ทัวร์จีน25 (1)

ทัวร์จีน ฮาร์บิน เสิ่นหยาง จี๋หลิน ฉางชุน 6วัน4คืน (XW)

ราคาเริ่มต้น 23,888 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

รหัส: CHI-HRB-XW-027 Tag:
สายการบิน: Classifieds_Image2112558152948

ทัวร์จีน
ฮาร์บิ้น เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง 1ปีมีเพียงครั้ง
พระราชวังกู้กง เกาะพระอาทิตย์ อนุสาวรีย์ฝังหง พระราชวังจอมปลอม
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว (เสิ่นหยาง2คืน,จี๋หลิน1คืน,ฉางชุน1คืน)
โดยสายการบิน NOKSCOOT ✔รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปแล้ว✔

วันที่เดินทาง

28 ธ.ค.-02 ม.ค. 62, 21-26 ธ.ค. 61, 09-14 ม.ค. 62, 15-20 ก.พ. 62, 06-11 มี.ค. 62, 13-18 ก.พ. 62, 16-21 ม.ค. 62, 23-28 ม.ค. 62, 30 ม.ค.-04 ก.พ. 62, 20-25 ก.พ. 62, 27 ก.พ.-04 มี.ค. 62, 13-18 มี.ค. 62, 20-25 มี.ค. 62

ทัวร์จีน
วันที่ 1 สนามบินดอนเมือง-เสิ่นหยาง
23.00 คณะเดินทาง พร้อมกันที่ชั้น 3 ผู้โดยสารขาออก สนามบินนานาชาติดอนเมือง หน้าเคาน์เตอร์เช็คอินหมายเลข 7สายการบิน NOKSCOOT (XW) (รับเอกสารต่าง ๆ พร้อมข้อแนะนำขั้นตอนจากเจ้าหน้าที่) กระเป๋าทุกใบจะต้องฝากให้กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินด้วยตัวท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน

วันที่ 2 สนามบินดอนเมือง-เสิ่นหยาง-พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง
02.20 เดินทางสู่ เมืองเสิ่นหยาง โดยสายการบิน NokScoot เที่ยวบินที่ XW878
08.35 ถึง เมืองเสิ่นหยาง เมืองเอกของมณฑลเหลียวหนิง มีซื่อเดิมเป็นภาษาแมนจูว่า “มุกเดน” นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าสัมภาระ ออกมาพบกับไกด์ท้องถิ่น าท่านแวะ ร้านขํายเสื้อกันหนาว ให้ท่านได้เลือกซ้ือ เดินทางสู่ พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง โบราณสถานจากสมัยต้นราชวงศ์ชิง ที่ได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดี และมีลักษณะคล้ายคลึงกันมากกับพระราชวังหลวงที่กรุงปักกิ่งแต่มีขนาดเล็กกว่า สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1625 ภายหลังจากที่ราชวงศ์แมนจูได้สถาปนาให้เสิ่นหยางเป็นราชธานีประกอบด้วยตำหนักใหญ่น้อยกว่า 300 ห้อง บนพื้นที่กว่า 60,000 ตารางเมตร ภ ายหลังจากที่ราชวงศ์หมิงถูกโค่นล้มลง (ค.ศ.1368-1644) ชาวแมนจูก็ได้สถาปนาราชวงศ์ชิงขึ้น และได้ย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่กรุงปักกิ่ง และใช้เสิ่นหยางเป็นเมืองหลวงแห่งที่สอง รวมทั้งใช้พระราชวังแห่งนี้เป็นที่ประทับขององค์จักรพรรดิหลายพระองค์ เช่น คังซี, เฉียนหลง, เจียชิ่ง ฯลฯ เมื่อครั้งเสด็จเยือนทางเหนือ (พระราชวังกู้กงปิดทุกวันจันทร์ หากกรุ๊ปไปตรงวันจะนำท่านไปสวนเป่ยหลิงแทน)
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
แวะชม ร้านขายสินค้าพื้นเมือง ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย นำท่านเดินทางสู่ เมืองจี๋หลิน เมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิง (ใช้ระยะเวลาการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
เข้าสู่ที่พัก Heng yang Hotel (4*) หรือระดับใกล้เคียงกัน

วันที่ 3 เมืองฮาร์บิน-เกาะพระอาทิตย์-เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ เมืองฮาร์บิน เมืองหลวงของมณฑลเฮยหลงเจียง มีช่วงฤดูหนาวมากกว่าฤดูร้อนและเลื่องชื่อในฐานะเป็นเมืองน้ำแข็งของประเทศ (ใช้ระยะเวลาการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ เกาะพระอาทิตย์(Sun Island) เกาะขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำซงฮัวเจียมีเนื้อที่ประมาณ 3,800 เฮคเตอร์สถานที่จัดแสดงการแกะสลักหิมะน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีนและโด่งดังไปทั่วโลก ซึ่งจะมีการจัดเป็นประจำของทุกปี หิมะจะถูกแกะสลักเป็นรูปทรงต่างๆมากมายลัยังมีกิจกรรมหลากหลาย อาทิ สเก็ตน้ำแข็ง,นั่งรถม้า,เลื่อนหิมะ ฯลฯ (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอุปกรณ์ต่างๆ)
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านชม เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง (Harbin 2019 International Ice and Snow Festival) หรือนิทรรศการและศิลปกรรมการแกะสลักน้ำแข็งประจำปีของฮาร์บิ้น ที่เมืองฮาร์บิ้นจะมีฤดูหนาวที่เยือกแข็งและยาวนานที่สุด อากาศเย็นจัดทำให้แม่น้ำซงฮัวกลายเป็นลานน้ำแข็งที่ทั้งหนาและกว้างใหญ่ และมีการนำน้ำแข็งก้อนโตมาแกะสลักเป็นรูปร่างต่างๆ (หมายเหตุ: หากสถาพอากาศไม่เอื้ออำนวนส่งผลให้น้ำแข็งละลาย ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทดแทน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
เข้าสู่ที่พัก Yourong Hotel (4*) หรือระดับใกล้เคียงกัน

วันที่ 4 โบสถ์เซ็นโซเฟีย-อนุสาวรีย์ฝั่งหง-สวนสตาลิน-เมืองฉางซุน
เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชมด้านนอก โบสถ์เซ็นโซเฟีย 1ในโบสถ์คริสต์ 17 แห่ง ซึ่งแสดงถึงวัฒนธรรมรัสเซียที่ได้เข้ามามีอิทธิพลในอาร์บิ้น สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1970 เป็นโบสถ์ออร์โธดอกซ์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออก นำท่านชม อนุสาวรีย์ฝั่งหง ซึ่งตั้งอยู่ ณ บริเวณชายฝั่งแม่น้ำซงฮัว เป็นอนุสรณ์ระลึกถึงความพยายามของชาวเมืองฮาร์บินที่พยายามต่อสู้กับอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปี ค.ศ.1957 อนุสาวรีย์เป็นเสาทรงกลมแบบโรมัน สูง13เมตร บนยอดเสาเป็นรูปแกะสลักกลุ่มกรรมกรชาวนา ทหาร ข้าราชการ และนักศึกษาที่ร่วมใจร่วมแรงกัน
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)
ชม สวนสตาลิน สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1953 มีรูปแบบการสร้างแบบยุโรป แต่มีความสมบูรณ์แบบกว่าและมีเอกลักษณ์ที่ห้าวหาญสวนแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1953 ซึ่งมีรูปแบบที่รับอิทธิพลจากศิลปกรรมของทวีปยุโรป แต่มีความสมบูรณ์แบบกว่าและมีเอกลักษณ์ที่ห้าวหาญ ทุกท่านจะได้เห็นวิวหิมะธรรมชาติที่สวยงามและกิจกรรมการเล่นสกีบนแม่น้ำซงฮวา ที่กลายเป็นน้ำแข็งทั้งสายน้ำ ชมพร้อมกิจกรรมบนน้ำแข็งที่แสนสนุก เช่น บันไดน้ำแข็ง แคร่เลื่อนหิมะเป็นต้น แวะชมร้านศิลปะรัสเซีย ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย นำท่านเดินทางสู่ เมืองฉางชุน (ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง 4 ชั่วโมง)
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
เข้าสู่ที่พัก Guoshang Hotel (4*) หรือระดับใกล้เคียงกัน

วันที่ 5 พระราชวังจอมปลอม-กระทรวงทั้งแปดของแมนจู-จัตุรัสเหวินฮั่ว-เมืองเสิ่นหยาง
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังจอมปลอม หรือ วังปูยี ซึ่งเป็นที่ประทับของจักรพรรดิปูยี จักรพรรดิองค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์ชิงหรือกษัตริย์องค์สุดท้ายของแผ่นดิน นอกจากนี้ให้ท่านชมห้องหับต่างๆที่ปูยีเคยใช้นอน, นั่งสูบบุหรี่, อ่านหนังสือ และใช้ความคิดตามลำพัง มีรูปภาพและจดหมายให้เห็นภาพในช่วงนั้น และจัดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงชีวิตความเป็นอยู่ในวัง นำท่านชมด้านนอก กระทรวงทั้งแปดของแมนจู ตั้งอยู่ใจกลางเมืองฉางชุน ซึ่งประกอบด้วย 8 กระทรวงของสมัยรัฐแนจูกัว ประกอบไปด้วยกระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตร และกระทรวงสาธารณสุข ก่อสร้างเมื่อปี ค.ศ.1936
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านชม จัตุรัสเหวินฮั่ว หรือ ลานวัฒนธรรม เป็นลานวัฒนธรรม เป็นลานกว้าง ขนาดใหญ่ของเมืองฉางชุน นับเป็นสัญลักษณ์สิ่งก่อสร้างของเมือง นำท่านเดินทางสู่ เมืองเสิ่นหยาง (ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง 4 ชั่วโมง)
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
เข้าสู่ที่พัก Vienna International Hotel (4*) หรือระดับใกล้เคียงกัน

วันที่ 6 เสิ่นหยาง-สนามบินดอนเมือง
เช้า บริการอาหารเช้าแบบกล่อง
นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเสิ่นหยาง
10.05 เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NokScoot เที่ยวบินที่ XW877
*ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง*(สายการบินมีบริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
14.40 เดินทางกลับถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
ทัวร์จีน