Statue,Of,Liberty,In,Front,Of,The,Manhattan,Skyline,,With

ทัวร์อเมริกา America West Yosomiti 10 Days (CI)

ราคาเริ่มต้น 159,900 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

สายการบิน: logo_ci

นำท่านเที่ยวชม “เมืองซาน ฟรานซิสโก”            และนำท่าน นั่งรถรางเที่ยวชมเมืองซานฟราน ซิสโก (CABLE CAR)  ซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของเมืองซานฟรานซิสโก รถรางนี้ถือเป็นมรดกตกทอดมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1873 ซึ่งเป็นรถรางที่เก่าเก่าที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีลักษณะคล้ายตู้รถไฟวิ่ง อีกทั้งตัวรถรางมีรูปแบบคลาสสิค มีทั้งพื้นที่เปิดโล่งและห้องกระจก ให้ท่านสัมผัสประสบการณ์และทัศนียภาพที่สวยงามของเมืองซานฟรานซิสโก

วันที่เดินทาง

12-21 เม.ย. 67, 6-15 เม.ย. 67, 27 เม.ย. 67-6 พ.ค. 67

กำหนดการเดินทาง
วันที่ 23 ก.ย.-02 ต.ค. // 6-15 ต.ค. // 13-22 ต.ค.2566
วันที่ 6-15 เม.ย. // 12-21 เม.ย. // 27 เม.ย.-6 พ.ค. 2567
(กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า)

รายการเดินทางโดยย่อ ที่พัก
วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ-ไทเป (ไต้หวัน)แวะเปลี่ยนเครื่อง
ซานฟรานซิสโก เครื่องบิน
ซานฟราน
วันที่ 2 ซานฟรานซิสโก-ล่องเรือชมอ่าวซานฟรานซิสโก-นั่งรถราง
ชมสะพานโกลเดนเกรท-ชมวิวชมเมืองซาคราเมนโตเคาน์ตี
เมนูเศษ ซุปครีมหอย ซานคราเมนโต
วันที่ 3 ซาคราเมนโต-ล่องเรือทะเลสาบทาโฮ-โมเดสโต้ โมเดสโต้
วันที่ 4 โมเดสโต-อุทยานแห่งชาติโยเซมิติ-เฟรสโน่ เฟรสโน่
วันที่ 5 เฟรสโน-ลาสเวกัส-ช้อปปิ้ง Premium Outlet-อิสระชมยามค่ำคืน ลาสเวกัส
วันที่ 6 ลาสเวกัส-เขื่อนฮูเวอร์-อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน
Sky Walk ชมแสง สี เสียง ชมการแสดงต่างๆ พร้อมยิงแเลเซอร์
กับโดมสูง 27 เมตร ณ Fremomt Street Experience
ลาสเวกัส
วันที่ 7 ลาสเวกัส-เดินทางสู่นครลอสแองเจลีส-ช้อปปิ้งเอาร์เลท
เมนูพิเศษ!! กุ้งล๊อบสเตอร์ ลอส แองเจลิส
วันที่ 8 หาดแซนตามอนิกา-ชมเมือง-ชมวิวบน OUE Skyspace-สนามบิน สนามบิน
วันที่ 9 บินผ่านเส้นแบ่งเวลาสากล-สนามบินไทเป ไต้หวัน
(แวะเปลี่ยนเครื่องบิน)-กรุงเทพฯ เครื่องบิน

วันที่ 10 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) เครื่องบิน
วันแรกของการเดินทาง(1) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ไต้หวัน – ซานฟราน ซิสโก
14.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์สายการบินไชน่าแอร์ไลน์ (เคาน์เตอร์ S) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและบัตรโดยสาร
17.30 น. ออกเดินทางสู่ ซานฟรานซิสโก โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ CI836 (เดินทาง 03.40 ชม.)
22.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติไทเป (แวะเปลี่ยนเครื่อง)
23.30 น. ออกเดินทางสู่ ซานฟรานซิสโก โดยสายการบินไชน่า แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ CI014 (เดินทาง 11.25 ชม.)
****************** บินข้ามเส้นแบ่งเขตสากล*******************
20.35 น. เดินทางถึง เมืองซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

นำท่านเดินทางเข้าสู่ ตัวเมือง ซานฟรานซิสโก (SAN FRANCISCO) นครมหาเสน่ห์แห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันตกติดกับมหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งเป็นเมืองที่มีความหนาแน่นของประชากรเป็นอันดับสองของประเทศได้รับฉายา “เมืองแห่งสายหมอก” เนื่องจากมีหมอกขาวปกคลุมอยู่เสมอ หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
พักที่ : HOLIDAY INN HOTEL / CROWNE PLAZA HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง

วันที่สองของการเดินทาง(2) ซานฟราน ซิสโก – ล่องเรือชมอ่าวซานฟราน ซิสโก – ชมเมือง
นั่งรถรางชมเมือง – สะพานโกลเดนเกรท – ซาคราเมนโต
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
นำท่านเที่ยวชม “เมืองซาน ฟรานซิสโก” และนำท่าน นั่งรถรางเที่ยวชมเมืองซานฟราน ซิสโก (CABLE CAR) ซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของเมืองซานฟรานซิสโก รถรางนี้ถือเป็นมรดกตกทอดมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1873 ซึ่งเป็นรถรางที่เก่าเก่าที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีลักษณะคล้ายตู้รถไฟวิ่ง อีกทั้งตัวรถรางมีรูปแบบคลาสสิค มีทั้งพื้นที่เปิดโล่งและห้องกระจก ให้ท่านสัมผัสประสบการณ์และทัศนียภาพที่สวยงามของเมืองซานฟรานซิสโก
นำท่านชม “ถนนลอมบาร์ด” (LOMBARD STREET) เป็นถนนที่คดเคี้ยวที่สุดในโลก สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1922 เพื่อเชื่อม ระหว่างถนนไฮด์ (HYDE) กับถนนลีเวนเวิร์ท (LEAVENWORTH)โดยไต่ลงมาตามเนินชัน 40 องศา ซิกแซก 8 โค้งหักศอกแบบวันเวย์ ขาลง และระหว่างโค้งตกแต่งต้นไม้ดอกไม้สวยงาม และมีบันไดคนเดินทั้ง 2 ข้างทาง ชมสะพานแขวนโกลเดนเกรท ผลงานวิศวกรรมอันล้ำเลิศปลายยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมที่ออกแบบโดยนายโยเซฟ แบร์มานน์สเตร๊าซ์ ให้ท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับสะพานแขวนที่ยาวที่สุดใน โลก จากนั้น
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ ซุปครีมหอย (Clam Chowder) เมนูที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของชาวซานฟราน พร้อม Fish & Chip รสเลิศ
เดินทางเข้าสู่ “ท่าเรือฟิชเชอร์แมน วาร์ฟ” (FISHERMAN’S WHARF) เพื่อล่องชมความงามของอ่าวซานฟานซิสโก ท่านจะเห็นสะพานโกลเดน เกรท อย่างชัดเจนผ่านชมเกาะอัลคาทรัส คุกเกาะที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก เกาะอัลคาทราซ หรือเดอะร็อค เกาะนี้เคยเป็นสถานที่ตั้งประภาคาร และป้อมปราการของกองทัพ และยังเป็นคุกทหารจนถึงปี 1963 หลังจากนั้น เกาะอัลคาทราซก็กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว เนื่องจากเกาะแห่งนี้ตั้งอยู่โดดเดี่ยวกลางอ่าวตามธรรมชาติล้อมรอบด้วยน้ำที่มีอุณหภูมิเยือกแข็งและคลื่นลมแรง ดังนั้นเกาะอัลคาทราซจึงได้รับการพิจารณาให้ใช้เป็นที่คุมขังนักโทษ ที่ไม่สามารถหลบหนีได้ FISHERMAN’S WHARF ฟิชเชอร์แมน วาร์ฟ เป็นเหมือนสะพานปลา ท่าเรือ สามารถมองเห็นอ่าวซานฟรานซิสโก และสะพาน GOLDEN GATE ผลงานวิศวกรรมอันล้ำเลิศปลายยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมที่ออกแบบโดยนายโยเซฟ แบร์มานน์สเตร๊าซ์ ร้านอาหารแถวนี้จึงมีอาหารทะเลสดๆ ไว้รอต้อนรับนักท่องเที่ยว และใกล้ๆ กันกับ SAN FRANCISCO PIER 39 คือ CANNERY และ GHIRARDELLI SQUARE ซึ่งเป็นแหล่งทัวร์ที่เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวและได้เลือกซื้อของที่ระลึกมากมาย
17.00 น. ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่ “เมืองซาคราเมนโตเคาน์ตี” (ระยะทาง 180 กม. เดินทาง 2 ชม.)
Sacramento County เป็นเทศมณฑลที่ตั้งอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐอเมริกา จากการสำรวจสำมะโนประชากรปี 2563 มีประชากร 1,585,055 คน เทศมณฑลแซคราเมนโตซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐแคลิฟอร์เนียตั้งแต่ปี พ.ศ. 2397 เทศมณฑลแซคราเมนโตเป็นเทศมณฑลศูนย์กลางของเขตมหานครแซคราเมนโต
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ที่พัก
พักที่ : HOLIDAY INN HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง

วันที่สามของการเดินทาง(3) ซาคราเมนโต้ – ชมทะเลสาบทาโฮ – ล่องเรือทะเลสาบทาโฮโมเดสโต้
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
ช่วงเช้า นำท่านเดินทางสู่ “คาร์สัน ซิตี้” (CARSON CITY) (ระยะทาง 200 กม. / ใช้ระยะเวลา 2.30 ชั่วโมง) และนำท่านเดินทางสู่ “ทะเลสาบทาโฮ” (TAHOE LAKE) เป็นทะเลสาบอัลไพน์ที่ใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือ อยู่ที่ความสูง 1,897 เมตรเหนือเทือกเขาเซียร์ราเนวาดาในทางตะวันตกของสหรัฐอเมริกาซึ่งอยู่ระหว่างเขตแดนรัฐแคลิฟอร์เนียและรัฐเนวาดา มันเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในฐานะที่เป็นหนึ่งในสถานที่ที่งดงามที่สุดในโลก อิสระให้ท่านชื่นชมทัศนียภาพอันงดงาม และน้ำทะเลสาบอันใสสะอาด จากนั้นนำท่าน ล่องเรือทะเลสาบ ทาโฮ (LAKE TAHOE) เพื่อดื่มด่ำกับความงามของเทือกเขาอัลไพน์ ที่ EMERALD BAY ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของทะเลสาบในขณะที่ท่านเหินข้ามน้ำไปใน M.S. DIXIE II ชื่นชม SIERRA NEVADAS โดยรอบและล่องเรือผ่านเกาะ FANNETE EMERALD BAY ซึ่งเป็นเกาะเดียวของทะเลสาบรวมทั้งปราสาท VIKINGSHOLM ซึ่งเป็นบ้านที่ไม่ซ้ำกัน และชมทิวทัศน์ตระหง่านของภูเขาที่เรียงรายอย่างสวยงาม
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน บนเรือขณะล่องเรือชมทะเลสาบทาโฮ
16.00 น. นำท่านเดินทางสู่ “เมืองโมเดสโต” (MODESTO) (ระยะทาง 247 กม. // ระยะเวลาในการเดินทาง 2 ชั่วโมง 50 นาที) เปรียบเสมือนปากประตูสู่อุทยานแห่งชาติโยเซมิติ ตลอดการเดินทางจะเป็นเทือกเขาหิมะที่สลับซับซ้อนและสวยงามมาก ซึ่งอาจจะได้เห็นเทือกเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะบางส่วนและป่าไม้ที่เขียวขจีบางส่วนด้วย เดินทางถึงเมืองโมเดสโต
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ : SPRING HILL HOTEL/HOLIDAY INN หรือที่พักระดับใกล้เคียง

วันที่สี่ของการเดินทาง(4) โมเดสโต้ – อุทยานแห่งชาติ โยเซมิติ – เฟรสโน
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
นำท่านเข้าชม “อุทยานแห่งชาติ โยเซมิติ” Yosemite National Park (ระยะทาง 194 // ระยะเวลาในการเดินทาง 2 ชั่วโมง 40 นาที) ตั้งอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา ได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติ โดยมีนักอนุรักษ์ธรรมชาติ ชื่อจอห์น มุยร์ (JOHN MUIR) เป็นผู้ผลักดันอุทยานแห่งนี้ อีกทั้งยัง ได้ถูกจัดให้เป็นมรดกโลกและเมื่อปีพ.ศ. 2527 (ค.ศ. 1984) อุทยานแห่งชาติโยเซมิติกินพื้นที่ในบริเวณเทือกเขาเซียร์รา เนวาดา (SIERRA NEVADA) อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของน้ำตกที่สูงที่สุดแห่งอเมริกาเหนือ มีพื้นที่ทั้งหมด 3,081 ตร.กม. พื้นที่ตั้งอยู่ที่ระดับความสูงอยู่ระหว่าง 600-4,000 ม.โยเซมิติเป็นที่รู้จักในชื่อของหน้าผาหินแกรนิต ยอดเขา “ฮาล์ฟ โดม” (HALF DOME) ภูเขาหินแกรนิตที่เป็นรูปครึ่งภูเขาที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเรียกได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญที่สุดของโยเซมิติ สูงถึง 8,842 ฟุตจากฐานถึงยอด และยังเป็นที่ถกเถียงว่าครึ่งโดมนี้ครั้งหนึ่งเคยเป็นเต็มโดมหรือไม่ เสมือนหนึ่งว่าใครเอามีดผ่าโดมลูกแตงโมออกเป็นสองซีกทิ้งไว้ให้เราได้ชมความงาม และความยิ่งใหญ่เพียงซีกเดียว ชมหน้าผาหินแกรนิตที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเมื่อหลายล้านปีก่อน นอกจากนั้นยังมีโกรกธารและน้ำตกขนาดใหญ่หลายแห่ง นำท่านชมความสวยงามของธรรมชาติ เช่น น้ำตก BRIDALVEIL FALLS น้ำตกผ้าคลุมหน้าเจ้าสาว ตั้งชื่อจากลักษณะที่แผ่ลงมาเหมือนผ้าคลุมศีรษะเจ้าสาวในพิธีแต่งงาน และน้ำตกโยเซมิติ (YOSEMITE FALL) เป็นน้ำตกที่สูงที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือ เป็นน้ำตกสองชั้นมีความสูงรวมกันถึง 739 เมตร (2,425 ฟุต) เป็นน้ำตกที่สูงที่สุดในอเมริกาเหนือ ภูเขาและต้นไม้ต่างๆ ที่มีขนาดใหญ่ซึ่งมีอายุเก่าแก่มาก

เที่ยง อิสระอาหารรับประทานอาหารภายในอุทยานได้ตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการเที่ยว
บ่าย ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ “เมืองเฟรสโน” (FRESNO) (ระยะทาง 99 กม.) เมืองใหญ่อันดับ 8 ของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งเป็นศูนย์การธนาคารที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุด ถนนทุกสายดูเหมือนจะใหม่หมด รถเมล์จอดป้ายตรงเวลาที่สุดและบรรยากาศวิวทิวทัศน์ก็ไม่บดบังตึกแถว
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่: HOLIDAY INN HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง

วันที่ห้าของการเดินทาง(5) เฟรสโน – ลาส เวกัส – ช้อปปิ้ง Premium Outlet – อิสระชมเมือง
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
นำท่านออกเดินทางสู่ “เมืองลาสเวกัส” (ระยะทาง 629 กม. // ระยะเวลาในการเดินทาง 6 ชั่วโมง 15 นาที) ผ่านภูมิประเทศที่เป็นภูเขาและทะเลทรายอันกว้างใหญ่ของรัฐเนวาด้า เมืองลาสเวกัส เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในมลรัฐเนวาดา สหรัฐอเมริกา เป็นสถานที่ที่ชาวอเมริกันและคนทั่วโลกให้ฉายาว่า “เมืองแห่งบาป” (SIN CITY) ลาสเวกัสเป็นสถานที่ที่มีลักษณะพิเศษ เพราะเมืองทั้งเมืองเจริญเติบโตขึ้นมาจากความก้าวหน้าของกิจการ การพนันเป็นแรงดึงดูดหลักให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาต่อมาก็ได้พัฒนาไปสู่ธุรกิจบริการใกล้เคียง ได้แก่ โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความโอ่อ่าอลังการ และขนาดใหญ่มากกว่าที่อื่นในโลก และจะหาได้ค่อนข้างยากที่จะมีบ่อนการพนัน และโรงแรมมารวมตัวกันอย่างแน่นหนาในบริเวณใกล้เคียงกันเหมือนกับเมืองลาสเวกัส
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านสู่ PREMIUM OUTLET SHOPPING MALL ช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าราคาขายส่งหลากหลายตรงจากโรงงาน เชิญเลือกซื้อสินค้านานาชนิด พบกับร้านขายเสื้อผ้าดังๆ อาทิเช่น ลีวายส์ โปโล ผ้าปูที่นอน เครื่องนอน เครื่องครัว ของเด็กเล่น รองเท้ากีฬารองเท้าหนัง ทิมเบอร์แลนด์ เนคไท แว่นตาเรย์แบนด์ กระเป๋า SAMSONITE ที่ราคาถูกกว่าเมืองไทยถึง 50 % อิสระกับการช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
อาหารค่ำอิสระรับประทานเองตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งอย่างเต็มที่

กิจกรรมหลังทานอาหารค่ำ ท่านจะเพลิดเพลินกับโชว์ที่จัดแสดงไว้หน้าโรงแรมแต่ล่ะแห่งในย่านถนน STRIP ของลาสเวกัส เช่น โชว์ภูเขา ไฟระเบิดที่ MIRAGE, โชว์โจรสลัดที่โรงแรม TREASURE ISLAND โชว์น้ำพุเต้นระบำที่ BELLAGIO ฯลฯ ชมรถไฟเหาะและเครื่องเล่นหวาดเสียวต่างๆ ที่ตั้งอยู่สูงที่สุดในโลกในโรงแรม STRATOSPHERE ชมหนึ่งในพระพรหมของไทยซึ่งตั้งอยู่ที่ โรงแรม CAESAR PALACE, ชมหอไอเฟลและประตูชัยซึ่งจำลองจากปารีส พร้อมทั้งชมความสวยงามภายในโรงแรม VENETIAN ด้วย หากท่านไหนสนใจซื้อรายการโชว์พิเศษ JUBILEE SHOW กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์
พักที่ : PARK MGM LASVEGAS HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง

วันที่หกของการเดินทาง(6) ลาสเวกัส – ชมวิวเขื่อนฮูเวอร์ – อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน พิเศษ…Las Vegas Night Tour ชมไฟยามค่ำคืน – Fremont Street Experience
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
นำท่านออกเดินทางสู่ “อุทยานแกรนด์แคนยอน” (GRAND CANYON) สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติหนึ่งในเจ็ดของโลก ระหว่าง ทางนำท่านแวะชม “เขื่อนยักษ์ฮูเวอร์แดม” (HOOVER DAM) (ระยะทาง 63 กม.) หรือ โบลเดอร์แดม เขื่อนคอนกรีตขนาดใหญ่ กั้นแม่น้ำโคโลราโด ที่ตั้งอยู่บนเขตแดนของ มลรัฐเนวาดา และมลรัฐแอริโซนา ที่สร้างเสร็จเมื่อปีค.ศ.1935 ซึ่งในขณะที่ก่อสร้างเสร็จนับเป็นเขื่อนคอนกรีตขนาดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ต่อมาเมื่อเขื่อนแกรนด์คูลี สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2488 เขื่อนนี้จึงตกลงมาเป็นที่สอง ปัจจุบันเขื่อนฮูเวอร์เป็นเขื่อนผลิตไฟฟ้าใหญ่เป็นอันดับที่ 34 ของโลกและผลิตกระแสไฟฟ้าหล่อเลี้ยงรัฐเนวาดาและรัฐใกล้เคียง จากนั้นเดินทางต่อ ชมความงามตามธรรมชาติของแนวหุบเขาอันกว้างใหญ่ตระการตา และสายน้ำโคโลราโด้ที่คดเคี้ยว และนำท่านชมแนวหุบเขาที่ยังคงรักษาสภาพภูมิประเทศที่แปลกตาในมลรัฐอริโซน่า
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ แกรนด์แคนยอน (อาหารตามเซ็ทที่ทางอุทยานจัดให้)
บ่าย นำท่านเข้าชม “อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน” สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ 1 ใน 7 ของโลก (ระยะทาง 157 กม. // ระยะเวลาในการเดินทาง 1 ชั่วโมง 55 นาที) ก่อตัวขึ้นในช่วงเวลาประมาณ 2,000 ล้านปี เป็นหุบเขาที่มีความยาวถึง 446 กม.จุดที่กว้าง ที่สุด 29 กม.และลึกเกือบ 2 กม.นำท่านเข้าชม ด้านWEST RIM ที่ซึ่งท่านจะได้สัมผัสกับประสบการณ์ การเดินบน สกายวอล์ค (SKY WALK) ที่จะทำให้ท่านรู้สึกเหมือนเดินอยู่บนอากาศ อย่างน่าตื่นเต้นหวาดเสียว จากนั้นเดินทางกลับนครลาสเวกัส

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / หลังอาหารนำท่านเดินทาง สู่ ย่าน FREMONT STREET EXPERIENCE
ซึ่งปัจจุบันเป็นย่านคนเดินเท้าโดยเฉพาะ พรั่งพร้อมด้วยกิจกรรมพิเศษและการแสดงยามค่ำคืนในใจกลางเมือง ถนน Fremont เป็นเขตถนนคนเดินยาวห้าช่วงตึกซึ่งเป็นบริเวณที่เวกัสแบบโบราณมาบรรจบกับเทคโนโลยีอันทันสมัย หันไปทางสัญลักษณ์ไฟนีออนแบบคลาสสิกของ Sin City คุณจะเจอวงดนตรีเล่นสด นักแสดงตามถนน และการแสดงแสงสีที่น่าประทับใจถนนแห่งแรกในเมืองที่ปูพื้นหินอย่าง Fremont เคยเป็นจุดให้สัญญาณในกรณี
ที่มีผู้แวะเวียนเข้ามาในช่วงทศวรรษ 1950 และมีคาสิโนขึ้นชื่อต่างๆ อย่าง Eldorado Club, Golden Nugget และ Pioneer Club Northern Club ที่อยู่ตรง 15 E. Fremont St ซึ่งเป็นที่แรกที่ได้รับใบอนุญาตการพนัน Nevada ในปี 1931 ซึ่งเป็นปีเดียวกับช่วงที่ติดตั้ง สัญญาณไฟจราจรแห่งแรกในลาสเวกัส นอกจากนี้ถนน Fremont ยังมีส่วนร่วมในเครดิตภาพยนตร์ฮอลลิวูดด้วย ที่นี่เป็นฉากถ่ายทำภาพยนตร์ที่ Elvis นำแสดงเรื่อง Viva Las Vegas ในปี 1964 และภาพยนตร์เรื่อง James Bond: Diamonds are Forever ในปี 1971 ปัจจุบันสถานที่อันโดดเด่นที่ใหญ่ที่ สุดในย่านนี้ “เป็นที่จัดแสดงแสงสี Viva Vision ยามค่ำคืนยาว 6 นาที” ซึ่งเป็นช่วงเหมาะต่อการฟังดนตรีและดึงดูดนักท่องเที่ยวนับร้อยคนให้มาชม การแสดงแสงสีเหนือโจมเหล็กสูง 27 เมตร กว้างเท่าสนามฟุตบอล ใช้เทคโนโลยี LED อันทันสมัยและหลอดไฟมากกว่า 12.5 ล้านหลอด การแสดงแสงสีและเลเซอร์ช่วงค่ำ กระหึ่มด้วยเสียงรอบทิศทาง 550,000 วัตต์จะจัดเป็นธีมรอบๆ กิจกรรมประจำปี การแสดงยอดนิยมอย่าง Lucky Vegas จัดขึ้นเพื่อสรรเสริญประวัติศาสตร์และผู้มีชื่อเสียงของเมือง
พักที่ : PARK MGM LASVEGAS HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง

วันที่เจ็ดของการเดินทาง(7) ลาสเวกัส – ลอส แองเจลิส – ช้อปปิ้ง ซิทาเดล เอาท์เลท เซ็นเตอร์
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางเข้าสู่ “ลอสแองเจลีส” (LOS ANGELES) หรือที่รู้จักกันในนาม แอล.เอ.(L.A.) (ระยะทาง 425 กม. // ระยะเวลาในการเดินทาง 4 ชั่วโมง 10 นาที) ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นเมืองศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย เพราะมีประชากรหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่ อีกทั้งยังเป็นเมืองศูนย์การทางด้านอุตสาหกรรมความบันเทิง เพราะเป็นที่ตั้งของฮอลลิวู้ด บริษัทผู้ผลิตภาพยนตร์ชื่อดังของโลก นอกจากนี้ ลอสแองเจลิส ยังเป็นเมืองที่มีความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว อาทิ สวนสนุก สิ่งก่อสร้างสถาปัตยกรรม พิพิธภัณฑ์อาร์ทแกลลอรี่ โรงละคร ห้างสรรพสินค้า รวมทั้งร้านอาหาร บาร์ ไนท์คลับ ที่ช่วยสร้างสีสัน

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร
บ่าย ท่านเดินทางสู่ “ซิทาเดล เอาท์เลท เซ็นเตอร์” (CITADEL OUTLET) ซึ่งเป็นสถานที่ช้อปปิ้งที่มีสถานที่ตั้งที่ใหญ่และเป็นเอาท์เล็ทใหญ่ที่สุดในนครลอสแองเจลิส มีบริเวณใหญ่โตและกว้างขวาง ประกอบด้วยร้านค้าแบรนด์เนมดังทั้งหลายที่มีร้านค้าอยู่มากกว่า 115 ร้าน และราคาลดถึง 30 – 70 % จากราคาปกติของสินค้าแบรนด์เนม เหมาะสำหรับทุกท่าน เช่น BOSS , GUESS , NINE WEST , H&M , COACH , BILLABONG , CALVIN KLEIN , DKNY , SUPERDRY , VANS , GAPS , OLD NAVY , POLO RALPH LAUREN , NIKE , KATE SPADE , LEVI’S , MICHAEL KORS , LACOST และอื่น ๆ อีกมากมาย อิสระให้ท่านได้เดินเล่นหรือจะเลือกนั่งจิบชา กาแฟ ที่มาจำหน่ายหลากหลายจุดในเอาท์เลทแห่งนี้
*** อิสระอาหารค่ำเพื่อสะดวกในการช้อปปิ้ง ***
พักที่ : HOLIDAY INN HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง

วันที่แปดของการเดินทาง(8) หาดแซนตามอนิกา – ลอสแองเจลิส – Beverly Hill
Hollywood Walk Of Fame – OUE Skyspace – สนามบิน
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางสู่ “แซนตามอนิกา (Santa Monica)” เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกของลอสแอนเจลิสเคาน์ตี และรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งอยู่ติดกับอ่าวแซนตามอนิกา มีเมืองล้อมรอบ 3 ด้าน ได้แก่ ลอสแองเจลิส – แปซิฟิกพาลิเสดส์ทางทิศตะวันออกตกเฉียงเหนือ เมืองเบรนท์วูด ทางทิศเหนือ เ วสต์ลอสแอนเจลิสทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ มาร์วิสตาทางทิศตะวันออก และเวนิสติดทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีทะเลล้อมรอบ ด้านคือมหาสมุทรแปซิฟิกติดทางทิศตะวันตก….เชิญท่านชมหาดอันสวยงามของหาดทราย และท้องทะเลของ นครลอสแองเจลลิส นำท่านชม “มหานครลอสแองเจลิส” (LOS ANGELES) (L.A.) ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่มีประชากรมากที่สุดอันดับ 2 ใน สหรัฐอเมริกา และเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการบันเทิงลอสแองเจลิส ตั้งอยู่ในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ชื่อเมืองลอสแองเจลิสมาจากคำ ว่าโลสอังเคเลส (Los Ángeles)
นำท่านเดินทางสู่ เบเวอร์รี่ฮิลล์ ถนนโรดิโอไดร์(RODEO DRIVE) ในย่าน BEVERLY HILL ซึ่งเป็นเมืองใน Los Angeles County ของรัฐแคลิฟอร์เนีย บ้านของดาราฮอลลีวูดหลายคน และยังมีถนนช้อปปิ้งสุดหรูของ Rodeo Drive สวนสาธารณะ Beverly Gardens อันกว้างขวางมีน้ำพุ และสวนกุหลาบ รวมไปถึงป้ายไฟ Beverly Hills Greystone Mansion ในปี 1920 เป็นฉากหลังของภาพยนตร์หลายเรื่อง The Beverly Hills Hotel เป็นที่รู้จักในฐานะสถานที่หลอกหลอนคนดัง ตั้งอยู่ในสวนเขตร้อนและมีคาเฟ่ริมสระน้ำซึ่งเป็นย่านช้อปปิ้งที่หรูหราที่สุดในแอลเอ พร้อมกันนี้ยังเป็นย่านที่มีดาราฮอลิวู้ด อาศัยอยู่มากมาย
นำท่านผ่านชม ย่านธุรกิจสำคัญ ย่านไชน่าทาวน์ ศาลาว่าการเมืองมิวสิคเซ็นเตอร์ ถนนฮอลลีวู้ด ชมบริเวณไชนีสเธียเตอร์ (CHINESE THEATRE)ซึ่งท่านจะได้ถ่ายรูปกับรอยมือ รอยเท้าของเหล่าดาราชื่อดังที่ประทับไว้พร้อมชื่อจารึกของดาราตุ๊กตาทองบนถนนฮอลลีวู้ดเส้นนี้ จากนั้นนำท่านชม ฮอลีวูดวอล์ก ออฟเฟม (HOLLYWOOD WALK OF FAME) เป็นทางเท้าที่อยู่สองข้างทางถนนฮอลลีวูด บูเลวาร์ด ในทิศตะวันออก-ตะวันตก และไวน์ สตรีท ในทิศเหนือ-ใต้ ตั้งอยู่ในฮอลลีวูด ลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา เป็นระยะทางเดินเท้าทั้งสิ้น 3 1/2 ไมล์ ฮอลลีวูด วอล์ก ออฟ เฟม ประดับด้วยแผ่นหินตบแต่งเป็นรูปดาวห้าแฉก จำนวนมากกว่า 2000 ดวง ซึ่งจารึกชื่อของนักแสดงและบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการ มายาจาก 5 วงการ ซึ่งถือเป็นเกียรติสูงสุดสำหรับผู้ได้รับคัดเลือก ให้จารึกชื่อ คือ วงการภาพยนตร์ / วงการโทรทัศน์ /วงการดนตรี / วงการวิทยุ / วงการละครเวที

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ “OUE Skyspace” เดิมตึกมีชื่อว่าU.S. Bank Tower และถูกซื้อโดย Overseas Union Enterprise Ltd. (OUE) ซึ่งได้ดำเนินการปรับปรุงอาคารหลายครั้ง รวมถึงการสร้างหอสังเกตการณ์ (Skyspace) ร้านอาหารเหนือชั้น 71 หอสังเกตการณ์กลางเมืองสูงประมาณ 985 ฟุต และให้ทัศนียภาพ 360 องศาทั่วทั้งเมือง และมีคุณลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากตึกระฟ้าอื่น ๆ และน่าสนใจอย่างยิ่ง และ Skyslide สไลด์โปร่งสูง 43 ฟุตกลางอากาศที่จะพาคุณขึ้นสู่ระเบียงชมวิวด้านล่าง อย่างที่คุณจินตนาการได้ ดีที่สุดในการชมทิวทัศน์ของเมืองแบบพาโนรามา ถ่ายภาพตึกระฟ้าในบริเวณใกล้เคียง นำท่านขึ้นชมวิวบนยอดหอ OUE Skyspace
…………ได้เวลาอันสมควร พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย นำท่านเดินทางสู่ ห้องอาหาร
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / เมนูพิเศษ กุ้งล๊อบสเตอร์
…….น. นำท่านเดินทางสู่สนามบิน ลอสแองเจลิส
วันที่เก้าของการเดินทาง(9) สนามบินลอส แองเจลิส
00.45 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติไทเป (ไต้หวัน) โดยสายการบิน ไชน่าแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ CI017
*** บินผ่านเส้นแบ่งเวลาสากล ***
วันที่สิบของการเดินทาง(10) ไต้หวัน – กรุงเทพฯ
05.00 น เดินทางถึง สนามบินไทเป (ไต้หวัน) เพื่อแวะพักเปลี่ยนเครื่อง
07.10 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ CI833
09.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
*******************************************
หมายเหตุ…โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดย เวิลด์ คอนเนคชั่นส์ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นำทัวร์ มีอำนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ
อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง
ผู้ใหญ่พัก
ห้องละ 2 ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน พักท่านเดียว / ห้อง
ชำระเพิ่ม
23 ก.ย. – 02 ต.ค.66 159,900 159,900 159,900 35,000
06 – 15 ต.ค.66 159,900 159,900 159,900 35,000
13 – 22 ต.ค.66 159,900 159,900 159,900 35,000
6-15 เม.ย. 67 169,000 169,000 169,000 40,000
12-21 เม.ย. 67 169,000 169,000 169,000 40,000
27 เม.ย.-6 พ.ค. 67 159,900 159,900 159,900 35,000
ต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ BUSINESS CLASS กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ
หมายเหตุ: โรงแรมในอเมริกาแคนาดาไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียง (TRIPLE ROOM) ส่วนใหญ่
ห้องพักจะเป็นห้องพักแบบ 2 เตียง (QUEEN BED) กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่
หมายเหตุ: จำนวน 6 ท่านขึ้นไป มีหัวหน้าทัวร์เดินทางไปกับคณะทัวร์จากเมืองไทย
จำนวน 4 – 5 ท่าน มีเจ้าหน้าที่พูดภาษาไทยรอรับที่อเมริกา พาเที่ยวตามรายการ อาหารเมนูตามสั่งในบางมื้อ

อัตราค่าบริการนี้รวม
 ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง กฎหมายในอเมริกาไม่อนุญาตให้พนักงานขับรถ ขับเกิน 11 ช.ม./วัน
 ค่าตั๋วเครื่องบิน ตามระบุในโปรแกรม
 โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาล หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนโรงแรม ย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
 ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้ และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขกรมธรรม์) ในกรณีท่านอายุเกิน 75 ปี ท่านต้องซื้อประกันเพิ่ม
 ไฟล์ระหว่างประเทศท่านสามารถโหลดกระเป๋าใต้เครื่องบินได้ 2 ใบ น้ำหนักไม่เกินใบละ 23 กก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กก. (ไฟท์ภายในประเทศท่านสามารถโหลดกระเป๋าใต้เครื่องบินได้ 2 ใบ น้ำหนักไม่เกินใบละ 23 กก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กก.)
 น้ำดื่มท่านละ 1 ขวดต่อวัน

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 ค่าผกผันของภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินเปลี่ยนแปลงกะทันหันแจ้ง
 ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าอเมริกา และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม ท่านละ 10,000 บาท
 ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่านเนื่องจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาในโรงแรมที่พัก และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพักสำหรับทุกท่าน)
 ค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 5.-ยูเอสดอลล่าร์ / ต่อวัน (รวม 40 USD)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวัน (รวม 1,000 บาท )

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง และการชำระเงิน
 กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชำระงวดแรก 80,000.- บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport มายังบริษัท และค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุณาชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน และหรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

เงื่อนไขการยกเลิก
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วัน – คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ (ค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง)
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 19-39 วันขึ้นไป — เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-19 วัน — เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

หมายเหตุ
• ทางบริษัทจะทำการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สำรองที่นั่งครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูตเนื่องจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครื่องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิร์ม มาจากทางอเมริกา ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง
• หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่งทางท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอำนวยความสะดวก
• เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปอเมริกา ทางสถานทูตเป็นผู้กำหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กำหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน
• กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้
– ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดำเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา
– ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สำคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องทำการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจำตั๋วตามจริงเท่านั้น
– ค่าห้องพักในทวีปอเมริกา ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจำห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ
• หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%
• ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสำรองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะสำรองยานพาหนะ
เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่า VISA (ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตเพื่อสแกนลายนิ้วมือทุกท่าน)
o หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีหน้าพาสปอร์ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า
o รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ) 2.0 X 2.0 นิ้ว จำนวน 3 รูป ขึ้นอยู่กับประเทศที่จะเดินทาง
o หลักฐานแสดงสถานะการทำงาน 1 ชุด
* ค้าขาย หลักฐานทางการค้า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผู้เดินทาง อายุย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคำว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต
*ข้าราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากต้นสังกัด หนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษ
o หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทรัพย์เท่านั้น ส่วนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เพื่อให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ที่สุด)
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคำว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูตพร้อม Statement และ สำเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดชื่อให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับสำเนาที่ท่านจะใช้ยื่นวีซ่า (ใช้เวลาดำเนินการขอประมาณ 3-5 วันทำการ)
* เด็กต้องทำเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา
*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่วมกันได้ แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด
o กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ / หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสองคน ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่งจดหมายต้องออกโดยที่ว่าการอำเภอ
o สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาสูติบัตร 1 ชุด
o สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
o สำเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด
o สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด
o การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
o หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
o กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
o ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
o