ทัวร์จีน

ทัวร์จีน เฉิงตู ภูเขาหิมะ ธารน้ำแข็งการ์เซียต๋ากู่ปิงชวน 4วัน2คืน (8L)

ราคาเริ่มต้น 8,988 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

รหัส: CHI-CHE-8L-119 Tag:
สายการบิน:

ทัวร์จีน
ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า วัดผู่เจ้า เมืองโบราณตูเจียงเยี่ยน เม่าเซี่ยน อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซียต๋ากู่ปิงชวน ทะเลสาบต้ากู๋ ช้อปปิ้งถนนซอยแคบซอยกว้าง ถนนคนเดินชุนซีลู่
เมนูพิเศษ: อาหารกวางตุ้ง ,สุกี้เสฉวน+น้ำจิ้มรสเด็ด
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว เม่าเสี้ยน 1คืน,ตูเจียงเยี่ยน 1คืน
บินตรง เฉิงตู โดยสายการบิน Lucky Air

วันที่เดินทาง

6-9 ธ.ค. 61, 29 ธ.ค.-01 ม.ค. 62, 16-19 ธ.ค. 61, 21-24 ธ.ค. 61, 5-8 ธ.ค. 61, 14-17 ธ.ค. 61, 1-4 มี.ค. 62, 14-17 มี.ค. 62, 18-21 ม.ค. 62, 7-10 มี.ค. 62, 10-13 ม.ค. 62, 17-20 ม.ค. 62, 28 ก.พ.-03 มี.ค. 62, 3-6 ธ.ค. 61, 4-7 ธ.ค. 61, 11-14 ม.ค. 62, 4-7 ม.ค. 62, 8-11 มี.ค. 62

ทัวร์จีน
รายละเอียดทัวร์
วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ -เฉิงตู-เมืองตูเจียงเยี่ยน-เมืองโบราณตูเจียงเยี่ยนศูนย์วิจัยหมีแพนด้า-เมืองโบราณเจียจือ-วัดผู่เจ้า-เม่าเซี่ยน
00.15 พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โซนผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 4 ประตู เคาเตอร์เช็คอินสายการบิน Lucky Air (รับเอกสารต่าง ๆ พร้อมข้อแนะนำขั้นตอนจากเจ้าหน้าที่) กระเป๋าทุกใบจะต้องฝากให้กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินด้วยตัวท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน
03.50 บินลัดฟ้าสู่ เฉิงตู โดยสายการบิน Lucky Air เที่ยวบินที่ 8L812
07.50 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติซรวงลิ้ว นครเฉิงตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวน ศูนย์กลางด้านการเมืองการทหารและด้านการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
เช้า บริการอาหารเช้า (แบบกล่อง)
เดินทางสู่ เมืองตูเจียงเยี่ยน(ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชม.) เมืองขนาดกลาง มีชื่อเสียงมาจากการสร้างเขื่อนชลประทานที่ยิ่งใหญ่สมัยกว่า 2,600 ปีก่อน ถือว่าเป็นเขื่อนชลประทานดินเก่าแก่ที่สุดในโลก และยังใช้งานได้จนถึงปัจจุบัน สามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมเมืองจนกลายมาเป็น “แดนสวรรค์” ของชาวเมืองนี้ ชาวจีนเองมีการพดูกันว่า “ผู้ใดกำหนดน้ำได้ ผู้นั้นปกครองประเทศได้” นำท่านชม เมืองโบราณตูเจียงเยี่ยน ภายในบริเวณเมืองเก่ามีทั้งร้านค้าขายของที่ระลึก ร้านอาหารมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชิม ชมศิลปะสะพานไม้เก่าแก่ของเมืองให้ท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึก นำท่านเข้าชม ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า สร้างศูนย์เพาะพันธุ์และอนุรักษ์รวมถึงใช้เป็นสถานที่ศึกษาหมีแพนด้า ชมความน่ารักของเหล่าแพนด้าที่ออกมาโชว์ตัวอย่างใกล้ชิด
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ วัดผู่เจ้า เดิมชื่อ วัดหญิ่งฮว๊า สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หยวน ช่วงปลายราชวงศ์หมิงระหว่างสงครามได้เกิดไฟไหม้ จนในสมัยราชวงศ์ชิง ได้ใช้เวลาในการซ่อมแซมกว่า 205 ปี มีพระพุทธรูปศักดิสิทธิ์มากมาย เป็นวัดที่นักวิชาการใช้ในการศึกษาค้นคว้ าเกี่ยวกับวิถีชีวิต รวมไปถึงวัฒนธรรมของพระพุทธศาสนาใ นช่วงราชวงศ์ชิง วัดนี้มีชื่อเสียงมากในหมู่ดาราผู้กำกับดังๆ จากฮ่องกง, นักธุรกิจ และผู้นำผู้บริหาร อาทิ เฉินหลง มากราบไหว้เป็นประจำทุกปี เพราะวัดนี้ศักดิสิทธิ์ในด้านความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ความมีชื่อเสียง เดินทางสู่ เมืองเม่าเซี่ยน (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2.30ชม.)
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
เข้าสู่ที่พัก MAOXIANINN HOTEL (4*) หรือระดับใกล้เคียงกัน

วันที่ 2 อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซียต๋ากู่ปิงชวน(รวมรถอุทยาน+กระเช้า) ทะเลสาบต้ากู๋-เมืองตูเจียงเยี่ยน
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
เดินทางสู่ อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซียต๋ากู่ปิงชวน (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชม.) เป็นอุทยานทางธรรมชาติที่ล้ำค่าอีกแห่งของมณฑลเสฉวน ที่มีความงดงามอย่างยิ่ง จุดที่สูงที่สุดมีความสูงจากระดับน้ำทะประมาณ 5,286 เมตร เป็นภูผาธารน้ำแข็งที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวธิเบตชาวบ้านเชื่อว่ามีเทพเจ้าพิทักษ์ภูเขาแห่งนี้อยู่ ทำให้ภูผาแห่งนี้ยังไม่เคยมีใครพิชิต ยอดเขาได้
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำนำท่านขึ้นสู่ ยอดเขา (รวมกระเช้า) ซึ่งมีหิมะตลอดทั้งปี สูงถึง 4860 เมตร ชมภูเขาน้ำแข็งหิมะ 3 ลูกที่เชื่อว่าเป็นสันหลังมังกรที่มีความงดงาม ฉากเบื้องหน้าเป็นภูเขาที่สูงชันตัดกับท้องฟ้าที่มีสีฟ้าครามสดใส และพ ระอาทิตย์สะะท้ อนกลาเซียร์คล้ายดังภูเขาเงินระยิบระยับ สะท้อนเข้าสู่สายตา ดั่งได้นั่งกระเช้าชมภูเขาสวรรค์ที่หาชมได้ยากยิ่ง นำท่านชม 3 ทะเลสาบสวรรค์ที่งดงามไม่แพ้จิ่วจ้ายโกว ทะเลสาบจิงโหวไห่ ทะเลสาบหงษ์ ลำธารคู่รักและทะเลสาบที่ถือได้ว่า เป็นจุดที่สำคัญในอุทยานแห่งนี้ ทะเลสาบต้ากู๋ หรือ ทะเลสาบน้ำมนต์ขอพร เล่ากันว่าหากใครมีเรื่องเดือดร้อยให้มากราบไหว้เทพเจ้าที่คุ้มครองทะเลสาบแห่งนี้ จะทำให้เรื่องที่เดือดร้อนคลายลง หรือพรต่อองค์เทพก็จะสมหวังดั่งใจหมาย น้ำในทะเลสาบนั้นจะมีสีสันที่แตกต่างกันไปแล้วแต่ช่วงฤดูกาล ในช่วงฤดูร้อนและช่วงใบไม้ผลินั้นน้ำทะเลสาบจะมีสีเขียวเข้มคล้ายดั่งหยกที่จมอยู่ก้นแม่น้ำ ในช่วงใบไม้ร่วงนั้นทะเลสาบจะเต็มไปด้วยสีสันของใบไม้หลากหลายสีที่ร่วงหล่นลงจากต้นมาที่ทะเลสาบ ในช่วงหน้าหนาวจะเป็นสีขาวเต็มไปด้วยหิมะน้ำแข็งที่ดูแล้วคล้ายดั่งยืนอยู่ในยุโรปไม่เหมือนอยู่ในเมืองจีน เดินทางสู่ เมืองตูเจียงเยี่ยน (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชม.)
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
: เข้าสู่ที่พักเมืองตงชวน HOLIDAYINN CENTER HOTEL (4*) หรือระดับใกล้เคียงกัน:

วันที่ 3 เฉิงตู-ถนนซอยแคบซอยกว้าง-ถนนคนเดินชุนซีลู่- ท่าอากาศยานนานาชาติซรวงลิ้ว
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางกลับสู่ นครเฉิงตู (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชม.) นำท่านแวะผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยการนวดฝ่าเท้า โดยการแช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีน และนวดผ่อนคลายที่ ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน การส่งเสริมการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปีพร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ แวะร้านชา ชิมชาและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากใบชา ชม ร้านยางพารา เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาจากยางพารา อาทิ หมอน ผ้าห่ม ที่นอน กระเป๋า รองเท้า ฯลฯ
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ ถนนควานจ๋าย หรือ ซอยแคบ-กว้าง ได้รับขนานนามว่าเป็นถนนโบราณโรแมนติก บ้านหลายหลังยังคงสไตส์ความเป็นจีนแบบโบราณ อดีตเคยเป็นบ้านของนายทหาร ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นถนนคนเดินขายของที่ระลึก ของกินโรงละคร พิพิธภัณฑ์ ฯลฯ ถนนแบ่งเป็น 2 สาย มีทั้งซอยกว้าง และซอยแคบ ให้ท่านได้หลงใหลไปกับมนต์เสน่ห์ของถนนโบราณแห่งนี้ อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ถนนคนเดินชุนซีลู่ ย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของเฉิงตูเป็นแหล่งศูนย์รวมวัยรุ่นชื่อดังและเป็นที่ตั้งของตึกสูงรูปทรงทันสมัยมากมาย รวมถึงห้างสรรพสินค้าชื่อดังเช่น ISETAN และร้านค้ามากมาย อาทิ ZARA, H & M, UNIQLO
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู ท่าอากาศยานนานาชาติซรวงลิ้ว นครเฉิงตู

วันที่ 4 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
00.50 บินลัดฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Lucky Air เที่ยวบินที่ 8L811
03.05+1 เดินทางกลับถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
ทัวร์จีน