ทัวร์จีน เที่ยวจีน โปรโมชั่นเมืองจีน ราคาถูก

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ซูโจว จินเหมาทาวเวอร์ [เลสโก อาซ้อเล็ก] 4 วัน 2 คืน (CZ)

ราคาเริ่มต้น 6,888 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

รหัส: CHI-SHA-CZ-325 Tag:
สายการบิน: ImageGen

ทัวร์จีน
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซูโจว (Suzhou) เมืองที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น “แดนสวรรค์ในโลกมนุษย์” ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศจีนห่างจากเซี่ยงไฮ้เพียงร้อย และยังถือว่าเป็นเมืองที่ยังคงอนุรักษ์ความสวยงามแบบจีนโบราณ นำทุกท่านเดินทางไปยัง วัดหัวซาน วัดที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศจีนและเป็นที่ประดิษฐานขององค์เจ้าแม่กวนอิมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศจีนอีกเช่นเดียวกัน นำทุกท่านนั่งรถรางเพื่อไปยังจุด นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิม (ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วนั่งรถรางเรียบร้อยแล้ว)

วันที่เดินทาง

25-28 ต.ค. 62, 22-25 พ.ย. 62, 20-23 ธ.ค. 62, 30 พ.ย.-02 ธ.ค. 62, 22-25 ธ.ค. 62, 3-6 พ.ย. 62, 17-20 พ.ย. 62, 24-27 พ.ย. 62, 10-13 พ.ย. 62, 08-11 พ.ย. 62, 07-10 ก.พ. 63, 20-23 มี.ค. 63, 3-6 ม.ค. 63

ทัวร์จีน
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

23.00 น. นัดหมายคณะพร้อมกัน ณ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 10 เคาน์เตอร์ U สายการบินไชน่าเซาท์เทิร์นแอร์ไลน์ (China Southern Airlines) ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และบริการช่วยเหลือเรื่องของกระเป๋าเดินทาง พร้อมทั้งเช็คอินรับบัตรที่นั่งบนเครื่องบิน

วันที่สอง สนามบินซ่างไห่ ผู่ตง – เมืองซูโจว – นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิม (ราคานี้รวมค่าตั๋วรถราง) – ผ่านชมทะเลสาบไท่หู – เมืองเซี่ยงไฮ้ – เมืองโบราณชีเป่า

02.30 น. บินลัดฟ้าสู่ประเทศจีน เมืองเซี่ยงไฮ้ โดย สายการบินไชน่าเซาท์เทิร์นแอร์ไลน์ (China Southern Airlines) เที่ยวบินที่ CZ8464 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ใช้ระยะเวลาบิน 4 ชั่วโมง 20 นาที)
06.50 น. เดินทางถึง สนามบินซ่างไห่ ผู่ตง ประเทศจีน เมืองเซี่ยงไฮ้ (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากรแล้ว รับกระเป๋าสัมภาระพร้อมออกเดินทาง
เช้า บริการอาหารเช้า ด้วยเมนู KFC Box Set (1)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซูโจว (Suzhou) เมืองที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น “แดนสวรรค์ในโลกมนุษย์” ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศจีนห่างจากเซี่ยงไฮ้เพียงร้อย และยังถือว่าเป็นเมืองที่ยังคงอนุรักษ์ความสวยงามแบบจีนโบราณ นำทุกท่านเดินทางไปยัง วัดหัวซาน วัดที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศจีนและเป็นที่ประดิษฐานขององค์เจ้าแม่กวนอิมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศจีนอีกเช่นเดียวกัน นำทุกท่านนั่งรถรางเพื่อไปยังจุด นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิม (ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วนั่งรถรางเรียบร้อยแล้ว)

นำทุกท่านนั่งรถผ่านชม ทะเลไท่หู (Taihu Lake) เป็นทะเลสาบในสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซีและเป็นหนึ่งในทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บริการท่านด้วยเมนูขาหมูซูโจว (2)
จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ (Shanghai) มหานครที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำแยงซี เป็นศูนย์กลางการคมนาคมและเศรษฐกิจทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ มีพื้นที่ 6,200 ตร.กม. มีประชากรประมาณ 14 ล้านคน เป็นเมืองท่าพาณิชย์ขนาดใหญ่แห่งทะเลจีนใต้ ที่ได้รับการพัฒนาจนถูกขนานนามว่า “นครปารีสแห่งตะวันออก” นำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณชีเป่า (Qibao Old Street) เป็นหมู่บ้านโบราณในรัชสมัยหมิงและรัชสมัยชิง ซึ่งเมืองโบราณแห่งนี้เป็นเมืองที่ส่งออกผ้าทอของจีน และโด่งดังไปทั่วโลก ปัจจุบันตัวอย่างผ้าจากยุครัชสมัยหมิงและชิง ถูกจัดแสดงไวที่ Great Museum of London อิสระทุกท่านได้เพลิดเพลินไปกับสินค้า ของกินมากมายหรือถนนคนเดินที่ยังคงอนุรักษ์ความเก่าแก่ไว้ได้อย่างสวยงาม หรือทุกท่านสามารถชมทัศนียภาพมนเสน่ห์ของจีนในโบราณ

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (3)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก… Yitel Hotel ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สาม เมืองเซี่ยงไฮ้ – ตลาดร้อยปี – ร้านบัวหิมะ – Starbucks Reserve Roastery – ถนนเทียนจื่อฝาง

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)
จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ (Shanghai) มหานครที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำแยงซี เป็นศูนย์กลางการคมนาคมและเศรษฐกิจทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ มีพื้นที่ 6,200 ตร.กม. มีประชากรประมาณ 14 ล้านคน เป็นเมืองท่าพาณิชย์ขนาดใหญ่แห่งทะเลจีนใต้ ที่ได้รับการพัฒนาจนถูกขนานนามว่า “นครปารีสแห่งตะวันออก” จากนั้นนำท่านสู่ ตลาดเฉินหวังเมี่ยว หรือ ตลาดร้อยปี เซี่ยงไฮ้ เป็นตลาดเก่าของผู่ตง เมืองเซี่ยงไฮ้อาคารบ้านเรือนบริเวณนี้เป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมัยราชวงศ์หมิงและชิง แต่ทำเป็นร้านขายของมีทั้งของพื้นเมืองโบราณ ของที่ระลึก และสินค้าสมัยใหม่อย่างรองเท้ากีฬา กระเป๋า อีกทั้งยังมีร้านขายขนมและอาหารพื้นเมืองอีกมากมาย ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)
นำท่านแวะชม ร้านบัวหิมะ ชมครีมเป่าซู่ถัง หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “บัวหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัดต่อย เป็นยาสามัญประจำบ้าน จากนั้นนำท่านชมร้าน Starbucks Reserve Roastery สาขาใหม่ที่นครเซี่ยงไฮ้ มาพร้อมกับความยิ่งใหญ่อลังการ ครองตำแหน่งสตาร์บัคส์ที่ใหญ่และสวยที่สุดในโลก ซึ่งได้ทำการเปิดตัวไปเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2017 มีเนื้อที่ใหญ่โตถึง 2,787 ตารางเมตร ด้านบนของร้านตกแต่งด้วยแผ่นไม้รูปหกเหลี่ยมซึ่งเป็นงานแฮนด์เมดจำนวน 10,000 แผ่น และที่ตั้งตระหง่านอยู่กลางร้านคือถังคั่วกาแฟทองเหลืองขนาด 40 ตัน สูงเท่าตึก 2 ชั้น ประดับประดาด้วยแผ่นตราประทับแบบจีนโบราณมากกว่า 1,000 แผ่น ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของสตาร์บัคส์ กาแฟที่คั่วในถังทองเหลืองนี้จะถูกส่งผ่านไปตามท่อทองเหลืองด้านบน ซึ่งจะทำให้เกิดเสียงราวกับเสียงดนตรี มีเคาน์เตอร์ที่ยาวที่สุด ซึ่งมีความยาวถึง 26.9 เมตร ครองตำแหน่งเคาน์เตอร์ของสตาร์บัคส์ที่มีความยาวที่สุดในโลก มีเครื่องดื่มหลากหลายมากกว่า 100 ชนิด รวมทั้งเครื่องดื่มที่มีเฉพาะสาขานี้เพียงแห่งเดียว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนเทียนจื่อฝาง (Tianzifang) เป็นย่านศิลปะแห่งเมืองเซี่ยงไฮ้ แม้จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมแต่ก็ยังคงรักษาความรู้สึกแบบดั้งเดิมไว้ได้เป็นอย่างดี มีร้านค้าหลากหลายในอาคารอิฐเก่าแก่เป็นเสน่ห์ของถนนแห่งนี้ เดินชมร้านที่ไม่ธรรมดา มีขายตั้งแต่เครื่องประดับทำมือจนถึงสมุดโน้ตปกหนัง บ้านเรือนที่เรียงรายอยู่ข้างถนนและอพาร์ตเมนท์ข้างบนร้านค้า คือบ้านของคนท้องถิ่นซึ่งให้ความรู้สึกถึงความเป็นชุมชนอย่างชัดเจน ร้านค้าหลายแห่งที่นี่ตั้งอยู่ในอาคารพักอาศัยสมัยต้นศตวรรษที่ 20 ที่เรียกกันว่า “Shikumen” ซึ่งมีประตูหินที่โดดเด่น ผู้อยู่อาศัยได้รณรงค์เพื่อปกป้องพื้นที่นี้จากการคุกคามของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ ซึ่งจะรื้อถอนอาคารเก่าแก่ และปัจจุบันพื้นที่นี้ได้รับการจัดให้เป็นชุมชนศิลปิน ภายในเต็มไปด้วยคาเฟ่ และร้านขายของที่ระลึก และงานแสดงของศิลปินทั้งในและต่างประเทศ

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บริการท่านด้วยเมนูเสี่ยวหลงเปา (6)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก… Yitel Hotel ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ ร้านผ้าไหม – ตึกจินเหม่า ชั้น 88 (ราคาทัวร์นี้รวมขึ้นตึกชั้น 88) – หาดไหว่ทัน – ถนนนานกิง – ย่านซินเทียนตี้ – สนามบินซ่างไห่ ผู่ตง – สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7)
นำท่านแวะ ร้านผ้าไหม ที่ขึ้นชื่อของประเทศของจีน ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่ทำจากผ้าไหม เช่นผ้าห่ม เสื้อผ้า รองเท้า เป็นต้น จากนั้นนำท่านขึ้นตึก ตึกจินเหม่า ชั้น 88 (Jin Mao Tower) ** (ราคาทัวร์นี้รวมขึ้นตึกชั้น 88) ** ตึกที่มีความสูงประมาณ 420 เมตร สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2541 ซึ่งหลังจากสร้างเสร็จตึกแห่งนี้เคยได้รับการยอมรับว่าเป็นตึกที่สูงที่สุดในประเทศจีน และจัดว่าสูงเป็นอันดับที่ 3 ของโลก ตึกจินเหม่าถูกออกแบบโดยบริษัท Skidmore, Owings & Merrill เป็นบริษัทของสหรัฐอเมริกา โครงสร้างของตัวอาคารมีลักษณะคล้ายกับเจดีย์ 8 เหลี่ยม ที่เรียงต่อกันเป็นชั้นๆในรูปแบบโมเดิร์น ที่ผสมผสานกันระหว่างจีนดั้งเดิม และสมัยใหม่ นำทุกท่านขึ้นลิฟท์ความเร็วสูงไปยังชั้น 88 ซึ่งใช้เวลาเพียง 4-5 นาที เพื่อชมวิวเมืองเซี่ยงไฮ้ ซึ่งถือว่าเป็นจุดชมวิวที่ใหญ่ที่สุดในจีน พร้อมชมวิวของหาดไหว่ทัน

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8)
จากนั้นนำท่านสู่บริเวณ หาดไว่ทาน (Waitan) ซึ่งไม่ได้เป็นหาดทรายชายทะเลแต่อย่างใด แต่เป็นย่านถนนริมแม่น้ำที่มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ไปตามริมแม่น้ำหวงผู่ฝั่งตะวันตกซึ่งอยู่ในย่านเมืองเก่า หาดไว่ทานยังเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ที่โด่งดังเรื่อง “เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้” ซึ่งถ่ายทอด เรื่องราวของเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ ที่เกิดขึ้นในยุคที่เมืองเซี่ยงไฮ้เต็มไปด้วยเจ้าพ่อหลายแก๊งค์ แย่งชิงอำนาจกันให้วุ่นวายไปหมด หาดไว่ทานจึงมีชื่อที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวชาวไทยว่า “หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้” นั่นเอง

และหาดไว่ทานนี้ยังอยู่ใกล้ ถนนนานกิง (Nanjing Street) ถนนคนเดินที่เป็นแหล่งช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมและสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมของคนไทยอีกแห่งหนึ่ง นอกจากนี้ที่หาดไว่ทานยังสามารถมองเห็น “หอไข่มุก” ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเซี่ยงไฮ้ได้อย่างชัดเจนอีกด้วย ใครมาเยือนเซี่ยงไฮ้ จึงต้องไปแวะชมความงามแบบคลาสสิกของ “เดอะบันด์” จึงเรียกได้ว่ามาถึงเซี่ยงไฮ้จริงๆ นำท่านอิสระช้อปปิ้งที่ถนนนานกิงได้ตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านสู่ ย่านซินเทียนตี้ (Xintiandi) เป็นหนึ่งในย่านการค้าและแหล่งท่องเที่ยวที่คึกคักที่สุดในเมืองเซี่ยงไฮ้ อดีตเคยเป็นเขตบ้านก่ออิฐสีเทาสไตล์สือคู่เหมิน ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์พิเศษของเซี่ยงไฮ้ ตอนหลังได้รับการปรับปรุงจากรัฐบาลให้เป็นย่านถนนคนเดิน กลายมาเป็นสถานที่เที่ยวที่ฮิตติดอันดับของคนเซี่ยงไฮ้ได้ในเวลาอันสั้น มีสถาปัตยกรรมทั้งเก่าแก่และทันสมัยผสมผสานกัน มีร้านอาหาร ร้านค้า และสถานบันเทิงสไตล์ตะวันออกและตะวันตกหลอมรวมกัน อีกทั้งยังได้รักษาบรรยากาศดั้งเดิม และวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์แบบเซี่ยงไฮ้เอาไว้อย่างลงตัว ทุกวันนี้ ซินเทียนตี้ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเซี่ยงไฮ้ไปแล้ว

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บริการท่านด้วยเมนูไก่แดง (9)
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
21.15 น. บินลัดฟ้าสู่ประเทศไทย กรุงเทพฯ โดย สายการบินไชน่าเซาท์เทิร์นแอร์ไลน์ (China Southern Airlines) เที่ยวบินที่ CZ8463 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ใช้ระยะเวลาบิน 4 ชั่วโมง 20 นาที)
00.55 (+1) น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
ทัวร์จีน