DYGVZ0123-e1680164731439

ทัวร์จีน ซุปตาร์…เปิดตัวจางเจี่ยเจี้ย !! CHINA ZHANGJIAJIE 6Days 5Nights (VZ)

ราคาเริ่มต้น 19,888 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

สายการบิน: TVJ
  • ชมเมืองเก่าแก่อายุหลายร้อยปี เมืองโบราณเฟิ่งหวง
  • ขึ้น ยอดเขาเทียนเหมินซาน ด้วยกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก
  • นั่งรถขึ้นอุทยานสู่ เขาเทียนจื่อซาน ชมทิวทัศน์ที่สุดแสนจะสวยงาม
  • ล่องเรือใต้ ถ้ำมังกรเหลือง ชมหลากหลายความงามภายในถ้ำ
  • นั่งเรือชมความงามของ ทะเลสาบเป่าเฟิงหู
วันที่เดินทาง

เมษายน 66 – ธันวาคม 66

ทัวร์จีน
วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – จางเจียเจี้ย – ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น
09.30 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน Thai Vietjet Air โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร
*น้ำหนักกระเป๋าโหลด 20 กก. และกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง 7 กก. / ท่าน
*เนื่องจากเป็นเที่ยวบินเช่าเหมาลำที่นั่งอาจจะไม่ติดกันและไม่สามารถเลือกช่วงที่นั่งบนเครื่องบินได้ในคณะซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขสายการบิน
12.35 น. นำท่านเดินทางสู่ เมืองจางเจี่ยเจี้ย ประเทศจีน โดยสายการบินไทยเวียตเจ็ทแอร์ เที่ยวบินที่ VZ3694
16.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานต้าหยง ประเทศจีน และนำท่านสู่ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

นำท่านชม ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น แห่งเมืองจางเจี่ยเจี้ย แลนด์มาร์คใหม่ล่าสุดที่เป็นเสมือนแม่เหล็กดึงดูคนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน ถูกสร้างขึ้นโดยนำเอาจุดเด่นของเมืองจางเจี่ยเจี้ยมารวมกัน โดยมีอาคารสูงที่สร้างจำลองถ้ำประตูสวรรค์ บ้านยกพื้นโบราณที่เป็นบ้านพื้นเมืองของชาวถู่เจีย นอกจากนี้ที่นี้ยังถูกออกแบบให้กลายเป็นแหล่งรวมของ รีสอร์ท โฮมสเตย์ ร้านอาหาร แผงสตรีทฟู้ด ผับบาร์ ร้านขายของที่ระลึก ที่ตกแต่งด้วยแสงสีสุดอลังการ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก MEILUOSHUIJING HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
วันที่สอง เฟิ่งหวง – เมืองโบราณเฟิ่งหวง – สะพานสายรุ้ง – ชมบรรยากาศยามค่ำคืนของเมืองเฟิ่งหวง นั่งเรือแม่น้ำถัวเจียง
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเฟิ่งหวง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง
จากนั้นนำท่านสู่ เมืองโบราณเฟิ่งหวง เมืองเก่าแก่อายุหลายร้อยปี ชมเมืองที่สร้างขึ้นสมัยราชวงศ์ถัง เคิมมีชื่อว่า “หวงซือเฉียวกู่เถิง” กำแพงโบราณ และบ้านเรือนโบราณที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของเมืองสร้างความโดดเด่นให้ที่นี่ บ้านเรือนโบราณในอดีตกาลบางส่วนถูกดัดแปลงเป็นร้านค้าและร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึกในปัจจุบัน
นำท่านชม สะพานสายรุ้ง สะพานไม้โบราณที่มีหลังคาคลุมเหมือนสะพานข้ามคลองในเวนิส สะพานแห่งนี้เคยเป็นด่านเก็บภาษีเกลือในสมัยราชวงศ์ชิง ซึ่งยังคงรักษารูปทรงในอดีตไม่เปลี่ยนแปลง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านชมแสงสียามราตรีของ เมืองโบราณเฟิ่งหวง เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่ไม่เคยหลับ ในยามค่ำคืนจะเต็มไปด้วยพับ บาร์ และร้านอาหารที่ตกแต่งด้วยแสงสีสวยงามตระการตา ทำให้เมืองแห่งนี้เต็มไปด้วยสีสันและความมีชีวิตชีวาในยามค่ำคืน

นำท่าน นั่งเรือแม่น้ำถัวเจียง ชมบ้านเรือนโบราณห้อยขาสองฝั่งแม่น้ำถัวเจียงอันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองโบราณแห่งนี้ สัมผัสวิถีชีวิตที่ของชนผ่าพื้นเมืองที่อาศัยอยู่บริเวณชุมชนนี้ พร้อมบรรยากาศที่สร้างมนต์เสน่ห์ดึงดูดผู้มาเยือนสำหรับชุมชนชลบทแห่งนี้

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก YULONG HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
วันที่สาม ยอดเขาเทียนเหมินชาน – ระเบียงกระจกหน้าผาลอยฟ้า – บันไดเลื่อนทะลุเขา – ประตูสวรรค์ ถนน 99 โค้ง – ศูนย์นวดฝาเท้าและสมุนไพรจีน – ศูนย์ผลิตภัณฑ์ยางพารา – ออปชั่นเสริม! โชว์จิ้งจอกขาว อลังการระดับ 5 ดาว
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านพิชิต ยอดเขาเทียนเหมินซาน ขึ้นกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก (กระเช้ามีความยาวถึง 7.5กิโลเมตร) อยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเล 1,518 เมตร ขณะที่นั่งกระเช้าขึ้นเขาสามารถชื่นชมทัศนียภาพที่สวยงามของภูเขาที่มีความอลังการแห่งนี้ สามารถมองเห็นประตูสวรรค์ซึ่งเป็น โพรงหินขนาคใหญ่บนยอดเขา มองเห็นความคดเคี้ยวของ เส้นทาง 99 โค้ง และภูเขาสูงใหญ่มากมายที่ตั้งตระหง่านเสียดฟ้า

และให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์การเดินบนพื้นกระจกใสของ ระเบียงกระจกใสเลียบหน้าผา
จากนั้นนำท่านสู่ โพรงประตูสวรรค์ โดยบันไดเลื่อนที่สร้างขึ้นโดยการเจาะทะลุภูเขามีความสูงถึง 7 ขั้น เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่ล่าสุดของ เขาเทียนเหมินซึ่งหาดูได้ยากตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ทั่วโลก บริเวณนี้ ท่านจะได้ถ่ายกาพ ประตูสวรรค์ อย่างใกล้ชิด

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านสู่ ศูนย์นวดฝ้าเท้าและสมุนไพรจีน ชมการสาธิตการนวดเท้า และแช่ท้าด้วยยาสมุนไพรจีนโบราณ ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในการผ่อนคลายความเครียด ปรับสมดุลให้การ ไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธีธรรมชาติ
นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์ผลิตภัณฑ์ยางพารา ให้ท่านได้เลือกชมสินค้าและผลิตภัณฑ์เครื่องนอนเพื่อสุขภาพต่างๆที่ผลิตจากยางพารา

Option เสริม!! นำท่านชม โชว์จิ้งจอกขาว การแสดงนางจิ้งจอกขาว เป็นเรื่องราวความรักของนาง
จิ้งจอกขาวที่แปลงร่างเป็นมนุษย์และตกหลุมรักกับชายตัดฟืน จัดขึ้นภายในอุทยานจางเจี่ยเจี้ย การแสดง
นางจิ้งจอกขาวนี้เป็นการ แสดงที่จัดขึ้นกลางแจ้งโดยใช้ทิวเขาธรรมชาติเป็นฉากหลังในการแสดง
*ราคาทัวร์นี้ยังไม่รวมค่าบริการเข้าดูโชว์ สำหรับท่านที่สนใจ จะมีค่าเข้าอยู่ที่ ท่านละ 2,500 บาท (ราคา
อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบก่อนจองอีกครั้ง)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก TIANZI HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
วันที่สี่ อุทยานจางเจียเจี้ย – เขาเทียนชื่อชาน (เขาอวตาร) – ขึ้นลิฟท์แก้ว – สะพานหนึ่งในใด้หล้า ลำธารจินเปียนซี – ศูนย์ผลิตภัณฑ์หยก – ศูนย์ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ อุทยานจางเจียเจี้ย เปลี่ยนนั่งรถอุทยานนำท่านสู่ เขาเทียนจื่อซาน (เขาอวตาร) โดย ลิฟท์แก้วไป่หลง เป็นลิฟท์แก้วแห่งแรกของเอเชียที่สร้างขึ้นเทียบหน้าผาสูงชัน มีความสูง 326 เมตร ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับยอดเขาฮาลีลูย่า มีความสูงถึง 1,250 เมตร ชมทิวทัศน์อันสวยงามที่สุดแสนประทับใจ ของจางเจี่ยเจี้ยทั้งด้านทิศตะวันออก ทิศใต้และทิศตะวันตกของเขาเทียนจื่อซานนั้นเต็มไปด้วยผาสูงชัน เหวลึก และป่าหิน หินยักษ์ในรูปลักษณะต่างๆ ยืนตระหง่านค้ำฟ้า
จากนั้นนำท่านชม เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว สะพานหนึ่งในใต้หล้า ในจางเจี่ยเจี้ยที่มีทัศนียภาพสวยงาม รายล้อมด้วยหมู่ขุนเขาซึ่งภาพยนตร์ฮอลลีวู้ดชื่อดังเรื่อง ” อวตาร ” ได้นำวิวบางส่วนของขุนเขามาเป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องดังกล่าว ท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันสวยงามที่แสนประทับใจ

นำท่านเที่ยวชม ลำธารจินเปียนซี หรือลำธารแส้ทอง ซึ่งเป็นลำธารที่ไหลวนไปตามช่องเขา และชะง่อนผาสูงชันเข้าไปกลางภูเขาวงกต ลำธารจินเปียนซี มีน้ำในลำธารมีสีเขียวใสปราศจากมลภาวะ สองฝั่งน้ำจะมีภูเขาหินรูปร่างสวยแปลกตาตั้งตระหง่านเรียงรายเป็นจำนวนมาก
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่าน ศูนย์ผลิตภัณฑ์หยก เครื่องประดับที่นิยมกันอย่างแพร่หลายตามความเชื่อของคนชาวจีน โดยเฉพาะความเชื่อเกี่ยวกับการใส่หยกเป็นเครื่องประดับจะช่วยเสริมให้มีอำนาจ ช่วยให้มีความเจริญก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรือง อีกทั้งยังช่วยสร้างสมดุลให้เกิดขึ้นได้ทั้งร่างกายและจิตใจ รวมไปถึงการช่วยเสริมพลังให้ร่างกายแข็งแรง
นำท่านชม ศูนย์ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ให้ท่านได้เลือกชม เลือกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตด้วยผ้าไหมจีนอันสวยงาม

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก TIANZI HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
วันที่ห้า ถ้ำมังกรเหลือง – ทะเลสาบเป่าหูเฟิง
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ถ้ำมังกรเหลือง ถ้ำแห่งนี้มีความสูง 160 เมตร มีความลึก 1.5 กิโลเมตร ถ้ำแบ่งออกเป็น 4 ชั้น ภายในถ้ำมีอ่างเก็บน้ำ 1 แห่ง ลำธารใต้ดิน 2 สาย บึง 4 บึง ห้องโถง 13 ห้อง และระเบียงเดินเที่ยว 90 กว่าแห่ง และนำท่าน ล่องเรือไปตามธารน้ำใต้ดิน ชมถ้ำวังมังกร ชมวังแก้วผลึก วังซื้อหงอคง ชมประตูแห่งความสุข ชมประตูอายุยืน ฯลฯ ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับหินงอกหินย้อนที่มีรูปร่างแปลกๆ งดงามตระการตามากมาย เช่น หินดาบทอง หินหอกเงินหินเครื่องดนตรีจีน ชมน้ำตกเทวดาสวรรค์

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่าน นั่งเรือชมความงามของ ทะเลสาบเป่าเฟิงหู ทะเลสาบที่สวยงามด้วยนน้ำที่เป็นสีเขียวเข้มราวเนื้อหยก โอบล้อมด้วยภูเขาหินรูปทรงประหลาดแปลกตาต่าง ๆ มากมาย เป็นทะเลสาบบนที่สูง ที่หาชมได้ยาก ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น มรดกโลกทางธรรมชาติ ในปี ค.ศ. 1992

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก TIANZI HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่หก เลือกซื้อโปรแกรมทัวร์เสริม สะพานกระจก – พิพิธภัณฑ์ภาพเขียนหินทรายจวินเชิง ช้อปปิ้งถนนคนเดิน – สนามบินจางเจียเจี้ย – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยในโรงแรมที่พัก หรือ ท่านสามารถเลือกซื้อโปรแกรมเสริมซึ่งเป็น
โปรแกรมท่องเที่ยวที่ไม่ได้รวมอยู่ในรายการท่องเที่ยว ได้แก่ โปรแกรมเที่ยวสะพานกระจกที่ถูกสร้างคร่อม
หุบเขาที่สูงที่สุดใน โลก สะพานกระจกจางเจี่ยเจี้ย ในเขตอุทยานแกรนด์แคนย้อน ท้าทายท่านด้วยการเดิน
ผ่านสะพานพื้นกระจกใสที่มีความสูงจากพื้น 980 ฟุต โดยมีความยาวของสะพาน 400 เมตร สามารถรองรับ
นักท่องเที่ยวได้คราวละ 800 คนพร้อมกัน สะพานนี้เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สำหรับผู้มาเยือนจางเจียเจี้ย *อัตรา
ค่าบริการสำหรับโปรแกรมเสริมสะพานกระจก ท่านละ 2,500 บาท (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรด
ตรวจสอบก่อนจองอีกครั้ง)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองจางเจี๋ยเจี้ย นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ภาพเขียนหินทรายจวินเชิง สถานที่จัดแสดงผลงานทางศิลปะท้องถิ่นยอดเยี่ยม ที่สร้างชื่อเสียงให้เมืองจางเจียเจี้ย
จากนั้นนำท่านซื้อของฝากก่อนกลับ ช้อปปิ้งถนนคนเดิน ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลานัดหมาย พาทุกท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานต้าหยง เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย
17.00 น. นำท่านเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินไทยเวียตเจ็ทแอร์ เที่ยวบินที่ VZ3695
20.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ทัวร์จีน