ทัวร์กัมพูชา

ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน (LQ)

ราคาเริ่มต้น 7,999 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

รหัส: CAM-LQ-102 Tag:
สายการบิน: ดาวน์โหลด

ทัวร์กัมพูชา
จากนั้นนำท่านขึ้นรถปรับอากาศ เดินทางสู่เมืองเสียมเรียบ นำท่านสักการะ ศาลพระองค์เจ๊ะ พระองค์จอม (เปรี๊ยะอองเจ๊ะขเปรี๊ยะอองจอม) เปรียบเหมือนศาลหลักเมือง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ของเสียมเรียบ ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวนิยมมากราบไหว้สักการะและขอพร ตามประวัติเล่าว่า องค์เจ๊กกับองค์จอม เป็นพี่น้องกัน และมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างมาก วันหนึ่งหลังจากไปทำบุญกลับไปก็นอนหลับไม่ตื่นขึ้นมาอีก บิดามารดามีความเสียใจ และอาลัยกับลูกสาวทั้งสองคนอย่างมาก จึงได้สร้างพระพุทธรูปขึ้นมาสององค์ องค์ใหญ่นามว่าองค์เจ๊ก องค์เล็กเป็นน้องนามว่าองค์จอม เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของเมืองเสียมราฐ ประชาชนที่นี่ให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก

วันที่เดินทาง

13-15 มี.ค. 63, 27-29 มี.ค. 63, 21-23 ก.พ. 63, 08-10 ก.พ. 63

ทัวร์กัมพูชา
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ-พนมเปญ-เสียมเรียบ-สักการะองค์เจ้าเจ๊ก เจ้าจอม-วัดเพรียพรหมรัตน์-โชว์ระบำนางอัปสร-ช้อปปิ้งตลาดซาจ๊ะ
09.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาร์เตอร์สายการบิน LANMEI AIRLINES เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง
11.20 น. นำคณะเดินทางสู่เสียมเรียบ โดยสายการบิน LANMEI AIRLINES เที่ยวบิน LQ671
12.35 น. เครื่องแวะที่กรุงพนมเปญประมาณ 1 ชม ลูกค้าไม่ต้องลงจากเครื่อง
13.30 น. เดินทางต่อสู่เมืองเสียมเรียบ โดยสายการบิน LANMEI AIRLINES เที่ยวบิน LQ671

(ไม่มีอาหารบริการบนเครื่อง)
14.10 น. ถึง เมืองเสียมเรียบประเทศกัมพูชา หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองรับสัมภาระเรียบร้อย จากนั้นนำท่านขึ้นรถปรับอากาศ เดินทางสู่เมืองเสียมเรียบ นำท่านสักการะ ศาลพระองค์เจ๊ะ พระองค์จอม (เปรี๊ยะอองเจ๊ะขเปรี๊ยะอองจอม) เปรียบเหมือนศาลหลักเมือง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ของเสียมเรียบ ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวนิยมมากราบไหว้สักการะและขอพร ตามประวัติเล่าว่า องค์เจ๊กกับองค์จอม เป็นพี่น้องกัน และมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างมาก วันหนึ่งหลังจากไปทำบุญกลับไปก็นอนหลับไม่ตื่นขึ้นมาอีก บิดามารดามีความเสียใจ และอาลัยกับลูกสาวทั้งสองคนอย่างมาก จึงได้สร้างพระพุทธรูปขึ้นมาสององค์ องค์ใหญ่นามว่าองค์เจ๊ก องค์เล็กเป็นน้องนามว่าองค์จอม เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของเมืองเสียมราฐ ประชาชนที่นี่ให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดเพรียพรหมรัตน์ (Preah Prohm Rath) เป็นวัดสร้างใหม่ของกัมพูชา ภายในพระวิหารของวัดมีพระนอนศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างด้วยกาบเรือของพระชื่อดังที่ชื่อว่า Preah Ang Chong Han Hoy ที่เป็นที่เคารพสักการะของชาวพนมเปญ และ กัมพูชา มาตั้งแต่สมัย พ.ศ.1900ภายในโบสถ์มีพระประธานที่ถูกสร้างอย่างเรียบง่าย แต่หากเดินไปทางด้านหลังพระองค์ใหญ่นั้น นักท่องเที่ยวก็จะได้พบพระนอน ที่นอนซ่อนตัวอยู่ด้านหลังอย่างน่าเลื่อมใส ภายนอกอาคารของวัดมีศาลารายที่ประดับตกแต่งด้วยภาพพุทธประวัติซึ่งเป็นศิลปะแบบใหม่ที่ศิลปินแนวใหม่ของกัมพูชาสร้างสรรค์ขึ้นมีเอกลักษณ์แตกต่างตรงเล่นความนูนต่ำที่ยื่นออกมาจากฝาผนังให้ดูมีมิติมากขึ้น

เย็น รับประทานอาหารที่ร้านอาหารท้องถิ่น พร้อมชม การแสดงชุดระบำอัปสร ศิลปะพื้นบ้านที่สวยงามและการแสดงอื่นอีกมากมายให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพไว้เป็นความทรงจำ

จากนั้น จากนั้นนำทุกท่าน ช้อปปิ้งที่ตลาดซาจ๊ะ ให้ท่านเลือกซื้อของฝากอาทิ เสื้อผ้า กระเป๋า ผ้าทอ ของฝากพวกพวงกุญแจและอื่นๆ เครื่องเงิน อัญมณี นอกจากการซื้อของฝากแล้ว ท่านลองชิมปาเตที่มีขายอยู่ทั่วไปในเมืองเสียมเรียบ

พักที่ โรงแรม Angkor Holiday Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สอง ปราสาทบันทายสรี-นครธม-ปราสาทบายน –ปราสาทตาพรหม-นครวัด-NIGHT MARKET
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
09.00 น. นำท่านชม ปราสาทบันทายสรี (Banteay Srei) สร้างตอนปลายสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมินทร์ (พ.ศ.1510) เป็นปราสาทหลังเล็กๆกลุ่มหนึ่ง สร้างด้วยหินทรายสีชมพูแกะและแกะสลัก ภาพนูนสูงได้อย่างสวยงามมาก จากนั้นนำท่านชม ปราสาทบันทายสำเหร่ (Banteay Samrei) สร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 องค์ปราสาทคล้ายกับปราสาทหินพิมาย และนำท่าน เดินทางสู่ ปราสาทตาพรหม ซึ่งสร้างในปี พ.ศ.1729 โดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่ออุทิศถวายแด่พระราชมารดาเป็นวัดในพุทธศาสนา เป็นปราสาทที่สวยงามและมีมนต์ขลังมาก นักท่องเที่ยวส่วนมากให้ความสนใจปราสาทนี้มากพอสมควร นำคณะ เดินทางสู่ เมืองพระ นครธม นำท่านเข้าชม ปราสาทบายน สัมผัส”รอยยิ้มบายน”เป็นศูนย์กลางของนครธมเป็นสุดยอดปราสาทของเขมรในยุคเสื่อมคือในรัชสมัยของเจ้าชัยวรมันที่ 7ยอดปราสาทขนาดยักษ์ทุกหลังจะแกะเป็นเทวพักตร์ 4 หน้า หันออกไปทอดพระเนตรความสุขความทุกข์ของประชาชน เดินทางสู่ ปราสาทตาพรหม ที่สร้างโดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่ออุทิศให้แก่พระมารดา ชมต้นสะปงขนาดใหญ่ที่แผ่รากเกาะกุมระเบียงคต ดูลึกลับเหมือนอยู่ในเขาวงกต
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร
เดินทางสู่ “มหาปราสาทนครวัด”หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในรอบพันปีชมภาพแกะสลักหินทรายนูนต่ำที่ระเบียงคตทั้ง 4 ด้าน ซึ่งแกะสลักเป็นเรื่องราวต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น การยกทัพของชาวขอม,ภาพการกวนเกษียรสมุทร

ส่วนท่านใดที่สนใจกิจกรรมในการขึ้นบอลลูน เพื่อดูมุมสูงของปราสาทนครวัด/พนมบาเค็ง เป็นบอลลูนที่อยู่กับที่ จะขับเคลื่อนขึ้นลงๆ สูงประมาณ 200 เมตรจากพื้นดิน ใช้เวลาอยู่บนบอลลูนประมาร 10-15 นาที่ ก็ลงกลับคืนสู่พื้นดิน สถานที่อยู่บริเวณถนนตรงทางเข้าปราสาทนครวัดไปทางทิศตะวันตกประมาณ 800 เมตร แนะนำให้ชมตอนเย็นจะได้รูปภาพที่สวยกว่า เพราะดวงอาทิตย์อยู่ทางทิศตะวันตกแล้ว รับรองว่าท่านจะได้รูปภาพที่สวยๆกลับบ้านอย่างแน่นอน
***ค่าใช้จ่ายในการขึ้นบอลลูน ท่านละ 1,000 บาท ***
(การขึ้นบอลลูน ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศนะคะ ฝนตก ลมแรง ปิดให้บริการจ้า)

เย็น อิสระอาหารเย็นที่ NIGHT MARKET
พักที่ โรงแรม Angkor Holiday Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สาม เสียมเรียบ-กรุงเทพ
เช้า บริการอาหารเช้าแบบ SET BOX นำท่านเดินทางสู่สนามบิน
08.15 น. นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสารการบินLANMEI AIRLINES เที่ยวบิน LQ670
แวะเปลี่ยนเครื่องที่ พนมเปญ ( เครื่องแวะที่กรุงพนมเปญประมาณ 1 ชม ลูกค้าไม่ต้องลงจากเครื่อง ) (ไม่มีอาหารบริการบนเครื่อง)
11.10 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ พร้อมความประทับใจ

***หมายเหตุ***รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
โดยคำนึงถึงลูกค้าเป็นหลัก
ทัวร์กัมพูชา