ทัวร์จีน

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ คนเล็ก วิ่งสู้ฟัด 6 วัน 3 คืน (CZ)

ราคาเริ่มต้น 7,989 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

รหัส: CHI-SHA-CZ-160 Tag:
สายการบิน: ImageGen

ทัวร์จีน
จากนั้นเดินสู่ หมู่บ้านเหมยเจียอู ชมสวนชาหลงจิ่ง ไร่ชาที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองหางโจว ไร่ชาเขียว หลงจิ่งฉา ซึ่งแปลว่าชาบ่อมังกร ของทะเลสาบซีหู เป็นใบชาที่มีชื่อเสียงที่สุดชนิดหนึ่งของประเทศจีน กล่าวกันว่า ดื่มชาหลงจิ่ง เพียง 1 จิบ ปากจะหอมตลอดวัน ท่านสามารถเลือกซื้อใบชาอย่างดีไว้เป็นของฝากให้กับคนทางบ้าน ต่อมาพาท่านแวะเดินถนนโบราณวินเหอที่มีร้านค้ามากมาย สัมผัสบรรยากาศและการใช้ชีวิตของคนที่นั่น

วันที่เดินทาง

25-30 พ.ย. 62, 27 พ.ย.-02 ธ.ค. 62, 11-16 ธ.ค. 62, 16-21 ธ.ค. 62, 25-30 ธ.ค. 62, 30 ธ.ค.-04 ม.ค. 63, 4-9 พ.ย. 62, 11-16 พ.ย. 62, 13-18 พ.ย. 62, 18-23 พ.ย. 62, 14-19 ต.ค. 62, 21-26 ต.ค. 62, 07-12 ต.ค. 62, 19-24 ก.พ. 63, 4-9 มี.ค. 63, 08-13 ม.ค. 63, 05-10 ก.พ. 63, 18-23 มี.ค. 63, 13-18 ม.ค. 63, 16-21 มี.ค. 63, 24-29 ก.พ. 63, 09-14 มี.ค. 63, 3-8 ก.พ. 63

ทัวร์จีน
วันที่ 1
กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ (-/-/-)

23.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ อาคารผู้โดยสารขาออก ระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9-10 สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง ข้อควรทราบ : ประเทศจีนไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืน จะมีโทษปรับและจับ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง

วันที่ 2
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินผู่ตง– เมืองเซี่ยงไฮ้-หางโจว-ล่องเรือขุดโบราณต้านวิ่นเหอ
-ถนนโบราณวินเหอ-นั่งรถไฟความเร็วสูง (B/L/D)
02.00น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติผู่ตง เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES เที่ยวบินที่ CZ8464 ** มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน เวลาบินโดยประมาณ 4.30 ชั่วโมง **

07.20น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติผู่ตง เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน (ตามเวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเมืองไทยประมาณ 1 ชั่วโมง) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย
เช้า นำท่านเดินทางสู่เมืองหางโจว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เมืองหลวงของมณฑลเจ้อเจียง 1 ใน 6 นครโบราณของจีน ศูนย์กลางเศรษฐกิจวัฒนธรรม แหล่งเภสัชอุตสาหกรรมและสถาบันศิลปะที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศจีน ซึ่งมีความมั่งคั่งมากที่สุดแห่งหนึ่ง เป็นแหล่งเภสัชอุตสาหกรรมและสถาบันศิลปะที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศจีน ซึ่งในอดีตมีคำเปรียบเปรยถึงความสวยงามของเมืองหังโจวและซูโจวว่า “บนฟ้ามีสวรรค์ บนดินมี ซู(โจว) หาง(โจว)” เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันงดงามสองฟากถนน เมืองหางโจว เคยได้รับการจัดอันดับว่าเป็นเมืองที่น่าอยู่ลำดับต้นๆ ของเมืองจีน ในปัจจุบันนอกจากขึ้นชื่อเรื่องชาหลงจิ่งแล้ว เมืองหางโจว ยังเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของ อาลีบาบา เจ้าพ่อธุรกิจ อีคอมเมอร์ซ ยักษ์ใหญ่ของโลก อีกด้วย
นำท่านเดินทางสู่ คลองขุดโบราณต้ายุ่นเหอ ของจีน ซึ่งมีประวัติความเป็นมากว่า2,500 ปี โดนคลองแห่งนี้มีความยาวทั้งหมดประมาณ1,794 กิโลเมตรและคลองขุดนี้ใช้แรงงานของคน ที่โบราณที่สุดและเป็นคลองที่ยาวที่สุดซึ่งไหลผ่านปักกิ่ง, เทียนสิน, เหอเป่ย, ซานตง, เจียงซูและเจ้อเจียง นำท่านล่องเรือคลองขุดโบราณต้ายวิ่นเหอ ช่วงที่อยู่เมืองหางโจวจะมีความยาว 39 กิโลเมตร ให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์สองข้างทางที่ยังคงถูกรักษาแบบโบราณไว้ (รวมค่าล่องเรือแล้ว)

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นเดินสู่ หมู่บ้านเหมยเจียอู ชมสวนชาหลงจิ่ง ไร่ชาที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองหางโจว ไร่ชาเขียว หลงจิ่งฉา ซึ่งแปลว่าชาบ่อมังกร ของทะเลสาบซีหู เป็นใบชาที่มีชื่อเสียงที่สุดชนิดหนึ่งของประเทศจีน กล่าวกันว่า ดื่มชาหลงจิ่ง เพียง 1 จิบ ปากจะหอมตลอดวัน ท่านสามารถเลือกซื้อใบชาอย่างดีไว้เป็นของฝากให้กับคนทางบ้าน ต่อมาพาท่านแวะเดินถนนโบราณวินเหอที่มีร้านค้ามากมาย สัมผัสบรรยากาศและการใช้ชีวิตของคนที่นั่น
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูหมูตงพอและไก่ขอทาน
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟความเร็วสูงเมืองหางโจว สัมผัสรถไฟความเร็วสูง (บัตรโดยสารชั้นปกติ) จากสถานี HANGZHOU สู่สถานี YUHANG เป็นเส้นทางรถไฟความเร็วสูงที่มีความยาวทั้งหมด 1,318 กิโลเมตร และวิ่งผ่านปักกิ่ง เทียนสิน เหอเป่ย ซานตง อันฮุย เจียงซู และเซี่ยงไฮ้ทั้งหมด 7 เมืองใหญ่ ซึ่งวิ่งด้วยความเร็วสูงถึง 300 กิโลเมตร/ชั่วโมง

พักที่ HANGZHOU STAY IN BAILLISHA HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่ 3
เมืองหังโจว – ร้านยางพารา –อู๋ซี- สวนหยวนถ้อจู่+ล่องเรือชมวิวดอกไม้ตามฤดู-ร้านไข่มุก-พิพิภัณฑ์ดินทราย-ถนนโบราณฉงอัน (B/L/D)

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ร้านสินค้ายางพารา ให้ท่านได้ชมผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากยางพารา อาทิเช่น หมอน ที่นอนเป็นต้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองอู๋ซี ซึ่งได้รับการขนานนามว่า ” เซี่ยงไฮ้น้อย ” เนื่องจากเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่มีทะเลสาบไท่หูล้อมรอบ ทะเลสาบไท่หู เป็น 1 ใน 5 แห่งทะเลสาบน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ของจีน เป็นเมืองเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานร่วมสามพันกว่าปีในยุคราชวงศ์โจวและฉิน ที่นี่มีแร่ดีบุกบนเขาซีซานมากมาย ต่อมายุคแรกของราชวงศ์ฮั่นได้ถูกขุดไปจนหมดเกลี้ยง จึงได้ชื่อเมืองว่าอู๋ซี ซึ่งแปลว่าไม่มีดีบุก จากนั้นนำชม ฟาร์มไข่มุกน้ำจืด ซึ่งเป็นที่แหล่งผลิตที่มีชื่อเสียงของเมืองอู๋ซี เลี้ยงที่ทะเลสาบไท่หู ให้ท่านได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไข่มุก ไม่ว่าจะเป็นครีมไข่มุก ผมไข่มุก และเครื่องประดับ ต่างๆ
นำท่านชมสวนหยวนถ้อจู่และล่องเรือชมวิวดอกไม้ตามฤดู ชมความสวยงามของดอกไม้และสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติ

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูซี่โครงหมูอู๋ซี
หลังทานอาหารนำท่านเลือกซื้อไข่มุกและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไข่มุกในราคาถูกแสนถูก
นำท่านชมพิพิภัณฑ์ดินทราย การปั้นกาน้ำชา วัฒนธรรมชาเป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมจีนที่ลึกซึ้งและลึกซึ้ง มันผ่านพ้นขีด จำกัด ของเวลาและภูมิภาคแล้ว ในฐานะที่เป็นหม้อชาในอุดมคติกาน้ำชาก็ถูกแพร่กระจายไปทุกที่และถือเป็นสมบัติของผู้ที่รักชา ไม่มีมีพิพิธภัณฑ์กาน้ำชาในปักกิ่ง ไม่เพียงแต่จะมีกาน้ำชาที่มีค่ามากมาย แต่ยังให้ผู้เยี่ยมชมได้สัมผัสกับบรรยากาศของชาจากนั้นเดินชมถนนโบราณฉงอัน ที่เต็มไปด้วยแสงสีเสียง ผู้คนที่มากมาย รวมถึงของกินหลากหลายที่แตกต่างจากบ้านเรา
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ WUXI STAY IN VEEGLE SINCERE HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่ 4
เซียงไฮ้-ร้านบัวหิมะ – ตลาดร้อยปี – หาดไว่ทาน – ร้านผ้าไหม – ถนนนานกิง – ร้าน Starbucks ที่ใหญ่ที่สุดในโลก (B/-/D)

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ร้านนวดเท้า ชมการสาธิต การนวดเท้า ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในการผ่อนคลายความเครียด ปรับสมดุลให้การไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธีธรรมชาติ พร้อมชมครีมเป่าซู่ถัง หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ บัวหิมะ สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัดต่อย เป็นยาสามัญประจำบ้าน

นำท่านเดินทางสู่ ย่านเฉินหวังเมี่ยว ตลาดร้อยปี ซึ่งเป็นตลาดเก่าของผู่ตง เมืองเซี่ยงไฮ้ ถ่ายภาพกับบ้านเก่ากว่าร้อยปีที่ยังคงความงดงาม และช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง เสื้อผ้า หรือจะลองชิมเสี่ยวหลงเปา

กลางวัน อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การช้อปปิ้ง
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หาดไว่ทาน ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำหวงผู่มีความยาวจากเหนือจรดใต้ถึง4กิโลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมที่ได้ชื่อว่า “พิพิธภัณฑ์นานาชาติ” ถือเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของนครเซี่ยงไฮ้ อีกทั้งถือเป็นศูนย์กลางทางด้านการเงินการธนาคารที่สำคัญ แห่งหนึ่งของเซี่ยงไฮ้ ตลอดแนวยาวของไว่ทันเป็นแหล่งรวมศิลปะสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย เช่น สถาปัตยกรรมแบบโรมัน โกธิค บารอค รวมทั้งการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก เป็นที่ตั้งของหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมศุลกากร โรงแรม และสำนักงานใหญ่และนำท่านแวะร้านผ้าไหม ที่ขึ้นชื่อของประเทศจีน ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่ทำจากผ้าไหม เช่น ผ้าห่ม เสื้อผ้า ร้องเท้า เป็นต้น จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนนานกิง ศูนย์กลางการช้อปปิ้งที่คึกคักมากที่สุดของนครเซี่ยงไฮ้ที่ไม่มีวันหลับใหล ทั้งยังเป็นที่ตั้งห้างสรรพสินค้าและถือเป็นย่านสวรรค์ของบรรดาสาวกแบรนด์เนมทั้งหลาย นอกจากนี้ที่หาดไว่ทานยังสามารถมองเห็น “หอไข่มุก” ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเซี่ยงไฮ้ได้อย่างชัดเจนอีกด้วย ใครมาเยือนเซี่ยงไฮ้ จึงต้องไปแวะชมความงามแบบคลาสสิกของ “เดอะบันด์” จึงเรียกได้ว่ามาถึงเซี่ยงไฮ้จริงๆ
นำท่านสู่ร้าน STARBUCKS RESERVE ROASTERY สาขาใหม่ที่นครเซี่ยงไฮ้ มาพร้อมกับความยิ่งใหญ่อลังการ ครองตำแหน่งสตาร์บัคส์ที่ใหญ่และสวยที่สุดในโลก ซึ่งได้ทำการเปิดตัวไปเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 มีเนื้อที่ใหญ่โตถึง 2,787 ตารางเมตร ด้านบนของร้านตกแต่งด้วยแผ่นไม้รูปหกเหลี่ยมซึ่งเป็นงานแฮนด์เมดจำนวน 10,000 แผ่น และที่ตั้งตระหง่านอยู่กลางร้านคือถังคั่วกาแฟทองเหลืองขนาด 40 ตัน สูงเท่าตึก 2 ชั้น ประดับประดาด้วยแผ่นตราประทับแบบจีนโบราณมากกว่า 1,000 แผ่น ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของสตาร์บัคส์ กาแฟที่คั่วในถังทองเหลืองนี้จะถูกส่งผ่านไปตามท่อทองเหลืองด้านบน ซึ่งจะทำให้เกิดเสียงราวกับเสียงดนตรี มีเคาน์เตอร์ที่ยาวที่สุด ซึ่งมีความยาวถึง 26.9 เมตร ครองตำแหน่งเคาน์เตอร์ของสตาร์บัคส์ที่มีความยาวที่สุดในโลก มีเครื่องดื่มหลากหลายมากกว่า 100 ชนิด รวมทั้งเครื่องดื่มที่มีเฉพาะสาขานี้เพียงแห่งเดียว

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ SHANGHAI STAY IN MINI MAX SHIMAO HOTEL โรงแรมระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่ 5
ร้านหยก-ถนนเทียนจี่ฝ่าง-ซินเทียนตี้-สนามบินผู่ตง(เซี่ยงไฮ้) (B/-/-)
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม ร้านหยก ชาวจีนมีความเชื่อว่าหยกเป็นอัญมณีล้ำค่ากว่าทองและเพชร เป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่ได้มาครอบครอง ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นเครื่องประดับนำโชคตามอัธยาศัย
หลังจากรับประทานอาหาร นำท่านชม ย่านศิลปะถนนเทียนจื่อฝาง เป็นเขตอยู่อาศัยของชาวบ้านในยุค ค.ศ.1920 –1930 ประกอบไปด้วยบ้านทรงยุโรปสลับกับบ้านแบบจีน ถนนแห่งนี้เริ่มมีชื่อเสียง ในปี ค.ศ. 1998 เพราะการจัดแสดงผลงานศิลปะจากศิลปินแบบติดดิน หรือที่ปัจจุบันเรียกว่า “แนวสตรีท” โดยมีร้านค้าขายของที่ระลึกงานแสดงของศิลปินทั้งในและต่างประเทศ นำท่านเดินทางสู่ GLOBAL HARBOR เป็น SHOPPING MALL ในเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก ก่อสร้างแบบสถาปัตยกรรมสไตล์ศิลปะแบบ โคโลเนียล เป็นหนึ่งเดียวในประเทศจีน ให้คุณได้ความรู้สึกเหมือนช้อปปิ้งอยู่ยุโรปโดยไม่ต้องเดินทางไกลภายในนั้นมีสินค้ามากมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ชั้นสองเน้นสินค้าที่ออกแบบโดยนักออกแบบชื่อดังให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งและถ่ายรูป

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ ย่านซินเทียนตี้ เป็นแหล่งช้อปปิ้งคนเดิน ร้านอาหารและแหล่งความบันเทิงที่ครบครัน ซินเทียนตี้ถือเป็นปลายทางที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการสัมผัสประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเมืองเก่าในบรรยากาศที่ทันสมัย เป็นอีกจุดที่มีความคลาสสิกของมหานครเซี่ยงไฮ้ ท่ามกลางความวุ่นวายของเมืองใหญ่แห่งนี้ ย่านซิน เทียนตี้ จะทำให้คุณหลุดออกมาจากความยุ่งเหยิงเหล่านั้น ด้วยตึกและอาคารเก่าแก่ ห้างร้านค้าต่าง ๆ ตกแต่งให้มีบรรยากาศที่อบอุ่นคล้ายกับในยุโรป

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูเสี่ยวหลงเปา
เหมาะสมแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติผู่ตง เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
21.15น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES เที่ยวบินที่ CZ 8463 ** ใช้เวลาบินโดยประมาณ 4.30 ชั่วโมง **

วันที่ 6
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) (-/-/-)
00.50น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

** หากลูกค้าท่านจำเป็นต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน,รถไฟ,รถทัวร์) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ของบริษัททุกครั้งก่อนทำการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจจะมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือเวลาบิน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์เพราะประโยชน์ของตัวท่านเอง **
ทัวร์จีน