VGE64G9-1_Georgia อลังการ จอร์เจีย ตะลุยสุดขอบเอเชีย 6 วัน 4 คืน (Oct – Dec)

ทัวร์จอร์เจีย อลังการ ตะลุยสุดขอบเอเชีย 6 วัน 4 คืน (G9)

ราคาเริ่มต้น 43,333 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองกูดาอูรี (GUDAURI) ซึ่งเป็นเมืองสำหรับสกีรีสอร์ทที่มีชื่อเสียงที่ตั้งอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งที่พักผ่อนเล่นสกีของชาวจอร์เจียที่จะนิยมมาเล่นในเดือนธันวาคมจนถึงเดือนเมษายน ซึ่งเป็นช่วงที่สวยงามและมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดเวลา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.10 ชั่วโมง

วันที่เดินทาง

ตุลาคม 67 – ธันวาคม 67

ทัวร์จอร์เจีย

DAY 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติซาร์จาห์ – สนามบินทบิลิซี – เดินเล่นถนนคนเดินชาเดอนี่ (-/-/D)
06.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินแอร์อาราเบีย Air Arabia (G9) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารการเดินทาง

***เที่ยวบินหรือเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้กำหนด***
ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากเป็นตั๋วกรุ๊ป การจัดที่นั่งจะเป็นระบบ RANDOM
ที่นั่งอาจจะไม่ได้นั่งติดกัน ทางบริษัทไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบิน

09.00 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติชาร์จาห์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ G9-822 (ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง) (ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
12.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชาร์จาห์ (รอเวลาสำหรับเปลี่ยนเที่ยวบินประมาณ 1 ชั่วโมง)

13.25 น. ออกเดินทางสู่ เมืองทบิลิซิ (TBILISI) ประเทศจอร์เจีย โดยเที่ยวบินที่ G9-293 (ใช้เวลาบินประมาณ 3.30 ชั่วโมง) (ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
16.40 น. ถึงสนามบินทบิลิซิ (TBILISI) ประเทศจอร์เจีย นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง, ศุลกากรและรับสัมภาระเรียบร้อย (เวลาท้องถิ่นของประเทศจอร์เจียช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 3 ชั่วโมง กรุณาปรับเวลาให้ตรงตามเวลาท้องถิ่น เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย)

นำท่าน เดินเล่นชมไลฟ์สไตล์ยามค่ำคืน ณ ย่านถนนคนเดินชาเดอนี่ (Shardeni Street) แหล่งศูนย์รวมทางสังคมและวัฒนธรรมของชาวจอร์เจีย ตั้งอยู่ในย่านใจเมืองเก่า มีความเป็นกลิ่นอายแบบยุโรป ตลอดทางเต็มไปด้วยร้านค้า ร้านขายของที่ระลึกแบบพื้นเมือง ร้านกาแฟ สิ่งก่อสร้างบ้านเรือนแบบทบิลิซีที่โดดเด่น รวมไปถึงแหล่งรวมร้านอาหาร และร้านกาแฟสุดเก๋มากมาย

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Hotel in Tbilisi หรือเทียบเท่า

DAY 2 ป้อมอันนานูรี – อ่างเก็บน้ำชินวรี – อนุสาวรีย์มิตรภาพ รัสเซีย-จอร์เจีย – นั่งรถ 4WD ชมโบสถ์เกอร์เกตี้ (B/L/-)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม อ่างเก็บน้ำซินวาลี (ZHINVALI RESERVOIR) และยังมีเขื่อนซึ่งเป็นสถานที่ที่สำคัญสำหรับนำน้ำที่เก็บไว้ส่งต่อไปยังเมืองหลวง พร้อมใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า ที่ทำให้ชาวเมืองทบิลิซีมีน้ำไว้ดื่มใช้
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองกูดาอูรี (GUDAURI) ซึ่งเป็นเมืองสำหรับสกีรีสอร์ทที่มีชื่อเสียงที่ตั้งอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งที่พักผ่อนเล่นสกีของชาวจอร์เจียที่จะนิยมมาเล่นในเดือนธันวาคมจนถึงเดือนเมษายน ซึ่งเป็นช่วงที่สวยงามและมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดเวลา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.10 ชั่วโมง)
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านชม ป้อมอนานูรี (ANANURI FORTRESS) ป้อมปราการเก่าแก่ ที่มีกำแพงล้อมรอบ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำอรักวี สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่16-17 ภายในยังมีโบสถ์ 2 หลังสร้างอย่างงดงามและยังมีหอคอยทรงสี่เหลี่ยมสูงใหญ่ตั้งตระหง่านอยู่ ทำให้เห็นทัศนีย์ภาพทิวทัศน์อันสวยงามด้านล่างจากมุมสูงของป้อมปราการนี้ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.10 ชั่วโมง)
นำท่านแวะชม อนุสรณ์สถานรัสเซีย – จอร์เจีย (RUSSIA – GEORGIA FRIENDSHIP MONUMENT) อนุสรณ์สถานหินโค้งขนาดใหญ่บนเนินเขา สร้างขึ้นในปี 1983 เพื่อเฉลิมฉลองครอบรอบ 200 ปี ของสนธิสัญญาจอร์จีเอฟสกี และความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพโซเวียตและจอร์เจีย จุดชมวิวนี้ถือเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของจอร์เจีย (ในกรณีที่สภาพอากาศไม่เหมาะสม หิมะตกหนัก หรือเกิดพายุหิมะ หากเกิดเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับโปรแกรมให้ท่านตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ท้องถิ่น หรือหัวหน้าทัวร์ตัวแทนบริษัท ซึ่งทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองคาซเบกี้ (KAZBEGI) หรือปัจจุบันมีชื่อว่า เมืองสเตพานท์สมินด้า (STEPANTSMINDA) หลังจากนักบุญในนิกายออร์โธด๊อกชื่อ สเตฟาน ได้มาพำนักอาศัยและก่อสร้างสถานที่สำหรับจำศีลภาวนาขึ้นมา เมืองคาซเบกี้ เป็นเมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่ตามริมฝั่งแม่น้ำเทอร์กี้ที่มีความยาวประมาณ 157 กม. และตั้งอยู่บนความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,740 เมตร ถือเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวบนเทือกเขาคอเคซัส(CAUCASUS) ที่สำคัญของประเทศจอร์เจีย มีภูมิทัศน์ที่สวยงามโดยรอบ รวมทั้งเป็นจุดชมวิวของยอดเขาคาซเบกี้ ในฤดูร้อนจะมีอุณหภูมิที่อยู่ปานกลางมีความชื้นและแห้งแล้งที่ประมาณ 14.5 องศาเซลเซียส ในฤดูหนาวมีอากาศเย็นและยาวนาน มีอุณหภูมิที่ประมาณ -5 องศาฯ ในเดือนมกราคมซึ่งเป็นเดือนที่หนาวเย็นที่สุด (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที)

จากนั้น นำท่านขึ้นรถ 4WD (รถขับเคลื่อน 4 ล้อ) เพื่อเข้าสู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัส (CAUCASUS) ชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี้ (GERGETI TRINITY CHURCH) หรือโบสถ์สมินดา ซาเมบา (TSMINDA SAMEBA) เป็นโบสถ์กลางหุบเขาคอเคซัส สร้างด้วยหินแกรนิตขนาดใหญ่ ในศตวรรษที่ 14 ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญหนึ่งของประเทศจอร์เจีย ตั้งอยู่บนเทือกเขาคาซเบกี้ ที่ระดับความสูงจากน้ำทะเล 2,170 เมตร (ในกรณีที่มีหิมะตกหนัก จนไม่สามารถเดินทางได้ ทั้งนี้การเดินทาง ขึ้นอยู่กับสภาพดิน ฟ้า อากาศ ซึ่งอาจจะถูกปิดกั้นได้ด้วยหิมะที่ปกคลุมอยู่ จึงอาจจะเป็นอุปสรรคได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่มีการคืนค่าใช้จ่าย ในกรณีไม่สามารถเดินทางได้ และสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ (ในกรณีที่สภาพอากาศไม่เหมาะสม หิมะตกหนัก หรือเกิดพายุหิมะ หากเกิดเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับโปรแกรมให้ท่านตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ท้องถิ่น หรือหัวหน้าทัวร์ตัวแทนบริษัท ซึ่งทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ)

จากนั้นนำท่านกลับสู่ เมืองทบิลิซี (TBILISI) เมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์เจีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคูรา (KURA) เมืองนี้ถูกสร้างโดย วาคตัง จอร์กาซาลี (VAKHTANG GORGASALI) กษัตริย์จอร์เจียแห่งคาร์ตลี (ไอบีเรีย) ก่อตั้งเมืองนี้ขึ้นในคริสตศตวรรษที่ 4 ปัจจุบันทบิลิซีเป็นศูนย์กลางการขนส่งและการค้า เนื่องจากความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์เป็นจุดตัดระหว่างทวีปเอเชียกับทวีปยุโรป (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง)

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
ที่พัก Hotel in Tbilisi หรือเทียบเท่า

DAY 3 เมืองถ้ำโบราณอุพลิสชิเค – พิพิธภัณฑ์สตาลิน – เมืองบอร์โจมี – เดินเล่นชมสวนบอร์โจมี (B/L/D)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่าน ชมเมืองถ้ำโบราณอุพลิสชิเค (Uplistsikhe) ตามภาษาจอร์เจียน แปลว่า “ป้อมปราการของขุนนาง” สัญลักษณ์ของความโบราณและความเป็นเอกลักษณ์ของจอร์เจีย อายุกว่า 3,000 ปีแล้ว เมืองนี้ใช้การสร้างโดยเจาะภูเขาหินจนลึกเข้าไปเป็นถ้ำ และมีการอยู่อาศัยกันจนเป็นชุมชนใหญ่ มีทั้งที่พักอาศัย ร้านค้า โบสถ์ คุก ฯลฯ รอบๆ เมืองยังมีวิวเทือกเขา และแม่น้ำมิกวาริที่สวยงามด้วยเมืองถ้ำ ทั้งหมดถูกสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยต้นยุคเหล็ก จนถึงปลายยุคกลาง ที่ให้กลิ่นอายผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมของดินแดนอนาโตเลียของตุรกี ผสมผสานกับดินแดนเปอร์เซียของอิหร่าน โดยนักโบราณคดีได้สันนิษฐานว่าที่นี่ถือเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศ ปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก

จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน (The Joseph Stalin Museum) ผู้นำคนสำคัญของสหภาพโซเวียต ซึ่งเป็นสถานที่รวบรวมเรื่องราวในวัยเด็ก และข้าวของเครื่องใช้ของท่านสตาลินเอาไว้ ของที่หาชมได้แค่ที่นี่คือ เครื่องราชอิสริยาภรณ์แห่งเลนินของสตาลิน (Order of Lenin), death mask ของสตาลิน รวมไปถึงบ้านหลังจริงที่ท่านสตาลินเกิดและอาศัยในวัยเด็ก และที่นี่ยังมีการจัดโชว์ “โบกี้รถไฟ”หรือตู้รถไฟที่ท่านสตาลินใช้ในการเดินทางในสมัยที่ยังดำรงตำแหน่งผู้นำ ซึ่งตู้รถไฟนี้มีความพิเศษคือถูกทำขึ้นมาโดยเฉพาะ ภายนอกบุหุ้มด้วยเกราะกันกระสุนนั่นทำให้ตู้รถไฟนี้มีน้ำหนักมากถึง 80 ตันเลยทีเดียว

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองบอร์โจมี (BORJOMI) แหล่งกำเนิดของน้ำแร่ธรรมชาติที่มีชื่อเสียงระดับโลก เป็นเมืองพักตากอากาศเล็กๆ ในหุบเขาทางตอนใต้ของประเทศจอร์เจีย น้ำแร่ที่เมืองนี้ได้มีการค้นพบว่าช่วยรักษาโรคเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารและโรคเบาหวานได้ (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง)
ชมสวนบอร์โจมี (BORJOMI CITY PARK) สถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนของชาวเมืองบอร์โจมีที่นิยมมาเดินเล่นและผ่อนคลายโดยการแช่น้ำแร่ในวันหยุด จากนั้นนำท่านนั่งกระเช้าสู่จุดชมวิวบนหน้าผาเหนือสวนบอร์โจมี **ราคาทัวร์ไม่รวมค่าขึ้นกระเช้าชมทัศนียภาพเมืองบอร์โจมี (หากท่านสนใจกรุณาสอบถามค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกับหัวหน้าทัวร์อีกครั้ง)

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Hotel in Borjomi หรือเทียบเท่า

DAY 4 มหาวิหารจวารี – วิหารสเวติสโคเวลี – อุทยานประวัติศาสตร์จอร์เจีย – Artist Bazaar and Painters – ถนนคนเดิน Rustaveli Avenue (B/L/D)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางไปยังเมืองมิชเคห์ตา (Mtskheta) เมืองเล็กๆ ที่มีภูมิประเทศอันสวยงาม และเป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศจอร์เจีย มีอายุกว่า 3,000 ปี เคยเป็นเมืองหลวงเก่า เนื่องจากมีโบราณสถานทางด้านประวัติศาสตร์มากมายหลายแห่ง ในปี ค.ศ.1994 องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนโบราณสถานแห่งเมืองมิชเคห์ตาให้เป็นมรดกโลก ความพิเศษอีกอย่างของเมืองนี้ก็คือจุดบรรจบระหว่างแม่น้ำ 2 สาย คือแม่น้ำอักราวิ (Aragvi) และแม่น้ำมิกวาริ (Mtkvari) ซึ่งเป็นแม่น้ำที่มีสีต่างกันอีกด้วย กลายเป็นภาพแปลกตาเมื่อยามมารวมตัวกัน

ชม UNESCO world Heritage มรดกโลกแห่งจอร์เจีย! วิหารจวารีโบสถ์แห่งไม้กางเขนศักสิทธิ์
และวิหารสเวติสโคเวลี (Svetitskhoveli Cathedral) หรือเสาที่มีชีวิต

วิหารจวารี (Jvari Monastery – วิหารแห่งไม้กางเขน) ศาสนสถานที่เก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแห่งหนึ่ง เป็นโบสถ์ไม้กางเขนอันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาคริสต์นิกายออร์โธด็อกซ์ อายุกว่า 1,500 ปีที่ตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขาริมน้ำ และยังเป็นต้นแบบให้กับโบสถ์วิหารมากมายทั่วทั้งจอร์เจีย สง่างามและทรงพลังจนกลายเป็นต้นกำเนิดของตำนานทะเลสาบแห่งน้ำตา (ปัจจุบันไม้กางเขนในมหาวิหารไม่ใช่ของเก่าแต่ดั้งเดิม มีเพียงฐานหินที่ตั้งอยู่ ยังเป็นของเก่าแต่ดั้งเดิม)

วิหารสเวติสโคเวลี (Svetitskhoveli Cathedral) ซึ่งคำว่า sveti หมายถึง “เสา” และ tskhoveli หมายถึง “ชีวิต” เรียกง่ายๆรวมกันก็คือวิหารเสามีชีวิต สิ่งก่อสร้างยุคโบราณที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์เจีย สร้างราวศตวรรษที่ 11 เป็นศูนย์กลางที่ทำให้ชาวจอร์เจียเปลี่ยนความเชื่อและหันมานับถือศาสนาคริสต์ และให้ศาสนาคริสต์มาเป็นศาสนาประจำชาติของจอร์เจียเมื่อปี ค.ศ.337 เชื่อกันว่าเป็นที่ฝังเส้นผมของพระเยซูก่อนที่จะสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน วิหารแห่งนี้ยังเคยเป็นที่ประกอบพิธีราชาภิเษกของกษัตริย์ประเทศจอร์เจีย และเป็นที่ฝังพระศพของกษัตริย์ถึง 10 พระองค์อีกด้วย

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านชม อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย (The Chronicle of Georgia) หนึ่งในสัญลักษณ์ของเมืองทบิลิซี ออกแบบโดย Zurab Tsereteli สถาปนิกชื่อดังและจิตรกรประติมากรชาวจอร์เจีย – รัสเซียสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1985 ถูกสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลอง 3,000 ปีแห่งอำนาจอธิปไตยของจอร์เจีย และ 2,000 ปีแห่งศาสนาคริสต์ในจอร์เจีย มีลักษณะเป็นแท่งหินสีดําขนาดใหญ่ แกะสลักเป็นรูปต่างๆที่สื่อถึงเรื่องราวในอดีตของประเทศจอร์เจีย ประกอบด้วยแท่งเสายักษ์ 16 ต้น แต่ละต้นสูงถึง 35 เมตร แต่ละต้นจะแกะสลักลวดลายต่างๆที่บอกเล่าเรื่องราวในประวัติศาสตร์ของจอร์เจีย โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนล่างสุดเป็นเรื่องราวในพระคัมภีร์ศาสนาคริสต์ ส่วนกลางเป็นเรื่องราวของข้าราชการชนชั้นสูง และชั้นบนสุดบอกเล่าถึงเหตุการณ์สำคัญของจอร์เจีย ท่านสามารถชมวิวเมืองจากมุมสูงได้จากสถานที่แห่งนี้

นำท่านเดินเล่นชม ตลาดในสวน Artist bazaar and painters แหล่งรวมรวมงานศิลปะ ตลาดแห่งนี้มีสินค้าของมือสองต่างๆมากหมาย ให้ท่านได้เดินเล่นชมความชิคตามอัธยาศัย
จากนั้น นำท่านเดินเล่นถนนคนเดินรุสทาเวลี Rustaveli Avenue เดิมชื่อถนนโกโลวิน ตั้งชื่อตามกวีชาวจอร์เจียในยุคกลาง โชตา รุสทาเวลี เป็นวอร์คกิ้งสตรีทที่สำคัญของเมืองทบิลิซีที่มีสถาปัตยกรรมสวยงามเรียงรายอยู่ตลอดสองข้างทาง แหล่งรวมสินค้ามากมาย ทั้งของฝาก ของที่ระลึก มีร้านอาหารชื่อ Samikitno ที่ให้บริการ 24 ชั่วโมง ด้านหน้าของร้านจะมีป้าย “I Love Tbilisi“ เหมือนเป็นแลนด์มาร์กที่ต้องมาถ่ายรูป ให้ท่านอิสระชอปปิ้งตามอัธยาศัย

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Hotel in Tbilisi หรือเทียบเท่า
DAY 5 วิหารศักดิ์สิทธิ์ของเมืองทบิลิซี – สะพานแห่งสันติภาพ – นั่งกระเช้าชมป้อมนาริกาลา – อนุสาวรีย์พระแม่จอร์เจีย – ถ่ายรูปหน้าโรงอาบน้ำโบราณ อะบาโนตูบานี – ช้อปปิ้งที่ East Point Mall – สนามบินทบิลิซี – สนามบินนานาชาติซาร์จาห์ (B/-/-)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม โบสถ์ทรินิตี้แห่งเมืองทบิลิซี หรือ วิหารศักดิ์สิทธิ์ของเมืองทบิลิซี เป็นโบสถ์หลักของคริสตจักรออร์โธดอกจอร์เจีย ตั้งอยู่ในทบิลิซีเมืองหลวงของจอร์เจีย สร้างขึ้นในระหว่างปี 1995 ถึง 1997 โบสถ์แห่งนี้ถือเป็นโบสถ์หลักในจอร์เจียที่มีความสูงอันดับ 3 ของโลก ด้านในโบสถ์ ผู้หญิงทุกคนจะต้องใช้ผ้าคลุมศีรษะตามหลักศาสนา โดยสืบเนื่องมาจากอัครทูตของพระเยซูคริสต์ และปฏิบัติตามหลักการทางเทววิทยาอย่างไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่สมัยศาสนาคริสต์ยุคแรก

นำท่านชม สะพานแห่งสันติภาพ THE BRIDGE OF PEACE เป็นงานสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจในเมืองทบิลิซี ตั้งนั้นอยู่บนแม่น้ำมตควารี เชื่อมระหว่างเขตเมืองเก่า และเมืองใหม่ ออกแบบโดย สถาปนิกชาวอิตาเลี่ยน ชื่อ MICHELE DE LUCCHI ตัวสะพานมีความยาว 150 เมตร ประกอบด้วยโครงสร้างที่เป็นเหล็กและกระจกใส ประดับไฟ LED เปิดใช้งานครั้งแรกเมื่อปีค.ศ. 2010

นั่งกระเช้าชมเสน่ห์ของเมืองทบิลิซี ที่มีการรักษาเอกลักษณ์ของเมืองเก่าที่ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 5 ควบคู่ไปกับการพัฒนาบ้านเมืองให้ทันสมัยได้อย่างสมบูรณ์แบบ ชมอาคารบ้านเรือนที่สวยงาม ตัวบ้านทาสีพาสเทล หลังคาบ้านโทนสีส้มสดใส จากนั้นถึงด้านบนนำท่านชมป้อมนาริกาลา (Narikala Fortress) ป้อมปราการขนาดใหญ่และเก่าแก่ นักประวัติศาสตร์ยกย่องว่าป้อมนาริกาลาเป็นป้อมแห่งหนึ่งที่แข็งแกร่งและตีได้ยากที่สุด โดยชื่อ NARI-KALA เป็นภาษาเปอร์เซีย มีความหมายว่า ป้อมที่ไม่สามารถตีแตกได้ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 4 แต่เดิมนั้นถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นปกป้องเมืองทบิลิซีจากยามศึกสงครามก่อนที่ในปัจจุบันจะกลายเป็นแหล่งแลนด์มาร์กที่สำคัญของเมืองทบิลิซี

ชมประติมากรรมรูปปั้น Mother of Georgia อนุสาวรีย์พระแม่แห่งจอร์เจีย เป็นรูปปั้นหญิงสาวสูง 20 เมตร ตั้งตระหง่านบนยอดเขาโซโลลากิ (Solo Laki Hill) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์แห่งจิตวิญญาณของชาวจอร์เจีย รูปปั้นนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1958 เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองการก่อตั้งกรุงทลิบิซีครบรอบ 1500 ปี รูปปั้นนี้ออกแบบโดยประติมากรชาวจอร์เจีย มีความสูง20เมตร ทำด้วยอลูมิเนียม ลักษณะของรูปปั้นเป็นสตรีในชุดพื้นเมือง มือขวาถือดาบ มือซ้ายถือแก้วไวน์ โดยที่แก้วไวน์หมายถึงผู้มาเยือนที่เป็นมิตร ชาวจอร์เจียก็พร้อมที่จะผูกมิตรด้วยเครื่องดื่มที่เก่าแก่ของประเทศอย่างไวน์ชั้นดี แต่ถ้าหากมาเยือนหมายที่จะเป็นศัตรู ดาบในมือก็พร้อมที่จะปกป้องไม่ให้ใครมารุกราน
แวะถ่ายรูปหน้า โรงอาบน้ำโบราณ อะบาโนตูบานี (Abanotubani Tbilisi Sulfur Baths) ย่านอะบาโนตูบานี (Abanotubani) หรือ ย่าน Sulfur Baths ย่านเมืองเก่าที่เป็นแหล่งของน้ำแร่ซัลเฟอร์ ว่ากันว่าน้ำพุร้อนของที่นี่มีแร่ธาตุหลายอย่าง ที่ทำให้ผิวพรรณของเราเปล่งปลั่งชมโรงอาบน้ำโบราณที่มีเอกลักษณ์เป็นหลังคาโดมสีน้ำตาล มีซุ้มประดับตกแต่งด้วยลวดลายสีน้ำเงิน ดูวิจิตรงดงามมองไปยังด้านหลังจะเห็นวิวสุดอลังของป้อมปราการนาริกาลา

อิสระช้อปปิ้งที่ ห้างอีสต์พอยต์ (East Point) เป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ของเมืองทบิลิซี เป็นแหล่งซื้อของฝากต่างๆของเมืองทบิลิซี มีสินค้าแบรนด์เนมมากมายให้ได้ช้อปปิ้งกว่า 150 แบรนด์ อาทิ adidas, ALDO, Bershka, Columbia, Charles & Keith, Converse, H&M, L’Oréal และอื่น ๆ อีกมากมาย มีร้านอาหารกว่า 20 ร้านมีทั้งขนม ของที่ระลึก เสื้อผ้า เครื่องประดับของเมืองจอร์เจียอีกมากมาย

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินทบิลิซี

17.30 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติชาร์จาห์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ G9-294 (ใช้เวลาบินประมาณ 3.30 ชั่วโมง) (ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
20.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชาร์จาห์ (รอเวลาสำหรับเปลี่ยนเที่ยวบินประมาณ 2 ชั่วโมง)
22.25 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ G9-821 (ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง)
(ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

DAY 6 สนามบินสุวรรณภูมิ (-/-/-)
07.50 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ทัวร์จอร์เจีย