ทัวร์จอร์เจีย

ทัวร์จอร์เจีย ดินแ ดนสองทวีป 5 วัน 3 คืน (PS)

ราคาเริ่มต้น 29,992 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

รหัส: GFF-PS-038 Tag:
สายการบิน: images

ทัวร์จอร์เจีย
สัญลักษณ์ของจอร์เจีย Gergeti Trinity Church โบสถ์โบราณกลางหุบเขา :::
สัมผัสความหนาว ท่ามกลางหิมะหนานุ่ม ณ ลานสกีชื่อดัง สนุกสนานเพลิดเพลินเต็มอิ่ม
ชมวัฒนธรรมเก่าแก่ วิหาร l โบสถ์ l ป้อมปราการ
เดินทางโดยสายการบินยูเครนแอร์ไลน์ (PS)

วันที่เดินทาง

29 พ.ย.-02 ธ.ค. 62, 20-23 ธ.ค. 62, 13-16 ธ.ค. 62, 29 ธ.ค.-01 ม.ค. 63, 08-11 ธ.ค. 62

ทัวร์จอร์เจีย
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเคียฟ – สนามบินทบิลิซิ (ประเทศจอร์เจีย)
09.30 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ R สายการบินยูเครนแอร์ไลน์ (PS) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ.
12.05 น. เดินทางสู่ จอร์เจีย โดยสายการบินยูเครนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ PS272 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
17.55 น. ถึง สนามบินเคียฟ ประเทศยูเครน นำท่านรอต่อเครื่องเพื่อเดินทางสู่สนามบินทบิลิซิ
20.30 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินทบิลิซิ จอร์เจีย โดยสายการบินยูเครนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ PS517
01.15 น. เดินทางถึง สนามบินทบิลิซิ (ประเทศจอร์เจีย) จอร์เจีย(Georgia) เดิมปี พ.ศ. 2534-2538 เรียกว่า สาธารณรัฐจอร์เจีย เป็นประเทศที่อยู่ทางตะวันออกของทะเลดำในคอเคซัสตอนใต้ ในอดีตเป็นสาธารณรัฐหนึ่งของสหภาพโซเวียต มีอาณาเขตทางเหนือจรดประเทศรัสเซีย ทางใต้จรดประเทศตุรกี ประเทศอาร์มีเนียและประเทศอาเซอร์ไบจาน (เวลาท้องถิ่นจอร์เจียช้ากว่าประเทศไทย 3 ชม.) นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านเข้าสู่ที่พัก
 นำท่านเข้าสู่ที่พัก L PLAZA HOTEL TBILISI หรือเทียบเท่า

วันที่สอง ทบิลิซิ – ป้อมอนานูรี (Ananuri Fortress) – ★ OPTION โบสถ์เกอเกตี้ ทรีนิตี้ (Gergeti Trinity Church) – ★ ลานสกีกูดาอูรี (Gudauri Ski Resort)
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางตามทางหลวงที่สำคัญซึ่งเป็นเส้นทางสำหรับใช้ในด้านการทหารที่เรียกว่า “Georgian Military Highway” ได้ถูกสร้างขึ้นโดยสหภาพโซเวียตในสมัยที่จอร์เจียตกอยู่ภายใต้การปกครองเป็นถนนเส้นทางเดียวที่จะนำสู่เทือกเขาคอคาซัสใหญ่ “Greater Caucasus” ที่มีความยาวประมาณ 1,100 ก.ม. ที่เป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่างรัสเซียและจอร์เจีย ระหว่างทางให้ท่านได้ชม ป้อมอนานูรี (Ananuri Fortress) เป็นสถานที่ก่อสร้างอันเก่าแก่มีกำแพงล้อมรอบและตั้งอยู่ริมแม่น้ำอรักวี ซึ่งถูกสร้างขึ้นให้เป็นป้อมปราการใน ศตวรรษที่ 16-17 ภายในยังมีโบสถ์ 2 หลังที่ถูกสร้างได้อย่างงดงามและยังมีหอคอยที่สูงใหญ่ตั้งตระหง่านอยู่ ทำให้เห็นภาพทิวทัศน์อันสวยงามของเบื้องล่างและอ่างเก็บน้ำซินวาลี “Zhinvali Reservoir”
★ OPTION โบสถ์เกอเกตี้ ทรีนีตี้ เปลี่ยนประสบการณ์เดินทาง โดยนั่งรถเล็กเดินทางสู่ โบสถ์เกอเกตี้ ทรีนีตี้ (Gergeti Trinity Church) โบสถ์ที่ตั้งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,170 เมตร เป็นโบสถ์ในนิกายโปรแทสเทนซ์ที่เชื่อในหลักตรีเอกภาพ อาคารโบสถ์และหอระฆังสร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 14 ในเวลานั้นเป็นโบสถ์คริสต์เพียงแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ในจังหวัดคาวี ปัจจุบันด้วยการสร้างที่มีเอกลักษณ์ของโบสถ์โบราณที่สร้างบนเขาสูงชัน ทำให้โบสถ์แห่งนี้กลายมาเป็นสัญลักษณ์ประจำประเทศจอร์เจีย ชมวิวของเทือกเขาคาซเบกี (Mt.Kazbeghi) ที่งดงามตระการตา (ค่าออพชั่นโบสถ์เกอเกตี้ ไม่รวมในค่าทัวร์ สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ไกด์และหัวหน้าทัวร์คะ) (**หมายเหตุ การเดินทางเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ณ วันเดินทาง โดยจะคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก)
จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองกูดาอูรี (Gudauri) โดยวิ่งไปตามหุบเขาที่อยู่บนสองฝากฝั่งของแม่น้ำอรักวีเมืองกูดาอูรี เป็นเมืองสำหรับสกีรีสอร์ทที่มีชื่อเสียงที่ตั้งอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอคาซัสใหญ่ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งที่พักผ่อนเล่นสกีของชาวจอร์เจียที่จะนิยมมาเล่นในเดือนธันวาคมจนถึงเดือนเมษายน ซึ่งเป็นช่วงที่สวยงามและมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดเวลา
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
★★ Ski ★★ นำท่านเข้าสู่ สกีรีสอร์ทกูดาอูรี (Gudauri Ski Resort) ลานสกีติดอันดับโลก ให้ท่านได้สนุกสนานกับกีฬาฤดูหนาว ให้ท่านเล่นหิมะได้อย่างเต็มที่ในส่วนที่บางท่านต้องการเล่นสกี กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์และต้องเตรียมร่างกายให้พร้อม (หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายติดต่อหัวหน้าทัวร์ ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์สกี,เครื่องเล่น ค่าเช่าชุดกันหนาว กรุณาเตรียมถุงมือ ผ้าพันคอ แว่นกันแดดและเครื่องกันหนาวให้พร้อม) ลานสกีมีหลายโซน ทั้งลานหัดเล่นและโซนสำหรับเด็ก อิสระให้ท่านได้เล่นหิมะตามอัธยาศัย ส่วนที่ท่านที่ไม่ได้เล่นสกี สามารถเก็บภาพบรรยากาศที่สวยงาม จนถึงเวลานัดหมาย นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงทบิลิซิ

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 นำท่านเข้าสู่ที่พัก L PLAZA HOTEL TBILISI หรือเทียบเท่า

วันที่สาม ทบิลิซิ – วิหารศักดิ์สิทธิ์ทรินิตี้ (Trinity Cathedral) – ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขามตัตสมินดา (Mtatsminda Mountain)
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม เมืองทบิลิซี (Tbilisi) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดแห่งจอร์เจีย เป็นศูนย์กลางการปกครองและย่านเศรษฐกิจของประเทศจอร์เจีย ทบิลีซีมีประชากรประมาณ 1,473,551 คน เมืองนี้มีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์เพราะมีแหล่งน้ำมากมาย วาคตัง กอร์กาซาลี (Vakhtang Gorgasali) กษัตริย์จอร์เจียแห่งคาร์ตลี (ไอบีเรีย) ได้ก่อตั้งเมืองนี้ขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 4 ทบิลีซีเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม สังคม และวัฒนธรรมในภูมิภาคคอเคซัส เมืองนี้อยู่ในสายหนึ่งของเส้นทางสายไหมและปัจจุบันยังสำคัญในฐานะศูนย์กลางการขนส่งและการค้า เนื่องจากที่ตั้งที่เป็นจุดตัดระหว่างทวีปเอเชียกับทวีปยุโรป ทบิลีซี ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคูรา (Kura) หรือเรียกว่าแม่น้ำมตควารี (Mtkvari) มีเนื้อที่ 372 ตารางกิโลเมตร ชาวทบิลีซีส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นิกายอีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์.
นำท่านเข้าชม วิหารทรินิตี้ (Trinity Cathedral) ชมวิหารศักดิ์สิทธิ์ของบทิลิซีศาสนาคริสต์ นิกายออโธด๊อกซ์ Orthodox ที่เป็นศาสนาที่มีความแพร่หลายในประเทศจอร์เจีย เพราะในอดีตประเทศนี้เคยเป็นเมืองอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศรัสเซีย สามารถจุคนที่มาบูชาได้ถึง 15,000 คน ถือว่าเป็นโบสถ์ที่สูงที่สุดในโลกของศาสนาคริสต์นิกายออเธอร์ด๊อกซ์ Orthodox
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ ยอดเขามตัตสมินดา (Mtatsminda Mountain) โดยกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่จุดชมวิวที่สามารถชมเมืองได้อย่างสวยงาม ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหลวงแห่งจอร์เจีย ท่านสามารถเก็บภาพบรรยากาศมุมสูง 360 องศาที่จะเห็นวิวโดยรอบเมืองทั้งหมด อิสระถ่ายรูปชมวิวตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย.
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 นำท่านเข้าสู่ที่พัก L PLAZA HOTEL TBILISI หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ ทลิบิซิ – ช้อปปิ้งถนนรุสตาเวลี – สนามบินทบิลิซี – สนามบินเคียฟ
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านช้อปปิ้งใจกลางกรุงทบิลิซี ถนนรุสตาเวลี (Rustaveli Avenue) ถนนสายหลักของเมืองที่มีกลิ่นอายแบบยุโรป ถนนสายนี้มีทั้งทำเนียบรัฐบาล โบสถ์เก่าแก่ โรงเรียน ห้องสมุด โรงละครและเป็นถนนที่คึกคักที่สุด มีร้านค้าที่ขายสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายยี่ห้อและยังมีของที่ระลึกพื้นเมือง งานศิลปะริมถนนที่วางขายตลอดริมสองข้างทาง อิสระให้ท่านได้เดินช้อปปิ้งเลือกซื้อ เลือกชมของที่ชอบตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หมายเหตุ คณะควรเดินทางไปถึงสนามบินเพื่อทำการเช็คอินก่อนขึ้นเครื่องประมาณ 2-3 ชม.เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น เช่น สภาพการจราจรที่คับคั่ง,สภาพอากาศและอื่นๆ โดยมีตัวแทนบริษัท(มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถ)เป็นผู้พิจารณาและบริหารเวลาอย่างเหมาะสม บริษัทขอสงวนสิทธิ์คืนเงินทุกกรณีหากลูกค้าไม่สามารถขึ้นเครื่องกลับตามวันและเวลาเที่ยวบินที่ระบุในรายการทัวร์.
นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติทบิลิซี เพื่อตรวจเอกสารการเดินทาง (ท่านต้องเผื่อเวลาพอสมควร เนื่องจากเป็นสนามบินที่มีการตรวจกระเป๋า และสิ่งของต่าง ๆ อย่างละเอียดและค่อนข้างเข้มงวด)
17.15 น. เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินยูเครนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ PS516 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
18.20 น. ถึง สนามบินเคียฟ ประเทศยูเครน นำท่านรอต่อเครื่องเพื่อเดินทางสู่ประเทศไทย
19.55 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินยูเครนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ PS271

วันที่ห้า สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ
09.55 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ…………………
ทัวร์จอร์เจีย