S__12574735

ทัวร์จอร์เจีย Georgia ทบิลิซี่ คาซเบกี้ มิทสเคต้า ไซห์นากี ควาเรลี

ราคาเริ่มต้น 39,990 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

สายการบิน: packageLogo683_Turkish Airlines Logo
วันที่โปรแกรมทัวร์อาหารโรงแรม
เช้าเที่ยงเย็น
1สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอิสตันบูล
2สนามบินอิสตันบูล – สนามบินทบิลิซี – ป้อมอนานูรี – อ่างเก็บน้ำซินวาลี – เมืองกูดาอูรี  – อนุสรณ์สถานรัสเซีย–จอร์เจีย – เมืองคาซเบกี้ – โบสถ์เกอร์เกตี้ – เมืองทบิลิซีIVERIA INN HOTEL

หรือเทียบเท่า

3เมืองมิทสเคต้า – วิหารจวารี – วิหารสเวติสโคเวลี – อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย – เมืองทบิลิซีIVERIA INN HOTEL

หรือเทียบเท่า

4เมืองไซห์นากิ – กำแพงเมืองโบราณ – อารามบอดบี – เมืองควาเรลี – ลิ้มรสไวน์ควาเรลี – ทบิลิซีIVERIA INN HOTEL

หรือเทียบเท่า

5โบสถ์ตรีนิตี้ – ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า – อิส พอยต์ มอลล์ – สนามบินทบิลิซี – สนามบินอิสตันบูล – สนามบินสุวรรณภูมิ
6สนามบินอิสตันบูล – สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่เดินทาง

ต.ค. 65 – ธ.ค. 65

Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอิสตันบูล

 

20.00  นัดหมายพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ โปรดสังเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกเช็คอินให้แก่ท่าน

23.00  นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES เที่ยวบินที่ TK069 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบน   เครื่อง)

 

 

Day2 สนามบินอิสตันบูล – สนามบินทบิลิซี – ป้อมอนานูรี – อ่างเก็บน้ำซินวาลี – เมืองกูดาอูรี อนุสรณ์สถานรัสเซีย–จอร์เจีย – เมืองคาซเบกี้ – โบสถ์เกอร์เกตี้ – เมืองทบิลิซี

 

05.15  เดินทางถึง สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี เพื่อรอต่อเครื่อง

06.30  นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES เที่ยวบินที่ TK378 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

09.45  เดินทางถึง สนามบินทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง)

นำท่านชม ป้อมอนานูรี (ANANURI FORTRESS) เป็นสถานที่ก่อสร้างอันเก่าแก่มีกำแพงล้อมรอบและตั้งอยู่ริมแม่น้ำอรักวี ที่ตั้งอยู่ห่างจากทบิลิซีประมาณ 45 กม.ซึ่งถูกสร้าง ขึ้นให้เป็นป้อมปราการในศตวรรษที่ 16-17 ภายในยังมีโบสถ์ 2 หลังที่ถูกสร้างได้อย่างงดงามและยังมีหอคอยที่สูงใหญ่ตั้งตระหง่านอยู่ ทำให้เห็นภาพทิวทัศน์อันสวยงามของเบื้องล่างและ อ่างเก็บน้ำซินวาลี (ZHINVALI RESERVOIR) และยังมีเขื่อนซึ่งเป็นสถานที่ที่สำคัญสำหรับนำน้ำที่เก็บไว้ส่งต่อไปยังเมืองหลวง พร้อมบผลิตกระแสไฟฟ้าอีกด้วย

 

เที่ยง   บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น

นำท่านเดินทางสู่ เมืองกูดาอูรี (GUDAURI) ซึ่งเป็นเมืองสำหรับสกีรีสอร์ทที่มีชื่อเสียงที่ตั้งอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งที่พักผ่อนเล่นสกีของชาวจอร์เจียที่จะนิยมมาเล่นในเดือนธันวาคมจนถึงเดือนเมษายน ซึ่งเป็นช่วงที่สวยงามและมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดเวลา

นำท่านแวะชม อนุสรณ์สถานรัสเซีย – จอร์เจีย (RUSSIA – GEORGIA FRIENDSHIP MONUMENT) อนุสรณ์สถานหินโค้งขนาดใหญ่บนเนินเขา สร้างขึ้นในปี 1983 เพื่อเฉลิมฉลองครอบรอบ 200 ปี ของสนธิสัญญาจอร์จีเอฟสกี และความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพโซเวียตและจอร์เจีย จุดชมวิวนี้ถือเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของจอร์เจีย

 

 

จากนั้นเดินทางสู่ เมืองคาซเบกี้ (KAZBEGI) ซึ่งเป็นชื่อเมืองดั้งเดิม แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็นชื่อสเตพานท์สมินด้า (STEPANTSMINDA) หลังจากนักบุญในนิกายออร์โธด๊อกชื่อ สเตฟาน ได้มาพำนักอาศัยและก่อสร้างสถานที่สำหรับจำศีลภาวนาขึ้นมาเมืองคาซเบกี้ เป็นเมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่ตามริม ฝั่งแม่น้ำเทอร์กี้ที่มีความยาวประมาณ 157 กม. และตั้งอยู่บนความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,740 เมตร ในฤดูร้อนจะมีอุณหภูมิที่อยู่ปานกลางมีความชื้นและแห้งแล้งที่ประมาณ 14.5 องศาเซลเซียส ในฤดูหนาวมีอากาศเย็นและยาวนาน มีอุณหภูมิที่ประมาณ -5 องศาฯ ในเดือนมกราคมซึ่งเป็นเดือนที่หนาวเย็นที่สุด

นำท่านเปลี่ยนการเดินทางเป็นรถจี๊บ 4WD เพื่อเดินทางไปชมความงามของ โบสถ์เกอร์เกตี้ (GERGETI TRINITY CHURCH) ซึ่งถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 14 หรือมีอีกชื่อเรียกกันว่า ทสมินดา ซามีบา (TSMINDA SAMEBA) ซึ่งเป็นชื่อที่เรียกที่นิยมกันของโบสถ์ศักดิ์แห่งนี้สถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ริมฝั่งขวาของแม่น้ำชคเฮรี อยู่บนเทือกเขาของคาซเบกี้ ซึ่งเป็นไฮไลท์ของประเทศจอเจียร์ (การเดินทางโดย 4WD มายังสถานที่แห่งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาพดิน ฟ้า อากาศ ซึ่งอาจจะถูกปิดกั้นได้ด้วยหิมะที่ปกคลุมอยู่ และการเดินทางอาจจะเป็นอุปสรรคได้ แต่จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางให้มากที่สุด ขอสงวนสิทธิ์ไม่มีการคืนค่าใช้จ่ายในกรณีเดินทางไม่ได้เนื่องจากสภาพอากาศ)

หลังจากนั้นเดินทางกลับสู่เมือง เมืองทบิลิซี (TBILISI) เพื่อเดินทางสู่ที่พัก

 

ค่ำ       บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารไทย

ที่พัก    IVERIA INN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

 

 

 

Day3 เมืองมิทสเคต้า – วิหารจวารี – วิหารสเวติสโคเวลี – อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย – เมืองทบิลิซี

 

เช้า      บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองมิทสเคต้า (MTSKHETA) ที่ตั้งอยู่ทางด้านเหนือห่างจากกรุงทบิลิซีประมาณ20กม.ในจังหวัดคาร์ทลี่ทางด้านตะวันออกของจอร์เจียเมืองนี้นับว่าเป็นเมืองที่มีความเก่าแห่งหนึ่งของประเทศ และในปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการปกครองของแคว้นมคสเคต้า และเทียนิตี้มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 20,000 คนเนื่องจากมีโบราณสถานทางด้านประวัติศาสตร์มากมายหลายแห่งจึงได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1994

นำท่านไปชม วิหารจวารี (JVARI MONASTERY) ซึ่งเป็นวิหารในรูปแบบของคริสต์ศาสนาออร์โธ ด๊อกที่ถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 6 วิหารแห่งนี้ตั้งอยู่บนภูเขาที่มีแม่น้าสองสายไหลมาบรรจบกันคือแม่น้ามิควารีและแม่น้าอรักวีและถ้ามองออกไปข้ามเมืองมิทสเคต้าไปยังบริเวณที่กว้างใหญ่ซึ่งในอดีตเคยเป็นอาณาจักรของไอบีเรีย (KINGDOM OF IBERIA) ซึ่งได้เคยปกครองดินแดนในบริเวณนี้ตั้งแต่400ปีก่อนคริสตกาลจนถึงราวคริสต์ศตวรรษ ที่ 5

 

นำท่านไปชม วิหารสเวติสโคเวลี (SVETITSKHOVELI CATHEDRAL) ซึ่งเป็นโบสถ์อีกแห่งหนึ่งที่อยู่ในบริเวณของมตสเคต้าที่มีรูปแบบของจอร์เจียออร์โธด๊อกถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่11 โบสถ์แห่งนี้ถือเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของจอร์เจีย สร้างขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย ชื่อ ARSUKISDZE มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศอีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางที่ทําให้ชาวจอร์เจียเปลี่ยนความเชื่อและหันมานับถือศาสนาคริสต์ และให้ศาสนาคริสต์มาเป็นศาสนาประจําชาติของจอร์เจียเมื่อปี ค.ศ.337 และถือเป็นสิ่งก่อสร้างยุคโบราณที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์เจีย ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโก้อย่างงดงาม

เที่ยง   บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น

นำท่านเดินทางสู่ อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย (THE CHRONICLE OF GEORGIA) มีลักษณะเป็นแท่งหินสีดำขนาดใหญ่ แกะสลักเป็นรูปต่างๆ ที่สื่อถึงเรื่องราวในอดีตของประเทศจอร์เจีย สร้างขึ้นโดยซุราป สถาปนิกชื่อดังก่อสร้างเมื่อปี 1985 ประกอบด้วยแท่งเสา 16 แท่ง แต่ละแท่งสูง 35 เมตร แต่ละเสาจะแบ่งเรื่องราวออกเป็น 3 ส่วนนั่นคือ ส่วนล่างสุดเกี่ยวกับพระคัมภีร์ของศาสนาคริสต์ ส่วนกลางเกี่ยวกับเรื่องของข้าราชการชนชั้นสูงของจอร์เจีย และส่วนบนเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ของประเทศ ท่านสามารถชมวิวเมืองจากมุมสูงได้จากสถานที่แห่งนี้

 

 

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับ เมืองทบิลิซี (TBILISI) และอิสระท่านเดินทางชมเมืองยามเย็น หลังจากนั้นนำท่านรับประทานอาหารค่ำ

 

ค่ำ      บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น

ที่พัก    IVERIA INN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

 

 

Day4 เมืองไซห์นากิ – กำแพงเมืองโบราณ – อารามบอดบี – เมืองควาเรลี – ลิ้มรสไวน์ควาเรลี – ทบิลิซี

 

เช้า      บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองไซห์นากิ (SIGHNAGHI) เป็นเมืองที่มีหมู่บ้านเล็กน่ารักบนเนินเขา และเป็นเมืองป้อมปราการในศตวรรษที่ 17 สามารถชื่นชมกับภูมิทัศน์ตระการตาของเทือกเขาคอเคซัสได้อย่างใกล้ชิด รวมถึงสถาปัตยกรรมและสีสันของบ้านเรือนตามเนินเขา ทำให้เมืองไซห์นากีเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวกลุ่มคู่รัก และได้รับอีกสมญานามว่า นครแห่งความรัก

ท่านจะได้เห็นแนว กำแพงเมืองโบราณ (SIGHNAGHI CITY WALL) ที่เหลืออยู่ และตัวเมืองเก่า นอกจากนั้นไซห์นากียังเป็นศูนย์กลางทาศิลปะของพวกช่างฝีมือแขนงต่างๆ เช่นเดียวกับชื่อเสียงด้านการทำไร่องุ่นซึ่งมีกำลังการผลิตไวน์ได้ถึง 70% ของประเทศ

 

เที่ยง   บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น

นำท่านชม อารามบอดบี (BODBE MONASTERY) ในจอร์เจียสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงการเปลี่ยนคนทั้งประเทศไปนับถือศาสนาคริสต์นำโดยกษัตริย์ Mirian ที่ 3 แห่งราชวงศ์ IBeria แห่ง Saint Nino ภายในโบสถ์มีจิตรกรรมฝาผนังที่วิจิตรงดงามและหลุมฝังศพของ San Nino แต่ไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปด้านใน

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองควาเรลี (KVARELI) เป็นเมืองเล็กๆ ของแคว้นคาเคติ ที่ชื่อเมืองนั้นแปลว่า ไวน์ บอกแค่นี้ก็คงพอจะเดาได้ว่า ที่นี่เป็นแหล่งผลิตไวน์ที่สำคัญของจอร์เจียร์ ให้ท่านได้ ลิ้มรสไวน์ควาเรลี (WINE TESTING) ที่ขึ้นชื่อหากถูกใจท่านก็สามารถเลือกซื้อเป็นของฝากได้อีกด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเมืองทบิลิซี

 

ค่ำ      บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น

พักที่    IVERIA INN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

 

 

Day5 โบสถ์ตรีนิตี้ – ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า – อิส พอยต์ มอลล์ – สนามบินทบิลิซี – สนามบินอิสตันบูล – สนามบินสุวรรณภูมิ

 

เช้า      บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านสู่ โบสถ์ตรีนิตี้ (HOLY TRINITY CATHEDRAL OF TBILISI) มีความหมายว่า โบสถ์พระตรีเอกานุภาพศักดิ์สิทธิ์แห่งกรุงทบิลิซี หรือ อารามซามีบา ชื่อเรียกของคนท้องถิ่น เป็นวิหารหลักของชาวคริสต์นิกายจอร์เจียนออร์โธด็อกซ์ในกรุงทบิลิซี ก่อสร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ.1995 -2004 ใหญ่ที่สุดอันดับ 3 ของศาสนสถานในนิกายออร์โธด๊อกซ์ตะวันออกทั่วโลก    นำท่านเดินทาง ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า (NARIKALA FORTRESS) ให้ท่านได้ชมป้อมปราการซึ่งเป็นป้อมโบราณที่ถูกสร้างในราวศตวรรษที่ 4 ในรูปแบบของชูริส ทซิเค อันหมายถึงรูปแบบที่ไม่มีความสม่ำเสมอกัน และต่อมาในราวศตวรรษที่ 7 สมัยของราชวงศ์อูมัยยาดได้มีการก่อสร้างต่อขยายออกไปอีก และต่อมาในสมัยของกษัตริย์เดวิด (ปีค.ศ.1089-1125) ได้มีการสร้างเพิ่มเติมขึ้นอีก ซึ่งต่อมาเมื่อพวกมองโกลได้เข้ามายึดครอง ก็ได้เรียกชื่อป้อมแห่งนี้ว่า นาริน กาลา (NARIN QALA) ซึ่งมีความหมายว่า ป้อมอันเล็ก (LITTLE FORTRESS) และต่อมาบางส่วนได้พังทลายลง เพราะว่าเกิดแผ่นดินไหวและได้ถูกรื้อทำลาย

 

เที่ยง    บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร อาหารไทย

อิสระท่านช้อปปิ้งที่ อิส พอยต์ มอลล์ (EAST POINT MALL) เป็นแหล่งซื้อของฝากต่างๆของเมืองทบิลิซี มีทั้งขนม ของที่ระลึก เสื้อผ้า เครื่องประกับของจอร์เจียมากมาย

17.30  นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES เที่ยวบินที่ TK383 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

19.00  เดินทางถึง สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี เพื่อรอต่อเครื่อง

 

 

Day6 สนามบินอิสตันบูล – สนามบินสุวรรณภูมิ

 

01.45  นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES เที่ยวบินที่ TK068 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

15.25   เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ … พร้อมความประทับใจ