ทัวร์จอร์เจีย

ทัวร์จอร์เจีย 6 วัน 4 คืน (GF)

ราคาเริ่มต้น 29,900 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

รหัส: GFF-GF-070 Tag:
สายการบิน: สายการบิน GULF AIR

ทัวร์จอร์เจีย
นำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองกูดาอูรี (Gudauri)(121km./2.15hrs.) โดยเดินทางไปยังเส้นทางหลวงสายสำคัญที่มีชื่อว่า Georgian Military Highway เส้นทางสำหรับใช้ในด้านทหาร ถนนสายนี้เป็นถนนสายสำคัญที่สุดที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยที่จอร์เจียอยู่ภายใต้การควบคุมจากสหภาพโซเวียด เพื่อใช้เป็นเส้นทางหลักในการข้ามเทือกเขาคอเคซัสจากรัสเซียมายังที่ภูมิภาคนี้ นำท่านชม ป้อมอนานูรี (Ananuri Fortress) ป้อมปราสาทตั้งอยู่ริมฝั่งซ้ายของแม่น้ำอรักวี เป็นที่ประทับของ เอริสตาวิส หรือ ดยุคแห่งอรักวี ราชวงศ์ศักดินาผู้ปกครองดินแดนลุ่มแม่น้ำอรักวี และเป็นสมรภูมิรบแย่งชิงอำนาจกับเจ้าปกครองแคว้นอื่น ๆ หลายต่อหลายครั้ง ภายในป้อมปราการประกอบไปด้วยปราสาท 2 หลัง โบสถ์ 2 แห่งคือ โบสถ์แม่พระผู้พรหมจรรย์และโบสถ์แม่พระเสด็จขึ้นสวรรค์ (อัสสัมชัญ) และที่ฝังศพของดยุคแห่งอรักวี ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบจอร์เจีย ระหว่างทางแวะชม เขื่อน Jhinvali Lake สถานที่ที่เอาไว้ใช้เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ที่ทำให้ชาวเมืองทบิลิซีมีน้ำไว้ดื่มไว้ใช้ สถานที่แห่งนี้ได้กลายเป็นหนึ่งในมรดกโลก Unesco World Heritage ในปี ค.ศ. 2007 หลังจากนั้นนำท่านเดินทางไป เมืองคาสเบกี้ Kazbezi (35km./40mins) เมืองเล็กๆในจังหวัด MtsketaMtianeti ทางตอนเหนือของประเทศใกล้กับพรมแดนประเทศรัสเซีย ห่างจากกรุงทบิลิซี ประมาน145 กม. ตัวเมืองอยู่บริเวณเชิงเขา Kazbek

วันที่เดินทาง

26-31 ม.ค. 63, 16-21 ก.พ. 63, 15-20 มี.ค. 63, 22-27 มี.ค. 63, 09-14 ก.พ. 63, 08-13 มี.ค. 63, 2-7 ก.พ. 63, 1-6 มี.ค. 63

ทัวร์จอร์เจีย
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงบาห์เรน

1700 คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูที่ 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบินกัลฟ์แอร์ โดยมีเจ้าหนาที่ของบริษัทคอยให้การต้อนรับบริการ ตรวจเอกสารและสัมภาระ
2050 ออกเดินทางสู่ กรุงบาห์เรน ประเทศบาห์เรน โดยสายการบิน Gulf Air เที่ยวบินที่ GF 151
(บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
วันที่สอง กรุงบาห์เรน – เมืองทบิลิซี – โรงอาบน้ำแร่กำมะถัน – น้ำตกเลกทากิวี – Jan sharden street – วิหารซีโอนี – Bridge of Peace – Meidan

0030 ถึงท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงบาห์เรน ประเทศบาห์เรน (เพื่อแวะพักรอเปลี่ยนเครื่องไปเมืองทบิลิซี)
**พิเศษระหว่างรอต่อเครื่อง ทางบริษัทมีบริการโรงแรมให้ทุกท่านได้เข้าพัก พร้อมมีบริการรถรับส่งโรงแรม-สนามบิน**//พาสปอร์ตไทยเข้าฟรีวีซ่าที่ประเทศบาเรนห์**
1010 ออกเดินทางสู่กรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย โดยสายการบิน Gulf Air เที่ยวบินที่ GF 081**ไฟล์ทนี้จะแวะรับส่งคนที่สนามบินบากูก่อน**

1515 ถึงท่าอากาศยานนานาชาติโนโว อเล็ กซีเยฟก้า กรุงทบิลิซี (Tbilisi) หลังจากนำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว เมืองทบิลิซี (Tbilisi) เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์เจีย ตั้งอยู่ระหว่างสองฝั่งแม่น้ำคูรา Kura หรือแม่น้ำซควารี Mtkvari ในภาษาถิ่น ก่อตั้งในราวศตวรรษที่ 5 เป็นเมืองหลวงสุดท้ายของอาณาจักรไอบีเรีย ที่อยู่รอดท่ามกลางสองอาณาจักรโรมันและแซสซานิค กรุงทบิลิซีมีเนื้อที่ประมาณ 372 ตร.กม.และมีประชากร 1,093,000 คน เมืองนี้ถูกสร้างโดย กษัตริย์วาคตัง จอร์กาซาลี (Vakhtang Gorgasali) กษัตริย์จอร์เจียแห่งคาร์ตลี ได้ก่อตั้งเมืองนี้ขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 4 เมืองทบิลิซิ เป็นศูนย์กลางการทำอุตสาหกรรม สังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาคคอเคซัส ในประวัติศาสตร์เมืองนี้อยู่ในสายทางหนึ่งของเส้นทางสายไหม และปัจจุบันยังมีบทบาทสำคัญในฐานะศูนย์กลางการขนส่งและการค้า เนื่องจากความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ในแง่ที่ตั้งที่เป็นจุดติดระหว่างทวีปเอเชียกับทวีปยุโรป นำท่านไปยังเขตเมืองเก่า ชมบริเวณ โรงอาบน้ำแร่กำมะถัน (Sulphur Baths) หรือภาษาจอร์เจียน เรียกว่า Abanotubani (อะบานูออูบานิ) เป็นสถานที่สำหรับแช่น้ำพุร้อนที่มีแร่กำมะถัน ตามตำนานเล่าขานว่าในสมัยกษัตริย์วาคตังที่ 1 กอร์กัซลี นกเหยี่ยวของพระองค์ได้ตกลงไปในบริเวณดังกล่าว จงทำให้ค้นพบบ่อน้าพุร้อนแห่งนี้ขึ้น ลักษณะของโรงอาบน้ำคล้ายๆ กับการออนเซนของชาวญี่ปุ่นผสมรวมกับการอาบน้ำแบบตุรกี นําชมหมู่โรงอาบน้ำที่มีการสร้างและให้บริการตั้งแต่ยุคกลางจนถึงปัจจุบันที่มีรูปแบบตัวอาคารที่หลากหลาย บางแห่งสร้างเป็นหลังโดม บางแห่งมีหอมินาเร่ต์ขนาบข้าง ประดับด้วยโมเสคชิ้นเล็กสวยงามยิ่ง ระหว่างทางสามารถเห็นโบสถ์นิกายออร์โธด็อกซ์ที่เก่าแก่มากมาย จากนั้นชม น้ำตกเลกทากิวี Leghvtakhevi Waterfall of Tbilisi น้ำตกที่ตั้งอยู่ในเมืองเก่าของทบิลิซีหนึ่งในสถานที่โบราณใน Abanotubani น้ำตกมีความสูง 22 เมตร จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งที่ Jan sharden street ถนนคนเดินย่านเมืองเก่าที่เป็นแหล่งศูนย์รวมทางสังคมและวัฒนธรรมหลังฟื้นฟูในศตวรรษที่ 9 ต่อมาจึงเปลี่ยนชื่อถนนมาเป็น Chardin Street เพื่อเป็นเกียรติแก่นักท่องเที่ยว ชาวฝรั่งเศส Jean Chardin ปัจจุบันถนนสายนี้เต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหารพื้นเมือง ร้านกาแฟและมากมายด้วยผู้คนพื้นเมืองกับนักท่องเที่ยว บริเวณนี้จะมีบ้านเมืองเก่าในแบบทบิลิซีที่โดดเด่น นอกจากด้านอาหารแล้วยังมีพ่อค้าแม่ค้านำสิ่งของต่างๆมาวางขายมากมาย หลังจากช้อปปิ้งและเดินชมบรรยากาศรอบๆเมืองเป็นที่เรียบแล้วเราจะพาทุกท่านชม วิหารซีโอนี (Zion Cathedral) โบสถ์หลังใหญ่ของนิกายออร์โธด๊อกที่ถูกสร้างขึ้นในเมืองนี้ โดยชื่อของโบสถ์ได้นำมาจากดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ คือ ภูเขาไซออนในเจรูซาเล็ม ต่อมาสถานที่แห่งนี้ก็ได้มีชื่อเป็น ซิโอนีแห่งทบิลิซี(Tbilisi Sioni) ถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 6-7 และต่อมาก็ได้ถูกทำลายลงโดยผู้ที่บุกรก แต่ก็ได้มีการสร้างขึ้นมาใหม่หลายต่อหลายครั้งด้วยกัน จนกระทั่งเป็นโบสถ์ทีได้เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ และได้มีการบูรณะในช่วงศตวรรษที่ 17-19 นำท่านเดินทางไปยัง Bridge of Peace ชมสะพานคนเดินที่มีสถาปัตยกรรมอันสวยงามโดยสร้างข้ามแม่น้ำคูรา เพื่อเชื่อมเขตเมืองเก่าและเมืองใหญ่ จากสะพานทุกท่าน ได้ชมวิวทิวทศน์อันสวยงามของเมืองทบิลิซีที่ตั้งตระหง่านอย่างสง่างาม ปิดท้ายของวันกันที่ย่านการค้า Meidan ย่านการค้าเก่าแก่ที่ตั้งอยู่กับเมืองทบิลิซีมาช้านาน อิสระให้ท่านเลือกช้อปปิ้งซื้อของสินค้าที่ระลึกที่มีร้านค้าให้ท่านเลือกอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็น งานโลหะฝีมือ ของโบราณจากงานแฮนด์เมด ไวน์จอร์เจียชื่อดัง ขนมช็อกโกแลต และผลิตภัณฑ์ของฝากของกินอื่นๆ
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร
และนำท่านเข้าสู่ที่พัก Velvet Hotel หรือ เทียบเท่า
วันที่สาม เมืองทบิลิซี – เมืองกูดาอูรี – ป้อมอนานูรี – เขื่อน Jhinvali Lake – เมืองคาสเบกี้ – โบสถ์เกอเกติ – อนุสาวรีย์มิตรภาพจอร์เจีย – วิหารจวารี – เมืองทบิลิซี

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองกูดาอูรี (Gudauri)(121km./2.15hrs.) โดยเดินทางไปยังเส้นทางหลวงสายสำคัญที่มีชื่อว่า Georgian Military Highway เส้นทางสำหรับใช้ในด้านทหาร ถนนสายนี้เป็นถนนสายสำคัญที่สุดที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยที่จอร์เจียอยู่ภายใต้การควบคุมจากสหภาพโซเวียด เพื่อใช้เป็นเส้นทางหลักในการข้ามเทือกเขาคอเคซัสจากรัสเซียมายังที่ภูมิภาคนี้ นำท่านชม ป้อมอนานูรี (Ananuri Fortress) ป้อมปราสาทตั้งอยู่ริมฝั่งซ้ายของแม่น้ำอรักวี เป็นที่ประทับของ เอริสตาวิส หรือ ดยุคแห่งอรักวี ราชวงศ์ศักดินาผู้ปกครองดินแดนลุ่มแม่น้ำอรักวี และเป็นสมรภูมิรบแย่งชิงอำนาจกับเจ้าปกครองแคว้นอื่น ๆ หลายต่อหลายครั้ง ภายในป้อมปราการประกอบไปด้วยปราสาท 2 หลัง โบสถ์ 2 แห่งคือ โบสถ์แม่พระผู้พรหมจรรย์และโบสถ์แม่พระเสด็จขึ้นสวรรค์ (อัสสัมชัญ) และที่ฝังศพของดยุคแห่งอรักวี ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบจอร์เจีย ระหว่างทางแวะชม เขื่อน Jhinvali Lake สถานที่ที่เอาไว้ใช้เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ที่ทำให้ชาวเมืองทบิลิซีมีน้ำไว้ดื่มไว้ใช้ สถานที่แห่งนี้ได้กลายเป็นหนึ่งในมรดกโลก Unesco World Heritage ในปี ค.ศ. 2007 หลังจากนั้นนำท่านเดินทางไป เมืองคาสเบกี้ Kazbezi (35km./40mins) เมืองเล็กๆในจังหวัด MtsketaMtianeti ทางตอนเหนือของประเทศใกล้กับพรมแดนประเทศรัสเซีย ห่างจากกรุงทบิลิซี ประมาน145 กม. ตัวเมืองอยู่บริเวณเชิงเขา Kazbek
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร

บ่าย นำท่านเปลี่ยนยานพาหนะเดินทางด้วยรถ4WD เพื่อขึ้นหุบเขาคอเคซัส ชม โบสถ์เกอเกติ Gergeti Trinity Church โบสถ์ชื่อดังกลางหุบเขาคอเคซัสซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศจอร์เจีย โบสถ์คริสต์นิกายจอร์เจียออรืโธด็อกซ์เก่าแก่นี้ สร้างด้วยหินแกรนิตขนาดใหม่ มาตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 ตั้งอยู่บนยอดเขาที่มีความสูงถึง 2,170 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ด้วยวิวทิวทัศน์ธรรมชาติของเทือกเขาคอเคซัสรอบทิศและด้วยภาพของโบสถ์เล็กๆที่เปลี่ยวเหงา จึงทำให้ที่แห่งนี้เป็นสถานที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยวมาตั้งแต่สมัยที่จอร์เจียยังอยู่ภายใต้การปกครองของสหภาพโซเวียต โดยระหว่างการเดินทางเราจะนำท่านแวะชมอนุสาวรีย์มิตรภาพจอร์เจีย (russia georgia friendship monument) หรือสนธิสัญญาGeorgievsk Monument เป็นอนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นในปี 1983 เพื่อเฉลิมฉลองสองร้อยปีของสนธิสัญญา Georgievsk และมิตรภาพที่ต่อเนื่องระหว่างโซเวียตจอร์เจียกับโซเวียตรัสเซีย และนำท่านชม วิหารจวารี (Jvari Monastery) หรือโบสถ์แห่งไม้กางเขนอันศักดิ์สิทธิ์ของศานาคริสต์นิกายออโธด๊อก สร้างขึ้นเมื่อคริสตวรรษที่ 6 ชาวจอร์เจียสักการะนับถือวิหารแห่งนี้เป็นอย่างมาก ภายในโบสถ์มีไม้กางเขนขนาดใหญ่ โบสถ์นี้ตั้งอยู่บนภูเขาที่มีแม่น้ำสองสายมาบรรจบกันคือแม่น้ำมิควารี (Mtkvari river) และแม่น้ำอรักวี (Aragvi river) จากนั้นเราจะนำท่านเดินทางกลับมายังเมืองทบิลิซี(152km./2.40hrs.)
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร และนำท่านเข้าสู่ที่พัก Velvet Hotel หรือ เทียบเท่า
วันที่สี่ เมืองทบิลิซี – เมืองกอริ – เมืองถ้ำอุพลิสชิเค – พิพิธภัณฑ์โจเซฟสตาลิน – เมืองมิสเคต้า – โบสถ์สเวติทสโคเวลี – เมืองทบิลิซี – โบสถ์ตรีนิตี้

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองกอริ(GORI)(90km./1.20hrs.) เมืองที่ตั้งอยู่บนเนินเขา ที่ในอดีตเคยมีความสำคัญทางด้านทหารในยุคกลางเป็นที่ตั้งของกองกำลังที่อยู่บนถนนสายสำคัญ (Georgian Military Highway) นอกจากนั้นเมืองนี้ยังเป็นเมืองบ้านเกิดของ โจเซฟ สตาลิน อดีตผู้นำที่มีชื่อเสียงของพรรคอมมิวนิสต์โซเวียต และอเล็กซานเดอร์ นาดีราซี ผู้เป็นนักออกแบบชื่อดังในด้านจรวดขีปนาวุธข้ามทวีปของโซเวียต จากนั้นพาท่านไปยัง เมืองถ้ำอุพลิสชิเค(uplistsikhe) ชมหนึ่งในเมืองถ้ำเก่าแก่ของจอร์เจีย ที่ตามประวัติศาตร์ของชาวจอร์เจียได้มีการจดบันทึกเรื่องราวการ ว่า ณ เมืองถ้ำแห่งนี้ได้มีการตั้งถิ่นฐานในดินแดนแถบนี้กว่า 3,000 ปี โดยช่วงที่เมืองนี้มีความเจริญถึงขีดสุด คือในช่วงคริสตวรรษที่ 9-11 ก่อนจะถูกรุกรานและทำลายโดยชาวมองโกลในช่วงคริสตวรรษที่ 11 หินผาขนาดใหญ่ที่ถูกสกัดและสลักเสลาเป็นช่องห้องโถงมากมายคือที่ตั้งของนครบนแนวเทือกเขาหินทราย ในอดีตกาล นครถ้ำแห่งนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายไหมที่เชื่อมต่ออาณาจักรไบแซนไทน์ กับประเทศอินเดียและประเทศจีน นำท่านชม พิพิธภัณฑ์โจเซฟสตาลิน (stalin museum)เป็นพิพิธภัณฑ์ที่อุทิศตนเพื่อจัดแสดงโชว์ชีวิตของโจเซฟสตาลิน ผู้ที่นำโซเวียตก้าวขึ้นเป็นมหาอำนาจของโลก หลังสงครามโลกครั้งที่สอง ถือเป็นบุคคลหนึ่งในขั้วอำนาจในการทำสงครามเย็นกับสหรัฐอเมริกา พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ยังคงรักษาโครงสร้างภาพลักษณ์ของยุคโซเวียตเอาไว้
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองมิสเคต้า (Mtskheta)(60km./1.10hrs.) ซึ่งเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของประเทศจอร์เจียสมัยอาณาจักรไอบีเรีย (Kingdom of Iberia) ซึ่งเป็นราชอาณาจักรของจอร์เจียในช่วง 500 ปีก่อนคริสตกาลตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือห่างจากกรุงทบิลิซี ประมาณ 20 กม. เมืองนี้ถือได้ว่าเป็นเมืองที่มีความเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งของประเทศ และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1994 จากนั้นชมโบสถ์สเวติทสโคเวลี (Svetitskhoveli Catherdal) UNESCO world Heritage สร้างในราวศตวรรษที่ 11 ตั้งอยู่ในเมืองประวัติศาสตร์มซเคต้า สถานที่ศักดิ์สิทธิ์และให้การเคารพศรัทธา ที่สุดของชาวคริสต์นิกายจอร์เจียนออร์โธด็อกซ์ เชื่อกันว่าเป็นที่ฝังเส้นผมของพระเยซูก่อนที่จะสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน โบสถ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของเมืองมรดกโลกอีกด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางกลับมายัง เมืองทบิลิซี นำท่านชมโบสถ์ตรีนิตี้ (Holy Trinity Cathedral Of Tbilisi) หรือ ซามีบา Sameba Chthedral มีความหมายว่า โบสถ์พระตรีเอกานุภาพศักดิ์สิทธิ์ แห่งกรุงทบิลิซี หรือ อารามซามีบา ชื่อเรียกของคนท้องถิ่น เป็นวิหารหลักของชาวคริสต์นิกายจอร์เจียนออร์โธด็อกซ์ในกรุงทบิลิซี ก่อสร้างขึ้นระหว่างปีค.ศ.1995 – 2004 ใหญ่ที่สุดอันดับ 3 ของศาสนสถานในนิกายออร์โธด๊อกซ์ตะวันออกทั่วโลก แม้จะมีอายุไม่มากแต่ก็เป็นโบสถ์ตัวอย่างของสถาปัตยกรรมแบบจอร์เจียนท้องถิ่น ที่มีรูปแบบทางศิลปะจากไบแซนไทน์ โบสถ์เป็นอาคารขนาดใหญ่ที่โดดเด่น
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร
และนำท่านเข้าสู่ที่พัก Velvet Hotel หรือ เทียบเท่า
วันที่ห้า เมืองทบิลิซี – โบสถ์เมทเทคี – รูปปั้นของกษัตริย์วาคตัง จอร์กาซาลี – นั่งเคเบิ้ลคาร์ ชม อนุสาวรีย์มารดาแห่งจอร์เจีย – ป้อมปราการนาริกาลา – ห้างสรรพสินค้า Geleria mall – กรุงบาห์เรน

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่าน ชมโบสถ์เมทเทคี (Metekhi Church) เป็นโบสถ์เก่าแก่ในยุคศตวรรษที่ 13 ตั้งอยู่ในบริเวณเมืองเก่าในอดีตโบสถ์แห่งนี้เคยเป็นป้อมที่ประทับของพระมหากษัตริย์ และได้ใช้เป็นโบสถ์ของพระมหากษัตริย์อีกด้วย โบสถ์นี้มีลักษณะเป็นป้อมที่มียอดโดมแหลมขึ้นไปซึ่งเป็นที่นิยมก่อสร้างกันในยุคกลาง ได้มีการบูรณะครั้งใหญ่ในช่วงยุคศตวรรษที่ 17 – 18 นำท่านเดินทางไปยัง รูปปั้นของกษัตริย์วาคตัง จอร์กาซาลี (Vakhtang Gorgasali) ผู้ค้นพบเมืองทบิลิซี และจุดถ่ายรูปชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของเมืองทบิลิซีแบบ180องศา นำท่านเดินทางขึ้นเคเบิ้ลคาร์ ชม อนุสาวรีย์มารดาแห่งจอร์เจีย (Mother Georgia) รูปปั้นขนาดใหญ่ยักษ์ของหญิงถือดาบและถ้วย นั่นคือมารดาของจอร์เจียหรือ Kartlis Deda ในจอร์เจีย ที่สร้างขึ้นจากอลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป 20 เมตร (65.6 ฟุต) ซึ่งไม่ใช้แต่จะเป็นสัญลักษณ์ของเมืองทบิลีซีเท่านั้น แต่ยังถือเป็นสัญลักษณ์ของประเทศเช่นกัน โดยดาบที่ถือ มีความหมายเอาไว้ใช้สำหรับผู้ที่จะมาเป็นศัตรูและถ้วยไวน์มีความหมายสำหรับผู้ที่มาเป็นเพื่อนพ้อง สถานที่ใกล้ๆกันนั้น นำท่านชม ป้อมปราการนาริกาลา (Narikala Fortress) ป้อมปราการหินโบราณขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่บนเนินเขา สร้างขึ้นตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 4 เพื่อปกป้องเมืองและผ่านผู้ปกครองมาหลายยุคหลายสมัยที่ต่างผลัดกันเข้ามารุกรานนครเล็กๆ บนเส้นทางสายไหมแห่งนี้ ราชวงศ์อุมัยยัดของชาวอาหรับได้ต่อเติมป้อมในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 7 ต่อมาพวกมองโกลตั้งชื่อให้ใหม่ว่า Narin Qala แปลว่าป้อมน้อย (Little Fortress) นักประวัติศาสตร์ยกย่องว่าป้อมนาริกาลาเป็นป้อมแห่งหนึ่งบนเส้นทางสายไหมที่แข็งแกร่งและตีได้ยากที่สุด จากนั้นพาท่านนั่งเคเบิ้ลคาร์ลงมายัง ห้างสรรพสินค้า Geleria mall อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ณ ที่ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ย่านใจกลางเมืองที่มากพร้อมด้วยร้านค้า สินค้าแบรนด์ชั้นนำต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกมากมายให้ท่านได้เลือกสรร โดยไม่ว่าจะเป็น STRADIVARIUS ,CAROLLETA, SHAMOOT MASTER, LC WAIKIKI, MANGO, GIOVANNI GALLI , MAX และฯลฯ อีกมากมายกว่า 60 ร้านค้า

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร
1300 สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโนโว อเล็กซีเยฟก้า กรุงทบิลิซี
1645 ออกเดินทาง กรุงบาห์เรน ประเทศบาห์เรน โดยสายการบิน Gulf Air เที่ยวบินที่ GF 082
1845 ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงบาห์เรน ประเทศบาห์เรน (เพื่อแวะพักรอเปลี่ยนเครื่อง)
2225 ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Gulf Air เที่ยวบินที่ GF 152
วันที่หก กรุงบาห์เรน – กรุงเทพมหานครฯ
0855 เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับ…….
ทัวร์จอร์เจีย