท่าน ออกเดินทาง)
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่
พักห้องละ 2 ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง) พักเดี่ยว
11-20 ก.พ. 67 179,900 179,900 179,900 40,000
30 มี.ค.-8 เม.ย. 67 179,900 179,900 179,900 40,000
6-15 เม.ย. 67 179,900 179,900 179,900 40,000
12-21 เม.ย. 67 189,900 189,900 18,9900 40,000
27 เม.ย.-06 พ.ค. 67 179,900 179900 179900 40,000
ต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ
หมายเหตุ : โรงแรมในอเมริกาแคนาดาไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple Room) ส่วนใหญ่
ห้องพักจะเป็นห้องพักแบบ 2 เตียง (Queen Bed) กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่

อัตราค่าบริการนี้รวม
ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ และไฟล์ภายในประเทศ พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
โรงแรมที่พักตามระบุ หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละเมือง
ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน
ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ไฟล์ระหว่างประเทศท่านสามารถโหลดกระเป๋าใต้เครื่องบินได้ 2 ใบ น้ำหนักไม่เกินใบละ 23 กก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กก. (ไฟท์ภายในประเทศท่านสามารถโหลดกระเป๋าใต้เครื่องบินได้ 2 ใบ น้ำหนักไม่เกินใบละ 23 กก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กก.)
วีซ่าแคนาดา (ในกรณีที่มีวีซ่าอเมริกา วีซ่าออสเตรเลีย วีซ่าแชงเก้นที่ยังไม่หมดอายุ สามารถทำการสมัคร ETA ได้)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
ค่าทำหนังสือเดินทาง Passport
ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง
ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ / ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
ค่าผกผันของภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่านเนื่องจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาในโรงแรมที่พัก และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพักสำหรับทุกท่าน)
ค่าวีซ่าอเมริกา 11,000 บาท
ค่าวีซ่าแคนาดา (ในกรณีต้องการวีซ่าติดเล่ม) 7,000 บาท
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 100.- บาท ต่อวัน รวม 1,000 บาท
ค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 5.-ยูเอสดอลล่าร์ / ต่อวัน รวม 40 USD

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง และการชำระเงิน
กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชำระงวดแรก 100,000.- บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมพร้อมหนังสือเดินทาง และค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุณาชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน และหรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

หมายเหตุ
1. บริษัทฯ จะทำการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สำรองที่นั่งครบ 25 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจากบริษัทฯ จะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน ห้องพักที่คอนเฟิร์มมาจากทางอเมริกา-แคนาดา ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง
2. หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่งทางท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอำนวยความสะดวก
3. เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา-แคนาดา ทางสถานทูตเป็นผู้กำหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กำหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา-แคนาดา กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน
4. กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้
– ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดำเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา
– ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สำคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องทำการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจำตั๋วตามจริงเท่านั้น
– ค่าห้องพักในอเมริกา-แคนาดา ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจำห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ
5. หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%
6. ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสำรองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะสำรองยานพาหนะ
เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน – คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเงินค่ามัดจำที่ต้อง
การันตีที่นั่งกับสายการบิน หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ (ค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16-29 วันขึ้นไป – เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-15 วัน – เก็บค่าบริการทั้งหมด 100%
เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่า VISA (ผู้ขอวีซ่าจำเป็นต้องมาแสดงตัวและสแกนลายนิ้วมือ)
หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีหน้าพาสปอร์ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า
รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ) 2.0 X 2.0 นิ้ว จำนวน 3 รูป ขึ้นอยู่กับประเทศที่จะเดินทาง
หลักฐานแสดงสถานะการทำงาน 1 ชุด
* ค้าขาย หลักฐานทางการค้า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผู้เดินทาง อายุย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคำว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต
*ข้าราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากต้นสังกัด หนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษ
หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทรัพย์เท่านั้น ส่วนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เพื่อให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคำว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูตพร้อม Statement และ สำเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดชื่อให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับสำเนาที่ท่านจะใช้ยื่นวีซ่า (ใช้เวลาดำเนินการขอประมาณ 3-5 วันทำการ)
*เด็กต้องทำเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา
*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่วมกันได้ แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด

กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ / หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสองคน ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่งจดหมายต้องออกโดยที่ว่าการอำเภอ
สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาสูติบัตร 1 ชุด
สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด, สำเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด
สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด
การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก