ทัวร์จีน

ทัวร์จีน ฉางซา . . . จางเจียเจี้ย 3 วัน 2 คืน (FD)

ราคาเริ่มต้น 6,996 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

รหัส: CHI-ZHA-FD-139 Tag:
สายการบิน: AirAsia

ทัวร์จีน
 สัมผัสความหวาดเสียวเดินบนสะพานกระจกที่ยาวที่สุดในโลก 
::: สัมผัสกับธรรมชาติที่แปลกตา สวยงามกว่าที่เคยเห็น :::
เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD)

วันที่เดินทาง

29 พ.ย.-01 ธ.ค. 62, 11-13 ต.ค. 62, 18-20 ต.ค. 62, 1-3 พ.ย. 62, 6-8 ธ.ค. 62, 13-15 ธ.ค. 62, 20-22 ธ.ค. 62, 31 ธ.ค.-02 ม.ค. 63

ทัวร์จีน
วันแรก สนามบินดอนเมือง – เมืองฉางซา
15.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 3 อาคาร 1 เคาน์เตอร์ สายการบินไทยแอร์เอเชีย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านเอกสารการและสัมภาระให้กับท่าน
18.00 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองฉางซา โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD540 • ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถระบุที่นั่ง ที่นั่งเป็นไปตามที่สายการบินจัดให้เท่านั้น (ไม่มีอาหารบริการบนเครื่อง)• (จีนเวลาเร็วกว่าไทย 1 ชม.)
22.20 น. เดินทางถึง เมืองฉางซา ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของแม่น้ำเซียง ทิศเหนือติดทะเลสาบตงถิง ทางตะวันออก
ติดภูเขาลัวเซียว ตะวันตกติดภูเขาอูหลิง ทิศใต้ติดภูเขาเฮิงชาน มีพื้นที่ประมาณ 12,500 ตร.กม.แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 เขตและ 4 อำเภอ อีกทั้งยังเป็นเมืองเอกของมณฑลหูหนาน มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมยาวนานกว่า 3,000 ปี ในปัจจุบันเป็นศูนย์กลางด้านการเมือง เศรษฐกิจของมณฑลหูหนาน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเข้าสู่ที่พัก
 ที่พัก VIENNA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สอง เมืองฉางซา – เมืองจางเจียเจี้ย – พิพิธภัณฑ์ภาพวาดหินทราย – ร้านชา –  วัดใจ กล้า ท้า เสียวกับสะพานเดินกระจกที่ยาวที่สุดในโลก  – ถนนคนเดินซีปู้เจีย – พิพิธภัณฑ์เครื่องเงิน –  OPTION SHOW โชว์จิ้งจอกขาวหรือโชว์เหมยลี่เซียงซี 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางสู่ เมืองจางเจียเจี้ย มณฑลหูหนาน อุทยานแห่งชาติ จางเจียเจี้ย เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของจีนมาตั้งแต่ปี 1992 เนื้อที่กว่า 9,500 ตารางกิโลเมตรของอุทยาน เต็มไปด้วยแท่งภูเขาหินทราย สูงขึ้นฟ้ามากกว่า 3,000 ยอด สะพานหินตามธรรมชาติ น้ำตก ถ้าใหญ่น้อยกว่า 40 แห่ง จางเจียเจี้ย เป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดของจีน ยังเป็นแหล่งชุมชนของ 33 ชนเผ่า เช่น ชนเผ่าถู่เจีย ชนเผ่าไป๋ และชนเผ่าเหมียว (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชม.) ระหว่างการเดินทางให้ท่านพักผ่อน,ชมวิวธรรมชาติสองข้างทาง จนเดินทางถึงเมืองจางเจียเจี้ย
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ภาพวาดหินทราย (จวินเซิงฮวาเยี้ยน) สถานที่จัดแสดงภาพวาดของหลี่จวินเซิง ซึ่งเป็นผู้ที่ริเริ่มศิลปะแบบใหม่ ที่เรียกกันว่า จิตรกรรมภาพเม็ดทราย ที่ใช้วัสดุธรรมชาติ เช่น กรวดสี เม็ดทราย กิ่งไม้ หิน ฯลฯ มาจัดแต่งเป็นภาพทิวทัศน์ จิตรกรรมที่รังสรรค์ขึ้นมาล้วนได้รับรางวัลและยกย่องมากมาย หลายปีซ้อนจนเป็นที่เลื่องลือไปทั่วโลก
นำท่านเข้าสู่ ร้านชา ให้ท่านได้ชิมชาที่ขึ้นชื่อของประเทศจีน ฟังบรรยายสรรพคุณของชาแต่ละชนิดพร้อมเสริฟชาร้อนๆ ให้ท่านได้ลิ้มรสและเลือกซื้อตามอัธยาศัย
 สะพานกระจกที่ยาวที่สุดในโลก (Sky Walk)  แหล่งท่องเที่ยวใหม่แกะกล่อง ยาวถึง 430 เมตร พบกับความเสียวของทางเดินกระจกที่มีระยะทางอันน่าตื่นเต้นประมาณ 60 เมตร ท่านจะได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ภายใต้ทางเดินกระจกทั้งหมด ซึ่งเป็นสะพานกระจก ล้อมรอบผาสูงชันความกว้างของ สะพานกระจก ถือเป็นการท้าทายนักท่องเที่ยวที่อยากมาสัมผัสทิวทัศน์อันงดงาม มีกฎอยู่ว่าผู้มาเยือน สะพานกระจก ต้องสวมผ้าหุ้มรองเท้าขณะเดิน สันนิษฐานว่าน่าจะช่วยลดความสกปรก ง่ายต่อการทำความสะอาด สะพานกระจก แห่งนี้ ระยะทางอาจไม่ไกล แต่ความใสอาจทำให้เราก้าวขาไม่ออก!!

**หากท่านไม่ประสงค์ที่จะเดินสะพานกระจก สามารถเก็บภาพบรรยากาศ แล้วมาเจอกันที่จุดนัดพบ (หมายเหตุ : สะพานกระจกเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่จำเป็นต้องตรวจสอบและรักษาความปลอดภัยอย่างสูงอยู่ตลอดจากทางรัฐบาลจีน ดังนั้นหากสะพานไม่เปิดให้นักท่องเที่ยวเดิน อันเนื่องจากสภาพอากาศ ลม หิมะ ฝน เป็นอันรับทราบโดยทั่วกันว่า เหตุผลเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวทั้งสิ้น) (ข้อตกลงสำคัญ หากท่านตัดสินใจไม่เดินสะพานกระจก บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ไม่เป็นเหตุให้ทำการคืนเงินทุกกรณี)
นำท่าน ช้อปปิ้งถนนคนเดิน “ซีปู้เจีย” ตั้งอยู่ในเขตอุทยานอู่หลิงหยวน ถนนคนเดินที่พึ่งสร้างขึ้นโดยการลงทุนของรัฐบาลท้องถิ่น ทำขึ้นมาเพื่อให้ชาวบ้านได้มีพื้นที่ทำกินขายของให้กับนักท่องเที่ยว เนื่องจากจางเจียเจี้ยเป็นเมืองท่องเที่ยวได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวแต่ละปีมีจำนวนไม่น้อย ร้านค้าบ้านเรือนออกแบบโบราณเหมือนสมัยราชวงศ์ชิง บรรยากาศเหมาะแก่การถ่ายรูปและยังให้ท่านได้ซื้อของฝากของที่ระลึก เช่น พวงกุญแจ,เสื้อผ้า,รองเท้า,ขนมท้องถิ่น ฯลฯ อิสระจนถึงเวลานัดหมาย
จากนั้นนำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์เครื่องเงิน ให้ท่านได้ชมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเงินของชาวท้องถิ่น เลือกชมเลือกซื้อเป็นของฝากตามอัธยาศัย
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
★★ OPTION SHOW ★★ ชมอลังการโชว์ โชว์อลังการโชว์จิ้งจอกขาว THE LOVE STORY OF A WOODENMAN AND A FAIRY FOX ฟังเพลงรักไพเราะเพราะจับใจ เป็นเรื่องราวที่ซาบซึ้งตรึงดวงใจในความรักของจิ้งจอกขาวสาวสวย และชายหนุ่มตัดฟืนที่ฝ่าฟันอุปสรรค์ต่อสู้เพื่อความรักจนท้ายที่สุดก็สมหวังในชีวิตคู่ให้ผู้ชมยิ้มหวานกับตอนจบแบบ HAPPY ENDING นักแสดงกว่า 500 ชีวิตโลดแล่นอยู่บนเวทีกลางแจ้งแบบอลังการตระการตา มีฉากหลังเป็นภูเขาทอดยาวแบบพาโนราม่า ทึ่งอี้งกับเทคนิคการเปลี่ยนร่างเป็นมนุษย์ของนางจิ้งจอกขาว โชว์นี้แสดงทีโรงละครกลางแจ้ง (ค่าใช้จ่ายท่านละ 400 หยวนสามารถสอบถามและชำระเงินได้ที่หัวหน้าทัวร์คะ) หรือ
★★ OPTION SHOW ★★ ชมอลังการโชว์ โชว์เหมยลี่เซียงซี หรือ โชว์เสน่ห์ตะวันตก ซึ่งเป็นโชว์ที่สวยงามและเล่าเรื่องราวของชนเผ่าพื้นเมือง การแสดงจะบอกถึงวัฒนธรรมของชนเผ่าถู่เจียงที่มีมาช้านาน เช่น การเรียกวิญญาณกลับบ้าน,แต่งงานร้องไห้ ฯลฯ เป็นอีกหนึ่งโชว์ที่จะสร้างความประทับใจให้ท่านพร้อมฉากที่อลังการสวยงามยิ่ง (ค่าใช้จ่ายท่านละ 400 หยวนสามารถสอบถามและชำระเงินได้ที่หัวหน้าทัวร์คะ)
นำคณะเข้าสู่ที่พัก TIANZI HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม จางเจียเจี้ย – ร้านบัวหิมะ –  OPTION TOUR ทะเลสาบเป่าเฟิงหู+ล่องเรือ  – ร้านยางพารา – เมืองฉางซา – สนามบินฉางซา – สนามบินดอนเมือง
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านเข้าสู่ ศูนย์นวดแพทย์แผนโบราณจีน นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ ผ่อนคลายความเมื่อยล้ากับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซ้ำใคร เป่าพร้อมชมครีมเป่าซู่ถัง หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “ครีมบัวหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม้ผุพองและแมลงกัดต่อยเป็นยาสามัญประจำบ้าน
★★ OPTION TOUR ★★ ทะเลสาบเป่าเฟิงหู+(ล่องเรือ) ทะเลสาบที่ตั้งอยู่บนช่องเขาสูง รายล้อมด้วยยอดขุนเขาและพรรณไม้นานาชนิด ชมทัศนียภาพอันสวยงามยามเช้าที่เต็มไปด้วยสายหมอกที่ตัดกับสายน้ำที่ใสสะอาดในทะเลสาบ (ค่าใช้จ่ายท่านละ 350 หยวนสามารถสอบถามและชำระเงินได้ที่หัวหน้าทัวร์คะ)
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ ร้านยางพารา ให้ท่านได้ฟังบรรยายสรรพคุณสินค้าที่ทำจากยางพารา เลือกชมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยางพาราตามอัธยาศัย จนถึงเวลาอันสมควร
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ เมืองฉางซา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.) ระหว่างทางให้ท่านได้ชมวิวธรรมชาติสองข้างทางและพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังรับประทานอาหารนำท่านสู่สนามบินฉางซา
หมายเหตุ คณะควรเดินทางไปถึงสนามบินเพื่อทำการเช็คอินก่อนขึ้นเครื่องประมาณ 2-3 ชม.เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น เช่น สภาพการจราจรที่คับคั่ง,สภาพอากาศและอื่นๆ โดยมีตัวแทนบริษัท(มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถ)เป็นผู้พิจารณาและบริหารเวลาอย่างเหมาะสม บริษัทขอสงวนสิทธิ์คืนเงินทุกกรณีหากลูกค้าไม่สามารถขึ้นเครื่องกลับตามวันและเวลาเที่ยวบินที่ระบุในรายการทัวร์.
23.25 น. กลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD541
01.40 น. เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ………………….
ทัวร์จีน