Placeholder

ทัวร์จอร์เจีย MAGIC GEORGIA 6 วัน 4 คืน (6E)

ราคาเริ่มต้น 47,999 ฿ จองทัวร์

เดินทางสู่ เมืองมิทสเคต้า (MTSKHETA) เมืองหลวงเก่าของประเทศจอร์เจีย เมืองนี้เป็นเมืองเก่าที่มีความสวยงามทางด้านสถาปัตยกรรมและมีเสน่ห์ของกลิ่นไอของยุคเก่า รวมไปถึงทำเลที่ตั้งที่อยู่ตรงกลางระหว่างแม่น้ำสองสายมาบรรจบกันคือ แม่น้ำ KURA และ แม่น้ำ ARAGVI ทำให้เมืองนี้มีความอุดมสมบูรณ์และมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม

วันที่เดินทาง

08 ธ.ค. 66 – 13 ธ.ค. 66

ทัวร์จอร์เจีย

วันแรก กรุงเทพ ( สุวรรณภูมิ ) – สนามบินเดลี ประเทศอินเดีย
14.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4
GROUP TOUR ZONE ลงประตูทางเข้าหมายเลข 10
โดยมีหัวหน้าทัวร์และเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ รอต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง
17.10 น. ออกเดินทางสู่ กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียโดยสายการบิน INDIGO เที่ยวบินที่ 6E-1054
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง 15 นาที (ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่ม)
19.55 น. เดินทางถึง สนามบินอินทิราคานธี กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย นำทุกท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าเมืองไทย1 ชั่วโมง 30 นาที แนะนำปรับนาฬิกาของท่านให้เป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย )
ที่พัก เข้าสู่โรงแรมที่พัก WELCOM HOTEL BY ITC HOTELS DWARKA NEW DELHI 4 ดาว ****
วันที่สอง ประตูอินเดีย – กุตุบมีนาร์ – อักษรธรรม – ช็อปปิ้ง CHANDNI CHOWK– สนามบินเดลี–ทบิลิซี่
เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ ประตูอินเดีย (INDIA GATE) ประตูเมืองที่มีความสำคัญมาก ใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมในงานวันสำคัญต่างๆ สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานของทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่1 ที่ประตูเมืองแห่งนี้จะเห็นลายสลักชื่อของทหารที่ตายในสนามรบ โดยชื่อที่สลักไว้เป็นชื่อของทหารและข้าราชการชาวอินเดียและอังกฤษ จำนวน 13,516 คน ที่พลีชีพในสงครามชายแดนด้านตะวันตกเฉียงเหนือ (NORTHWEST FRONTIER) และสงครามอัฟฆันครั้งที่3 (THIRD AFGHAN WAR)
เดินทางสู่ กุตุบมีนาร์ (QUTUB MINAR) หอคอยสุเหร่าที่สูงที่สุดในโลกเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงนิวเดลี ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ. 1993 สร้างด้วยหินทรายแดง (เช่นเดียวกับสุสานหุมายูง) สร้างด้วยหินทรายแดง และหินอ่อนเป็นทรงเสาสูงปลายฐานกว้าง 14 เมตรเศษ ส่วนชั้นบนสุดยอดกว้าง 2.7 เมตร มีความสูง 72.5 เมตร (ประมาณตึกสูง 20 ชั้น) ภายนอกตกแต่งด้วยงานแกะสลักลวดลายประณีตจากถ้อยคำพระคัมภีร์อัลกุรอาน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ วัดอักษรธรรม (AKSHARDHAM TEMPLE) วัดที่ได้รับการบันทึกโดยกินเนสส์เวิลด์เรคคอร์ดว่าเป็นวัดฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในโลก คำว่า AKSHARDHAM ตามศาสนาฮินดู หมายถึงที่พำนักของพระเจ้า แสดงถึงความสงบและความศักดิ์สิทธิ์ ถือเป็นบ้านอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าบนโลกวัดสร้างขึ้นโดย BOCHASANWASI AKSHAR PURUSHOTTAM SWAMINARAYAN SANSTHA (BAPS) การก่อสร้างวัด สร้างขึ้นตามหลักสถาปัตยกรรมฮินดูโบราณด้วยหินทรายและหินอ่อนสีชมพู โดยไม่ต้องใช้เหล็กหรือคอนกรีต
นำท่านช็อปปิ้งอิสระที่ ตลาดจันทิโชก (CHANDNI CHOWK) หนึ่งในตลาดที่เก่าแก่ที่สุดในเดลีที่มีร้านรวงต่างๆท่ามกลางถนนแคบๆ ให้ความรู้สึกถึงการช้อปปิ้งแบบเก่าของเดลี “จันทิโชก” แปลว่า “สถานที่แห่งแสงจันทร์แหล่งช็อปปิ้งที่เต็มไปด้วยเสื้อผ้า น้ำหอม สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องประดับ เทียน รูปเคารพของเทพเจ้า และสินค้าไลฟ์สไตล์ที่หลากหลาย
17.00 น. เดินทางสู่ สนามบินอินทิราคานธี เมืองเดลีเพื่อเช็คอินเดินทางต่อไปยัง กรุงทบิลิซี่ ประเทศจอร์เจีย
20.10 น. ออกเดินทางสู่ กรุงทบิลิซี่ ประเทศจอร์เจียโดย สายการบิน INDIGO เที่ยวบินที่ 6E-1807
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง 5 นาที (ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่ม)
00.45 น. เดินทางถึง สนามบินทบิลิซีประเทศจอร์เจีย (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง โปรดปรับเวลาเพื่อสะดวกต่อการนัดหมาย) นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
เดินทางเข้าสู่ กรุงทบิลิซี่ (TBILISI) เมืองหลวงของประเทศจอร์เจีย และนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
ที่พัก เข้าสู่โรงแรมที่พัก AMERI PLAZA HOTEL 4 ดาว**** หรือเทียบเท่า
วันที่สาม เมืองอนานูรี–อ่างเก็บน้ำชินวาลี – เมืองกูดาอูริ–อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย –เมืองคาซเบกิ
โบสถ์เกอร์เกตี้– เมืองกูดาอูริ
เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ เมืองอนานูรี (ANANURI) (64.8 KM/1.15 HRS)

ให้ทุกท่านได้แวะถ่ายรูปที่ อ่างเก็บน้ำชินวาลี (ZHINVALI RESERVOIR) หนึ่งในแลนด์มาร์กสุดขึ้นชื่อของจอร์เจียที่โดดเด่นในเรื่องของวิวทิวทัศน์ที่ตั้งอยู่บนเทือกเขาคอเคซัส และเป็นจุดถ่ายรูปที่สวยแห่งหนึ่ง โดยอ่างเก็บน้ำแห่งนี้ยังมีเขื่อนขนาดใหญ่ ที่ผลิตกระแสไฟฟ้า และเก็บกักน้ำไว้ส่งต่อไปยังเมืองหลวง ทำให้ชาวเมืองทบิลิซีมีน้ำไว้ดื่มไว้ใช้
เดินทางสู่ ป้อมปราการอนานูรี (ANANURI FORTRESS) ป้อมปราการเก่าแก่สถานที่ทางประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอรากวี (ARAGVI RIVER) หนึ่งในแม่น้ำสายสำคัญของประเทศจอร์เจีย ป้อมปราการอนานูรีสร้างโดย DUKE OF ARAGVI ช่วงศตวรรษที่ 16 เพื่อใช้เป็นป้อมปราการไว้หลบภัยในสงคราม ด้านในมีโบสถ์และหอคอยที่ถูกสร้างไว้อย่างอลังการจากมุมสูงชมทัศนียภาพของอ่างเก็บน้ำชินวาลีที่ล้อมรอบไปด้วยภูเขาอันงดงาม
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองกูดาอูริ (GUDAURI) เดินทางสู่ อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย (RUSSIA–GEORGIA FRIENDSHIP MONUMENT) อยู่ระหว่างทางจาก GUDAURI-KAZBEGI เป็นจุดที่เรียกว่า GUDAURI VIEW POINT ไฮไลต์สำคัญสำหรับการมาท่องเที่ยวในจอร์เจีย อนุสรณ์แห่งมิตรภาพนี้สร้างขึ้นเมื่อปี 1983 เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 200 ปี ของสนธิสัญญา GEORGIEVSK สนธิสัญญาที่แสดงถึงมิตรภาพระหว่างโซเวียตรัสเซียและจอร์เจียอนุสาวรีย์หินคอนกรีตทรงกลมขนาดใหญ่ สถาปัตยกรรมแบบรัสเซียภายในตกแต่งด้วยกระเบื้องโมเสกสีสันสดใส แสดงถึงเรื่องราวประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของชาวรัสเซียและชาวจอร์เจีย จากจุดนี้สามารถมองเห็นหุบเขาปีศาจ (DEVIL’S VALLEY ) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาคอเคซัสอีกด้วย จากนั้นเดินทางสู่ เมืองคาซเบกิ ( KAZBEGI ) เมืองเล็กๆซึ่งตั้งอยู่บริเวณใจกลางเทือกเขาคอเคซัส (CAUCASUS MOUNTAINS) ศูนย์กลางการท่องเที่ยวบนเทือกเขาคอเคซัสที่สําคัญของประเทศจอร์เจีย มีจุดชมวิวยอดเขาคาสเบ็ค (MT. KAZBEG) หนึ่งในยอดเขาที่สวยที่สุดของเทือกเขาคอเคซัส
นำท่าน ขึ้นรถ 4WD (รถขับเคลื่อน 4 ล้อ) เพื่อขึ้นสู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัส (CAUCASUS) เพื่อชมความสวยงามของ โบสถ์เกอร์เกตี้ (GERGETI TRINITY CHURCH) ได้รับการขนานนามว่าเป็น หนึ่งในโบสถ์ที่สวยที่สุดในโลกโบสถ์คริสต์นิกายออร์โธด็อกซ์ที่มีอายุกว่า 600 ปีโบสถ์เก่าแก่ท่ามกลางทิวทัศน์ที่สลับซับซ้อนบนเทือกเขาคอเคซัสอันแสนโด่งดัง สัญลักษณ์ของจอร์เจียตั้งอยู่บนความสูงประมาณ 2,220 เมตร จากระดับน้ำทะเลใน คาซเบกิ (KAZBEGI)
(ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยจะคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก)
จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองกูดาอูริ (GUDAURI)
เย็น บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
ที่พัก นําท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก BEST WESTERN GUDAURI HOTEL 4 ดาว**** หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ เมืองมิทสเคต้า– มหาวิหารจวารี– วิหารสเวติสโคเวลี– เมืองทบิลิซี่
เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ เมืองมิทสเคต้า (MTSKHETA) เมืองหลวงเก่าของประเทศจอร์เจีย เมืองนี้เป็นเมืองเก่าที่มีความสวยงามทางด้านสถาปัตยกรรมและมีเสน่ห์ของกลิ่นไอของยุคเก่า รวมไปถึงทำเลที่ตั้งที่อยู่ตรงกลางระหว่างแม่น้ำสองสายมาบรรจบกันคือ แม่น้ำ KURA และ แม่น้ำ ARAGVI ทำให้เมืองนี้มีความอุดมสมบูรณ์และมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม

สัมผัสมนต์ขลังที่ มหาวิหารจวารี (JVARI MONASTERY) สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวจอร์เจียนับถือสูงสุด โบสถ์แห่งนี้เป็นโบสถ์ของศานาคริสต์นิกายออโธด๊อก สร้างขึ้นเมื่อคริสตวรรษที่ 6 ภายในโบสถ์มีไม้กางเขนขนาดใหญ่ ซึ่งเชื่อกันว่า นักบุญนีโน่ หรือแม่ชีนีโน่แห่งคัปปาโดเกีย ได้เป็นผู้นำไม้กางเขนนี้เข้ามาพร้อมกับการเผยแพร่ศาสนาคริสต์เป็นครั้งแรกในช่วงโบราณกาล จึงทำให้ใครต่อใครต่างพากันเรียกสถานที่แห่งนี้ว่า โบสถ์แห่งไม้กางเขนอันศักดิ์สิทธิ์
เดินทางสู่จุดเด่นของเมืองมิทสเคต้า วิหารสเวติสโคเวลี (SVETI TSKHOVELI CATHEDRAL)สิ่งก่อสร้างยุคโบราณที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์เจีย โบสถ์แห่งนี้ถือเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของจอร์เจีย ซึ่งคำว่า SVETI หมายถึง เสา และ TSKHOVELI หมายถึง ชีวิต ความหมายรวมกันคือวิหารเสาที่มีชีวิต สร้างขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย ชื่อ ARSUKISDZE โบสถ์นี้เคยใช้ในการประกอบพิธีทางศาสนาของเหล่ากษัตริย์รวมไปถึงเป็นสุสานที่ฝังพระศพของกษัตริย์ถึง 10 พระองค์ของประเทศจอร์เจีย จึงทำให้โบสถ์นี้มีความสำคัญสำหรับประวัติศาสตร์ของประเทศจอร์เจียอย่างมาก
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ เมืองทบิลิซี่ (TBILISI) เมืองหลวง และเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์เจีย
เดินทางสู่ เดอะโครนิเคิลออฟ จอร์เจีย (THE CHRONICLE OF GEORRIA) อนุสรณ์ทางประวัติศาสตร์ของประเทศจอร์เจีย เป็นแท่งหินสีดำแกะสลักขนาดใหญ่ยักษ์ โดยบนแท่นหินจะแกะสลักออกมาเป็นรูปต่างๆ และบอกเล่าเรื่องราวของประเทศจอร์เจียในอดีต ประกอบไปด้วยแท่งเสา 16 แท่ง แต่ละแท่งสูง 35 เมตร โดยที่แต่ละเสาจะแบ่งบอกเล่าเรื่องราวออกเป็น 3 ส่วน ส่วนล่างสุดเกี่ยวกับพระคัมภีร์ ส่วนกลาง คือเรื่องของชนชั้นสูงในจอร์เจีย และส่วนบนจะเล่าเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญของประเทศ

นำท่านช้อปปิ้งที่ ศูนย์การค้า TBILISI GALLERIA MALL ศูนย์การค้ายอดนิยมในทบิลิซี่ มีร้านค้าแบรนด์ดังมากมาย เสื้อผ้า อุปกรณ์กีฬา เครื่องใช้ในครัวเรือน สิ้นค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
เย็น บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
ที่พัก เข้าสู่โรงแรมที่พัก BEST AMERI PLAZA 4 ดาว**** หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า สะพานแห่งสันติภาพ – ป้อมนาริคาล่า– อนุสาวรีย์พระแม่จอร์เจีย – โรงอาบน้ำโบราณ
อะบาโนตูบานีโบสถ์ตรีนิตี้ – ถนนคนเดินชาเดอนี่- กรุงเทพ
เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นําท่านถ่ายรูปที่ สะพานแห่งสันติภาพ (THE BRIDGE OF PEACE) หรืออีกชื่อก็คือ MSHVIDOBIS KHIDI เป็นสะพานที่มีความยาวถึง 150 เมตร ใช้ข้ามแม่น้ำคูรา เชื่อมระหว่างตัวเมืองเก่าและตัวเมืองใหม่ของ ทบิลิซี โครงสร้างหลักของสะพานทำมาจากเหล็กและกระจกใส มีการเปิดใช้งานครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 2010 ได้รับการยกย่องว่าเป็นงานสถาปัตยกรรมยุคใหม่ที่มีความสวยงามชิ้นหนึ่งของประเทศจอร์เจีย

จากนั้นนำท่านขึ้น กระเช้าเคเบิลคาร์ ชมความงามของ ป้อมนาริกาลา (NARIKALA FORTRESS) ป้อมปราการโบราณ ซึ่งตั้งอยู่เหนือเขตเมืองเก่า NARI-KALA เป็นภาษาเปอร์เซีย แปลว่า ป้อมที่ไม่สามารถตีแตก และชมวิวเมืองทบิลิซีกันแบบพาโนรามา

แวะถ่ายรูป อนุสาวรีย์พระแม่จอร์เจีย (MOTHER OF GEORGIA) อนุสาวรีย์สัญลักษณ์สำคัญที่ตั้งตระหง่านอยู่ใจกลางเมืองราวกับกำลังเฝ้ามองผู้คน มีอีกชื่อหนึ่งคือ มารดาคาร์ทลิส และ คาร์ทลิส เดดา เป็นประติมากรรมที่ตั้งอยู่บนยอดเยาโซโลลากีเพื่อฉลองที่ทบิลิซีครบครอบ 1,500 ปี เดินทางสู่ ย่านอะบาโนตูบานี (ABANOTUBANI) หรือ ย่าน SULFUR BATHS ย่านเมืองเก่าที่เป็นแหล่งของน้ำแร่ซัลเฟอร์ แวะถ่ายรูปที่ โรงอาบน้ำโบราณ อะบาโนตูบานี (ABANOTUBANI SULFUR BATHS)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่าน ชมความงดงามของโบสถ์ที่ยิ่งใหญ่ ในจอร์เจีย วิหารโฮลีทรินิตี้ (HOLY TRINITY CATHEDRAL OF TBILISI) โบสถ์พระตรีเอกานุภาพศักดิ์สิทธิ์แห่งกรุงทบิลิซี หรือ อารามซามีบา ชื่อเรียกท้องถิ่น เป็นวิหารหลักของชาวคริสต์นิกายจอร์เจียออร์โธด็อกซ์ในกรุงทบิลิซี ก่อสร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ.1995 -2004 ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของศาสนสถานในนิกายออร์โธด๊อกซ์ตะวันออกทั่วโลก

เดินทางสู่ โบสถ์เมเตคี (METEKHI ST. VIRGIN CHURCH) ตั้งอยู่เหนือเนินผาสูงริมแม่น้ำมิทควารี (MTKVARI RIVER) เมืองทบิลิซี สร้างขึ้นระหว่างปี 1278 – 1284 โดยมีอนุสาวรีย์ทรงม้าของกษัตริย์ VAKHTANG GORGASALI ผู้สถาปนาทบิลิซีในอดีตโบสถ์ถูกทำลายและได้รับการบูรณะอยู่หลายครั้งเคยถูกใช้เป็นคุกในยุคที่ราชวงศ์ซาร์ส ปกครองและเปลี่ยนมาเป็นโรงละครในยุคโซเวียต ซึ่งได้รับการบูรณะล่าสุดปลายปี 1980 เพื่อเป็นโบสถ์ออร์โธดอกซ์ของเมือง นำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินชาเดอนี่ (SHARDENI STREET) ตั้งอยู่ที่เมืองบิลิซี่ ประเทศจอร์เจีย เป็นถนนเมืองเก่าที่เป็นแหล่งศูนย์รวมทางสังคมและวัฒนธรรมหลังฟื้นฟูในศตวรรษที่ 9 ซึ่งเป็นถนนใหญ่ของเมืองที่มีชื่อเสียง และกลิ่นไอแบบยุโรป อาคารที่สร้างขึ้นที่มีรูปร่างลักษณะใหญ่โตแข็งแรง ปัจจุบันถนนสายนี้เต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหารพื้นเมือง ร้านกาแฟ สินค้าแบรนด์เนมต่างๆ มากมาย จากนั้นให้ท่านได้ อิสระช็อปปิ้ง ห้างอีสต์พอยต์ (East Point) เป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ของเมืองทบิลิซี มีสินค้าแบรนด์เนมมากมายให้ได้ช้อปปิ้งกว่า 150 แบรนด์ อาทิ ADIDAS, ALDO, BERSHKA, COLUMBIA, CHARLES & KEITH, CONVERSE, H&M, L’ORÉAL และอื่น ๆ อีกมากมาย
เย็น อิสระอาหารเย็น
22.00 น. นำท่านเช็คอินรับบัตรโดยสารเพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
วันที่หก สนามบินทบิลิซี่ – สนามบินนิวเดลี – สนามบินสุวรรณภูมิ
00.45 น. นำทุกท่านเดินทางสู่ ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน INDIGO เที่ยวบินที่ 6E-1808
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง 55 นาที (ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่ม)
07.10 น. เดินทางถึง สนามบินอินทิราคานธี กรุงนิวเดลีประเทศอินเดีย (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าไทย 1 ชั่วโมง30 นาทีกรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อความสะดวกต่อการนัดหมาย)
จากนั้นนำท่านเปลี่ยนเที่ยวบินเพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
10.20 น. นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน INDIGO เที่ยวบินที่ 6E-1053 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง 20 นาที (ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่ม)
16.10 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

ทัวร์จอร์เจีย