ทัวร์จีน

ทัวร์จีน คุนหมิง ลูกเลี่ยง ซินหยี้ 4 วัน 3 คืน (8L)

ราคาเริ่มต้น 8,888 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

รหัส: CHI-KUN-8L-198 Tag:
สายการบิน:

ทัวร์จีน
? คุนหมิง นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ ซินหยี้ ป่าภูเขาหมื่นยอด
? ล่องเรือทะเลสาบว่านฟงหู หุบเหวน้ำตกร้อยสายหม่าหลิงเหอ
? สวนน้ำตกคุนหมิง แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของคุนหมิง
? ขอพร ณ วัดหยวนทง วัดเก่าแก่อายุกว่าพันปีของมณฑลยูนนาน
เมนูพิเศษ สุกี้เห็ด, อาหารกวางตุ้ง

วันที่เดินทาง

27-30 มิ.ย. 62, 13-16 มิ.ย. 62, 20-23 มิ.ย. 62, 12-15 ก.ย. 62, 11-14 ต.ค. 62, 5-8 ก.ย. 62, 19-22 ก.ย. 62, 3-6 ต.ค. 62, 17-20 ต.ค. 62, 26-29 ก.ย. 62

ทัวร์จีน
วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ คุนหมิง
18.30 พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 4 ประตูทางเข้า 6 เคาน์เตอร์ M สายการบินลัคกี้ แอร์ (8L) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตรวจ เช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน
20.55 ออกเดินทางสู่ เมืองคุนหมิง โดยสายการบิน Lucky Air เที่ยวบินที่ 8L802
*ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง*(สายการบินมีบริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
23.50 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินครคุนหมิง เมืองเอกและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน มีประชากร 33ล้านคน โดยเป็นชนกลุ่มน้อยถึง 24เผ่า ครอบคลุมพื้นที่ถึง 15,561 ตารางกิโลเมตร อยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเลประมาณ 2,000เมตร คุนหมิงได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ เพราะมีภูมิอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี ไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไปแล้ว สิ่งที่มีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวก็คือธรรมชาติที่สวยงาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านสู่โรงแรมที่พัก
:เข้าสู่ที่พัก เมืองคุนหมิง WAN JIN AN HOTEL (4*) หรือระดับใกล้เคียงกัน:

วันที่ 2 คุนหมิง-เมืองซินหยี้-ป่าภูเขาหมื่นยอด(รวมนั่งรถแบตเตอรี่)-ล่องเรือทะเลสาบว่านฟงหู-ถ่ายรูปด้านหน้าปราสาทหงส์- OPTION: เข้าชมปราสาทหงส์+สะพานแก้ว
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
ออกเดินทางสู่ เมืองซินหยี้ (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชม.) เดินทางถึง ป่าภูเขาหมื่นยอด (ว่านฟงหลิน) (รวมนั่งรถแบตเตอรี่) ชมความยิ่งใหญ่ของขุนเขารูปปิรามิดกว่าหมื่นๆลูกตั้งเรียงรายอย่างมีระเบียบเหมือนมีคนมาจัดวางให้เป็นทิวทัศน์ที่งดงามยาวสุดลูกหูลูกตา พร้อมขึ้นไปชมวิวไร่นา หมู่บ้านและสายน้ำที่ผสมผสานกันออกมาได้อย่างลงตัว เป็นภาพพาโนรามาอันมโหฬาร และยิ่งใหญ่ของภูเขาหินปูนรูปโดม รูปกรวย รูปปิรามิดที่ปรากฏเป็นภูเขาหินปูนยาวพรืดสลับซับซ้อนแน่น ขนัดไปสุดสายตา ยอดเขาเรียงรายนับพันนับหมื่นยอด ท่ามกลางไร่น่า แม่น้ำ และหมู่บ้านผสมผสานกัน ภูมิประเทศอันสวยงามมหัศจรรย์หาชมได้ยากนักจากนั้นนำท่านเที่ยวชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เขาเต้านม เป็นเขาที่อยู่กลางทุ่งนาลักษณะและรูปร่างมองคล้ายเต้านมของสตรีทั้งสองข้างซึ่งมีขนาด ใกล้เคียงกันอย่างไม่น่าเชื่อถ่ายภาพเก็บความประทับใจ
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบว่านฟงหู ให้ท่านชมอีกบรรยากาศของวิวทิวทัศน์ของป่าภูเขาหมื่นยอดที่จะได้วิวที่งดงามไปอีกแบบ (ใช้ระยะเวลาในการล่องเรือประมาณ 1-1.30 น.) ถ่ายภาพด้านหน้าปราสาทหงส์ เป็นโรงแรมระดับ 4 ดาว ที่สร้างแบบปราสาทในนิยาย
OPTION: เข้าชมปราสาทหงส์+สะพานแก้ว ราคา 200 หยวน/ท่าน *ติดต่อที่หัวหน้าทัวร์*
ข้ามสะพานแก้ว ความยาวกว่า 60 เมตร สู่ ปราสาทหงส์ หรือ Xingyi Gelongbao Resort โรงแรมระดับ 4 ดาว สร้างแบบปราสาทในนิยาย ภายในห้องพักสามารถชมวิวของทะเลสาบว่านฟงหูแบบพาโรนามา
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษสุกี้เห็ด
: เข้าสู่ที่พัก YICHEN HONGMU HOTEL 4 ดาว หรือระดับใกล้เคียงกัน:

วันที่ 3 หุบเหวน้ำตกร้อยสายหม่าหลิงเหอ(รวมรถราง)-คุนหมิง /OPTION2: โชว์นกยูง DYNAMIC YUNNAN
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางไปยัง สะพานเป่ยผานเจียง ชม หุบเหวน้ำตกร้อยสายหม่าหลิงเหอ (รวมรถราง) เป็นหุบเหวน้ำตกที่มีความสวยงาม และเป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสได้ เป็นหุบเหวหินปูน ที่แม่น้ำหม่าหลิงใช้เวลาล้านๆปี กัดเซาะส่วนหนึ่งของป่าภูเขาหมื่นยอด เกิดเป็นหุบเหวขนาดมโหฬาร ระยะทางยาวกว่า 15 กิโลเมตร มีความลึกอยู่ระดับราว 200 – 400 เมตร. มีน้ำตกชั้นเล็ก ชั้นน้อย กว่าร้อยสาย และนอกจากนี้ยังมี เสน่ห์ของหินงอก หินย้อย มอส เฟิร์น เกาะกันแน่นพราว ตลอดความยาวของหุบเหวนี้ มีสายน้ำตกลงมาจากหน้าผาทั้งสองข้าง หน้าน้ำหลากสายน้ำจะแสนตระการตา หน้าน้ำน้อยมีน้ำตกเล็กๆ ไหลสู่หุบเหวนี้เรียงร้อยเหมือนสร้อยไข่มุกเส้นเล็กๆ
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษอาหารกวางตุ้ง
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองคุนหมิง (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชั๋วโมง) นำท่านเดินทางสู่ ร้านบัวหิมะและศูนย์นวดแพทย์แผนโบราณจีนนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพผ่อนคลายความเมื่อยล้ากับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซ้ำใครพร้อมชมครีมเป่าซู่ถังหรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “ครีมบัวหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม้ผุพองและแมลงกัดต่อยเป็นยาสามัญประจำบ้าน
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
OPTION2: โชว์นกยูง DYNAMIC YUNNAN ราคา 300 หยวน/ท่าน *ติดต่อที่หัวหน้าทัวร์*
เข้าสู่ที่พัก เมืองคุนหมิง LONGWAY HOTEL 4 ดาว หรือระดับใกล้เคียงกัน

วันที่ 4 วัดหยวนทง-สวนน้ำตกคุนหมิง-สนามบินคุนหมิง-กรุงเทพฯ
เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเข้าชม วัดหยวนทง ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ของมณฑลยูนนานตั้งอยู่ที่ถนนหยวนทงเจียงเป็นอารามทางพระพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในคุนหมิงอายุ เก่าแก่กว่าพันปีภายในวัดตกแต่งร่มรื่นสวยงามกลางลานมีสระน้ำขนาดใหญ่ มีสะพานข้ามไปสู่ศาลาแปดเหลี่ยมกลางสระด้านหลังวัดเป็นอาคารสร้างใหม่ประดิษฐานพระพุทธรูปพระพุทธชินราช(จำลอง)ซึ่งพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์นายกรัฐมนตรีคนที่ 15 ของไทยให้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้ ณ ที่ วัดหยวนทงแห่งนี้ แวะชมร้านยางพาราเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาจากยางพารา อาทิ หมอน ผ้าห่ม ที่นอน กระเป๋า รองเท้า ฯลฯ และนำท่านไปชมเลือกผ้าไหมจีน เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากผ้าไหม อาทิ ผ้าห่ม ผ้าปูที่นอน ฯลฯ
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านชม สวนน้ำตกคุนหมิง (Kunming Water fall Park) หรือ (Niulan River Waterfall Park) แลนด์มาร์คใหม่ของคุนหมิง ถือเป็นน้ำตกฝีมือ มนุษย์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย มีความสูงกว่า 12.5 เมตร มีความกว้าง 400 เมตร มีจุดประสงค์ในการสร้างหลัก ๆ เพื่อเป็นที่ผันน้ำกว่า 10 ล้านลูกบาศก์ฟุตจากแม่น้ำ Niulan ท้องถิ่นไปสู่ทะเลสาบ Dianchi ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในช่องแคบยูนนาน นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันน้ำท่วมและทำหน้าที่เป็นที่เก็บน้ำยามฉุกเฉินของประชาชน ที่สำคัญโครงการยังได้ก่อสร้างเป็นลักษณะน้ำตกสาธารณะ สร้างความบันเทิง ให้ผู้คนมาเยี่ยมชมและผ่อนคลายได้ ใช้เวลาสร้าง 3 ปี และใช้เงินไปเกือบ 600 ล้านบาท นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานคุนหมิง
18.30 เดินทางกลับสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน Lucky Air เที่ยวบินที่ 8L801
*ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง*(สายการบินมีบริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
19.57 เดินทางกลับถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
ทัวร์จีน