จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย (ฟรีวีซ่ากรุ๊ป)1302_20230926165647

ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย (ฟรีวีซ่ากรุ๊ป) 4 วัน 3 คืน (FD)

ราคาเริ่มต้น 14,990 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

สายการบิน: AirAsia

นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย (Sand Painting Museum) หรือ จวินเซิงฮวาเยี้ยน สถานที่ซึ่งจัดแสดงภาพวาดของ หลี่จวินเซิง ซึ่งเป็นผู้ที่ริเริ่มศิลปะแบบใหม่ที่เรียกกันว่า จิตรกรรมภาพจากเม็ดทราย ที่ใช้วัสดุธรรมชาติ เช่น กรวดสี เม็ดทราย กิ่งไม้ หิน ฯลฯ มาจัดแต่งเป็นภาพทิวทัศน์ จิตรกรรมที่รังสรรค์ขึ้นมา ล้วนได้รับรางวัลและการยกย่องมากมายหลายปี จนเป็นที่เลื่องลือไปทั่วโลก ร้านหยก ร้านยางพารา

วันที่เดินทาง

ธันวาคม 66 – มีนาคม 67

ทัวร์จีน

Day1 สนามบินดอนเมือง – สนามบินฉางซา
15.00 พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน THAI AIRASIA โดยมีเจ้าหน้าที่ เลทส์โกกรุ๊ป ให้การตอนรับ และ อำนวยความสะดวกในการเช็คอินให้แก่ท่าน
18.00 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินฉางซา หวงหัว ประเทศจีน โดยสายการบิน THAI AIRASIA เที่ยวบินที่ FD540
22.20 เดินทางถึง สนามบินฉางซา หวงหัว หลังจากนั้นนำผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าสัมภาระ หลังจากนั้นออกเดินทางท่องเที่ยวตามรายการ (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
หลังจากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
ที่พัก VIENNA HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
Day2 เมืองจางเจียเจี้ย – เขาเทียนเหมินซาน – ถ้ำประตูสวรรค์ – ระเบียงแก้ว
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองจางเจียเจี้ย (Zhangjiajie) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน ในภาคกลางของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นประตูเชื่อมภาคกลางกับภาคตะวันตก เป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุด เมืองจางเจียเจี้ยเป็นประดุจดั่งดินแดนบริสุทธิ์ของโลก
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ … เมนูสุกี้เห็ด
นำท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ เขาเทียนเหมินซาน (Cable Car to Top of Tianmen Mountain) (รวมค่ากระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน) กระเช้าแห่งนี้จัดว่าเป็นกระเช้าที่มีความยาวที่สุดในโลก มีระยะทางประมาณ 7.5 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) โดย 1 กระเช้า สามารถบรรจุผู้โดยสารได้ประมาณ 7-8 ท่าน และกระเช้าแห่งนี้จัดได้ว่าเป็นกระเช้าที่มีความทันสมัยมากที่สุดแห่งหนึ่ง กรณีเกิดภัยธรรมชาติหรือเหตุสุดวิสัย กระเช้าจะปิดให้บริการ
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถ้ำประตูสวรรค์ (Heaven Gate Cave) (รวมค่าบันไดเลื่อน 1 ขา) ประวัติของโพรงถ้ำแห่งนี้เริ่มบันทึกไว้ว่า ราวปี ค.ศ. 263 เกิดเหตุการณ์หน้าผาของภูเขาซ่งเหลียงที่สูงนับพันเมตรถล่มลงมา ก่อให้เกิดโพรงถ้ำขนาดมหึมาคล้ายช่องประตูยักษ์ ด้วยเหตุนี้ทำให้ภูเขาลูกนี้ถูกเรียกเป็น เทียนเหมิน หรือ ประตูสวรรค์ นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
นำท่านท้าทายความสูงสุด ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก (Glass Balcony) (รวมค่าเข้าระเบียงแก้ว) ซึ่งเป็นสะพานกระจก ที่มีระยะทางถึง 60 เมตร ล้อมรอบไปด้วยหน้าผาสูงชัน ความกว้างของระเบียงแก้ววัดจากขอบหน้าผาได้ประมาณ 3 ฟุต มีความหนา 2.5 นิ้ว ถือเป็นการท้าทายนักท่องเที่ยวที่อยากมาสัมผัสทิวทัศน์อันงดงามบนเขาเทียนเหมินซาน
OPTION: โชว์การแสดงจิ้งจอกขาว สงวนสิทธิ์สำหรับท่านที่สนใจ ราคาท่านละประมาณ 400 หยวน/ท่าน สามารถติดต่อสอบถามได้จากหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ … เมนูปิ้งย่าง
ที่พัก JINJIANG DUCHENG HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

ข้อสำคัญที่ผู้เดินทางทุกท่านควรทราบ
การเดินทางขึ้นสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ โดยอาจจะเป็นนั่งรถอุทยานขึ้นและขากลับลงโดยกระเช้าไฟฟ้า หรือหากบันไดเลื่อนประกาศปิด หรือรถของอุทยานฯประกาศหยุดให้บริการ ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมอย่างใดอย่างหนึ่ง หากทางอุทยานฯประกาศปิดให้บริการโดยรัฐบาล ทำให้ไม่สามารถเข้าชมอุทยานฯได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินไม่ว่าส่วนใดได้ทุกกรณี เนื่องจากทางบริษัทฯได้ทำการชำระค่าเข้าให้กับบริษัทตัวแทนไว้ล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วทั้งหมด และ อาจไม่สามารถจัดโปรแกรมอื่นมาทดแทนให้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศและเงื่อนไขการรักษาความปลอดภัยของสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งมีต่อนักท่องเที่ยวทุกท่าน โดยสถานการณ์เช่นนี้ไม่สามารถทราบล่วงหน้าได้

Day3 สะพานแก้วแห่งเมืองจางเจียเจี้ย – บอลลูน VR 4 มิติ – ถนนคนเดินซีปูเจี่ย
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านท้าทายความสูงสุดหวาดเสียวกับ สะพานแก้วแห่งเมืองจางเจียเจี้ย (The Gass Bridge of Zhangjiajie) (รวมค่าเข้าชมสะพานแก้วแห่งเมืองจางเจียเจี้ย) เหนือแคนยอนที่มีความสูงเหนือพื้นดินกว่า 980 ฟุต และมีความยาวกว่า 400 เมตร ออกแบบโดย Haim Dotan นักออกแบบชื่อดังจากประเทศอิสราเอล ซึ่งสะพานแก้วแห่งนี้ทำหน้าที่เป็นทางเชื่อมสองหน้าผาเข้าด้วยกัน นอกจากนี้จุดกลางสะพานยังมีกิจกรรมอย่างบันจี๊จั้มและซิบไลน์ให้ท้าทายความเสียวแบบสุดขีดอีกด้วย ร้านยา
นำท่านสัมผัสกับ บอลลูน VR 4 มิติ บอลลูนจะอยู่กับที่ให้ท่านใส่แว่นตาวีอาร์ 4 มิติ สัมผัสบรรยากาศ 360 องศา เสมือนว่าเราอยู่ในบอลลูนจริงๆ และเหมือนได้ผาดโผน ในแกรนด์แคนยอนจางเจียเจี้ยและสะพานกระจก ให้ภาพตื่นตาตื่นใจ สร้างความประทับใจต่อผู้ได้ไปเที่ยว ร้านผ้าไหม
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินซีปูเจี่ย (Xi Pu Jia Walking Street) ถนนคนเดินที่ลงทุนโดยรัฐบาลท้องถิ่น เป็นแหล่งสินค้าพื้นเมืองเพื่อให้คนท้องถิ่นมีรายได้จากการขายสินค้าต่างๆ จำหน่ายสินค้าที่ระลึก และสินค้าเสื้อผ้าของพื้นเมืองต่างๆ ในราคาถูก
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก JINJIANG DUCHENG HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
Day4 พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย – เมืองฉางซา – ช้อปปิ้งเอาท์เลต – สนามบินฉางซา – สนามบินดอนเมือง
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย (Sand Painting Museum) หรือ จวินเซิงฮวาเยี้ยน สถานที่ซึ่งจัดแสดงภาพวาดของ หลี่จวินเซิง ซึ่งเป็นผู้ที่ริเริ่มศิลปะแบบใหม่ที่เรียกกันว่า จิตรกรรมภาพจากเม็ดทราย ที่ใช้วัสดุธรรมชาติ เช่น กรวดสี เม็ดทราย กิ่งไม้ หิน ฯลฯ มาจัดแต่งเป็นภาพทิวทัศน์ จิตรกรรมที่รังสรรค์ขึ้นมา ล้วนได้รับรางวัลและการยกย่องมากมายหลายปี จนเป็นที่เลื่องลือไปทั่วโลก ร้านหยก ร้านยางพารา
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางกลับ เมืองฉางซา (Changsha) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) นำท่าน ช้อปปิ้งเอาท์เลต ให้เวลาอิสระแก่ท่านสามารถเลือกสินค้าและของฝากต่างๆ ได้ตามอัธยาศัย สินค้าที่ท่านสามารถเลือกซื้อมีตั้งแต่สินค้าราคาประหยัด ไปจนถึงสินค้าแบรนด์เนมยอดนิยมต่างๆ
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ สนามบินฉางซา หวงหัว เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย
23.25 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินดอนเมือง ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD541
01.40 เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ … พร้อมความประทับใจ

ทัวร์จีน