68306_0

ทัวร์จีน จางเจี่ยเจี้ย ฟูหรงเจิ้น 5 วัน 4 คืน (VZ)

ราคาเริ่มต้น 18,999 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

สายการบิน: TVJ

นำท่านเดินทางสู่ อุทยานป่าหินแดง จุดชมวิวป่าหินคาร์บอเนตสีแดงที่หายากในโลกซึ่งเกิดขึ้นในยุคออร์โดวิเชียน ปกติจะพบได้ที่มณฑลยูนนานและกุ้ยโจว แต่ที่มณฑลหูหนานมีเพียงแห่งเดียว โดดเด่นด้วยป่าหินสีเทา “ผิวสีแดง” มีสีสันสดใสและรูปทรงสวยงาม ป่าหินแดงของที่นี่ยังรักษาความงามของระบบนิเวศน์ดั้งเดิมไว้ได้ ภายในอุทยานมีหุบเขา ลำธาร น้ำพุใส และดอกเถาสีม่วงโบราณ สีของป่าหินแดงจะเปลี่ยนไปตามสภาพอากาศ เช่น ในวันที่แดดจัดจะเป็นสีแดงอมม่วง เป็นต้น สมควรแก่เวลานำท่านเดินกลับตัวเมืองจางเจียเจี้ย

วันที่เดินทาง

มกราคม 67 – เมษายน 67

ทัวร์จีน
08.30 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 นำคณะเชคอิน ณ เคาน์เตอร์สายการบินเวียตเจ็ท (VZ) โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวก

11.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองจางเจี่ยเจี้ย ประเทศจีน โดยเที่ยวบินที่ VZ3694 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง)
16.00 น. เดินทางถึง สนามบินจางเจี่ยเจี้ยต้าหย่ง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นที่จีน เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง กรุณาปรับเวลาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ สาธารณรัฐประชาชนจีน
นำท่านเดินทางสู่ ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น จุดเช็คอินใหม่ล่าสุดของเมืองจางเจียเจี้ย โดยการสร้างตึกในครั้งนี้เป็นการรวมเอาจุดเด่นของเมืองจางเจียเจี้ย และวัฒนธรรมการสร้างบ้านเรือนของชาวพื้นเมืองถูเจียมารวมกัน โดยช่องตรงกลางของอาคารนั้นสร้างจำลองมาจากเขาเทียนเหมินซาน (ประตูสวรรค์) และตัวบ้านด้านล่างเป็นบ้านยกพื้นโบราณของชาวถู่เจีย ภายในบริเวณตึก 72 ชั้น ยังรวบรวมรีสอร์ท ร้านอาหารสตรีทฟู้ด ร้านขายของที่ระลึก ซึ่งตกแต่งด้วยแสงสีสุดอลังการมาตั้งไว้ใจกลางเมืองจางเจียเจี้ย

เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
จากนั้น พักที่ MELLOW CRYSTAL HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที) เป็นหมู่บ้านโบราณริมน้ำตก ตั้งอยู่ที่มณฑลหูหนาน ประชากรส่วนใหญ่ที่อยู่จะเป็นชนกลุ่มน้อยเผ่าถู่เจีย ในเมืองโบราณแห่งนี้จะมีอาคารไม้สไตล์จีนโบราณ และมีน้ำตกหินปูนขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางหมู่บ้าน โดยหมู่บ้านโบราณแห่งนี้เคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ HIBISCUS TOWN อีกด้วย

หมายเหตุ: ปริมาณน้ำของน้ำตกนั้น ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและฤดูกาลนั้นๆ
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ อุทยานป่าหินแดง จุดชมวิวป่าหินคาร์บอเนตสีแดงที่หายากในโลกซึ่งเกิดขึ้นในยุคออร์โดวิเชียน ปกติจะพบได้ที่มณฑลยูนนานและกุ้ยโจว แต่ที่มณฑลหูหนานมีเพียงแห่งเดียว โดดเด่นด้วยป่าหินสีเทา “ผิวสีแดง” มีสีสันสดใสและรูปทรงสวยงาม ป่าหินแดงของที่นี่ยังรักษาความงามของระบบนิเวศน์ดั้งเดิมไว้ได้ ภายในอุทยานมีหุบเขา ลำธาร น้ำพุใส และดอกเถาสีม่วงโบราณ สีของป่าหินแดงจะเปลี่ยนไปตามสภาพอากาศ เช่น ในวันที่แดดจัดจะเป็นสีแดงอมม่วง เป็นต้น สมควรแก่เวลานำท่านเดินกลับตัวเมืองจางเจียเจี้ย

เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
จากนั้น พักที่ MELLOW CRYSTAL HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้น ออกเดินทางสู่ เขาเทียนเหมินซาน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) เป็นภูเขาลือชื่อแห่งแรกที่ได้บันทึกไว้ในจดหมายเหตุประวัติศาสตร์ของเมืองจางเจียเจี้ย เนื่องจากหน้าผาสูงชันมีช่องโพรงลักษณะคล้ายประตู ช่องหินเทียนเหมิน (ประตูสวรรค์) ที่มีทัศนียภาพแปลกมหัศจรรย์และพบเห็นได้น้อยมากในโลกปัจจุบัน (รวมกระเช้าขึ้น-ลง)

นำท่านขึ้นสู่ ยอดเขาเทียนเหมินซาน (โดยรถโค้ชของอุทยาน) และต่อกระเช้าขึ้นไปชมความงามของภูเขานับร้อยยอดที่สูงเสียดฟ้า ระหว่างทางตื่นตาตื่นใจไปกับ “ถนน 99 โค้ง” เส้นทางขึ้นเขาเลาะหน้าผาที่มีโค้งมากถึง 99 โค้งจากบนกระเช้า และชมทัศนียภาพของ “หน้าผาลอยฟ้า” ที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่ง พร้อมกับท้าทายความหวาดเสียวของทางเดินกระจกที่มีระยะทางประมาณ 60 เมตร สร้างอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 1.4 กิโลเมตร เมื่อก้มลงมองไปยังเบื้องล่างสามารถมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ภายใต้ทางเดินกระจกทั้งหมด

(หมายเหตุ: ทางเดินกระจก เปิด-ปิด ให้บริการจะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้น นำท่านเยี่ยมชม ศูนย์สมุนไพรจีนพร้อมนวดเท้า ฟังบรรยายสรรพคุณสมุนไพรจีนที่มีชื่อเสียงมากว่าพันปีพร้อมรับบริการนวดเท้าคลายความเมื่อยล้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย นำท่านเดินทางสู่ เขตอุทยานอู่หลิงหยวน หรือ เขาเทียนจื่อซาน ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน อุทยานจางเจียเจี้ยได้ถูกประกาศให้เป็นเขตอนุรักษ์วนอุทยานแห่งชาติในปี ค.ศ. 1982 ความโดดเด่นของที่นี้คือ ยอดเขาและเสาหินทรายที่ตั้งตระหง่านกว่า 3,000 ยอด และสูงกว่า 200 เมตร มีภูมิทัศน์ที่งดงามจนได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกปี 1992 จาก UNESCO ระหว่างทาง
OPTION: THE LOVE STORY OF A WOODENMAN AND A FAIRY FOX
 อลังการกลางแจ้งสุดโรแมนติกและอลังการ โดยผู้กำกับชื่อดัง “จางอี้โหมว” ยอดผู้กำกับระดับโลกชาวจีน THE LOVE STORY OF A WOODENMAN AND A FAIRY FOX ฟังเพลงรักไพเราะเพราะจับใจ นักแสดงกว่า 500 ชีวิตโลดแล่นอยู่บนเวทีกลางแจ้ง โดยมีฉากหลังเป็นภูเขาทอดยาวแบบพาโนราม่า ชมเทคนิคการเปลี่ยนร่างเป็นมนุษย์ของนางจิ้งจอกขาว ซาบซึ้งตรึงดวงใจในความรักของจิ้งจอกขาวสาวสวย และชายหนุ่มตัดฟืนที่ฝ่าฟันอุปสรรค์ต่อสู้เพื่อความรักจนท้ายที่สุดก็สมหวังในชีวิตคู่และจบแบบ HAPPY ENDING ให้ผู้ชมกลับไปนอนฝันดี
 ค่าบัตรเข้าชมโชว์ ราคาท่านละประมาณ 400 หยวน (ชำระได้กับทางหัวหน้าทัวร์)

เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
จากนั้น พักที่ WULINGYUAN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้น นำท่านชม ลำธารแส้ม้าทอง (ลำธารจินเปียนซี) เป็นลำธารที่ไหลวนไปตามช่องเ ขา และชะง่อนผาสูงชันเข้าไปกลางภูเขาวงกต มีน้ำในลำธารมีสีเขียวใสปราศจากมลภาวะ สองฝั่งน้ำจะมีภูเขาหินรูปร่างสวยแปลกตาตั้งตระหง่านเรียงรายเป็นล้วนสวยงามอย่างที่ไม่เคยเห็นจากที่ใดมาก่อน และเข้าชม สวนจอมพลเฮ่อหลง สวนสาธารณะภายในอุทยาน พบกับยอดเขาและหินแปลกตานับไม่ถ้วน ปกคลุมไปด้วยเมฆหมอกและพฤกษานานาพันธุ์ ชมทัศนียภาพที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามแต่ดินฟ้าอากาศที่แปรปรวน และเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลอีกด้วย

ออกเดินทางสู่ อุทยานจางเจียเจี้ย ดินแดนแห่งหุบเขาอวตาร แหล่งท่องเที่ยวระดับ 5 A และมรดกโลกทางธรรมชาติของจีน พบกับความร่มรื่นที่ถูกโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติ ขึ้นกระเช้าขึ้นไปเที่ยวชม เขตอนุรักษ์ธรรมชาติเทียนจื่อซาน เป็นเขตป่าอนุรักษ์ต่อเนื่องมาจากทางด้านทิศเหนือของอุทยานแห่งชาติจางเจียเจื้ย มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี และมีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นยอดเขาน้อยใหญ่นับมากกว่าร้อยยอด ชมทิวทัศน์ที่สวยงามของ สะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า (เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว) เคยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดังหลายเรื่อง ตื่นตาตื่นใจไปกับทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามแสนประทับใจ ลงโดยลิฟท์แก้วไป่หลงที่จุดที่สูงสุด 326 เมตร นำท่านสู่ดินแดนมรดกโลกทางธรรมชาติของจีน ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ ที่ทุกคนคุ้นตากันดีจากภาพยนตร์ชื่อดัง “อวตาร” ระหว่างทางผ่านชมขุนเขาอันน้อยใหญ่ สองข้างทางเขียวชะอุ่มไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์ (รวมค่ากระเช้า 1ขา และค่าลิฟท์ 1 ขา ซึ่งในวันเดินทางอาจจะมีการสลับปรับเปลี่ยนการขึ้น/ลง)

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้น เดินทางสู่ ร้านผ้าไหม ชมการผลิตผ้านวมจากรังไหมและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าไหม อาทิ เสื้อผ้าและผ้าพันคอ จากนั้นนำท่านชม ศูนย์สุขภาพแอนไอออน ให้ท่านเลือกชมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเป็นของฝาก
เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
จากนั้น พักที่ WULINGYUAN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้น แวะชม โรงงานหยกจีน เครื่องประดับนำโชคที่คนจีนนิยมรวมถึงปี่เซี๊ยะ เทพเจ้านำโชคด้านการเงินและการค้าขาย นำท่านเข้าสู่งเขตอุทยานเทียนจื่อซาน
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้น นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ภาพวาดหินกรวดทราย (จวินเซิงฮวาเยี้ยน) พิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงภาพวาดของหลี่จวินเซิง ซึ่งเป็นผู้ที่ริเริ่มศิลปะแบบใหม่ ที่เรียกกันว่า จิตรกรรมภาพเม็ดทราย ใช้วัสดุจากธรรมชาติ เช่น กรวดสี เม็ดทราย กิ่งไม้ หิน ฯลฯ มาจัดแต่งเป็นภาพทิวทัศน์จิตรกรรมที่รังสรรค์ขึ้นมา ล้วนได้รับรางวัลและการยกย่องมากมายหลายปีซ้อนจนเป็นที่เลื่องลือไปทั่วโลก
OPTION: สะพานแก้วข้ามหุบเขา แกรนด์แคนยอน อุทยานจางเจียเจี้ย
 แกรนด์แคนยอน อุทยานจางเจียเจี้ย ดินแดนแห่งหุบเขาอวตาร แหล่งท่องเที่ยวระดับ 5 A และมรดกโลกทางธรรมชาติของจีน พบกับความร่มรื่นที่ถูกโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติ ข้ามสะพานแก้ว สะพานที่ทอดตัวผ่านหุบเขาลึกที่ยาวและสูงที่สุดในโลก เดินลัดเลาะบนทางเดินทางกระจกคริสตัลใสแจ๋ว “SKY WALK” ชมวิวยอดเขาและหน้าผาที่สวยงาม พร้อมดื่มดำวิวทิวทัศน์ที่สวยงามเกินคำบรรยายใดๆ ซึ่งตัวสะพานนั้นสร้างจากกระจกนิรภัยถึง 99 แผ่น
 ค่าบัตรเข้าชมโชว์ ราคาท่านละประมาณ 400 หยวน (ชำระได้กับทางหัวหน้าทัวร์)
ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบิน
17.00 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ VZ3695 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง)
19.30 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

ทัวร์จีน