ทัวร์จอร์เจีย

ทัวร์จอร์เจีย 5 วัน 3 คืน (XJ)

ราคาเริ่มต้น 31,999 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

รหัส: GFF-XJ-080 Tag:
สายการบิน: download

ทัวร์จอร์เจีย
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองกูดาอูรี (Gudauri) เมืองสกีรีสอร์ทที่มีชื่อเสียง ตั้งอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัส มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,100 เมตร ช่วงฤดูหนาวที่นี่จะเป็นจุดหมายปลายทางหลักๆ ของทั้งชาวจอร์เจียและนักท่องเที่ยว เพราะกูดาอูรีจะกลายสภาพเป็นภูเขาหิมะขนาดใหญ่ไว้เล่นสกีและกีฬาฤดูหนาวทุกรูปแบบ เช่น ฮอกกี้ เลื่อนหิมะ และสโนว์บอร์ด เทือกเขาคอเคซัสที่ปกคลุมไปด้วยหิมะของที่นี่ดูยิ่งใหญ่และสวยงามไม่แพ้กับเทือกเขาแอลป์ทางฝั่งยุโรป

วันที่เดินทาง

18-22 ม.ค. 63, 01-05 ก.พ. 63, 08-12 ก.พ. 63, 15-19 ก.พ. 63, 22-26 ก.พ. 63, 29 ก.พ.-04 มี.ค. 63, 07-11 มี.ค. 63, 14-18 มี.ค. 63, 21-25 มี.ค. 63, 28 มี.ค.-01 เม.ย. 63, 11-15 เม.ย. 63, 25-29 ม.ค. 63, 04-08 เม.ย. 63

ทัวร์จอร์เจีย
วันแรก สนามบินดอนเมือง (- / – / -)
23.59 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน แอร์ เอเชียเอ็กซ์ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอินรับบัตรโดยสาร

วันที่สอง สนามบินทบิลิซี – เมืองทบิลิซี – ป้อมอันนามูรี – เมืองพาซานาอูริ – เมืองกูดาอูรี – สกีรีสอร์ท (บนเครื่อง 2 มื้อ / L / Buffet)
03.15 น. ออกเดินทางสู่กรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8 ชั่วโมง 45 นาที
โดย สายการบินแอร์ เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ008
พิเศษสุด! สุด! สุด! สำหรับกรุ๊ป Happy Team เท่านั้น บริการอาหารและน้ำดื่มบนเครื่อง มื้อที่ 1 ทุกที่นั่ง
พิเศษสุด! สุด! สุด! สำหรับกรุ๊ป Happy Team เท่านั้น บริการอาหารและน้ำดื่มบนเครื่อง มื้อที่ 2 ทุกที่นั่ง
08.40 น. เดินทางถึงสนามบินทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง)
ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางโดยรถปรับอากาศนำเที่ยว

นำท่านชม เมืองทบิลิซี (TBiliSi) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์เจีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำมตควารี (Mtkvari) ถูกสร้างโดยกษัตริย์วาคตัง กอรก์าซาลี (Vakhtang Gorgasali) กษัตริย์จอร์เจียแห่งคารต์ลี (ไอบีเรีย) ขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 4 และเป็นเมืองหลวงสุดท้ายของอาณาจักรไอบีเรีย อีกทั้งทบิลิซิจึงเป็นศูนยก์ลางการทำ อุตสาหกรรม สังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาคคอเคซัสในประวัติศาสตร์ และยังเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายไหม ปัจจุบันยังมีบทบาทสำคัญในฐานะศูนย์กลางการปกครอง ย่านเศรษฐกิจ การขนส่งและการค้า เนื่องจากความได้เปรียบทางด้านยุทธศาสตร์ที่ตั้งที่เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างทวีปเอเชียกับทวีปยุโรป นําท่านเดินทางไปตามเส้นทางหลวงของประเทศจอร์เจียที่มีชื่อว่า Georgian Military Highway ถนนสายนี้เป็นถนนสายที่สำคัญที่สุดทีถูกสร้างขึ้นในสมัยที่จอร์เจียอยู่ภายใต้การควบคุมจากสหภาพโซเวียด เพื่อใช้เป็นเส้นทางหลักในการข้ามเทือกเขาคอเคซัส (The Caucasus Mountain) จากรัสเซียมายังจอร์เจีย นำท่านชม ป้อมอันนานูรี (Ananuri Fortress) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที ป้อมปราการอันเก่าแก่ มีกำแพงล้อมรอบ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอารักวี ซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญของประเทศจอร์เจีย สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 16-17 นำท่านเดินทางสู่ เมืองพาซานาอูริ (Pasanauri) เป็นเมืองขนาดเล็ก อยู่ทางเหนือของเมืองหลวงทบิลิซิ ประมาณ 90 กิโลเมตร ความสูง 1,050 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ถูกขนาบด้วยแม่น้ำอักราวิ (Aragvi) และล้อมรอบด้วยเทือกเขาคอเคซัส อุณหภูมิเฉลี่ยในฤดูหนาวคือ 0 องศาเซลเซียส แต่มักจะต่ำกว่า 10 องศาเซลเซียส เป็นสถานที่ที่งดงามและอยู่ใกล้กับสถานที่ทางประวัติศาสตร์
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 3)
บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองกูดาอูรี (Gudauri) เมืองสกีรีสอร์ทที่มีชื่อเสียง ตั้งอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัส มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,100 เมตร ช่วงฤดูหนาวที่นี่จะเป็นจุดหมายปลายทางหลักๆ ของทั้งชาวจอร์เจียและนักท่องเที่ยว เพราะกูดาอูรีจะกลายสภาพเป็นภูเขาหิมะขนาดใหญ่ไว้เล่นสกีและกีฬาฤดูหนาวทุกรูปแบบ เช่น ฮอกกี้ เลื่อนหิมะ และสโนว์บอร์ด เทือกเขาคอเคซัสที่ปกคลุมไปด้วยหิมะของที่นี่ดูยิ่งใหญ่และสวยงามไม่แพ้กับเทือกเขาแอลป์ทางฝั่งยุโรป
ที่พัก Gudauri Inn Ski Resort หรือเทียบเท่า
ค่ำ บริการอาหารค่ำ เมนูบุฟเฟ่ต์ ณ สกี รีสอร์ท (มื้อที่ 4)
หมายเหตุ กรณีโรงแรมสกี รีสอร์ทเต็ม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพาคณะนอนโรงแรมในเมืองใกล้เคียงแทน และขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงิน ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งทุกกรณี เนื่องจากเป็นการชำระ แบบเหมาจ่ายกับตัวแทนแล้วทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อคำนึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

วันที่สาม เมืองกูดาอูรี – อิสระเต็มอิ่มพักผ่อนกับบรรยากาศสกี รีสอร์ท หรือ สนุกสนานกับกิจกรรมเล่นสกี – เมืองมิสเคต้า – วิหารสเวติสเคอเวรี่ – มหาวิหารจวารี – เมืองทบิลิซี (B / L / D)
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 5)
อิสระให้ท่านเต็มอิ่มพักผ่อนกับบรรยากาศสกี รีสอร์ท หรือสนุกสนานเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนลานสกีขนาดใหญ่ที่ถูกปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลนโดยรอบ โซนลานสกีจะประกอบไปด้วยเนินสกีสำหรับนักเล่นสกีมือใหม่ และสำหรับคนที่เล่นสกีจนชำนาญแล้ว การเตรียมตัวก่อนเล่นสกี ควรเตรียมถุงมือสกี ผ้าพันคอ แว่นกันแดด เสื้อแจ๊คเก็ตกันน้ำหรือผ้าร่ม และกางเกงรัดรูปที่พร้อมสำหรับการเล่นสกี พร้อมรับฟังข้อแนะนำและวิธีการเล่นสกีจากไกด์ท้องถิ่นอย่างเคร่งครัดก่อนลงสนามจริง ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของตัวผู้เล่นเอง สำหรับผู้ที่มีความชำนาญแล้ว สามารถนั่งกระเช้าขึ้นไปบนเขาที่มีความสูงขึ้นได้

(ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่า Cable Car และอุปกรณ์การเล่นสกี อาทิ สกีลิฟท์ สโนว์สเลด และอุปกรณ์สกีอื่นๆอีกประมาณ 1,500-2,000 บาท กรุณาแจ้งให้หัวหน้าทัวร์ทราบล่วงหน้า)
หมายเหตุ ปริมาณของหิมะในการเล่นสกี ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของแต่ละปี กรณีปริมาณหิมะไม่เพียงพอ หรือปริมาณมากเกินจนไม่สามารถเดินทางและทำกิจกรรมได้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมพาท่านเดินเล่นเที่ยวชมในเมืองกูดาอูรีแทน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 6)
นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองมิสเคต้า (Mtskheta) ระยะทาง 40 ก.ม. มิสเคต้า เคยเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของประเทศจอร์เจีย สมัยอาณาจักรไอบีเรีย (Kingdom of Iberia) ซึ่งเป็นราชอาณาจักรของจอร์เจียในช่วง 500 ปีก่อนคริสตกาล เป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่สำคัญ และมีอายุเก่าแก่ที่สุดของจอร์เจีย อายุมาก กว่า 3,000 ปี ต่อมาองค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียน โบราณสถานแห่งเมืองมิสเคต้า (Historical monument of Mtskheta) เป็นมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ.1994

จากนั้นเดินทางไปชม วิหารสเวติสเคอเวรี (Svetitkhoveli Cathedral)ซึ่ งคำว่า Sveti หมายถึง “เสา” และ Tskhoveli หมายถึง “ชีวิต” เรียกง่าย ๆ รวมกันก็คือวิหารเสาที่มีชีวิต โบสถ์แห่งนี้ถือเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของจอร์เจีย สร้างขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางที่ทำให้ชาวจอร์เจียเปลี่ยนความเชื่อและหันมานับถือศาสนาคริสต์ นำท่านชม วิหารจวารี (Jvari Monastery) ซึ่งเป็นวิหารในรูปแบบของคริสต์ศาสนาแบบจอร์เจียนออร์โธด็อกซ์ สร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 6 วิหารแห่งนี้ตั้งอยู่บนภูเขาที่มีแม่น้ำสองสายไหลมาบรรจบกัน คือ แม่น้ำมิควารี และแม่น้ำอรักวีและหากมองออกไปเมืองมิทสเคต้าไปยังบริเวณที่กว้างใหญ่ซึ่งในอดีตเคยเป็นอาณาจักรของไอบีเรีย (Kingdom of Iberia) จากนั้นเดินทางกลับสู่ เมืองทบิลิซี (Tbilisi)
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 7)
ที่พัก Tbilotel Hotel Tbilisi หรือเทียบเท่า 3 ดาว
http://www.tbilotel.ge/

วันที่สี่ เมืองเก่าทบิลิซี่ – ย่านเมืองเก่าของทบิลิซี่ – มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี – โบสถ์เมเตห์คี
(Photo Point) – โรงอาบน้ำแร่เก่าแก่ – สะพานแห่งสันติภาพ – ถนนคนเดินรุสทาเวลี –
อิสระช้อปปิ้งที่อีสต์ พ้อยต์เอ้าท์เล็ท (B / L / D)
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 8)

นำท่านออกเดินทางสู่ ย่านเมืองเก่าของทบิลิซี่ สัมผัสบรรยากาศที่จะท่านย้อนกลับไปยังจอร์เจียเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้ว โดยสองข้างทางจะเต็มไปด้วยบ้านของชาวจอร์เจีย ที่ยังคงอนุรักษ์ไว้ บ้านบางหลังได้ปรับปรงเป้นร้านกาแฟ ร้านไวน์ คาเฟ่ และอื่นๆ อีกมากมาย ที่รอให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกได้มาสัมผัส นอกจากนี้ภายในเมืองเก่า ยังมีมัสยิดของชาวมุสลิมชีอะ ห์ และสุเหร่าของชาวลัทธิโซโรแอสเตอร์ที่ สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 2 อีกด้วย นำท่านชม มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี (Holy Trinity Cathedral of Tbilisi) หรืออีกชื่อหนึ่งคือโบสถ์ Sameba เป็นโบสถ์หลักของคริสตจักรออร์ทอดอกซ์จอร์เจีย อีกทั้งยังถูกจัดให้เป็นสิ่งก่อสร้างทางศาสนาที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดในแถบอ่าวเปอร์เซีย และมีความสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก
หมายเหตุ ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่ากระเช้าขึ้นชมป้อมนาริคาล่า Narikala Fortress ท่านละประมาณ 10 USD)
ผ่านชม โบสถ์เมเตห์คี (Metekhi Church) นำท่านถ่ายรูป ณ จุด Photo Point โบสถ์ที่มีประวัติศาสตร์อยู่คู่บ้านคู่เมืองของทบิลิซี ตั้งอยู่บริเวณริมหน้าผาของแม่น้ำมทวารี เป็นโบสถ์หนึ่งที่สร้างอยู่ในบริเวณที่มีประชากรอาศัยอยู่ ซึ่งเป็นประเพณีโบราณที่มีมาแต่ก่อน กษัตริย์วาคตัง ที่ 1 แห่งจอร์กาซาลี ไดส้ร้างป้อมและโบสถ์ไว้ที่บริเวณนี้ ต่อมาในปี ค.ศ.1278-1284 จากนั้นชม โรงอาบน้ำแร่เก่าแก่ (Sulphur Bath) ที่นี่มีชื่อเสียงในเรื่องบ่อน้ำร้อนกำมะถันธรรมชาติ (Sulphur Spring Water) จากนั้นนำท่านสู่ สะพานแห่งสันติภาพ (The Bridge of peace) เป็นอีกหนึ่งงานสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจในเมืองทบิลิซี ออกแบบโดย สถาปนิกชาวอิตาเลี่ยนชื่อ Michele De Lucchi สะพานมีความยาวที่ 150 เมตร ลักษณะการออกแบบร่วมสมัย เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2010 โครงสร้างนั้นถูกออกแบบและสร้างที่ประเทศอิตาลี และนำเข้าส่วนประกอบโดยรถบรรทุก 200 คัน เพื่อเข้ามาติดตั้งในเมืองทบิลิซี ที่ตั้งนั้นอยู่บนแม่น้ำมตควารี (Mtkvari River) สามารถมองเห็นได้หลายมุมจากในเมือง และยังมี illuminating ที่จะแสดงแสงสีจากไฟ LED
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 9)
จากนั้นให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งที่ ถนนคนเดินรุสทาเวลี (Rustaveli Street) เป็นถนนที่มีสินค้ามากมาย อาทิของที่ระลึก ของฝาก สินค้าหลายหลายประเภท ให้ท่านได้ช้อปปิ้ง โดยบริเวณนี้จะมีร้านอาหารชื่อดังคือ Samikitno ที่เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง โดยด้านหน้าของร้านจะมีป้าย I love Tbilisi ที่เหมือนเป็น Landmark สำหรับการถ่ายภาพของนักท่องเที่ยว จากนั้นอิสระท่านช้อปปิ้งสินค้ากันต่อที่ อีสต์ พ้อยต์ เอ้าท์เล็ท (East Point Outlet)
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 10)
ที่พัก Tbilotel Hotel Tbilisi หรือเทียบเท่า 3 ดาว

วันที่ห้า เมืองทบิลิซี – สนามบินทบิลิซี – สนามบินดอนเมือง (- / บนเครื่อง / บนเครื่อง)
สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบินทบิลิซี
10.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง 35 นาที
โดย สายการบินแอร์ เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ009
เที่ยง พิเศษสุด! สุด! สุด! สำหรับกรุ๊ป Happy Team เท่านั้น บริการอาหารและน้ำดื่มบนเครื่อง มื้อที่ 11 ทุกที่นั่ง
ค่ำ พิเศษสุด! สุด! สุด! สำหรับกรุ๊ป Happy Team เท่านั้น บริการอาหารและน้ำดื่มบนเครื่อง มื้อที่ 12 ทุกที่นั่ง
20.45 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
ทัวร์จอร์เจีย