ทัวร์จีน

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ซูโจว 4 วัน 2 คืน (CZ)

ราคาเริ่มต้น 6,888 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

รหัส: CHI-SHA-CZ-161 Tag:
สายการบิน: ImageGen

ทัวร์จีน
เซี่ยงไฮ้ มหานครสุดยิ่งใหญ่สวยงามจนได้สมญานาม “นครปารีสแห่งตะวันออก”
ถ่ายรูปเช็คอินหอไข่มุก หาดไว่ทานจุดชมวิวสุดโรแมนติค
ซินเทียนตี้แหล่งฮิปของคนอินเทรนด์ ตึกสตาร์บัคสาขาใหญ่ที่สุดในโลก
เมืองมรดกโลกซูโจว เมืองแห่งสาวงาม จนได้รับฉายาว่า “เมืองสวรรค์ในโลกมนุษย์”
ล่องเรือแม่น้ำหวงผู่ ชมวิวทิวทัศน์ แม่น้ำสายสำคัญของเมืองเซี่ยงไฮ้
ช้อปปิ้งตลาดร้อยปี ถนนนานจิงลู่ ตลาดก๊อปปี้เถาเป่า
💜 เมนูสุดพิเศษ>ขาหมูซูโจว,ไก่แดง,เสี่ยวหลงเปา พัก>เซี่ยงไฮ้ 2 คืน

วันที่เดินทาง

16-19 ส.ค. 62, 20-23 ก.ย. 62, 11-14 ส.ค. 62, 18-21 ส.ค. 62, 22-25 ก.ย. 62, 15-18 ก.ย. 62

ทัวร์จีน
วันแรก: สนามบินสุวรรณภูมิ
23.30 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โซนผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 4 ประตู
เคาเตอร์เช็คอินสายการบิน China Southern (รับเอกสารต่าง ๆ พร้อมข้อแนะนำขั้นตอนจากเจ้าหน้าที่) กระเป๋าทุกใบจะต้องฝากให้กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินด้วยตัวท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน
วันที่สอง: เซี่ยงไฮ้-เมืองซูโจว-เจ้าแม่กวนอิม-เมืองโบราณชี่เป่า-มหานครเซี่ยงไฮ้
 อาหาร—,เที่ยง,ค่ำ
02.00 น. เดินทางสู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ โดยสายการบิน China Southern เที่ยวบินที่ CZ8464
07.20 น. ถึง สนามบินผู่ตง เมืองเซี่ยงไฮ้ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองให้เรียบร้อย นำท่านเดินทางสู่ เดินทางสู่ เมืองซูโจว เดิมชื่อว่า เมืองกู่ซู (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชม.) เป็นเมืองที่มีความสวยงามไม่น้อยกว่าเมืองหังโจว ด้วยสวนและคลองสายน้อยใหญ่ที่มีความงดงามอย่างมีเอกลักษณ์แห่งหนึ่งที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 2,500 ปี และชื่อว่า เมืองแห่งสาวงาม จนได้รับฉายาว่า “เมืองสวรรค์ในโลกมนุษย์” เมืองซูโจวได้ขึ้นเป็นมรดกโลกเมื่อปี พ.ศ.2540 ในอดีตฮ่องเต้หลายพระองค์ของราชวงศ์หมิงและชิง ชอบเดินทางจากเมืองหลวงที่ปักกิ่งมาท่องเที่ยว ซึ่งอดีตในแถบนี้ได้ชื่อว่า “เจียงหนาน” อุดมไปด้วยพืชพรรณธัญญาหารและสาวเจียงหนานที่มีความสวยงามเป็นเลิศ มเหสีและนางสนมในสมัยนั้น ส่วนให ญ่จะมาจากแถบเจียงหนานนี้ ถึง เมืองซูโจว
นำท่านสัการะ เจ้าแม่กวนอิม สูงกว่า 88 เมตร เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษขาหมูซูโจว
นำท่านชม เมืองโบราณชี่เป่า เป็นหมู่บ้านโบราณตั้งอยู่ในริมแม่น้ำผูฮุ่ย เป็นย่านที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานกว่าหนึ่งพันปีตั้งแต่ในรัชสมัยหมิงและชิง เมืองชีเป่าเป็นเมืองที่โดดเด่นด้านการค้าขายผ้า, ไหมพรม, ช่างไม้ฝีมือดี และการหมักเหล้าขาว อิสระทุกท่านช้อปปิ้งซื้อสินค้าที่ระลึกในอาคารบ้านเรือนแบบจีนโบราณ จากนั้นเดินทางกลับสู่ มหานครเซี่ยงไฮ้ เมืองที่เต็มไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมที่มีลวดลาย สวยงามตามแบบฉบับยุโรป จนได้รับขนานนามว่าเป็น “นครปารีสแห่งตะวันออก”
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
เข้าสู่ที่พัก RAMADA ENCORE SHANGHAI HU’NAR HOTEL (4*) หรือระดับใกล้เคียงกัน

วันที่สาม: ถ่ายรูปด้านล่างหอไข่มุก-หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ(หาดไว่ทาน)-ถนนนานจิง
ย่านซินเทียนตี้- He ma supermarket-ล่องเรือแม่น้ำหวงผู่  อาหารเช้า,เที่ยง,—
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านแวะร้านชา เพื่อชิมชารสเลิศและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับใบชา
นำท่านถ่ายรูปด้านล่าง หอไข่มุก ตั้งอยู่ฝั่งผู่ตงริมแม่น้ำหวังผู่ เขตลู่เจียจุ่ย แล้วเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1993 มีความสูง 468 เมตร นับเป็นหอ TV ที่สูงที่สุดในเอเชียและสูงอันดับ 3 ของโลก หอ TV ดูภายนอกเป็นลูกเหล็กกลม 15 ลูก อยู่ต่างมุมต่างระดับ ลูกเหล็กกลมที่อยู่ตอนกลางของหอเป็นหอชมวิวที่กว้างขวาง สามารถชมวิวทิวทัศน์ของเซี่ยงไฮ้ได้ทุกด้าน ซึ่งปัจจุบันหอไข่มุกถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเซี่ยงไฮ้อีกด้วย นำท่านเที่ยวชม หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ (หาดไว่ทาน) ต้นกำเนิดอันลือชื่อของตำนานเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ เป็นถนนที่สวยงามอันดับหนึ่งของเมืองเซี่ยงไฮ้ ระหว่างทางผ่านเขตเช่าของประเทศต่างๆ ในสมัยอาณานิคม พร้อมชมอาคารสูงตระหง่าน ซึ่งเป็นศิลปกรรมสไตล์ยุโรป

เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ ถนนนานจิง หรือ นานจิงลู่ เป็นย่านช้อปปิ้งเก่าแก่ที่สุดของเซี่ยงไฮ้ เป็นตลาดซื้อขายของกันคึกคักตั้งแต่่ทศวรรษ 1920 ตั้งอยู่ฝั่งผู่ซี กินพื้นที่ยาวตั้งแต่ฝั่งตะวันตกของ “เดอะ บันด์” ถึง “พีเพิลส์ สแควร์” เป็นแหล่งช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วโลก นำท่านแวะชม โรงงานผลิตผ้าไหม อันลือชื่อของจีน วิธีการนำเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้าเพื่อมาทำไส้นวมผ้าห่มไหม นำท่านสู่ ย่านซินเทียนตี้ ถือเป็นแหล่งฮิปล่าสุดของคนอินเทรนด์เซี่ยงไฮ้ ตั้งอยู่ฝั่งเมืองเก่า ออกแบบโดย เบนจามิน วูด สถาปนิกชื่อดังชาวมะกัน ได้รับเสียงชมว่ามีเสน่ห์อย่างเหลือเชื่อ เพราะอนุรักษ์ตึกรามบ้านช่องเก่าๆไว้ ผสมผสานลงตัวกับบ้าน ก่ออิฐสีเทาสไตล์ชิกูเหมิน ที่จำลองขึ้นใหม่จากยุคปลายศตวรรษที่ 19 ที่นี่มีความรื่นรมย์ให้เอนจอยครบครันทั้งร้านกาแฟและคาเฟ่สไตล์โมเดิร์น,เรสเตอรองต์ของคนดัง,บูติกเก๋ๆของดีไซเนอร์ชื่อดัง, แกลเลอรี่ และช้อปปิ้งมอลล์ระดับอัพสเกลถือเป็นสวรรค์ของคนรวยแต่ไม่พร่องรสนิยม เดินทางสู่ He ma (เหอ หม่า) ซุปเปอร์มาร์เก็ตไร้เงินสดของ Jack Ma ซุปเปอร์มาร์เก็ตไฮเทคนี้มีสินค้าหลากหลายทุกกลุ่ม เช่น ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ขนมขบเคี้ยว ผักสด เหล้าไวน์ อาหารทะเลสดๆเป็นๆ ฯลฯ และยังมีมุมปรุงอาหารที่สามารถนำเอาอาหารหรือผักสดๆไปปรุงและรับประทานได้ทันทีในร้าน จากนี้ยังมีโซนร้านอาหารต่างๆมากมายให้เลือกสรร **อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย**

จากนั้นนำท่าน ล่องเรือแม่น้ำหวงผู่ ถือได้ว่าเป็นแม่น้ำสายที่สำคัญของเมืองเซี่ยงไฮ้ ด้วยเป็นแม่น้ำที่ไหลแยกมาจากแม่น้ำแยงซี แล้วไหลผ่านเข้ามายังเมืองเซี่ยงไฮ้ หล่อเลี้ยงผู้คนและเป็นส่วนหนึ่งของคนที่นี่มาหลายชั่วอายุคน ชมความงดงามของสถาปัตยกรรมของตึกอาคารเก่าแก่และสีสันของเมืองที่สว่างไสวไปด้วยไฟจากตึกรามบ้านช่องของผู้คน พร้อมทั้งตึกสูงใหญ่ริมแม่น้ำที่เปิดไฟไว้อย่างสวยงาม และที่ขาดไม่ได้ก็คือทัศนียภาพของหาดไว่ท่าน ในยามค่ำคืน จากนั้นนำท่านกลับสู่ที่พัก

เข้าสู่ที่พัก RAMADA ENCORE SHANGHAI HU’NAR HOTEL (4*) หรือระดับใกล้เคียงกัน
วันที่สี่ : ตลาดเฉินหวังเมี่ยว-ตึกสตาร์บัคสาขาใหญ่ที่สุดในโลก- ตลาดเถาเป่า
สนามบินผู่ตง (เซี่ยงไฮ้)-กรุงเทพฯ  อาหารเช้า,เที่ยง,เย็น
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่าน ร้านยาสมุนไพร พร้อมฟังสรรพคุณของยาแต่ละชนิดที่สกัดมาจากพืชสมุนไพร ซึงมีชื่อเสียงในหมู่คนไทยคือ เป่าฟู่หลิง หรือ ครีมบัวหิมะ อิสระให้ท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากยาสมุนไพร เดินทางสู่ ตลาดเฉินหวังเมี่ยว หรือ ตลาดร้อยปีเซี่ยงไฮ้ เป็นตลาดเก่าอาคารบ้านเรือนบริเวณนี้เป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมัยราชวงศ์หมิงและชิง ตกแต่งสไตล์สถาปัตยกรรมแบบโบราณจีน ที่ยังคงความงดงาม ทั้งร้านขายอาหาร ร้านขนมพื้นเมืองอาหารขึ้นชื่อของที่นี่คือ เสี่ยวหลงเปา อันลือชื่อ และยังมีขายของที่ระลึกต่างๆมากมาย
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษไก่แดง
นำท่านถ่ายรูปเช็คอินสุดชิคกับ ตึกสตาร์บัคสาขาใหญ่ที่สุดในโลก เป็นอาคาร 2 ชั้น พื้นที่กว่า 2,700 ตารางเมตร พร้อมพนักงานกว่า 400 คน เป็นร้านสตาร์บัคสาขาแรกและสาขาเดียวที่มอบประสบการณ์ดิจิตอลให้กับลูกค้าไปพร้อมๆกับการจิบกาแฟ พัฒนาแอปลิเคชั่นโดยอาลีบาบา แวะชมอัญมณีที่ประเทศจีนยกย่องว่ามีค่าอย่างล้ำเลิศยิ่งกว่าทองและเพชรนั่นก็คือ หยกจีน ชาวจีนมีความเชื่อว่าหยกเป็นอัญ มณีล้ำค่า เป็นสิริมงคลแก่ ผู้ที่ได้มาครอบครอง ทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองส่งเสริมให้เกิดความเจริญก้าวหน้า มั่งคั่ง โชคดี อายุยืนยาว ให้ท่านได้เลือกซื้อ กำไลหยก แหวนหยก หรือ เผ่าเย้า ซึ่งเป็นเครื่องประดับนำโชค นำท่านช้อปปิ้งอย่างจุใจที่ ตลาดเถาเป่า ตลาดจำหน่ายสินค้าราคาถูก มีสินค้าให้ท่านเลือกมากมาย อาทิเช่น เสื้อผ้า ผ้าไหม รองเท้า กระเป๋า นาฬิกา ฯลฯ
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษเสี่ยวหลงเปา
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินผู่ตง
21.15 น. เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน China Southern เที่ยวบินที่ CZ8463
00.50+1 ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
ทัวร์จีน