ทัวร์จีน

ทัวร์จีน FROZEN LEGENS ZHANGJIAJIE 5D3N (VZ)

ราคาเริ่มต้น 6,989 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

รหัส: CHI-ZHA-VZ-147 Tag:
สายการบิน: TVJ

ทัวร์จีน
นําท่านเดินทางสู่ เมืองฉางเต๋อ ตั้งอยู่ในมณฑลหูหนาน เมืองที่อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ อยู่ระหว่างเมือง จางเจียเจี้ย และเมือง ฉางซา จากเมืองฉางเต๋อนั่งรถไปยังเมืองจางเจียเจี้ย ใช้เวลา 2 ชั่วโมง 30 นาที ถึง 3 ชั่วโมง นำท่านชมวิวทิวทัศน์ช่วงต้นฤดูหนาว จุดชมวิว TAOHUAYUAN (ชมดอกพลัม) ตั้งอยู่ในเมืองฉางเต๋อ มณฑลหูหนาน

วันที่เดินทาง

27-31 ธ.ค. 62, 10-14 ม.ค. 63, 17-21 ม.ค. 63, 3-7 ม.ค. 63, 31 ม.ค.-04 ก.พ. 63

ทัวร์จีน
DAY 1
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – สนามบินฉางเต๋อ – เมืองฉางเต๋อ (-/-/-)
13.45น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ อาคารผู้โดยสารขาออก ระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9-10 สายการบิน VIETJET AIR โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง ข้อควรทราบ : ประเทศจีนไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืน จะมีโทษปรับและจับ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง
16.45น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานฉางเต๋อ มณฑลหูหนาน ประเทศจีน โดยสายการบิน THAI VIETJET เหมาลำ เที่ยวบินที่ VZ3600 ** ไม่มีบริการอาหารบนเครื่องบิน ใช้เวลาบินโดยประมาณ 3 ชั่วโมง **
20.55น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานฉางเต๋อ มณฑลหูหนาน ประเทศจีน (ตามเวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเมืองไทยประมาณ 1 ชั่วโมง) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย….จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ที่พัก
พักที่ VIENNA HOTEL , CHANGDE โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

DAY 2
เมืองฉางเต๋อ – สวน TAOHUAYUAN – เมืองจางเจียเจี้ย – พิพิธภัณฑ์ภาพวาดจากหินกรวด – ร้านหยก – ถนนคนเดินซีปู้เจีย – สะพานแก้วยาวที่สุดในโลก (B/L/D)
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองฉางเต๋อ ตั้งอยู่ในมณฑลหูหนาน เมืองที่อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ อยู่ระหว่างเมือง จางเจียเจี้ย และเมือง ฉางซา จากเมืองฉางเต๋อนั่งรถไปยังเมืองจางเจียเจี้ย ใช้เวลา 2 ชั่วโมง 30 นาที ถึง 3 ชั่วโมง นำท่านชมวิวทิวทัศน์ช่วงต้นฤดูหนาว จุดชมวิว TAOHUAYUAN (ชมดอกพลัม) ตั้งอยู่ในเมืองฉางเต๋อ มณฑลหูหนาน

เดินทางสู่เมือง จางเจียเจี้ย ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที – 3 ชั่วโมงโดยรถบัสปรับอากาศ ให้ทุกท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย
เมืองจางเจียเจี้ย หรือ เมืองต้าหยง (ชื่อเก่า) จางเจียเจี้ย เป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่สําคัญที่สุดของจีนซึ่งลือชื่อด้วยทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ของตนเองแหล่งท่องเที่ยวสําคัญใน เมืองจางเจียเจี้ยเป็นพื้นที่ป่าไม้ถึง 98% ซึ่งนับเป็นออกชิเจนทางธรรมชาติและเนื่องจากเป็นเมืองที่อยู่ห่างไกลที่น้อยคนจะเดินทางไปถึงอีกทั้งชาวจางเจียเจี้ยผู้ซึ่งรักในธรรมชาติได้ดําเนินนโยบายอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างมีประสิทธิผล เมืองจางเจียเจี้ยจึงประดุจดั่งดินแดนบริสุทธิ์ของโลกที่แห่งนี้ยังเป็นแหล่งชุมชนของ 33 ชนเผ่า เช่น ชนเผ่าถู่เจีย ชนเผ่าไป๋ และชนเผ่าเหมียว สภาพภูมิศาสตร์ที่มีเอกลักษณ์ทําให้วัฒนธรรมของชนเผ่าต่างๆได้รับการอนุรักษ์เป็นอย่างดี
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูสุกี้เห็ด
พิพิธภัณฑ์ภาพหินทราย “จิ่วเซิงฮว่าเยี่ยน” ภายในพิพิภัณฑ์มีการจัดแสดงผลงานที่มีคุณค่าทางศิลปะของศิลปินแก่งชาตินามว่า ลี่จวินเซิง ซึ่งผลงานของเขาทุกชิ้นจะเป็นภาพเขียนด้วยมือที่ใช้หินทราย และสีธรรมชาติที่สกัดจากเปลือกไม้ ใบไม้ เป้นวัตถุดิบในการเขียน ซึ่งภาพเขียนเหล่านี้นอกจากจะทรงคุณค่าทางศิลปะ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ร้านหยก (JADE SHOP) เครื่องประดับที่นิยมกันอย่างแพร่หลายตามความเชื่อของคนชาวจีนซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยเฉพาะความเชื่อเกี่ยวกับการใส่เครื่องประดับจำพวก “แหวน” และ “กำไล” หยก ก็จะช่วยเสริมให้เป็นคนมีอำนาจ ช่วยให้มีความเจริญก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรือง อีกทั้งยังช่วยสร้างสมดุลให้เกิดขึ้นได้ทั้งร่างกายและจิตใจ รวมไปถึงการช่วยเสริมพลังให้ร่างกายแข็งแรงอีกด้วย

ถนนคนเดิน “ซีปู้เจีย” เป็นถนนคนเดินที่พึ่งสร้างใหม่ได้ไม่นานโดยเป็นการลงทุนของรัฐบาลท้องถิ่นที่นี่ให้เป็นสถานที่ช๊อปปิ้งของนักท่องเที่ยวที่มาจางเจียเจี้ยและเป็นสถานที่สร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่ให้มีงานทำกัน ที่ถนนคนเดิน “ซีปู้เจีย” นอกเหนือจะเป็นถนนที่มีร้านค้าขายสินค้าพื้นเมืองของที่นี่แล้วยังมีอีกสถานที่อีกแห่งหนึ่งซึ่งน่าสนใจอยากให้ไปชมกัน นั่นก็คือ พิพิธพัณฑ์ภาพวาดทรายกี่เป็นภาพวาดแฮนเมทชื่อดังของที่นี่

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สะพานแก้วที่ยาวและสูงที่สุดในโลก THE GRAND CANYON OF ZHANGJIAJIE SKYWALK หนึ่งในที่เที่ยวธรรมชาติในอุทยานจางเจียเจี้ย มณฑลหูหนาน ประเทศจีน ซึ่งเพิ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมอย่างเป็นทางการไปเมื่อเดือนสิงหาคม ปี 2016 มีความสูงเหนือก้นเหวถึง 300 เมตร และยาว 430 เมตร พื้นสะพานปูด้วยกระจกนิรภัยใส 99 แผ่น สลับกับทางเดินเหล็กทึบธรรมดา และมีระเบียงราวจับสูงตลอดทางเดินเพื่อความปลอดภัย (รวมค่าเข้าชมสะพานแก้วแห่งเมืองจางเจียเจี้ย)

** กรณีที่มีฝนตก หรือหิมะตกหนักจะไม่สามารถเข้าชมได้ ** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าชมได้ จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่จะเปลี่ยนเป็นถ้ำหวงหลงต้ง(รวมล่องเรือ)แทนค่ะ หรือทะเลสาบเป๋าเฟิงหู(รวมล่องเรือ)แทนทะเลสาบเป๋าเฟิงหูเป็นที่เที่ยวกลางแจ้ง ถ้าหิมะตกหนักอาจจะไม่เปิดเหมือนสะพานแก้ว
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูถูเจีย
พักที่ ZHANGJIAJIE SANTO DOMINGO INTERNATIONAL HOTEL โรงแรมระดับ 5 ดาวท้องถิ่นหรือเทียบเท่า

DAY 3
ร้านยาบัวหิมะ – ร้านชา – เช็คอินที่เที่ยวใหม่ …. ZHANGJIAJIE ICE AND SNOW WORLD (รวมค่าเข้า) (B/L/D)
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ร้านยาบัวหิมะ สรรพคุณเป็นเลิศในด้านการรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัดต่อย เป็นยาสามัญประจำบ้านแก้ชาวจีนทุกบ้านมาแต่โบราณ ร้านใบชา (TEA SHOP) สวรรค์ของคนรักชา ให้ท่านได้ชิมชาต่างๆที่มีชื่อเสียงของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เช่น ชาอู่หลงของเมืองปักกิ่ง ชาผู๋เอ๋อร์จากเมืองหยุนหนาน และชาอื่นๆที่มีชื่อเสียงต่างๆหลากหลายชนิด ที่รวบรวมจากแหล่งผลิตขึ้นชื่อ ให้ท่านได้ชมกระบวนการผลิตใบชาแห้งและให้โอกาสท่านได้ลิ้มรสชาติของชาชนิดต่างๆได้อย่างเต็มที่
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ปิ้งย่างเกาหลี
เปิดประสบการณ์ใหม่สุดฟินส์ … ZHANGJIAJIE ICE AND SNOW WORLD
ICE AND SNOW มีพื้นที่มากกว่า 200 ไร่ ภายในถูกปกคลุมไปด้วย น้ำแข็งและหิมะ นอกจากนี้มีกิจกรรมหลากหลาย อาทิ สกีและสโนวบอร์ด การเล่นหิมะ สเก็ต BUMPER CAR และอื่นๆอีกมากมาย พิเศษสุดๆ!! พลาดไม่ได้กับชมการแสดง FANTASTIC SNOW WORLD นักท่องเที่ยวสามารถมาสัมผัสบรรยากาศที่ปกคลุมไปด้วยหิมะและน้ำแข็ง ได้ตลอดทั้งปี (รวมค่าเข้า รวมตั๋วเที่ยวสะพานหิมะ+สไลด์+BUMPER CAR+ชมโชว์ FROZEN และอื่นๆ รวม 6 ที่ รวมเช่าเสื้อกันหนาว) **ไม่รวมเล่นสกี หากลูกค้าต้องการเล่นสกี จะต้องเสียค่าเช้า 350 หยวน / ท่าน**
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ ZHANGJIAJIE SANTO DOMINGO INTERNATIONAL HOTEL โรงแรมระดับ 5 ดาวท้องถิ่นหรือเทียบเท่า

DAY 4
จางเจียเจี้ย – เมืองฉางเต๋อ – สนามบินฉางเต๋อ (B/L/D)
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
OPTION : สามารถซื้อ OPTION เสริมขึ้น เขาเทียนเหมินซาน (ขึ้นลงด้วยกระเช้า) 550 หยวน / ท่าน
นําท่านเดินทางสู่ เทียนเหมินซาน (ขึ้นลงด้วยกระเช้า) ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของจางเจียเจี้ย ห่างจากตัวเมืองไปราว 8 ก.ม. เทียนเหมินซานเดิมเป็นชื่อถํ้าตั้งชื่อมาแต่สมัยสามก๊กภายหลังใช้เรียกเป็นชื่อภูเขา ด้วยในปีค.ศ. 1999 เทียนเหมินซานมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกไม่ใช่ในฐานะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแต่เป็นที่วัดฝีมือของนักบินชั้นเยี่ยมในการบินลอดผ่านช่อง เขาประตูสวรรค์ แห่งนี้เทียนเหมินซานมียอดสูงสุดสูง1,518 เมตรจากระดับนํ้าทะเลมีพื้นที่ 190 ตารางกิโลเมตรบนยอดเขายังเป็นพื้นที่ป่าดิบที่สมบูรณ์อย่างที่สุดต้นไม้ใหญ่ แต่ละต้นมีอายุนับร้อยปีในระหว่างปี ค.ศ. 2002-2005 การท่องเที่ยวเทียนเหมินซานได้ใช้เงินลงทุนประมาณ 550 ล้านหยวน
นําท่านขึ้น กระเช้ากอนโดล่า พัฒนาพื้นที่บางส่วนให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความยาว 7.5 กิโลเมตรขึ้นสู่จุดสูงสุด “เซี่ยจ้าน” ชม ความงามของภูผานับร้อยนับพันยอด นำท่านชม ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก ซึ่งเป็นสะพานกระจก มีระยะทางอันหวาดผวาอยู่ที่ 60 เมตร ล้อมรอบผาสูงชัน ความกว้างของ สะพานกระจก วัดจากขอบผาได้ 3 ฟุต มีความหนา 2.5 นิ้ว ถือเป็นการท้าทายนักท่องเที่ยวที่อยากมาสัมผัสทิวทัศน์อันงดงามบน เขาเทียนเหมินซาน จากนั้นนําท่านเดินทางต่อด้วย บันไดเลื่อนที่ยาวที่สุดในโลก ระยะทางกว่า 5 กม. ลงสู่ ถํ้าเทียนเหมินต้ง หรือเรียกว่า ถํ้าประตูสวรรค์ ถึงทางขึ้นจุดธูปใหญ่ไหว้ฟ้าขอพรเทพสวรรค์ จากนั้น นั่งรถของอุทยาน ลงสู่ด้านล่างภูเขา

**กรณีที่ลูกค้าไม่ซื้อ OPTION เสริม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพาลูกค้าไปถนนคนเดินจางเจียเจี้ยแทน และจะไปรับตอนเที่ยงเพื่อรับประทานอาหารกลางวันและพาทุกท่านไปยังสนามบินฉางเต๋อ**
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู เป็ดย่างปักกิ่ง

นำท่านเดินทางสู่ ร้านผลิตภัณฑ์จากยางพารา (RUBBER PRODUCT SHOP) ให้ท่านได้เลือกชมสินค้าและผลิตภัณฑ์เครื่องนอนเพื่อสุขภาพต่างๆที่ผลิตจากยางพารา กลับไปเป็นของที่ระลึกให้คนทางบ้าน
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
เหมาะสมแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานฉางเต๋อ เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
21.55น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI VIETJET เหมาลำเที่ยวบินที่ VZ3601 ** ไม่มีบริการอาหาร ใช้เวลาบินโดยประมาณ 3 ชั่วโมง **
DAY 5
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (-/-/-)
00.20น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ……พร้อมความประทับใจ
ทัวร์จีน